You are on page 1of 28

‫محله‬

‫& ‪COMMUNITY‬‬
‫‪NEIGHBOURHOOD‬‬
‫‪‬‬ ‫اساس طرح واحد همسایگی در طرح های مطلوب‬
‫گذشته است که مهم ترین آن ها مربوط می شود‬
‫به کلرنس پری که طی دهه ی ‪ 1920‬در آمریکا‬
‫شکبل داده شد‪ .‬ببه عنوان روشبی کبه ببه صورت‬
‫سیستماتیک نواحبی شهری را سبازمان دهبی می‬
‫کنبد و توسبعه مبی دهد‪ .‬طرح از طریبق طراحی‬
‫کالبدی تعریبف مبی شود ولیکبن اهداف اجتماعی‬
‫مشخصی مانند تعامل همسایگان ‪ ،‬خلق باهمستان‬
‫‪ ،‬هویبت محلبه ای و تعادل اجتماعبی را دنبال می‬
‫‪.‬کند‬
‫‪‬‬ ‫در انگیس ‪ ،‬نسل جدید شهرها بر مبنای نظریه پری‬
‫‪.‬شکل گرفت‬
‫‪‬‬
‫کلرنس پری‬

‫می‪‬‬ ‫پری پیشنهاد میدهبد کبه هبر واحبد همسبایگی‬


‫‪:‬بایست ‪ 4‬عنصر اصلی را شامل باشد‬

‫مدرسبه ابتدایبی ‪ .2‬پارک کوچبک و زمین‪1.‬‬


‫بازی ‪ .3‬مغازه های کوچبک و ‪ . 4‬شکبل دهی‬
‫ساختمان ها و خیابان ها به گونه ای که اجازه‬
‫دهبد دسبترسی ببه کلیبه تسبهیلت محلبه به‬
‫‪.‬سادگی و پیاده امکان پذیر گردد‬

‫ویژگی کالبدی نیز مورد نظر قرار گرفته است‪6 .1 :‬‬


‫اندازه جمعیت‪ :‬به مقداری که از یک مدرسه ی‬
‫ابتدایی حمایت کند‪ .2 .‬مرزها‪ :‬راههای شریانی‬
‫عبوری کبه ببه درون محلبه نفوذ نمی کنند‪.3.‬‬
‫فضای باز ‪ .4‬فضای نهادی در مرکزیت محله که‬
‫یکپارچگی فضایی ایجاد می کند‪ .5 .‬مغازه های‬
‫محلی که در محل تقاطع خیابان ها شکل می‬
‫گیرند‪ .6 .‬دسبترسی های درونبی مبی بایست‬
‫‪.‬منطبق بر نیازهای ترافیک محلی باشد‬
‫زوال تفکر پری‬

‫‪‬‬ ‫ایده ی پری به تدریج در دهه ‪ 50‬اهمیت خود را از‬


‫دسبت داد ‪ ،‬زمانبی کبه طرح های جدیبد ببا ویژگی‬
‫شهری بیشتری برای مثال بببا تراکببم بیشتر و‬
‫مرکزیبت قویتبر شکبل گرفت‪ .‬ماننبد کامبرنالد‪.‬‬
‫بنابرایبن شهرهای جدیبد ببه صورت محدودی از‬
‫مفهوم واحد همسایگی استفاده کردند‪ .‬برای مثال‬
‫در میلتون کینز راهها مساحتی در حدود ‪ 1‬کیلومتر‬
‫مربع را محدود می کردند که هر محدوده دهکده‬
‫ای را در بر مبی گرفبت بدون ایبن کبه مرکزیت‬
‫‪.‬مدرسه ‪ ،‬هویت آن را تعریف کند‬
‫‪‬‬
‫لحاظ‪‬‬ ‫كلرنس اشتاين واحدهای پری را به هم اتصال داده و موارد زیر را در طرح خود‬
‫‪.‬نموده­است‬
‫پياده‪ü‬‬ ‫‪.‬محدوده مدرسة ابتدايي و پاركهاي جنبي آن‪ :‬حدود ‪ 800‬متر و به صورت‬
‫همسايگي‪ü‬‬ ‫‪.‬ايجاد خيابانهاي اصلي در اطراف واحد‬
‫مسكوني‪ü‬‬ ‫‪.‬ايجاد بخشهاي جداگانه مسكوني و غير‬
‫محله‪ü‬‬ ‫‪.‬پراکندگی فروشگاهها و خدمات محله­اي در نقاط مختلف‬
‫‪‬‬
‫‪:‬سه هدف به هم مرتبط در خلق واحد همسایگی نقش دارد‬

‫‪‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫واحبد همسبایگی ببه عنوان عامبل هویبت بخش‬


‫تعریبف مبی شود و در شکبل دهبی یبا ارتقبا حس‬
‫مکان نقش دارد‪ .‬در حالی که ممکن است ویژگی‬
‫های کالبدی یا اجتماعی – فرهنگی شکل دهنده ی‬
‫‪.‬این هویت باشد‬
‫‪‬‬ ‫واحد همسایگی یک شیوه ی عملی – تجربی برای ‪2.‬‬
‫برنامبه ریزی سبطوح شهری اسبت‪ ).‬ببا یا بدون‬
‫اهداف اجتماعبی (‪ .‬کوشبش مبی شود تبا به جای‬
‫توسعه های منفک و تک عملکردی به سوی نواحی‬
‫متعادل به لحاظ توزیع فضایی عملکردها با اختلط‬
‫عملکردی دست یابند‪ .‬افزایش رویکردهای توسعه‬
‫ی پایدار بر رونق و تدقیق موضوع تاثیر گذاشته و‬
‫منجر به تعریف واحدهای همسایگی خودکفاتر ‪ ،‬با‬
‫فراهم آوردن زمینه های سکونت و اشتغال بیشتر‬
‫درون واحبد همسبایگی ببا رونبق حمبل و نقل‬
‫‪5‬‬ ‫گونه واحد همسایگی‬

‫‪‬‬ ‫بلزر ‪ 5‬گونه واحد همسایگی تعریف می کند ‪ ،‬گرچه‬


‫فقبط نوع پنجمبی اسبت کبه ویژگبی های یک‬
‫‪:‬باهمستان را دارد‬
‫‪‬‬ ‫واحبد همسبایگی اختیاری‪ :‬جایبی کبه تنها اشتراک ‪1.‬‬
‫‪.‬افراد در نزدیکی فضایی آن ها تعریف می شود‬
‫‪‬‬ ‫واحد همسایگی بوم شناسانه یا واحد همسایگی ‪2.‬‬
‫‪.‬انسان شناسانه ‪ :‬با اشتراکات محیطی و هویتی‬
‫‪‬‬ ‫واحد همسایگی همگن‪ :‬که ساکنین آن گروه های ‪3.‬‬
‫‪.‬خاص اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی یا قومی هستند‬
‫‪‬‬ ‫واحبد همسبایگی عملکردی کبه بر مبنای تخصیص ‪4.‬‬
‫خدمات و بر اسباس نقشبه جغرافیایبی استخراج‬
‫‪District ،‬‬
‫‪Quarter،Neighborhood‬‬
‫‪‬‬
‫را می توان برای )‪ (neighborhood‬اصببطلح محلببه‬
‫توصیف این موارد به کار برد ؛‬
‫‪‬‬

‫‪v‬‬ ‫چند کوچه دارای جمعیت بین ‪ 500‬تا ‪ 600‬نفر ؛‬


‫حوزه جمعیتبی یبک مدرسبه ابتدایبی ببا جمعیتبی بین ‪v‬‬
‫‪ 4000‬تا ‪ 5000‬نفر ؛‬
‫ناحیه یا محله ای با عملکرد سیاسی و جمعیتی بین ‪v‬‬
‫‪ 20000.‬تا ‪ 100000‬نفر‬
‫‪‬‬
‫نوشهرگرایی‬

