You are on page 1of 80

Chng 3: Kim tra

gim st hi quan
Ti liu tham kho
- Lut Hi quan 2005
- Ngh nh 154- 15/12/2005 v th tc
hi quan, kim tra v gim st hi quan
- Thng t 112/2005 v Hng dn th tc
hi quan, kim tra, gim st hi quan
C s ra quyt nh
hnh thc kim tra
Qu trnh chp hnh nu pht hin gian ln: bt
kim tra ton b hoc xc sut

Chnh sch qun l XNK: hng cm, thu cao,
cn giy php thng c nhiu gian ln.

Ngun gc v chng loi hng ho: Hng ho t cc
nc TBCN thng t gian ln, t c vn , i vi
hng t cc nc ng Nam thng b kim tra do
c gian ln

H s hi quan: khai bo c chnh xc, r rng
hay khng

Cc ngun thng tin khc: thng tin iu tra (i
trinh st ngoi tuyn), thng tin t hi quan cc nc
Ra quyt nh kim tra
Min kim tra thc t hng ho XNK

Hng ho xut khu, nhp khu ca ch hng chp hnh tt php
lut hi quan

Hng ho xut khu (tr hng ho xut khu c sn xut t
nguyn liu nhp khu v hng ho xut khu c iu kin theo
qui nh v chnh sch qun l xut khu hng ho)

My mc thit b to ti sn c nh thuc din min thu ca
d n u t nc ngoi v u t trong nc.

Hng ho t nc ngoi a vo khu thng mi t do, cng trung
chuyn, kho ngoi quan; hng ho qu cnh; hng ho cu tr khn
cp

Hng ho thuc cc trng hp c bit do Th tng quyt nh;

Hng ho khc khng thuc cc trng hp trn c min kim tra
thc t khi kt qu phn tch thng tin cho thy khng c kh
nng vi phm php lut hi quan
Ra quyt nh kim tra
Kim tra thc t hng ho XNK

- Kim tra ton b thc t
- Kim tra thc t 10% l hng
- Kim tra thc t ti 5% l hng
a im kim tra
i vi hng xut nhp khu
Ca khu v cc im ngoi ca
khu
Cc im khc
CFS
Ni tp kt hng
Chn cng trnh
Nh my x nghip
a im tip nhn hng vin tr,
hi ch
Ni dung kim tra
Kim tra tn hng v m hng
Kim tra s lng, trng lng hng
Kim tra phm cht
Kim tra xut x hng ho
Kim tra tn hng v m hng

Da vo bng phn loi hng
ho
HS (harmonized system) c
hiu lc
t nm 1988
Phn loi hng ha
S cn thit ca vic phn loi hng ha
- S pht trin ca giao lu thng mi lm ny
sinh nhu cu phn loi hng ha nhm
mc ch:
+ Qun l s lu thng ca hng ha
+ nh thu/ thu l ph/ min thu cho
hng ha

- Nhng danh mc u tin ch theo th t
ch ci, khng ni ln bn cht ca hng
ha nn s khc bit ln gia cc quc gia
Phn loi hng ha
- Do s pht trin ca TMQT, ny sinh
nhu cu xy dng mt danh mc HQ
chung m bo:
+ H thng ha ton b hng ha tham
gia trong thng mi quc t
+ Phn loi thng nht quc t ton b
hng ha trong danh mc ca cc
quc gia thnh vin
+ S dng danh mc ny nh ngn ng
HQQT thng nht cch hiu gia
cc nh XNK, giao nhn, ngn
hng

Phn loi hng ha
+ n gin ha v hiu chnh xc
nhng thut ng trong cc cuc m
phn thng mi, trong cc hip nh
HQ

+ Thu thp, so snh, kim tra s liu
thng k thng nht, to thun li cho
vic phn tch cc s liu
Phn loi hng ha
Lch s pht trin danh mc hng ha
- Giai on 1831-1854: B ban hnh danh
mc chia thnh 3 nhm hng:
+ Nguyn liu th
+ Sn phm nng nghip
+ Cc sn phm ch bin khc
- Danh mc o- Hung 25/5/1892
- Danh mc quc t u tin ra i nm
1913, ti Hi ngh quc t v thng k th-
ng mi ti Bruxen do 24 nc tham gia k
kt
Phn loi hng ha
- Danh mc bao gm 186 mt hng,
chia thnh 5 nhm:

+ ng vt sng
+ Thc phm v ung
+ Nguyn liu s ch
+ Sn phm ch bin
+ Vng v bc
Phn loi hng ha
- Danh mc HQ Hi quc lin (danh mc
Genve)
+ Ra i nm 1931, sa i nm 1937
+ Bao gm 991 nhm, chia thnh 21 phn,
86 chng
- Danh mc ca HHTHQ
+ Do HHTHQ (CCC) ban hnh 11/09/1959,
c coi l Danh mc biu thu Bruxen
+ Nm 1974, i thnh danh mc H Hp tc
HQ (danh mc CCCN) c 52 nc tham gia
Phn loi hng ha
+ Danh mc CCCN bao gm 1011 nhm, 21
phn, 96 chng. Mi nhm c 4 ch s (2
s u ch s chng, 2 s sau ch s
th t ca nhm)
+ Km theo l cc ch gii, danh sch hng
ha, bng tm tt kin phn loi
- Danh mc SITC
+ Tn chnh thc l Danh mc TMQT
chun do U ban thng k LHQ ban hnh
nmm 1948, trn c s sa i danh mc
Genve
Phn loi hng ha
- Danh mc Harmonised system (HS)
+ S ra i ca danh mc HS:
* Nm 1970, U ban KT Chu u v
HHTHQ thng nht giao cho HHTHQ
nghin cu cc vn lin quan n m
t v m ha hng ha
* Nm 1983 CCCN ban hnh danh mc HS
p ng yu cu ny v xy dng
Cng c QT v h thng iu ha v m
t v m ha hng ha International
convention on the Harmonised
commodity description and Coding
system), c hiu lc t ngy 1/1/ 1988
Phn loi hng ha
Mc ch ca HS
- Thu thu HQ, thu ni a v thng k
NT
- Xy dng chnh sch thng mi, m phn
TMQT v cc chng trnh ct gim thu
ca WTO
- Thng k giao thng vn ti v xy dng c-
c ph vn ti
- Theo di gi hng v kim sot hn ngch
- Gim st s di chuyn qua bin gii cc cht
c hi, ph liu, ph thi
Phn loi hng ha
Ni dung cng c:
- 6 qui tc chung hiu v din t
H thng
- Nhng ch gii ca cc phn v cc
chng, k c ch gii phn nhm
- Bng danh mc gm 21 phn, 97 ch-
ng 1552 nhm hng, c th phn
thnh 5018 chng loi hng cp 6 ch
s
- 18 ph lc c t tn t A-R
Phn loi hng ha
Cu trc ca danh mc hng ha trong cng c
HS

- Mi mt hng c xc nh bng 6 ch
s, v d: 2008.20: da trong :
+ 20 ch m hiu ca chng
+ 08 ch v tr ca nhm trong chng
+ 20 ch phn nhm trong nhm
Ch :
+ Phn nhm cp 1 k hiu l 2 ch s tn
cng l 0
+ Phn nhm cp 2 k hiu l 2 ch s tn
cng l 1-9
Phn loi hng ha
Cc qui tc sp xp hng ha trong HS
Qui tc 1:
- Tiu ca cc phn, chng, phn chng
ch mang tnh hng dn
- Vic phn loi hng ha phi cn c vo
ni dung tng nhm v ch gii ca cc
phn chng lin quan
- p dng cho vic phn loi i vi cc sn
phm c nh danh c th, r rng,
ph hp vi s m t ca hng ha trong
danh mc


Phn loi hng ha
V d:
- Tn ca chng 1 l ng vt sng nh-
ng c sng khng c phn loi vo ch-
ng 1. V mt sinh hc chng l ng
vt sng, nhng theo Biu thu th
chng c phn loi vo Chng 3
- Tn ca chng 44 l G v cc sn
phm bng g; than ci. Tuy nhin cc
dng nh bn bng g hoc gh
bng g khng c phn loi vo Chng
44 theo Biu thu th chng c phn
loi vo Chng 94

Phn loi hng ha
- X phng tan trong nc:
C th phn loi vo nhm 3401. Tiu
ca nhm ny ni rng: X phng, cc
cht hu c Ty ra b mtnhng
khng cp n l x phng c tan
trong nc hay khng.
Chng ta tip tc xem ch gii ca Chng
34, thy: Ch gii 2 ca Chng 24 ni
rng: Vi mc ch ca nhm 3401, th
khi nim x phng ch p dng i vi
x phng tan trong nc V vy theo
phn th 2 nguyn tc 1 th c th chc
chn rng x phng tan trong nc c
phn loi vo nhm 3401.
Phn loi hng ha
- Qui tc 2:
a. Mt loi hng ha no c xp vo mt
nhm th cc dng sau ca hng ha
cng c xp vo cng nhm:

Dng cha hon chnh hoc cha hon
thin nhng mang c tnh ca hng
ha dng hon chnh hoc hon
thin
Phn loi hng ha
V d: Xe p khng c yn
Nhm 8712 bao gm xe p hai bnh v cc loi xe
p chn khc..
Mt hng nu trong v d:
- Khng y nh mt chic xe p hon chnh
- C hu ht cc b phn ca mt chic xe p
- c s dng nh mt chic xe p
- C c trng c bn ca mt chic xe p
V vy mt hng ny c xp vo nhm 8712
- B linh kin CKD ca xe hai bnh gn my
Sn phm ny c nhp khu di dng b linh kin
ri lp rp xe my hon chnh. Do vy theo
nguyn tc 2a, chng c phn loi vo nhm
8711

Phn loi hng ha
Dng hon chnh hoc hon thin nhng
cha c lp rp hoc tho ri
V d: Cu bng thp hay thp bng thp
Mt hng ny c th c xp trong nhm
7308
Gm cc cu kin (tr cc cu kin c sn
Thuc nhm 9406) v cc b phn ri ca cc
cu kin (v d:cu), bng st hoc thp
tm
Nhng chic cu v thp ny c nhp khu
dng tho ri thun tin trong vn chuyn.
Do , theo nguyn tc nguyn tc ny chng
c phn loi trong nhm 7308
- B phn linh kin CKD

Phn loi hng ha
- Qui tc 2:
b. Nu mt vt liu hoc mt cht c
phn loi trong cng mt nhm th hn hp
hay hp cht ca n vi nhng vt liu
hoc cht khc cng c phn loi trong
nhm
Hng ha c lm ton b hay mt phn
bng mt loi vt liu hoc mt cht th
c phn trong cng mt nhm
Vic phn loi hng ha lm bng 2 vt
liu hoc 2 cht tr ln phi tun theo qui
tc 3
Phn loi hng ha
V d:
- Tinh bt nguyn cht 100% c xp vo nhm
1108. Tuy nhin cc loi tinh bt c xp vo nhm
1108 khng nht thit lun phI l tinh bt nguyn
cht 100%. Chng c th bao gm mt s nh
cc cht chng xy ha. Ngay c trong trng hp
ny chng cng c phn loi vo nhm 1108
theo nguyn tc 2b
- Nhng nu lng hp cht ln hn, th vic phn loi
s tr nn kh khn hn. V d: Hin nay, c
hp cht gia tinh bt v plastic c s dng
ch to cc sn phm plastic c th b vi khun
lm cho thi ra khi khng s dng c na. Trong
nhng trng hp nh vy, chng ta khng chc
chn l sn phm ny c xp vo nhm 1108
Phn loi hng ha
- V d:
- Phn loi sn phm du m ln. Nhm
1503 bao gm du m lncha pha
trn. V vy nu du m ln c trn vi
cc cht khc th khng xp vo nhm
1503 theo nguyn tc 2b m nn phn loi
vo nhm khc bi v nhm 1503 nu r
du m ln cha pha trn. V vy trng
hp ny b loi tr theo nhm 1 phn
loi sn phm theo qui nh ca nhm.

