You are on page 1of 15

Chóc søc khoÎ

c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù


giê to¸n
líp 7A

Gi¸o viªn gi¶ng: NguyÔn V¨n


TuyÓn
KiÓm tra bµi cò
Hs1: HS2:
- Ph¸t biÓu kh¸i niÖm sè §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng(……..).
h÷u tØ. a) 22 = …..; b) (-2)2 =……
-Sè h÷u tØ cßn ®­îc viÕt c) 32 =………; d)(-3)2 =……….
d­íi d¹ng hai sè thËp ph©n NX; - Cã mÊy sè h÷u tØ b×nh ph­¬ng
nµo? b»ng 4?
- Cã mÊy sè h÷u tØ b×nh ph­¬ng
Tr¶ lêi: b»ng
Tr¶ lêi:9?
-Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc a) 22 = 4; b) (-2)2 = 4
a
d­íi d¹ng
;( a; b ∈ z; b ≠ 0) c) 32 = 9 ; d)(-3)2 = 9
b NX: - Cã hai sè h÷u tØ sao cho b×nh ph­
(D¹ng ph©n sè)
¬ng b»ng 4, ®ã lµ sè 2 vµ -2.
-Sè h÷u tØ cßn ®­îc viÕt d­
- Cã hai sè h÷u tØ sao cho b×nh ph­
íi d¹ng hai sè thËp ph©n
¬ng b»ng 9, ®ã lµ sè 3 vµ -3.
h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn
hoµn.
VÊn ®Ò ®Æt ra trong bµi nµy lµ: Cã
sè h÷u tØ nµo sao cho b×nh ph­¬ng
b»ng 2 kh«ng? NÕu kh«ng, th× t×m
®­îc mét lo¹i sè nµo ®ã ®Ó tho¶ m·n
®iÒu nµy kh«ng? §Ó tr¶ lêi c©u hái
nµy chóng ta cïng nhau nghiªn cøu bµi
h«m nay!
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------

1)Sè v«
tØ:
XÐt bµi to¸n thùc tÕ sau:
Cho h×nh vu«ng AEBF cã c¹nh 1(m), vµ h×nh
vu«ng ABCD cã c¹nh lµ AB (AB lµ ®­êng
chÐo h×nh vu«ng AEBF ).
TÝnh: a) SABCD = ?(m2).
b) AB = ?(m).
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Gi¶i:
- VÏ h×nh:(H5: SGK) E B
a)Cã ngay:
*SAEBF =………….
1.1 = 1 (m2). 1
m
A F
*DÔ thÊy: C
SABCD =………….
2.SAEBF = 2.1 = 2(m2).

D
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)Ta tÝnh SABCD theo ®é dµi c¹nh AB.


NÕu gäi x(m) lµ ®é dµi c¹nh AB; x > 0.
Th× SABCD =AB……..
2
= x2 (m2).
*Mµ phÇn a) ®· tÝnh ®­îc SA2(m
BCD =
2
), …
Suy ra: x2 2.
=…….
*Ng­êi ta ®· chøng minh ®­îc:Kh«ng cã sè h÷u
tØ x nµo ®Ó x2 = 2. Vµ t×m ®­îc x =
1,414213……®©y lµ mét sè thËp ph©n v«
h¹n nh­ng kh«ng tuÇn hoµn. a
b
§­îc gäi lµ sè v« tØ(nghÜa lµ kh«ng viÕt ®­îc
d¹ng )
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Em nµo ®äc KN sè h÷u tØ SGK:


• Kh¸i niÖm sè v« tØ: Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc
d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.

• TËp hîp sè v« tØ kÝ hiÖu lµ: I.


TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• §Õn ®©y ta tr¶ lêi ®­îc néi dung nµo trong c©u hái
®Çu giê ch­a?