‫در حالبی کبه همبه ی گروه هبا تلش مبی کننبد تبا با‬
‫‪‬‬

‫طراحی واحد همسایگی بهتر به باهمستان دست‬


‫پیدا کنند‪ .‬برخبی از جملبه نوشهرگرایان مدعی‬
‫هستند که با بکارگیری استراتژی هایی می توان‬
‫‪.‬احساس باهمستان را به وجود آورد‬
‫‪1.‬‬
‫‪‬‬ ‫فشردگی ‪ ،‬پیاده مدار ‪ ،‬کاربری مختلط و نواحی‬
‫قابل بارز و مشخصی که شهروندان را تشویق به‬
‫‪.‬نگهداری از آن ها کند‬
‫‪2.‬‬ ‫قرارگیری فضاهای مورد نیاز روزمره در‬
‫فاصله مناسب پیاده روی تا وابستگی به ماشین‬
‫‪.‬کاهش یابد‬
‫‪3.‬‬‫تراکبم مناسبب سباختمان هبا قرار گرفته‬
‫در فاصبله مناسبب از ایسبتگاه اتوبوس ‪ ،‬کمک‬
‫می کنبد تبا حمبل و نقبل عمومبی به عنوان‬
‫‪.‬آلترناتیو کارا برای ماشین عمل کند‬
‫‪4.‬‬
‫بهبم پیوسبتگی راههبا کبه تشویق کننده‬
‫پیاده روی ‪ ،‬کاهش مصرف اتومبیل و مصرف‬
‫دیدگاه ها در رابطه با باهمستان‬

‫‪‬‬ ‫تالبن پیشنهاد مبی دهبد ببا اعمال سبیاست هایی در‬
‫طراحبی مبی توان ارتباط چشمبی و بصری را‬
‫افزایبش داد کبه خود منجبر ببه کسبترش روابط‬
‫اجتماعی می گردد‪ .‬گرچه برای شکل گیری روابط‬
‫‪.‬گسترده تر مردم با مشترکاتی داشته باشند‬
‫‪‬‬ ‫گانبز مبی گویبد‪ :‬گرچبه نزدیکبی فضایبی مبی تواند‬
‫آغازگبر رواببط اجتماعبی باشبد ولبی برای دوستی‬
‫‪.‬نیاز به همگنی اجتماعی است‬
‫‪‬‬ ‫مطالعات امروز تاکیبد بر کاربری مختلط دارد‪ .‬زیرا‬
‫از پایداری محیطبی و اجتماعبی حمایبت می کند‪.‬‬
‫کریر می گوید تفکیک مکانیکی پهنه های عملکردی‬
‫عملی است در مقابل یکپارچگی طبیعی آنها‪ .‬وی‬
‫معتقبد اسبت یبک محلبه بایبد واجبد کاربری مختلط‬
‫مفاهیم اصلی در رابطه واحد همسایگی‬

‫‪:‬اندازه‬
‫‪‬‬

‫بحثهای زیادی در رابطه با اندازه مناسب وجود دارد ‪‬‬

‫که عمدتبا تحبت عناویبن‪ :‬جمعیت مورد نیاز برای‬


‫کارایبی یبک مدرسبه ‪ ،‬مسباحت و فاصبله مناسب‬
‫برای پیاده روی ‪ ،‬یا ترکیبی از هر دو که به صورت‬
‫ویژگی های مثبت در شهرهای کوچک یا روستاها‬
‫‪.‬یافت می شود‬
‫جکوبز آستانه ی جمعیتی ‪ 10‬هزار نفر را رد می کند ‪‬‬

‫و معتقد است این جمعیت در یک شهر بزرگ فاقد‬


‫تماس کافبی برای شکبل گیری رواببط اجتماعی‬
‫است که در یک شهر کوچک ممکن است‪ .‬او می‬
‫گوید سه نوع واحد همسایگی معنا دارد‪ .1 :‬شهر‬
‫به تمامی ‪ .2‬ناحیه شهری با حداقل ‪ 100‬هزار نفر‬
‫به قدری بزرگ باشد که به لحاظ سیاسی بتواند‬
‫مرزها‬
‫‪‬‬

