Pengajaran Koperatif

Rizal bin Rejli DT2007-2069 Sudiman bin Suhaili DT2007-2066 Syaful Bachtiar bin Shahinan DT2007-2065

APA DIA PENGAJARANPEMBELAJARAN SECARA KOPERATIF?
 Belajar

secara kerjasama dalam kumpulan berbagai kebolehan,  Berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran  Tujuan mencapai kemajuan dan prestasi cemerlang  Murid melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama dalam pembelajaran kumpulan,  Murid bertanggung jawab terhadap diri dan kumpulan (5-6 orang)

 Menurut

Effandi Zakaria (1998), pembelajaran koperatif adalah suatu strategi pengajaran di mana pelajar-pelajar saling membantu di antara satu sama lain di dalam kumpulan kecil yang mempunyai matlamat bersama.  Pembahagian pelajar ke dalam kumpulan kecil memudahkan guru-guru sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.

Cara Pembelajaran Koperatif
 Beberapa

cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, misalnya Jigsaw, TGT (teamsgames-tournaments), STAD (Students Teams- Achievement Division), Belajar Bersama (Learning together), Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads), dan Meja Bulat (Round Table).

 Pembelajaran

koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme.

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN-PEMBELAJARAN

PEMUDAHCARA
     

Proses memudahkan sesuatu tindakan, Kemahiran memotivasikan murid, Membimbing murid menjalani aktiviti pembelajaran dengan lancar, Kemahiran lisan dan bukan lisan, teknik menyoal dan bakat kepimpinan, Sesuai untuk aktiviti kumpulan, kemahiran teknik menyoal, tunjuk cara, penerangan dll,

Teknik pemudahcaraan – perbincangan, perbahasan, seminar, forum, sumbangsaran, sesi buzz dll.

PERBINCANGAN
 Aktiviti

perbualan di antara guru dan murid-murid dalam kelas,  Bertukar-tukar fikiran/idea dan berkongsi maklumat  Peranan guru sebagai penyelia/pemudahcara  Mengemukakan topik perbincangan dan soalan,  Galakkan murid main peranan aktif dalam memberi pandangan,  Guru memberi panduan / bimbingan  Guru atau murid membuat rumusan  Perbincangan seluruh kelas atau perbincangan kumpulan.

BERCERITA
 Satu

kaedah mengajar yang boleh menarik minat murid belajar  Isi disampaikan dengan kaedah bercerita  Kemahiran bercerita adalah diperlukan guru  Pelbagai gaya bercerita boleh digunakan untuk penyampaian pengajaran  Secara lisan, melalui pita rakaman, melalui patung-patung, melalui pita video, VCD, komputer dsb.

BERMAIN
     

Melakukan aktiviti berpura-pura dibawah keadaan terkawal, Aktiviti permaianan memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan potensi jasmani, intelek, rohani dan sosial Menghilangkan bosan dan menggalakkan keseronokan belajar Biasanya dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan, pengayaan dan pemulihan. Permainan bahasa, kuiz, teka teki, silang kata, penyelesaian masalah, memadan, demonstrasi dsb. Individu, berpasangan, kumpulan & secara kelas.

TUNJUK CARA (DEMONSTRASI)
 Satu

teknik pengjaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru melakukan tunjuk cara,  Tunjuk cara melibatkan aktiviti penerangan dan demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran, penglihatan dan percubaan murid.  Sebelum demonstrasi – topik, objektif, alatan, radas, tujuan demonstrasi.  Semasa demonstrasi – guru memandang murid, menerangkan, menyoal, murid melihat dsb.  Selepas demonstrasi – bincangkan bahagian demonstrasi yang penting, tujuan demonstrasi dan aktiviti pengukuhan.

 Jenis-jenis

tunjuk cara – model hidup, model simbolik dan model persepsi.  Model hidup – model sebenar contoh demonstrasi guru dalam bermain alat muzik,  Model simbolik – berlandaskan langkah-langkah secara bertulis contoh murid-murid mengikuti langkah-langkah yang dihuraikan dalam resepi untuk membuat kuih.  Model persepsi – penggunaan video contoh menggerakkan tangan semasa berlari 100m. Gerakan tangan secara perlahan melalui video.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful