You are on page 1of 35

híng dÉn ®äc phim c¾t líp vi tÝnh

sä n·o


Môc tiªu häc tËp
1. Nªu ®îc chØ ®Þnh chôp CLVT sä n·o cho bÖnh nh©n
chÊn th¬ng sä n·o.
2. NhËn ®Þnh ®îc h×nh ¶nh phim C.T sä n·o b×nh thêng.
3. X¸c ®Þnh ®îc c¸c tæn th¬ng: M¸u tô néi sä, dËp n·o, phï
n·o, ch¶y m¸u mµng mÒm trªn phim C.T cña bÖnh nh©n
chÊn th¬ng sä n·o
§¹i c¬ng
 LÞch sö: M¸y chôp CLVTdo Hounsfield G.N
s¸ng chÕ n¨m 1974
 Nguyªn t¾c: M¸y gåm :
- Bãng ph¸t tia X
- Mµn ch¾n
- Bé phËn hÊp thu vµ khuÕch t¸n100- 1500
®Çu dß
- Lång chuyÓn ®éng xoay
- Bé phËn t¸i t¹o h×nh ¶nh b»ng m¸y tÝnh
CTSCAN
§¬n vÞ Hounsfield
 Hounsfield chia 2000 ®é hÊp thu tia X kh¸c
nhau( chôp sä n·o chØ ë 100 UI chia thµnh
20 ®é x¸m trªn cöa sæ hÑp )
- MËt ®é cao (+40 –> + 100) : mµng cøng,
tuyÕn yªn, ®/m, t/m, ®ãng v«I, côc m¸u ®«ng
( mµu x¸m nh¹t)
- MËt ®é trung b×nh(0->+40) : chÊt tr¾ng,
x¸m, dÞch n·o tuû, phï n·o( x¸m võa)
- MËt ®é thÊp(0-> - 30): c¸c bÓ n·o,r·nh n·o,mì
hèc m¾t, khÝ
- X¬ng tõ + 500 -> 1000 UI
Gi¶I phÉu sä- n·o
Gi¶I phÉu sä- n·o
X¬ng tr¸n
X¬ng chÈm
X¬ng thaÝ d¬ng
Hèc m¾t
X¬ng chòm
Gi¶I phÉu sä- n·o
Gi¶I phÉu sä- n·o
Hè sä tríc
Hè sä gi÷a
Hè sä sau
Hè yªn
lç trßn to
Lç chÈm
ThiÕt ®å c¾t ngang
Gi¶i phÉu sä- n·o
Gi¶i phÉu sä- n·o
N·o thÊt bªn
Sõng tr¸n
Th©n n·o
TuyÕn yªn
TiÓu n·o
Hµnh n·o
Gi¶i phÉu sä- n·o
HÖ thèng cung cÊp m¸u cho mµng n·o
* ChØ ®Þnh chôp CT Scanner:
- XQ cã ®êng vì x¬ng
- BÖnh nh©n cã rèi lo¹n tri gi¸c
- Cã rèi lo¹n vËn ®éng hay c¸c rèi lo¹n
thÇn kinh kh¸c.
- Cã c¬n ®éng kinh.
- C¸c dÊu hiÖu c¬ n¨ng kÐo dµi: ®au
®Çu, n«n…
- Cã dÊu hiÖu vì nÒn sä.
- Say rîu, cã th¬ng tæn phèi hîp kÌm theo
( chÊn th¬ng ngùc, bông, tø chi, cét
sèng…)
- Ngêi giµ vµ trÎ em chØ ®Þnh chôp réng
h¬n.
Chôp c¾t líp vi tÝnh ( CT Scanner): Nh»m ph¸t hiÖn
c¸c th¬ng tæn:
- M¸u tô ngoµi mµng cøng ( NMC)
- M¸u tô díi mµng cøng ( DMC): 3 lo¹i cÊp tÝnh,
b¸n cÊp, m·n tÝnh tuú theo thêi gian.
- M¸u tô trong n·o, dËp n·o
- Phï n·o.
- Ch¶y m¸u díi mµng mÒm
- ChÈy m¸u n·o thÊt
- §êng vì x¬ng

thuyÕt Monro- kellie
Khèi lîng m¸u + khèi lîng DNT + khèi lîng n·o
= HSè
3 nguyªn nh©n chÝnh g©y t¨ng ALNS.
+ Khèi m¸u tô trong sä
+ Phï n·o:
+ Rèi lo¹n vËn m¹ch

- M¸u tô ngoµi mµng cøng ( NMC)
- M¸u tô díi mµng cøng ( DMC): 3 lo¹i cÊp tÝnh, b¸n cÊp, m·n
tÝnh tuú theo thêi gian.
- M¸u tô trong n·o, dËp n·o
- Phï n·o.
- Ch¶y m¸u díi mµng mÒm
- ChÈy m¸u n·o thÊt