‫ایده ی دیگر مربوط به مرزهای مشخصی است که ‪‬‬

‫در اطراف هبر محلبه محدوده ی آبن و هویتش را‬


‫تعریف می کند‪ .‬گرچه جکوبز معتقد است بهترین‬
‫واحدهای همسبایگی هیبچ آغاز و پایان مشخصی‬
‫ندارنبد و مرزهای همپوشان و متداخبل بیشترین‬
‫‪.‬سهم را در موفقیتشان دارند‬
‫کریسبتوفر الکسباندر در مقالبه ی شهبر یبک درخت ‪‬‬

‫نیسبت‪ ،‬تعریبف واحبد همسبایگی ببه عنوان واحد‬


‫مشخبص و مجزایبی درون شهبر را نقبد می کند‪.‬‬
‫بحث وی متمرکز است بر ویژگی درخت و ساختار‬
‫نیمبه شبکبه ای کبه در آبن چندیبن زیبر سبیستم با‬
‫یکدیگر ترکیب می شود تا سیستمی پیچیده تر و‬
‫بزرکتبر را بسبازد‪ .‬در حالبی کبه سبیستم درخت از‬
‫ارتباط اجتماعی و معنی‬
‫‪‬‬

‫ایده ی خودکفبا بودن واحبد همسبایگی نیبز ببه دلیل ‪‬‬

‫وابسبتگی بسبیار زیاد ببه ماشیبن مورد نقد قرار‬


‫گرفتبه اسبت‪ .‬در جوامبع امروز نمی توان انتظار‬
‫داشبت کبه محبل خریبد ‪ ،‬کار و ‪ ...‬وابسبته به‬
‫‪.‬محدوده ای خاص و جغرافیایی باشد‬
‫‪‬‬
‫اختلط اجتماعی و باهمستان متعادل‬
‫در حالبی کبه تلش عمومبی مهندسبی اجتماعی ‪‬‬
‫متمرکبز اسبت بر شکبل دهبی واحبد همسایگی‬
‫متعادل ‪ ،‬ولیکن اختلط اجتماعی هرگز به صورت‬
‫معمول مطلوب نبوده اسببت‪ .‬هببر دو نظریه‬
‫نوشهرگرایبی و دهکده ی شهری از این اختلط‬
‫‪:‬حمایت کرده و مزایای آن را لیست کرده اند‬
‫‪‬‬
‫تقاضای متعادل برای خدمات شهری ‪1.‬‬
‫‪‬‬
‫امکان شکل دهی به محله ای برای تمام عمر ‪2.‬‬
‫‪‬‬
‫محله ای منعطف تر و سرزنده تر ‪3.‬‬
‫‪‬‬
‫محله ای خودگردان ‪4.‬‬
‫‪‬‬
‫محله ای خود ناظر ‪5.‬‬
‫‪‬‬
‫ماتین‬

‫‪‬‬ ‫انتقادهایی که به کانسپت محله وارد شده ‪ ،‬عمدتا ً در‬


‫زمانبی بوده اسبت کبه معانبی مرتببط با اجتماع‬
‫به اشتباه با آن تلفیق شده است‪Community ،‬‬
‫‪ .‬وقتی کانسپت محله به عنوان یک وسیله فیزیکی‬
‫ساختار دهنده ببه کار گرفتبه شود ‪ ،‬ابزار بسیار‬
‫مفیدی برای ارتباط دادن جمعیبت و امکانات می‬
‫باشد ‪ .‬سردرگمی بیشتر زمانی بروز می کند که‬
‫کانسبپت محلبه برای سباختار دادن ببه فضا در‬
‫‪.‬مقیاس هایی کامل ً متفاوت به کار گرفته می شود‬
‫‪‬‬
‫پرسش اصلی‬

‫‪‬‬ ‫آیا راه حلهای اخیر طراحی که با نام های متفاوت در‬
‫نقاط مختلبف جهان ابداع شده اند در معیارهای‬
‫اصلی تفاوت عمده ای با الگوهای اولیه دارند؟‬
‫‪‬‬ ‫اگبر تفاوت معناداری نیسبت چبه تفاوت هایبی این‬
‫الگوهبا را از یکدیگبر متمایبز و آنهبا را ببا شرایط‬
‫زندگی امروز قابل تطبیق میسازد؟‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫الگوهای عام اولیه‬

