PROSES KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM

ASAL KEJADIAN MANUSIA; Adam manusia pertama. Dari segumpal tanah dan ditiupkan roh oleh Allah. Manusia diutuskan untuk menjadi khalifah dibumi. Allah mengajar ilmu pengtahuan kepada Adam. Malaikat Jibril mencabut tulang rusuk Adam untuk menjadikan Hawa. Unsur Jasmani: Bermula dari tanah, air mani (rahim), segumpal darah, segumpal daging, tulang yang bersalut dengan daging dan kulit. Unsur Rohani: Ditiupkan roh

KEJADIAN ADAM MENURUT PERSEPEKTIF ISLAM: Tanah yang mencipta Adam diambil dari beberapa tempat; Kepala - Baitul Muqaddis. Telinga - Bukit Tursina. Dahi - Iraq. Muka - Eden. Mata - Telaga al-Kautsar. Gigi - Tanah al-Kautsar. Tangan kanan - Tanah Kaabah. 

Tangan kiri Perut Kemaluan Tulang Kaki Hati Lidah

- Tanah Paris. - Khurasan. - Tanah Babylon. - Tanah Tursina. - Tanah India. - Tanah shurga Firdaus. - Tanah Tha if.

KEJADIAN MANUSIA MENGIKUT HUKUM SUNNATULLAH: Allah mencipta manusia dalam bentuk khusus, melalui proses mengikut hukum sunnatullah. Firman Allah; Yang membuat ssegala benda yang Dia ciptakan sebaiknya dan yang memulai pencipataan manusia daripada tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya daripada sari air yang hina (air mani).

PROSES KEJADIAN MANUSIA; 
TALQIAH (permanian) > Nutfah (proses permanian)

> Alaqah (segumpal darah) > Mudghah (seketul daging) > Izam / Lahm (tulang / daging) > khalqan akhar ( janin peringkat perkembangan fizikal).

TEORI EVOLUSI DARWIN BUKU THE ORIGIN OF SPECIES 1859 
Berasaskan hipotesis sejarah iaitu manusia dan

makhluk berkembang melalui rantai perkembangan daripada bentuk biasa kepada kompleks / primitif kepada maju. Suatu fahaman kebendaan atau materialisme. Mendakwa semua hidupan berasal daripada benda mati, kemudian melalui kejadian kebetulan.

PENOLAKAN TEORI EVOLUSI; Tiada penjelasan bagaimana asal usul hidupan. - Organisme hidup sebenarnya amat kompleks (binaan sel, genetik) Tiada penemuan sains mengenai mekanisme evolusi . Tiada bukti jumpaan rekod fosil; - Australopithecus - Homo habilis - Homo erectus - Homo sapiens

PANDANGAN ISLAM BERKENAAN MAKLUK DAN MANUSIA
KEJADIAN MAKHLUK DAN MANUSIA, Firman Allah; Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahanya) dan apabila Ia berkehendakan (menjadikan) sesuatu perkara, maka Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah engkau ! Lalu jadilah ia.. ( al-Baqarah: 117 ) Kejadian makhluk dan manusia adalah bukti keagungan, kekuasaan, kehendak dan kebesaran Tuhan. 

Setiap kejadian mempunyai fungsi serta perananya

sendiri, contohnya; - Alam semester, makhluk, binatang, serangga, anggota badan, pancaindera. Manusia harus bersyukur atas atas segala nikmat yang dikurniakan selain daripada sentiasa berfikir, beramanah, baik, jujur, ikhlas dan adil.

PERANANAN MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH: 

Sebagai hamba kepada penciptanya. Tidak mempunyai hak keatas diri, tenaga dan

hartanya. Hakikat manusia yang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Namun perhambaan diri manusia kepada Allah dikaitkan dengan kemuliaan, keagungan , kekuatan dan amanah sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH 

Peranan dan keistimewaan besar yang diberikan

kepada manusia sahaja. Manusia dianugerahkan sifat al-siyadah atau ketuanan kepada semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Sebagai alat dan peranan untuk melaksanakan tanggungjawab dan amanahnya sebagai Khalifah Allah. Ilmu penting dalam menjalankan tugas khalifah bagi mengatur bumi dan menerokai rahsia yang terkandung di dalamnya.

PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ATAS TIGA HUBUNGAN;
A. HAK ALLAH ( HUQUQ ALLAH). Berfungsi sebagai hamba dengan mentauhidkan Allah dan bersyukur kepadanya. Mentauhid Allah bererti mengakui, meyakini dan mengimani keesaan Allah dengan keyakinan teguh tiada sekutu bagi Nya. Beriman bererti mengakui dengan lisan dan menyakini dengan hati kepada Allah. Allah sahaja yang mengatur kehidupan di alam ini meliputi kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. 

