You are on page 1of 26

FACTS

FACTS LÀ GÌ?
 FACTS: Flexible AC Transmission Systems
 Tạm dịch: Hệ thống truyền tải AC linh hoạt
 Là các thiết bị điện tử công suất tích cực điều
khiển dòng điện trong lưới truyền tải
 Hệ thống truyền tải được lắp thiết bị FACTS
sẽ:
 Tăng cường khả năng điều khiển
 Tăng khả năng truyền tải điện
 Các thiết bị FACTS thường dùng
(a) SVC (Static Var Compensators)
(b) TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitors)
(c) STATCOM (Static Synchronous Compensators)
(d) SSSC (Static Series Synchronous Compensators)
(e) UPFC, combination of (c) and (d) (Unified
Power Flow Controllers)
FACTS LÀ GÌ?
 Các thiết bị FACTS khác:
1. TCBR (Thyristor Controlled Breaking Resistors)
2. TCPAR (Thyristor Controlled Phase Angle
Regulator)
3. SMES (Super Conducting Magnetic Energy
Storage)
4. TCPST (Thyristor Controlled Phase Shifting
Transformers)
FACTS LÀ GÌ?
ĐK DÒNG CÔNG SUẤT
V
1
V
2
 
1 2 1 2
12
12
VV sin
P
X
 

 
2
1 1 2 1 2
12
12
V VV cos
Q
X
  

1 2 12
12
12
VV
P
X


2
1 1 2
12
12
V VV
Q
X


ĐK DÒNG CÔNG SUẤT
V
1
V
2
Mô phỏng bằng phần mềm PowerWorld
ĐK DÒNG CÔNG SUẤT
V
1
V
2
1 2 12
12
12
VV
P
X


2
1 1 2
12
12
V VV
Q
X


: điều khiển P
12
|V| : điều khiển Q
12
ĐK DÒNG CÔNG SUẤT
V
1
V
2
V
3
P
12
P
13
Điều khiển dòng P
12
, P
13
theo ý muốn
=> Điều khiển V
2
, V
3
hay 
2
, 
3
Dùng TB ĐTCS để thay đổi thông số trang thái
bằng cách thay đổi thông số cấu trúc HTĐ
ĐK DÒNG CÔNG SUẤT
V
1
V
2
V
3
P
12
P
13
Thiết bị mắc song song
Thiết bị mắc nối tiếp
Thay đổi Zdd
Thay đổi , V nút
ĐK DÒNG CÔNG SUẤT
V
1
V
2
 
1 2 1 2
12
12
VV sin
P
X
 

 
2
1 1 2 1 2
12
12
V VV cos
Q
X
  

1. Thay đổi góc lệch  của điện áp nút
2. Thay đổi biên độ điện áp nút
3. Thay đổi tổng trở đường dây
4. Cùng lúc thay đổi điện áp, tổng trở
ĐK DÒNG CÔNG SUẤT
 Điều khiển dòng công suất trên HTĐ
 Nâng cao khả năng tải của HTĐ
 Giới hạn nhiệt độ của dây dẫn
 Nâng cao chất lượng điện năng
 Nâng cao độ ổn định của HTĐ
 Ổn định tĩnh
 Ổn định động
 Ổn định điện áp
NHỮNG VẤN ĐỀ TRÊN HTĐ
LÝ DO SỬ DỤNG FACTS
• CHẤT LƯỢNG: Đảm bảo tính liên tục của nguồn cung cấp
ở tần số và cấp điện áp mong muốn.
• CẢI TẠO NĂNG LỰC: Giảm thiểu thiệt hại do xác suất sự
cố trong hệ thống điện (thiết bị - tải) – là một yêu cầu quan
trọng của thiết kế HTĐ
• AN NINH: Đảm bảo sự ổn định hệ thống ở trạng thái bình
thường ngay cả khi có sự bất thường xảy ra trên HTĐ
• ỔN ĐỊNH: Nâng cao khả năng vận hành của HTĐ ngay cả
khi có các dao động trong HTĐ
• TÍNH KINH TẾ: Cực tiểu chi phí đầu tư, chi phí vận hành
và bảo trì
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA FACTS
 Gia tăng khả năng vận chuyển của đường dây tải điện
 Cải thiện giới hạn ổn định tĩnh của hệ thống điện
 Nâng cao khả năng tải của hệ thống điện
 Cải thiển chất lượng điện năng
 Hạn dòng ngắn mạch
 Hạn chế giao động của hệ thống
 Hỗ trợ ổn định điện áp
 Bù công suất phản kháng liên tục
PHẠM VI SỰ DỤNG FACTS
PHẠM VI SỰ DỤNG FACTS
 Some FACTS application around the world (SVC)

FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
 SVC: Ross Substation, North Queensland area.

FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
 SVC: Ross Substation, North Queensland area.

FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
SVC: Ross Substation, North Queensland area.
Mục đích chính:
 Ổn định và điều khiển hệ thống điện áp 275 kV.
 Cung cấp nhanh chóng lượng công suất phản kháng
bù ứng động cho hệ thống.
 Điều khiển sự giao động trên lưới truyền tải 275 kV
và triệt tiêu các giao động tắt dần này
 Nâng cao sự ổn định hệ thống khi có các giao động
lớn
TCSC: 500 kV, North-South Interconnection
FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
TCSC: 500 kV, North-South Interconnection
FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
TCSC: 500 kV, North-South Interconnection

Mục đích chính:
 Nâng cao khả năng tải của HTĐ
 Triệt tiêu các dao động
FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
STATCOM: VELCO Essex, Burlington, Vermont, USA.

FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI
FACTS Installation Around the World
STATCOM: VELCO Essex, Burlington, Vermont, USA.

STATCOM: VELCO Essex, Burlington, Vermont, USA.

Mục đích chính
 Đáp ứng nhanh chóng các dao động của HTĐ
 Điều khiển trơn điện áp với dải rộng trong
nhiều điều kiện vận hành
 Cải thiện năng lực và chất lượng điện năng
thông qua việc đáp ứng điện áp nhanh chóng.
FACTS DÙNG TRÊN THẾ GIỚI