‫‪‬‬ ‫در اوایببل قرن بیسببتم میلدی در حوزه طراحی‬


‫اصببلی نهضت مدرن‬ ‫مسببکن ‪،‬دو دیدگاه‬
‫‪،‬خردگرایی و تجربه گرایی بوجود آمدند‪ .‬بر اساس‬
‫هر دو دیدگاه ‪،‬مقصود اصلی طراحان استقرار نهاد‬
‫اجتماعبی محلبه در محیط های کالبدی‬
‫‪.‬میباشد‬
‫‪‬‬ ‫این هدف را خردگرایان با طراحی مبتنی بر تصور و‬
‫‪.‬پیش بینی زندگی آینده دنبال کرده اند‬
‫‪‬‬ ‫تجرببه گرایان ایبن هدف را ببا استفاده از تجربیات‬
‫‪.‬گذشته مردم و طراحان دنبال کرده اند‬
‫الگوهای عام محله در نیمه اول قرن بیستم‬

‫نتایچ‬ ‫ساله موجود معیارهای مورد راه حل های‬


‫م ِ‬ ‫نام الگو‬
‫پیشنهادی‬ ‫نظر‬

‫منابع‪-‬‬‫نظم جدید کمبود‬ ‫برابری‪-‬‬ ‫نا‪-‬‬


‫شرایط‬
‫مالی‬ ‫اجتماعی‬ ‫اجتماعی‬ ‫جوامع مطلوب زندگی‬
‫بی محتوایی‪-‬‬
‫فرم‬ ‫آرمانگرا فقدان برابری‪ -‬مشارکت مردم‪-‬‬
‫آرمانگرای‬
‫درونی‬ ‫اجتماع محلی‬ ‫روح همکاری‪-‬‬ ‫اجتماعی‬
‫تحصیل آرمانگرایی‪-‬‬ ‫جمعی‬ ‫سرمایه داری و‪-‬‬
‫افراطی‬ ‫آموزش‬ ‫اختلف طبقاتی‬
‫عدم‪-‬‬ ‫مسکن‬
‫موفقیت‬ ‫اجتماعی‬
‫الگوهای عام محله در نیمه اول قرن بیستم‬

‫نتایچ‬ ‫ساله موجود معیارهای مورد راه حل های‬


‫م ِ‬ ‫نام الگو‬
‫پیشنهادی‬ ‫نظر‬

‫غالب‪-‬‬ ‫توسعه در‪ -‬ایده‬ ‫برابری‪-‬‬ ‫پراکندگی‪-‬‬


‫قرن ‪20‬‬ ‫زمینهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫باغشهر کالبدی شهرها‬
‫اطراف ساده شدن‪-‬‬ ‫انداره بزرگ‪ -‬رفاه اجتماعی‪-‬‬
‫مدل در‬ ‫رشد کنترل‪-‬‬ ‫سلمتی و‪-‬‬ ‫شهرها‬
‫شده طول زمان و‬ ‫بهداشت‬ ‫جدایی از‪-‬‬
‫محدودیت‪ -‬منجر شدن‬ ‫کارایی‪-‬‬ ‫طبیعت‬
‫تراکم به ساخت و‬ ‫خانه های گران‪-‬‬
‫ساز در‬ ‫عملکردی‬
‫سر مشق‪-‬‬ ‫خانواده‪-‬‬
‫کیفیت نازل‪ -‬اهمیت‬
‫زمینهای‬
‫بزرگ‬ ‫قراردادن‬ ‫محیط شهری اهمیت زندگی‪-‬‬
‫الگوهای عام محله در نیمه اول قرن بیستم‬