LiÒm n·o
Tôt kÑt díi liÒm
Tôt kÑt
trung
t©m
Khe
Bichat
N·o thÊt
Tôt qua lç chÈm
Tôt
Khe
Bichat
HËu qu¶ khèi m¸u tô néi sä
H×nh ¶nh m¸u tô NMC
®Æc ®IÓm:

M¸u tô NMC
Vïng tr¸n
M¸u tô NMC vïng th¸i
d¬ng

H×nh ¶nh m¸u tô NMC
®Æc ®IÓm:
-H×nh thÊu kÝnh 2 mÆt låi,mËt ®é cao,®ång nhÊt
hoÆc kh«ng,Ýt khi vît qua ®êng khíp sä, 1 hoÆc 2 bªn
-Cã thÓ t¸ch xoang t/m däc
-§Ì ®Èy khu tró c¸c n·o thÊt
-Thêng ë ngêi trÎ

M¸u tô NMC
Vïng tr¸n
M¸u tô NMC vïng th¸i
d¬ng

H×nh ¶nh m¸u tô NMC
H×nh ¶nh m¸u tô DMC
®Æc ®IÓm:

H×nh ¶nh m¸u tô DMC
®Æc ®IÓm:
- H×nh liÒm, bê trong kh«ng ®Òu tr¶I réng tõ vßm sä
®Õn ®¸y sä, lan réng toµn bé b¸n cÇu, vît qua ®êng
khíp sä, mËt ®é cao, ®ång nhÊt hoÆc kh«ng, cã thÓ 1
hoÆc 2 bªn
- Di lÖch cÊu tróc ®êng gi÷a vµ c¸c n·o thÊt
- Kh«ng bãc t¸ch xoang t/m däc
- Cã phu n·o kÕt hîp
- Thêng ë ngêi giµ, nghiÖn rîu

H×nh ¶nh m¸u tô DMC cÊp tÝnh
-Khèi m¸u tô h×nh
liÒm, lan réng
toµn bé b¸n cÇu
tr¸I, tæn th¬ng t-
¬ng ®èi ®ång
nhÊt
-§Ì ®Èy ®êng giòa
n·o thÊt
-ChÈy m¸u mµng
mÒm kÕt hîp

H×nh ¶nh m¸u tô DMC m·n tÝnh(>3tuÇn)
Hçn hîp tû
träng
H. liÒm cã møc
dÞch l¾ng cÆn
Giam tû
träng
®ång tû träng
H×nh ¶nh m¸u tô trong n·o
®Æc ®IÓm:

H×nh ¶nh m¸u tô trong n·o
®Æc ®IÓm:
cã thÓ 1 hoÆc nhiÒu n¬i
- Khèi t¨ng ®Ëm ®é, ®ång nhÊt hoÆc
kh«ng, n»m trong tæ chøc n·o
- Di lÖch cÊu tróc ®êng gi÷a vµ c¸c cÊu
tróc n·o tuú thuéc khèi
m¸u tô to hay nhá
- Cã thÓ cã phï n·o kÕt hîp
vïng xung quanh khèi m¸u tô
H×nh ¶nh m¸u tô trong n·o
Khèi t¨ng
tØ träng
vïng tr¸n,
mËt ®é
®ång
nhÊt,®Ì
®Èy Ýt
Khèi t¨ng tØ träng vïng th¸I d-
¬ng, mËt ®é ®ång nhÊt,®Ì ®Èy
®êng gi÷avµ n·o thÊt kÌm phï
n·o vïng quanh khèi m¸u tô

H×nh ¶nh dËp n·o

§Æc ®IÓm: vïng t¨ng tØ
träng to hoÆc nhá,
kh«ng ®ång nhÊt, n»m
trong tæ chøc n·o cã thÓ
1 hoÆc nhiÒu n¬i
- Cã phï n·o vïng xung
quanh
- §Ì ®Èy nhiÒu hay Ýt tuú
thuéc tæn th¬ng nÆng
hay nhÑ
H×nh ¶nh dËp n·o
DËp n·o vïng TD
tr¸I(GFB)
kÌm m¸u tô NMC TD
ph¶i
DËp n·o vïng tr¸n F
H×nh ¶nh dËp n·o
DËp n·o vïng tr¸n F
H×nh ¶nh phï n·o
H×nh ¶nh phï n·o
 §Æc ®IÓm
- vïng gi¶m TØ träng
lµm mÊt ranh giíi chÊt
tr¾ng, chÊt x¸m
- Xo¸ c¸c bÓ n·o
Ch¶y m¸u khoang díi nhÖn
Ch¶y m¸u khoang díi nhÖn
 §Æc ®IÓm
 Vïng t¨ng tØ träng h×nh
ngo»n ngÌo theo c¸c r·nh
n·o, khe, bÓ n·o
 kÌm theo h×nh ¶nh dËp
n·o, phï n·o vïng kÕ cËn,
thiÕu m¸u côc bé, nhåi
m¸u
Ch¶y m¸u khoang díi nhÖn
Ch¶y m¸u quanh th©n n·o

Related Interests