Phn loi hng ha
V d:
- Khung gm lp ng c
Nu ng c v khung gm c nhp khu
cng nhau nhng khung gm c xut trnh di
dng ng c cha c lp rp th s phn loi
nh th no?Nu p dng nguyn tc 2a,
chng c th c coi nh cc sn phm tho ri,
v c th xp vo nhm 8706.

Tuy nhin nu xp nh trn s l sai st, v theo
nhm 8706 nu r khung gm lp ng
cdo sn phm thc nhp khu khung
gm khng c lp vo ng c nn khng
th xp vo nhm 8706. V vy trong trng
hp ny khng th p dng nguyn tc 2b c
v n trI vi ni dung ca nhm hng
Phn loi hng ha
- Qui tc 3
Khi p dng qui tc 2b hoc v mt l
do no hng ha thot nhn c th
phn loi theo hai hoc nhiu nhm s
c thc hin phn loi nh sau:
a. Phi u tin phn loi vo nhm hng c
m t chi tit hng ha trc khi phn loi
vo nhm hng m t chung hn nhm
va nu trn
Phn loi hng ha
* Tuy nhin, khi hai hay nhiu nhm hng
m mi nhm ny ch cp n mt
phn ca nhng cht liu hay nguyn liu
nm trong chng loi hng cn phn loi
c lm t hn hp hay t hp cht ca
nhng cht liu, nguyn liu ng gi
bn l th nhng nhm hng trn c
xem nh mang tnh c th ngang nhau khi
phn loi chng, d rng mt trong nhng
phn loi k trn m t c th hn hay chi
tit hn cho chng hng ha
Phn loi hng ha
- V d: Dao co in c th xp vo 3
nhm hng sau:
. Nhm 8508 Dng c c in thao
tc th cng, c lp sn ng c in
. Nhm8509 Dng c c in dng trong
gia nh, c lp ng c in
. Nhm 8510 Dao co, c lp sn ng
c in