‫نتایج‬ ‫معیارهای مورد راه حل های‬ ‫ساله موجود‬


‫م ِ‬ ‫نام الگو‬
‫پیشنهادی‬ ‫نظر‬

‫به‪-‬‬ ‫شباهت‬ ‫کامل‪-‬‬


‫تداخل سواره‪ --‬رفاه اجتماعی‪ -‬تفکیک‬
‫زیر‬ ‫اهمیت به‪ -‬سواره‪-‬پیاده‬ ‫پیاده‬ ‫واحد‬
‫تقسیمات‬ ‫تفکیک‪-‬‬ ‫خانواده‬ ‫فقدان هویت‪-‬‬ ‫همسایگ‬
‫کارکردها تعریف شده‬ ‫نزول ساختار‪ -‬کارایی عملکردی‪-‬‬ ‫ی‬
‫در الگوی‬ ‫عنصر‪-‬‬
‫باغشهرها‬ ‫اجتماع محلی اهمیت به زندگی‪-‬‬
‫در اجتماع محلیشاخص محله‬
‫موفقیت‪-‬‬
‫و مرکزیت‬
‫مدل و‬ ‫مدرسه‬
‫متداول شدن‬
‫در اغلب‬
‫الگوهای عام محله در نیمه اول قرن بیستم‬

‫نتایج‬ ‫ساله موجود معیارهای مورد راه حل های‬


‫نام الگو م ِ‬
‫نظر پیشنهادی‬

‫در‪-‬‬ ‫کاربرد‬ ‫زیاد‪-‬‬‫استفاده از‪ -‬تراکم‬ ‫پراکندگی‪-‬‬


‫شهر‬
‫مراکز‬ ‫فناوری جدید ساختمان‪-‬‬ ‫کالبدی شهرها‬
‫مدرن‬
‫شهری‬ ‫بلند در‬ ‫برابری‪-‬‬ ‫غم غربت و‪-‬‬
‫مسکن‪-‬‬ ‫اجتماعی محیط سبز‬ ‫محاجرت‬
‫جمعی و‬ ‫تفکیک‪-‬‬ ‫کارایی‪-‬‬ ‫فقدان سلسله‪-‬‬
‫عمومی‬ ‫تخصصی‬ ‫عملکردی‬ ‫مراتب‬
‫شباهت‪-‬‬ ‫شهر گرایی‪ -‬کارکردها‬ ‫کهنگی و‪-‬‬
‫بسیار به‬ ‫سلسله‪-‬‬ ‫کارکردگرایی‪-‬‬ ‫فرسودگی‬
‫نظریه‬ ‫مراتب‬ ‫آشفتگی‪-‬‬
‫باغشهرها‬
‫الگوهای طراحی در نیمه دوم قرن بیستم‬

‫‪‬‬
‫الگوهای طراحبی مسبکن در دهبه های اخیر در دو‬
‫جریان اصبلی فکری ”خردگرایبی جدیبد“و ”تجربه‬
‫‪.‬گرایی جدید“قابل تفکیک و تشخیص هستند‬
‫‪‬‬
‫خردگراهبا‪:‬بر اسباس تصبورات شخصی و دیدگاههای‬
‫‪.‬خود نسبت به زندگی آرمانی آینده طراحی میکنند‬
‫‪‬‬
‫تجربه گراها‪:‬مبنای طراحی اطلعات قابل کسب از‬
‫محیط انسان ساخت و رفتارهای انسان در محیط‬
‫‪.‬است‬
‫‪‬‬
‫در جریان فکری دوم دو مفهوم اصلی قابل تشخیص‬
‫‪:‬است‬
‫‪‬‬
‫)‪1‬‬ ‫گونه شناختی‬
‫‪(2‬بوم شناختی‬
‫الگوی محله در نیمه دوم قرن بیستم‬