 Kh«ng cã sè h÷u tØ nµo ®Ó


 x 2
Cßn = néi
2. dung n÷a trong c©u hái lµ: Cã
lo¹i sè nµo ®Ó b×nh ph­¬ng b»ng 2
kh«ng? vµ t×m ®­îc mÊy sè? §Ó tr¶ lêi
nèt ý nµy ta vµo néi dung tiÕp theo!
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai:


 Ta ®· biÕt: 22 = 4; (-2)2 = 4.
32 = 9; (-3)2 = 9.
 Ta gäi 2 vµ -2 lµ hai c¨n bËc hai cña 4
3 vµ -3 lµ hai c¨n bËc hai cña 9
 Nãi c¸ch kh¸c:
- C¨n bËc hai cña 4 lµ hai sè sao cho b×nh ph­
¬ng th× b»ng 4
- C¨n bËc hai cña 9 lµ hai sè sao cho b×nh ph­
¬ng th× b»ng 9
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Mét
§ÞnhemnghÜa:
®äc ®Þnh
C¨n bËc
nghÜa
hai cña
trong
métSGK?
sè a kh«ng
©m lµ mét sè x sao cho x2 = a
c¸c
* T×mem c¸c
lµmc¨n
?1 bËc hai cña 16
4 vµ - 4 lµ hai c¨n bËc hai cña416
2
vµv×(- ...............
4)2 b»ng
16
* Ng­êi ta ®· chøng minh ®­îc r»ng: Sè d­¬ng a
>0
cã ®óng hai c¨n bËc hai, c¨na d­¬ng kÝ hiÖu lµ
Vµ mét c¨n ©m kÝ − a< 0
sè 0 chØ cãhiÖu
métlµc¨n bËc hai lµ sè0 0= 0viÕt
VD: Sè d­¬ng 4 cã hai c¨n bËc −hai 4=−lµ2 4 =2

TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Chó ý: -Kh«ng ®­îc viÕt 4 =±2


-Cã nh÷ng sè c¨n bËc hai lµ nh÷ng sè h÷u
tØ(dÔ t×m) nh­ng cã nh÷ng sè c¨n bËc hai kh«ng
ph¶i lµ sè h÷u
Nh­ c¸c ± 2 ; tØ(sè
±3 ; v« tØ)
5 ;±......
c¨n
Tr¶ c¨n
Hai lêi ?bËc hai cña 3; 10; 25 ± 3 ; ±1 0 ; 2±5
2
lÇn
Ta l­ît lµ:
®· tr¶ lêi ®­îc néi dung c©u hái cßn l¹i lµ: Cã
lo¹i sè mµ b×nh ph­¬ng b»ng 2, ®ã lµ sè v« tØ,
vµ t×m ®­îc hai sè ®Î b×nh ph­¬ng b»ng 2 ®ã lµ
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cñng cè
•C¸c em tr¶ lêi c¸c c©u hái sau!
C¸c
• Sèem lµm
v« tØ lµt¹i
sèlíp
nh­BT 82;nµo?
thÕ 83; 84(sgk trang
41)
• Soá a > 0 coù hai caên baäc hai laø :
• Soá a < 0 cã c¨n bËc hai khoâng ?
• Soá a = 0 coù moät caên baäc hai duy
nhaát laø
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§¸p ¸n bµi 82:


a)V× 52 =25 nªn25 =5
b)V× 72 = 49 nªn
49 = 7
c)V× 12=1 nªn 1 =1
2 2 4 4 2
d)V ( ) = nªn =
9 3
× 3 9
§¸p ¸n bµi 83
9 3
a ) 36 =6;b) − 16=− 4;c ) =
25 5
d ) 3 2 =3;e ) (−3) 2= 3
§¸p ¸n bµi 84 D) 16
TiÕt 17: sè v« tØ. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H­íng dÉn vÒ nhµ

• Häc hiÓu kh¸i niÖm sè v« tØ


• Häc hiÓu kh¸i niÖm c¨n bËc hai
• Lµm bµi tËp cßn l¹i trong SGK; vµ SBT
• ®äc tr­íc bµi sè thùc
C¶m ¬n
c¸c thÇy
c« gi¸o!

Related Interests