Phn loi hng ha
- V d: Thm dt mc v dt kim c s
dng trong xe t.
Trong t thng c mt tm thm t
ch li xe. Tm thm ny c thit k
c bit c hnh dng ph hp vi gh
t. Tm thm ny c th c phn vo
hai nhm:
Nhm 8708 Ph tng v b phn ph tr
dng cho xe c ng c
Nhm 5703 Thm,dt mc..
Phn loi hng ha
- V d: Bng ti mt mt l plastic cn
mt kia l cao su; c th xp vo hai
nhm:
Nhm 3926 Cc sn phm khc bng
plastic..
Nhm 4010 Bng chuyn hoc bng
ti, bng cao su lu ha
Phn loi hng ha
b. Nhng hn hp hng l hp cht lm t
nguyn liu khc nhau hay c thnh phn
khc nhau v cc hng ha ny c ng
gi thnh b bn l, cha th phn loi
theo 3a, th c phn loi nh l hng ha
ny c lm t nguyn liu hay thnh phn
c trng ca hng ha ny, trong khun
kh quan im ny c th p dng c.
Phn loi hng ha
p dng khi:
- Hng ha phi Bao gm ti thiu 2 sn
phm khc nhau m thot nhn c th c
phn loi trong cc nhm khc nhau.
- Hng ha c ng thnh b tha mn
mt nhu cu c th no
- Hng ha c ng b thch hp bn
trc tip cho ngi s dng m khng phi
ng li
Phn loi hng ha
- V d: Hn hp gia la m chim 70% v la
mch 30% ch ru.
La m thuc nhm 1001 v la mch thuc nhm
1003.
- Vng eo cha kha gm 3 b phn: Vng eo
bng thp, qu Bng bng nha, dy xch bng
thp.
+ Hnh qu bng thu nh thuc nhm 3926: Cc
sn phm khc bng plastic.
+ Xch bng thp thuc nhm 7315: xch v cc
b phn ri ca xch, bng thp
+ Vng eo cha kha bng thp thuc nhm
7326: Cc sn phm khc bng st hoc bng
thp
Phn loi hng ha
- V d: Bnh Sandwich gm tht b, vi
hoc khng Format trong mt ci bnh
nh (nhm 1602), ng trong gi vi mt
xut khoai rn (nhm 2004)
- B thc phm dng nu mn
Spaghetti (m) gm mt hp m sng,
mt gi Format bo v mt gi nh st
c chua, ng trong mt hp cc-tng,
Spaghetti sng thuc nhm 1902
Format bo thuc nhm 0406
Nc st c chua thuc nhm 2103
Phn loi hng ha
- V d: B lm u gm: mt tng in,
mt ci lc, mt ci ko, mt bn chi, mt khn
mt ng trong mt ti bng da.
. Tng in thuc nhm 8510
. Lc thuc nhm 9615
. Ko thuc nhm 8213
. Bn chi thuc nhm 9603
. Khn mt thuc nhm 6302
. Ti bng da thuc nhm 4202
Tng in em li cho sn phm c tnh
c bn ca b lm u . Do vy sn phm
c phn loi vo nhm 8510
Phn loi hng ha
- V d: B dng c v gm: mt thc, mt
vng tnh, mt compas, mt bt ch v
mt gi bt bi ng trong ti nha.
. Thc thuc nhm 9017
. Vng tnh thuc nhm 9017
. Compas thuc nhm 9017
.Bt ch thuc nhm 9609
. Bt bi thuc nhm 8214
. Ti nha thuc nhm 4202
Phn loi hng ha
- Thng thc phm gm 5 hp kim loi; mi loi thc
phm c ng ring trong mt hp kim loi v nh
vy s c phn loi ring r nh sau: tm (nhm
1605), Pategan (1602), Format (0406), m phn
mui ming (1602) v xc xch (1601)