‫نتایج‬ ‫ساله موجود معیارهای مورد راه حل های‬


‫م ِ‬ ‫نام الگو‬
‫نظر پیشنهادی‬

‫جوامع‪-‬‬‫فضای سبز‪ -‬استفاده از‪ -‬ایجاد‬ ‫پراکندگی‪-‬‬


‫مجموعه‬
‫کنترلهای بسته و تفکیک‬ ‫عمومی‬ ‫کالبدی‬
‫های‬
‫طبقات‬ ‫رفاه عمومی‪ -‬برنامه ریزی‬ ‫ناامنی در ‪-‬‬
‫برنامه‬
‫اجتماعی –‬ ‫طراحی‪-‬‬ ‫اهمیت زندگی‪-‬‬ ‫شهرها‬ ‫ریزی‬
‫خصوصی‬ ‫واحدو‬ ‫کیفیت نازل ‪-‬‬
‫در اجتماع‬ ‫شده‬
‫هماهنگ سازی عرصه‬
‫مالکیت‪ -‬های عمومی‬ ‫محلی‬ ‫محیط‬
‫محیط های‬ ‫اهمیت به‪-‬‬ ‫استفاده‪-‬‬
‫بسته و منزوی‬ ‫کیفیت فضای‬ ‫نامطلوب‬
‫کالبدی‬ ‫اززمین‬
‫الگوی محله در نیمه دوم قرن بیستم‬

‫نتایج‬ ‫معیارهای مورد راه حل های‬ ‫ساله موجود‬


‫م ِ‬ ‫نام الگو‬
‫پیشنهادی‬ ‫نظر‬

‫ایده‪-‬‬‫تطبیق‬ ‫کاربری‪-‬‬ ‫اجتماعی‪-‬‬ ‫پراکندگی‪ -‬برابری‬


‫محله‬
‫های غالب‬ ‫ترکیبی‬ ‫رفاه عمومی ‪-‬‬ ‫کالبدی‬
‫های‬
‫قرن ‪ 20‬با‬ ‫افزایش‪-‬‬ ‫اهمیت زندگی‪-‬‬
‫شهرها‬
‫سنتی‬
‫شرایط‬ ‫تراکم‬ ‫وابستگی به‪-‬‬
‫دراجتماع محلی‬ ‫جدید‬
‫محلی‬ ‫الگوی‪-‬‬ ‫ماشین‬
‫پیاده –محوری‪-‬‬
‫بازاریابی‪-‬‬ ‫توسعه نامتوارن‪-‬‬
‫ترکیبی‬ ‫تاکید بر سنتهای‪-‬‬
‫موفق در‬ ‫مسکن‬ ‫زشتی شهرها‪-‬‬
‫تجارت‬ ‫گذشته‬
‫رعایت‪-‬‬
‫مسکن‬ ‫کیفیت نازل‪ -‬تاکید بر زیبایی‪-‬‬
‫معیارهای‬ ‫محیط شهری‬
‫توجه بیش‪-‬‬ ‫طراحی هماهنگ‪-‬‬
‫الگوی محله در نیمه دوم قرن بیستم‬

‫نتایج‬ ‫معیارهای مورد راه حل های‬ ‫ساله موجود‬


‫م ِ‬ ‫نام الگو‬
‫پیشنهادی‬ ‫نظر‬

‫ایده‪-‬‬‫تطبیق‬ ‫کارکرد‪-‬‬ ‫اجتماعی‪-‬‬ ‫پراکندگی‪ -‬برابری‬


‫محله با‬
‫های گذشته‬ ‫ترکیبی‬ ‫رفاه عمومی‬ ‫شهرها‬
‫محوریت‬
‫با شرایط‬ ‫افزایش‪-‬‬ ‫اهمیت زندگی‪-‬‬ ‫وابستگی به‪-‬‬
‫حمل و‬
‫امروز‬ ‫ماشین دراجتماع محلی نسبی تراکم‬ ‫نقل‬
‫موفقیت در‪-‬‬ ‫الگوی‪-‬‬ ‫عمومی توسعه نامتوارن‪ -‬پیاده –محوری با‪-‬‬
‫بازار مسکن‬ ‫ترکیبی‬ ‫اتکا به حمل و‬ ‫زشتی شهرها‪-‬‬
‫مسکن‬ ‫نقل عمومی‬
‫رعایت ‪-‬‬ ‫هماهنگی با‪-‬‬
‫پیوندهای‬ ‫راهبردهای منطقه‬
‫منطقه ای‬
‫الگوی محله در نیمه دوم قرن بیستم‬

‫نتایج‬ ‫ساله موجود معیارهای مورد راه حل های‬


‫نام الگو م ِ‬
‫نظر پیشنهادی‬

‫بناها‪-‬‬
‫کاربری‪ -‬حفظ‬ ‫برابری‪-‬‬ ‫پراکندگی‪-‬‬
‫رشد‬
‫ترکیبی و بافت های‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرها‬
‫هوشمند‬
‫با ارزش‬ ‫افزایش‪-‬‬ ‫رفاه عمومی‪-‬‬ ‫وابستگی به‪-‬‬
‫موجود‬ ‫توجه به اجتماع‪ -‬نسبی تراکم‬ ‫ماشین‬
‫نوسازی‪-‬‬ ‫محلی استفاده از‪-‬‬ ‫توسعه‪-‬‬
‫توجه به بافت‪ -‬ساختمانهای یکپارچه بر‬ ‫نامتوارن‬
‫اساس‬ ‫موجود‬
‫برنامه‬ ‫موجود‬
‫مرمت و‪-‬‬ ‫حفظ هویت‪-‬‬
‫مصوب‬
‫نوسازی‬ ‫فرهنگی‪-‬تاریخی‬
‫ساختمانهای‬
‫مشکلت‬ ‫عوامل راه حل­های ارزش­های‬ ‫جنبش ­­ها‬
‫موجود‬
‫شهرت‬ ‫بنیادی‬
‫پیشرفت‬ ‫پیشنهادی‬
‫سازو تکنولوژی‬ ‫شهرهای زمینه‬
‫گستردگی‬
‫زیادیافتن بخاطر‬ ‫تساوی‬ ‫ناکامی‬
‫پراکندگی‬ ‫مدرن‬
‫حقوق تراکم زیاد مرکز شهر‬ ‫جنبش­ها‬
‫احساس‬ ‫‪Modernist city‬‬

‫کارآمدی برج­هایی در و خانه­های‬ ‫غربت‬


‫تفکر‬ ‫نوشهرگرای گستردگی و سازگاری و کاربری­های‬
‫عمومی‬ ‫پارک‬ ‫سلسله شهر گرایی‬
‫تخصص‬ ‫مختلط‬ ‫ی پراکندگی مطبوعیت‬
‫ترکیب با‬ ‫کاربری‬ ‫کاربری‬ ‫مراتب‬ ‫‪New urbanism‬‬
‫جدید‬ ‫افزایش‬ ‫کارآمدی‬ ‫تسلط‬
‫برخی از‬ ‫مجزای‬ ‫بودن‬ ‫منسوخ‬
‫تساوی تراکم خانه­ اواخر قرن‬ ‫اتومبیل‬
‫زمین عناصر باغ­‬ ‫شدن‬
‫که‬ ‫بیستم‬ ‫درهم‬
‫سبک سخت بودن‬ ‫سازی‬ ‫حقوق‬ ‫توسعه‬
‫خرابه­ها شهرگرایی‬
‫فقدان‬ ‫روستا‪-‬‬
‫شهر‬ ‫سلسله‬
‫امین‬‫ت َ‬
‫همخوانی‬ ‫پیاده­ استانداردها‬
‫کلسیک‪/‬‬ ‫و‬ ‫حس امکان‬
‫سازگاری‬ ‫شهرها هویت‪،‬زشتی‬
‫مراتب‬
‫با‬ ‫زیادی‬
‫مساکن‬ ‫شهری‬
‫بومی‬ ‫مطبوعیت ی‬
‫روی‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫‪Urban village‬‬
‫دسترسی‬
‫دولتهای‬
‫قابل‬ ‫شبکه‬
‫اجتماعات کاربری­های‬
‫تساوی‬ ‫اجتماع‬
‫شده محلی دارد‬
‫استطاعت‬ ‫مختلط‬‫سنت­ها تعریف‬
‫حقوق‬ ‫محلی‬
‫افزایش خطرشهرت‬
‫آسیب‬ ‫کمبود خانه­ امکان پیاده­‬