Manisfestasi keimanan kepada Allah dengan

mengerjakan amalan dan menjauhi segala laranganya. Bersyukur melambangkan kerelaan di atas takdir Allah samada menerima nikmat ataupun tidak. Nikmat yang Allah berikan adalah tidak terhitung, antaranya; - Kenikmatan Jasmani: makanan, hartabenda, tubuh badan. - Kenikmatan Rohani: agama, ilmu pengtahuan, kesihatan, ketenteraman dsb.

B. HAK SESAMA MANUSIA: Menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, melarang kekejaman dan keganasan. Mengamalkan sifat sabar, bertimbang rasa, mengawal diri dan bersikap adil. Tidak membuat kezaliman serta kemusnahan di muka bumi. Mementingkan perpaduan dikalangan masyarat dan dengan negara luar. Kemantapan negara dan kestabilan ekonomi bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyatakat.

C. HAK SESAMA MAKHLUK: Hanya manusia makhluk ciptaan Allah diberi amanah menjadi khalifah di muka bumi kerana dikurniakan akal. Sebagai khalifah manusia memegang amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Firman Allah; Kami mengemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung-ganang, maka mereka enggan memikul amanah Allah dan khuatir mengkhianatinya dan manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia zalim dan jahil .

ALIRAN PEMIKIRAN ISLAM
A. ALIRAN YANG BERSUMBERKAN WAHYU SEMATAMATA; Pegangan para nabi, rasul serta pengikutnya dan generasi pertama Islam. Tidak menerima pemikiran Yunani dan pemikiran umat Islam waktu itu. Ini tidak melambangkan pemikiran Islam sebenarnya.

B. ALIRAN BERSUMBERKAN WAHYU DAN AKAL: Muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad. Reaksi kepada pengaruh tamadun asing dan pergolakan dalaman di kalangan umat Islam. Perubahan pemikiran yang membawa keujudan pelabagai mazhab, ilmu kalam, fiqah, tasawuf, kias, ijmak dll.

C. ALIRAN BERSUMBERKAN AKAL DAN WAHYU: 
Menggunakan akal sebagai asas dan wahyu sebagai

penyokongnya. Bermula apabila terpengaruh dengan falsafah pemikiran Aristotle yang menggunakan prinsip logik sebagai asas pentafsiran alam metafizik. Aliran pemikiran ini ditentang oleh tokoh-tokoh agama seperti Ibn Solah, Imam Shafei dan Imam Nawawi.

D. ALIRAN YANG BERSUMBERKAN AKAL SEMATAMATA; Tidak dianggap sebagai aliran dalam pemikiran Islam sebabnya segalanya diukur berdasarkan logik akal semata-mata atas persoalan metafizik dan hakikat hidup manusia.

PEMIKIRAN ISLAM KINI

A. ALIRAN TRADISIONAL; Aliran yang mempertahankan tradisi asal dan tulen, berasaskan ajaran ulama mazhabiyyah imam mazhab yang empat. B. ALIRAN MODENISME; Menekankan konsep ijtihad dengan pengisian idea-idea barat dan peranan akal dalam agama, konsep demokrasi dan hak-hak wanita. C. ALIRAN REFORMISME; 
Penekanan kepada ajaran Islam yang tulen dengan

pembersihan Islam daripada pemalsuan dan menyegarkan kefahaman agama berdasarkan keperluan zaman.

ALIRAN PEMIKIRAN BARAT
A. SEKULARISME: Asal dari perkataan Latin saeculum yang bermasud masa dan tempat. - Masa = kehidupan kini. - Tempat = Dunia nyata. Mendokong bahawa agama harus dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pemisahan antara zahir dan batin, fizikal dan spiritual serta rohani dan jasmani. Wujud di Eropah pada kurun 17 kesan daripada pertentangan kuasa feudal dan gereja.

CIRI-CIRI SEKULARISME; Tumpuan kepada aspek keduniaan. Mengagungkan kebolehan akal rasional. Tumpuan kepada sains yang menentukan kemajuan dunia. Prinsip kebebasan, kebolehan dan kemajuan manusia. Percaya kepada teori evolusi Charles Darwin. Penonjolan isme-isme baru seperti positivism, heroism, relativism dll. 

Prinsip dan andaian lain;

- Tuhan tidak wujud dan kewujudanya diragukan. - Alam wujud secara mekanistik dan hukum tersendiri. - Akal rasional dapat memahami semua fenomena alam. Didalam perniagaan keuntungan menjadi matlamat utama. Memegang prinsip end justifies the means .