- Mt hp ng hai chai ru; mt chai ru Wisky v
mt chai ru vang. Hai chai ru ny khng tha mn
mt yu cu c bit hoc p ng mt hot
ng do chng khng c xem nh ng b
bn l; v vy chai ru Wisky c xp vo
nhm 2208, chai ru vang xp vo nhm 2204
Nguyn tc ny khng c p dng cho hng ha
bao gm nhng thnh phn c ng ring bit
v c hoc khng c xp cng vi nhau trong
mt bao chung vi 1 t l c nh cho sn xut
cng nghip. V d nh sn xut ung
Phn loi hng ha
c. Khi khng th phn loi hng ha theo nhng qui
nh 3a v 3b, th phn loi hng ha vo nhm
hng cui cng theo s th t t trn xung ca
nhng nhm hng c nh gi tng t nhau.
Tr li v d phn loi mt hng bng ti mt
mt l plastic, cn mt kia l cao su. V khng
th quyt nh phn loi mt hng ny vo
nhm 4010 hay nhm 3926 theo nguyn tc 3a,
v cng khng th phn loi theo nguyn tc 3b.
V vy mt hng s c phn loi theo nguyn
tc 3c phn loi theo nhm cui cng theo s th
t trong nhm tng ng. Theo nguyn tc 3c,
mt hng thuc v d s c phn loi vo nhm
4010
Phn loi hng ha
- Qui tc 4:
. Nhng hng ha khng th phn loi
theo nhng qui tc cp trn y s
c phn loi vo nhm thch hp nht
nhm ca nhng hng ha ging hng
ha cn c phn loi nht
. Do vic xut hin hng lot sn phm
mi nn khng p dng c 3 nguyn tc
trn.
. Khi phn loi cn cn c vo tn gi,
c im, cng dng thc t ca
hng ha
Phn loi hng ha
- V d: Phn loi mt hng giy
nhm bt nt c chai (loi ny th-
ng c dng bt c chai ru
shampane, bia)
Mt hng ny c th xp vo hai
m s:
+ 7607: Nhm l mngc chiu
dy (tr phn bi) khng qu
0,2mm;
+ 8309: Nt chai lbao thic bt
nt chai.bng kim loi thng
Phn loi hng ha
- Qui tc 5
a. Hp ng Camera, hp ng dng c
m nhc, dng c v, vng eo c v
cc loi bao hp tng t, cc bao hp c
to dng hay to hnh c bit ch
cha mt loi hng ha c th hay b
sn phm c th thch hp s dng
lu di v i cng vi nhng hng ha
m cc hp c sn xut bao gi n,
s c phn loi cng vi nhng hng ha
hay sn phm k trn.
Phn loi hng ha
- Nguyn tc ny p dng cho cc bao b dng
sau:
+ c b tr ring ng mt loi hng ha xc
nh hoc mt b hng ha
+ C th c dng lu di, c bn v s han
thin dng cng vi hng ha trong. Nhng
bao b thng dng bo v hng ha,
ng khi khng s dng hng ha
+ c trnh by vi hng ha lin quan, hng ha ny
c th c hoc khng c bao gi nhm mc
ch vn chuyn d dng hn
+ L loi bao b thng c bn vi hng ha ni
+ Khng mang tnh cht c bn ca b hng
Phn loi hng ha
- V d:
+ Hp trang sc 7113
+ Bao ng my co ru in 8510
+ Bao ng nhm, bao knh ngn 9005
+ Hp v bao ng nhc c 9202
+ Bao sng - 9303
Phn loi hng ha
b. Nhng vt liu bao gi v nhng thng
ng hng ha i km vi hng s c
phn loi vi nhng hng ha nu chng
thng c dng ng gi nhng hng ha

Phn loi hng ha
- Qui tc 6:
m bo tnh php l, xc nh phn
loi hng ha vo cc phn nhm ca mt
nhm hng phi c thc hin theo nhng
qui nh nu trong cc ch gii ca cc
phn nhm nu trn v nhng ch gii ca
cc phn nhm lin quan khc v theo tng
trng hp phi tun theo nhng qui nh
ca cc qui tc trn y, trong iu kin
ch nhng phn nhm cng cp mi c so
snh
Phn loi hng ha
- Cc ch gii:
+ L nhng nh ngha v tnh rng
buc php l cng nh khun kh php l
ca tng nhm hng, chng hay phn
+ Cung cp thng tin cho vic phn loi
hng ha, h tr vic gii hn cc nhm
sao cho trnh c s trng lp

Phn loi hng ha
- Ch gii ca cc phn, chng:
+ Tin hnh lit k khng gii hn cc c
tnh in hnh
+ a ra mt danh sch cc mt hng c
gp vo mt nhm hoc mt mc
+ Hoc theo cch loi tr, ch ra mt s
hng ha khng a vo trong cng mt
phn nhm, nhm, chng, phn
Phn loi hng ha
- Cc ch gii ca phn nhm:
+ Ch r cc cng thc chung, ni dung
ca phn nhm hoc nh ngha mt
s thut ng
+ Cc nh ngha va c son tho theo
cc qui nh chung, theo TC KT.
+ Ch gii ca phn, chng cng c th
s dng cho cc phn nhm hng, tr
cc phn ca chng khng ph hp vi
ch gii ca phn nhm.
+ C th ly mt phn ni dung ca ch
gii lm mc ca nhm
Kim tra s lng, trng lng
Phng php kim tra: th cng, kim
tra chi tit hay trng im, c b hay
tnh
Nu kim tra c chnh lch th yu
cu gim nh
Kim tra phm cht
Kim tra qui cch phm cht
Trnh cng ngh, cht lng nguyn liu
Chng loi
Khi kim tra hi quan c th ly mu
kim tra ti phng th nghim, hoc c
th yu cu gim nh ti c quan gim
nh c nh nc cho php (trong hoc
ngoi nc)Nu c kim tra nh nc th hi
quan c th ly kim tra nh nc lm c
s ra quyt nh
Kim tra xut x hng ho
Khi nim:
Xut x hng ho c hiu l a danh
ch ni sn xut, khai thc, ch bin ra
hng ho .
Giy chng nhn xut x (C/O):
L vn bn do mt c quan c thm
quyn cp cho mt l hng xc
nh xut x ca l hng
xut x hng ho
ngha:
- Th hin cht lng ca hng ho
- L c s xc nh qui trnh th
tc hi quan nht l thu sut v hn
ngch
- Khng nh v tr ca quc gia trn
th trng quc t
- C th tr thnh cng c cnh tranh
hu hiu
xut x hng ho
Cc loi C/O:
- Form A: dnh cho nhng nc c GSP i vi Vit
Nam
- Form B: S dng khi hp ng yu cu
- Form C: S dng trong ASEAN theo PTA
- Form D: S dng trong ASEAN theo CEPT trong
khun kh AFTA
- Form E: S dng trong bun bn gia ASEAN v
Trung Quc trong khun kh ACFTA
- Form T: Ginh cho hng dt may bun bn gia 2
nc c k hp ng dt may vi nhau
- Form ICO: Ginh cho mt hng c ph
- Form S: Hng ho bun bn gia VN v Lo

Xut x hng ho
Qui tc xut x theo GSP
Qui tc 1: Tiu chun xc nh
xut x hng ho
- Xut x ton b (wholly
manufactured and obtained
product)
- Xut x c thnh phn nhp khu
(product with an import content)

Xut x hng ho
- Qui tc 2: Xut x ton b
L nhng sn phm hon ton c trng
trt, khai thc, thu hoch t nc xut
khu hoc c sn xut t nhng sn
phm ni trn

Tiu chun xut x ton b c gii
thch mt cch tuyt i. Mt thnh
phn nh nht ca nguyn liu, b
phn hoc ph tng nhp khu, hoc
xut x ca chng khng xc nh c,
s lm cho sn phm hon thnh lin
quan mt tnh cht xut x ton b
Xut x hng ho
1. Khong sn c khai thc ti nc
2. Nng sn c thu hoch ti nc
3. ng vt c sinh ra v nui ti nc
4. Sn phm t cc ng vt nu trn
5. Cc sn phm thu c do sn bn hoc bt ti ni
6. Cc sn phm thu c do nh c trn bin v hi sn do
tu ca nc nh c t bin
7. Sn phm c ch bin hay sn xut trn tu ca nc
t cc sn phm trn.
8. Cc nguyn liu qua s dng thu nht ti nc , ch
dng ti ch
9. ph thi t cc hot ng cng nghip ti nc .
10. Cc hng ho c sn xut t cc sn phm t mc 1-9
Xut x hng ho
- Qui tc 3: Xut x c thnh phn
nhp khu
L nhng sn phm c sn xut ti nc
c hng u I GSP, bng ton b hoc
mt phn nguyn vt liu nhp khu,
k c nhng nguyn vt liu khng xc
nh c ngun gc
Sn phm c coi l c xut x ti quc
gia ny khi qua gia cng ch bin
y (sufficient working and
processing)
Xut x hng ho
Cng vic khng thuc gia cng ch
bin
- Bo qun hng ho trong khi lu kho
- Lau chi, sng lc phn loi, chia ct
- Thay i bao b hay ghp cc l
hng
- Gn nhn mc, ng gi
- G rp cc sn phm
- G rp cc b phn thnh thnh phm
- Git m ng vt
Xut x hng ho
- Tiu chun gia cng, ch bin
- Process criterion: Cc nc EU, Nht
bn, Nauy coi gia cng y l
vic sn phm c chuyn t hng
mc thu quan ny sang hng mc
thu quan khc
- V d: G x thuc hng mc HS
44.07, Vec ni l HS 32.09 nhng
gh bnh thuc hng mc HS 73.18
Xut x hng ho
- Percentage criterion: Cc nc khc
nh Canada, M, EU, Nga v ng
u li qui nh t trng ti a hng
nhp khu c php c trong sn
phm.
- V d: c: 50%, Canada: 40%, M:
35%, EU: 40-50%.. Gi EXW
- Nga, ng u: 50%, Nht Bn: 40-
59% gi FOB
Xut x hng ho
- Qui tc 4:
Qui tc tnh gp (Cummulative origin)
- Tnh gp gi tr xut x t cc nc hng
u i tho mn cc qui nh v xut
x.
- C 2 cch cng gp:
+ Nga, ng u, Canada, New Zealand, c
cho php cng gp ton th cc nc c
hng u i
+ EU, M ch cng gp theo khu vc nh
ASEAN, CACM, ADEAN, CARICOM
Xut x hng ho
- Qui tc 5: Qui tc bo tr
(Preference giving countries
content)
- Theo qui tc ny, phn nguyn
liu t nc nhp khu s c tnh
gp vo phn nguyn liu ca nc
xut khu xc nh xut x
- Cc nc EU, M, Canada, c, Nga,
ng u u p dng qui tc ny.
Nht Bn c p dng nhng hn ch
Xut x hng ho
- Qui tc 6:Qui tc vn ti (i
thng, khng gia cng, ch bin)
- Phi c vn chuyn thng t nc
XK sang nc NK
- Nu qu cnh th khng c gia
cng ch bin
Xut x hng ho
- Qui tc 7:Qui tc bng chng
(documentary evidence)
- Phi xut trnh C/O form A trong
thi hn qui nh
- Mt s nc yu cu phi c vn n
ch sut
Xut x hng ho
- Qui tc xut x theo CEPT (Hip
nh ASEAN 1995)
- Qui tc 1: Cc iu kin xc nh
xut x
- Hng c xut x thun tu (wholly
produced or obtained)
- Hng c xut x khng thun tu
(not-wholly produced or obtained)
Xut x hng ho
- Qui tc 2: Hng c xut x thun tu
L hng c sn xut, thu hoch ton b ti
nc xut khu
- Qui tc 3:Xut x khng thun tu
Hng c coi tho mn qui ch CEPT l
phi c t nht 40% hm lng xut x t
nc xut khu (tnh theo gi FOB)
- Qui tc 4: Qui tc cng gp
(cumulative rule)
- Hm lng ASEAN trong sn phm khng
t hn 40% theo gi FOB
Xut x hng ho
- Qui tc 5: Qui tc vn ti trc
tip:
- Hng phi c chuyn thng t n-
c
xut khu sang nc nhp khu,
hoc qu cnh qua mt nc th ba,
cng thuc ASEAN.
- Nu nc th 3 khng thuc ASEAN
th phi tho mn cc iu kin:
+ V l do a l
+ Khng mua bn, s dng ti
+ Khng gia cng ch bin
Xut x hng ho
- Qui tc 6: Qui tc bao b
- C th tnh ring xt xut x
nh hng ho, hoc xt chung vi
hng
- Qui tc 7: Qui tc bng chng
- Phi xut trnh C/O form D gm 1
bn gc, 3 bn sao
- Original (violet) and duplicate,
triplicate, quadruplicate (orange)
Xut x hng ho
- Qui tc xut x theo ACFTA:
- Tiu chun xut x
- Qui tc cng gp
- Tiu ch c th v mt hng
- Thao tc v ch bin ti thiu
- Qui tc vn ti trc tip
- Qui tc bng chng

Related Interests