You are on page 1of 45

Ζ εθεκεξίδα ΠΟΛΗΣΗΚΖ εθδίδεηαη ην 2000

από ζηειέρε πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηελ Αγνξά επί 35

ζπλερή ρξόληα θαη απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηεο έθδνζεο
ζηνλ ηόπν ηνπ επηηπρεκέλνπ πεξηνδηθνύ ΑΥΑΡΝΔΩΝ ΔΡΓΑ

πνπ πξνβάιιεη ηα ληόπηα πξνβιήκαηα κε ηξόπν κνλαδηθό θαη ζαξξαιέν.

Αλαδεηθλύεη ηα ειιείκκαηα
ζηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο
θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ΑΥΑΡΝΩΝ,
ηα πξνβάιιεη θαη πξνηείλεη ιύζεηο.
Φέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ μεραζκέλν
ΣΤΜΒΟ ΣΟΤ ΢ΟΦΟΚΛΖ
θαη πξνθαιεί ηελ πεξηπνίεζε
θαη αλάδεημε ηνπ ρώξνπ ηνπ.

Aλαδεηθλύεη ην ζέκα ηεο αλαθάιπςεο
αξραίσλ επξεκάησλ
ζην Μνλνκάηη θαηά ηελ αλαζθαθή
γηα ηελ θαηαζθεπή
ηεο Λεσθόξνπ Κύκεο!

Bγάδεη από ην ρξνλνληνύιαπν
ηεο Ηζηνξίαο ηνλ πξώην
Αραξλέα Οιπκπηνλίθε ΓΑΜΑ΢ΚΟ
ν νπνίνο θέξλεη ζηελ πόιε ην ηξίην
βξαβείν
ΑΛΜΑ ΔΠΗ ΚΟΝΣΩ ζηνπο
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηεο Αζήλαο
ην έηνο 1896!!

Πξνβάιιεη ληόπηα ήζε
θαη έζηκα
μεραζκέλα από ρξόλνπο
πνιινύο..

Αλαδεηθλύεη
ηα αξραία επξήκαηα
ηεο νδνύ
΢νπιίνπ θαη Αγίαο Σξηάδνο..

Φέξλεη πξώηε ζην θώο,
ηελ ιεειαζία
ηνπ θηήκαηνο Σαηντνπ
θαη ηελ
θινπή καξκάξηλεο ιεθύζνπ!!

Ηδξύεη ηελ Λέζρε ΠΝΤΚΑ ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε ζήκεξα
(Φεβξνπάξηνο 2007)
ε νπνία δηνξγαλώλεη κεγάιν αξηζκό εθδειώζεσλ εηεζίσο
κε ζηόρν πνιηηηζηηθό, πνιηηηζκηθό, θαιιηηερληθό, επηρεηξεκαηηθό..

Πξνσζεί ην ζέκα
ησλ Βπδαληηλώλ Δμσθιεζηώλ καο..

Φέξλεη ζηελ επηθάλεηα-γηα πξώηε θνξά
ζηα ρξνληθά ηεο πόιεοηα πξνβιήκαηα ησλ
θαηαζηεκαηαξρώλ θαη επηρεηξήζεσλ
ηεο πεξηνρήο καο..

Γηνξγαλώλεη
ζηξνγγπιά ηξαπέδηα
θαη
πξνηείλεη ιύζεηο εθηθηέο..

«΢ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΣΡΑΠΔΕΑ» ΣΖ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ΢ «ΠΟΛΗΣΗΚΖ» ΢ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ
ΑΥΑΡΝΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΠΟΛΖ΢!! ΢ΖΜΔΗΩ΢Δ ΣΔΡΑ΢ΣΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ..

Οξγαλώλεη
ηα Δηήζηα Βξαβεία
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
θάζε Οθηώβξην
θαη βξαβεύεη ηελ θαιύηεξε
βηηξίλα Υξηζηνπγέλλσλ
θάζε ρξνληάο…

ΠΡΩΣΟ ΒΡΑΒΔΗΟ 2007

Από εφέτος,
νξγαλώλεη ηα εηήζηα βξαβεία επηρεηξεκαηηώλ
θαη επαγγεικαηηώλ πνπ δηαθξίλνληαη
γηα ηελ άςνγε επαγγεικαηηθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά
θαη ηνλ ζεβαζκό πξνο
ηνπο θαηαλαισηέο ηεο πόιεο…

Οξγαλώλεη αιεζηλή εθζηξαηεία
πξνθεηκέλνπ λα πείζεη
ην θαηαλαισηηθό θνηλό ηεο πεξηνρήο
λα ζηεξίδεη ηα ληόπηα θαηαζηήκαηα
αληί λα αγνξάδεη απν άιιεο αγνξέο .
Αθηεξώλεη ξεπνξηάδ αγνξάο
ζε επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο
πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά εγγπεκέλα πξντόληα..

Παξαθνινπζεί ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ελεκεξώλεη
ηνπο επηρεηξεκαηίεο εγθαίξσο.
Σν ίδην θάλεη θαη γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη.

Γηνξγαλώλεη εκεξίδεο κε ηελ ζπλεξγαζία ληόπησλ θνξέσλ
θαη πξνηείλεη εθηθηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο.
Φέξλεη ζε επαθή ηνπο ληόπηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο
κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πξνζέγγηζε
αληίπαισλ ζπκθεξόλησλ.

Αγσλίδεηαη
γηα ηελ δηάλνημε ηεο Καξακαλιή
ππαθνύνληαο ζε πξνηξνπέο επηρεηξεκαηηώλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηηο πιεπξέο ηεο..

Πξνβάιιεη ζέκαηα
ΒΗΟΠΑ,
ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗ΢ΣΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ
θαη ππνδεηθλύεη ηόπνπο,
ηξόπνπο θαζώο
θαη πξνβιεπόκελα απνηειέζκαηα..

Πξσηνζηαηεί, επηδηώθεη θαη
πξνβάιιεη
ηηο επηρεηξεκαηηθέο επαθέο
ηνπ ηόπνπ
κε ηνπο εθπξνζώπνπο
ηεο Δμνπζίαο ..

ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ΢ ΣΖ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ΢ «ΠΟΛΗΣΗΚΖ» ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΚΓΟΣΩΝ ΣΖ΢
θ.θ. ΓΗΑΝΝΖ ΒΑΒΟΤΡΑΝΑΚΖ ΚΑΗ ΜΑΡΗΑ΢ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΟΝΣΑΗ
΢ΤΝΑΝΣΖ΢ΔΗ΢ ΣΟΠΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟ΢ΩΠΟΤ΢ ΣΖ΢ ΠΟΛΗΣΔΗΑ΢ ΚΑΗ
ΠΡΟΩΘΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΢ΣΟΥΔΤΟΝΣΑ΢ ΢ΣΖΝ
ΔΞΔΤΡΔ΢Ζ ΛΤ΢ΔΩΝ!!

Αλαδεηθλύεη
ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα
Ηαηξηθήο ζεκαηνινγίαο
δηνξγαλώλνληαο ην πξώην ζηελ πόιε
ΗΑΣΡΗΚΟ ΢ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ κε
ηελ ζπκκεηνρή εμαίξεησλ
Δπηζηεκόλσλ ηεο..

Καηαγγέιιεη
θαη πξνθαιεί δεκνζίσο
ηνλ έιεγρν από ηελ
Πνιενδνκία θαη ην Γαζαξρείν
ζηελ δόκεζε ηνπ ηειεθεξίθ
ππαθνύνληαο ζε αίηεκα αλαγλσζηώλ..

Γηνξγαλώλεη αλνηρηά πνιηηηθά debate
θαη ελεκεξώλεη έηζη νπζηαζηηθά ηνπο αλαγλώζηεο..

Γηεμάγεη δεκνζθνπήζεηο κε θάιπε
θαη ελεκεξώλεη ηνπο αλαγλώζηεο
ηεο γηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα..

Κάλεη έξεπλα απνηειέζκαηνο
ζε δεκνηηθό έξγν θαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ..

΢πκκεηέρεη ελεξγά
ζηελ δεκηνπξγία θαη πξνώζεζε ηεο
ΔΝΩ΢Ζ΢ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΩΝ ΑΥΑΡΝΩΝ

Βξίζθεηαη
ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ ξεπνξηάδ
θαη αλαδεηθλύεη ζέκαηα δύζθνια,
«ελνριεηηθά» θαη επηθίλδπλα πνπ
θαλείο ζηνλ ηόπν καο δελ
δηαλνήζεθε πνηέ
νύηε θαλ λα «αθνπκπήζεη»..

Γελ ππάξρεη πξόβιεκα ζηνλ ηόπν καο πνπ λα κελ έρεη πξνβιεζεί
κε ζάξξνο θαη παξξεζία απν ηελ εθεκεξίδα ΠΟΛΗΣΗΚΖ .
Γελ ππάξρεη ζέκα πνπ λα αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα ηεο
πεξηνρήο καο θαη λα κελ έρεη πξνβιεζεί θαη βνεζεζεί
κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.
Γελ ππάξρεη «ζηξαβό» πνπ λα κελ έρεη επηζεκαλζεί θαη
θαπηεξηαζηεί κε νπνηνδήπνηε θόζηνο.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ»

Γη απηό ζήκεξα, ελ έηεη 2007, ε εθεκεξίδα «
είλαη ε θνξσλίδα ηεο έληππεο ελεκέξσζεο ζηελ πεξηνρή καο.

Γη απηό ζήκεξα ε εθεκεξίδα «ΠΟΛΗΣΗΚΖ»
απνιακβάλεη δίθαηα ηεο πιήξνπο εκπηζηνζύλεο
ησλ δεκνηώλ αλαγλσζηώλ ηεο.
«ΚΑΛΖ ΥΡΟΝΗΑ»
Δλ Αραξλέο, Φεβξνπάξηνο 2007