Τν ρσξηό κνπ, ν Αγηάλλεο Αξθαδίαο

Σπφροσ Κολλιόσ, Δ’ Δημοτικοφ – Δ2
5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
«Οδυςςζασ Ελφτησ»
1

Τν ρσξηό κνπ ν Άγηνο
Ισάλλεο Αξθαδίαο
(Αγηάλλεο θαη παιαηόηεξα
Οξεηλό Άζηξνο) βξίζθεηαη
επί ηνπ αξραηόηεξνπ
δξόκνπ Παξ. Άζηξνπο –
Τξίπνιεο, ζην 23ν πεξίπνπ
ρικ. Δίλαη έλα νξεηλό
ρσξηό, ζε 750
κ. πςόκεηξν, ζηε βόξεηα
πιαγηά ηνπ Σαξαληάςπρνπ,
πξόβνπλνπ ηνπ Πάξλσλα
(Μαιεβνύ).

2

Η πξώηε αλαθνξά ηνπ ρσξηνύ ηνπ Αγίνπ Ισάλλε γίλεηαη ζην
βηβιίν «Χξνληθό ηεο Άισζεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο» ηνπ
Γεσξγίνπ Σθξαηδή, ην 1453 (βηβιίν Β΄, θεθ. Χ).


Σηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ ππάξρεη ε ζύγρξνλε εθθιεζία ηεο
Αγίαο Παξαζθεπήο.
Σπλερίδνληαο ζπλαληά θαλείο έλα αιζύιιην, ην «Κνπηξί» κε
πνιιά δεληξα, παηδηθή ραξά θαη γήπεδν κπάζθεη. Δθεί ν
επηζθέπηεο δηαθξίλεη εληνηρηζκέλε κηα καξκάξηλε πιάθα.
Πξόθεηηαη γηα ηελ θηεηνξηθή επηγξαθή ηεο πεξίθεκεο Σρνιήο
Καξπηζηώηε πνπ κόλε απηή ζώζεθε κεηά ηελ ππξπόιεζε
ηεο Σρνιήο από ηηο νξδέο ηνπ Ικπξαήκ ζηηο 30 Ινπιίνπ ηνπ
1826. Η Σρνιή είρε ηδξπζεί από ην Γεκήηξην Καξπηζηώηε,
κεγάιν επεξγέηε ηεο πεξηνρήο, μεληηεκέλν ζηελ Τεξγέζηε,
πνπ δηέπξεςε ζην εκπόξην.
3

4

Μεηά ην «Κνπηξί», πεξί ηα 250 κ., ζπλαληάκε ηελ
θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, κε ηελ κεγάιε
πιαηάλα. Δθεί βξίζθεηαη θαη ν λαόο ηνπ Άη-Γηώξγε,
κεηαβπδαληηλόο, κε νιόγξαθν ην εζσηεξηθό ηνπ. Σε
πνιιέο από ηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ δηαθξίλνληαη ηα ίρλε
από ην πέξαζκα ηνπ Ικπξαήκ: μηθηζκνί ζηα πξόζσπα
ησλ Αγίσλ θαη ην βγάιζηκν ησλ καηηώλ ηνπο.
Κνληά ζηελ πιαηεία βξίζθεηαη δίσξνθν καθξόζηελν
νίθεκα, κε πνιεκίζηξεο, ην νπνίν, θαηά ηελ
παξάδνζε, ρξεζηκνπνηήζεθε σο Κπβεξλείν γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο
Δπαλάζηαζεο, από 22 Απγνύζηνπ έσο 1 Οθησβξίνπ
1822.

5

6

Λίγν πην θάησ
βξίζθεηαη ε εθθιεζία
ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ
Πξνδξόκνπ, επίζεο
κεηαβπδαληηλή. Ο
επηζθέπηεο ζαπκάδεη
ηελ ππεξαησλόβηα
πιαηάλα θαη ην
άθζνλν παγσκέλν
λεξό πνπ πεγάδεη
αθξηβώο θάησ από ηελ
εθθιεζία θαη ξέεη από
ηέζζεξα θαλάιηα.

7

Αγαπώ πνιύ ην ρσξηό κνπ δηόηη έρεη πνιινύο
ρώξνπο κε πξάζηλν όπνπ κπνξνύλ λα παίμνπλ
ηα παηδηά , ελώ κνπ αξέζεη λα θάλσ πνδήιαην
ζηα δξνκάθηα ηνπ ρσξηνύ.
Αλππνκνλώ λα πάσ ζην ρσξηό κνπ θαη απηό
ην θαινθαίξη, δηόηη πεξλάσ θαηαπιεθηηθά.
Σασ ευχαριςτώ πολφ

ΤΕΛΟΣ
8