B. LIBERALISME 
Ujud dalam zaman Renaissance - kurun ke 17. Aliran pemikiran yang bertujuan meningkatkan

kebebasan individu dalam aspek sosial, politik dan moral. Gagasan pemikiran; - Individu lebih penting dari masyarakat. - Masyarakat ujud demi individu. - Individu bebas dari nilai agama. Etika menggantikan moral agama dalam menjaga ketenteraman masyarakat.

HUBUNGAN LIBERALISME DALAM PELBAGAI BIDANG:
a. LIBERALISME DAN AGAMA; Bermula dengan gerakan oleh Martin Luther (1483 1564) tokoh Pretestan yang menentang penindasan gereja Katolik sebelum zaman Renaissance. Prinsip penting mazhab ini; - Individu kristian mempunyai hak membaca kitab suci dan membuat pentafsiran sendiri. - Gereja tidak berhak mengampun dosa-dosa individu. - Tidak mengiktiraf taraf kependitaan paderi katolik yang berkahwin.

- Menentang penyembahan patung dan gambar di gereja yang disamakan dengan berhala. b. LIBERALISME DALAM PEMERINTAHAN; Memperjuangkan prinsip demokrasi sebagai jalan keluar dari kongkongan gereja. Melaungkan cogan kata kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Prinsip liberalisme berkembang di Eropah kearah pembentukan sistem pemerintahan baru ala demokrasi.

c. LIBRALISME DALAM EKONOMI; 
Bebas dari kongkongan tuan tanah kaum feudal dan

gereja. Kebebasan inividu dalam pemilikan harta dan bergiat dalam perniagaan. Kegiatan dan perkembangan ekonomi di Eropah berlaku dengan pesat.. Timbul permasalahan sosial dan riba.

d. LIBERALISME DALAM NILAI AKHLAK; Nilai akhlak dan moral individu sentiasa berubah mengikut masa dan tidak tetap seperti yang ditentukan oleh agama. Oleh itu harus ada kelonggaran didalam penetapan hukum. Mendokong teori evolusi iaitu manusia masih dalam proses perubahan dari haiwan peringkat rendah kepada lebih tinggi.

C. MODENISME 
Bermula sejak zaman Renaissance (kurun ke 16)

hingga ke zaman Pertengahan (kurun ke 18) di Eropah. Titik permulaan kemasukan ke era moden yang melambangkan kedewasaan dan kematangan manusia bebas dari dogma dan kongkongan gereja serta pemerintahan feudal. Terbukti dengan berlakunya Revolusi Peranchis 1789kejatuhan sistem beraja pertama di Eropah.

PRINSIP-PRINSIP MODERNISME 

Kebebasan mutlak manusia dalam mencari  

kebahagiaan dan keseronokan atas rasional sendiri. Proses modenisasi global dan pembentukan budaya yang universal. Memutuskan hubungan dengan nilai-nilai tradisional dan berkembang dalam sistem ekonomi kapitalisme. Menggunakan prinsip rasional, kemajuan dan pembaharuan dalam kehidupan. Membebaskan diri dari ikatan tradisi dan sejarah.

D. KAPITALISME Wujud pada kurun ke 17 dan 18 seiring dengan perkembangan Revolusi Perusahaan di Eropah. Ciri-ciri Kapitalisme; - Kebebasan pemilikan individu dan syarikat keatas tanah, harta , perniagaan dll. - Membenarkan persaingan dan mencari keuntugan maksima. - Aktiviti perniagaan dan ekonomi berasaskan peminjaman wang dari institusi kewangan dengan dikenakan faedah.

- Pengujudan kumpulan pemodal yang kaya dan menguasai dan memonopoli aktiviti ekonomi. Mereka ini mempunyai hubungan rapat dengan pemerintah. - Harga barangan dan perkhidmatan ditentu berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan selain dari pengaruh faedah, monopoli, kos pengeluaran dan pengiklanan yang tinggi. - Wujud dua kelas masyarakat iaitu golongan pemodal / tuan tanah dan buruh / petani.

E. SOSIALISME 
Fahaman ini diasaskan oleh Karl Marx (1818 1885)

dari buku tulisannya yang bertajuk Das Kapital. Sistem ekonomi yang berasaskan hak milik bersama yang diuruskan oleh kerajaan pusat. Fahaman Sosialis ujud akibat ketidakadilan dan krisis yang timbul dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis mengujudkan kumpulan pemodal yang kaya menindas kumpulan buruh yang ramai untuk kepentingan mereka (Borjuis vs proletariat) 

Sejarah manusia melihatkan pertarungan antara kelas

(kaya vs miskin). Jalan penyelesaian adalah pembentukan masyarakat tanpa kelas. Agama adalah kepercayaan karut, umpama candu dalam kehidupan. Didalam sistem ekonomi sosialis perniagaan kecil diuruskan secara korporasi oleh rakyat, manakala industri besar diurus dan dikawal oleh kerajaan pusat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful