You are on page 1of 27

ZACHOWANIE MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W POLU

MAGNETYCZNYM
PRECESJA MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W POLU
MAGNETYCZNYM

MOMENT MAGNETYCZNY
ŻYROSKOP JĄDRA
B0
ω ω

φ φ
ω = γ B0
częstość Larmora

φ jest kwantowane, dla


I=1/2 wynosi 55°
Jaka jest częstość absorpcyjna w polu magnetycznym o indukcji
2.4 T dla:
a. jąder 1H (γ = 2.675·108 T-1 s-1 )
b. jąder 13 C (γ = 6.73·107 T-1 s-1 )
c. jąder 19 F (γ = 2.518·108 T-1 s-1 )
d. jąder 31 P (γ = 1.084·108 T-1 s-1 )

a. 102 MHz
b. 26 MHz
c. 96 MHz
d. 414 MHz
Oblicz stosunek obsadzeń spinowych jąder 13C w polu
magnetycznym o indukcji 2.4 T w temperaturze 25°C
(ħ = 1.054·10-34 J s, k = 1.380 ·10-23 J K-1 , γ = 6.73·107 T-1 s-1 ).

0.9999959
EFEKT GRUP SĄSIEDNICH molekuły z elektronami π

B0

B0
Przesłanianie Odsłanianie
δ = 2.01 δ = 7.26 ppm
ppm
WIDMO NMR

intensywność
(pole)
stała sprzężenia
J W1/2
wzorzec

δ przesunięcie chemiczne
B0
w górę pola
ekranowanie
PRZESUNIĘCIA CHEMICZNE- WYTŁUMACZ

H3C CH3 H3C Cl H3C O CH3


0.26 ppm 3.06 ppm 3.24 ppm

H3C CH2OH H3C COOH


4.5 ppm 10-13 ppm
JĄDRA RÓWNOWAŻNE CHEMICZNIE

H
HB A
F H H
C C F w niskich
H temperaturach!
H F Cl

HA
F HA
Br HA
C C HB
H HB H HB
Poniżej przedstawiono widmo 1H NMR (liczby na widmie
oznaczają integrację):

O
3-metylo-1-propanolu HO propionianu metylu
O

O H

4-metylobenzaldehydu 2-metylofenolu OH
Poniżej przedstawiono widmo 1H NMR (liczby na widmie
oznaczają integrację):

O
3-metylo-1-propanolu HO propionianu etylu
O

NH2
O O
1-amino-2- 1-metylo-2-
metoksybenzenu metoksybenzenu
Poniżej przedstawiono widmo 1H NMR:

OH
Br

1-bromo-2-jodobenzenu I hydrochinonu
Br Br
OH

3-bromoaniliny 3-bromotoluenu
NH2 CH3
Poniżej przedstawiono widmo 1H NMR:

O
3-buten-1-olu OH 2-butanonu
O O

cyklopentanonu cykloheksanonu
Poniżej przedstawiono strukturę cząsteczki pewnego
metacyklofanu. Przesunięcie chemiczne protonu metinowego w
tym związku obserwowane jest przy -4.03 ppm. Wytłumacz, co
jest przyczyną tak silnego ekranowania tegoż protonu.
Poniżej przedstawiono widmo 1H NMR jonu tetrahydroboranowego
BH4-. Wyjaśnij, dlaczego obserwuje się dwa zestawy sygnałów o
różnej intensywności.
IMPULSOWY EKSPERYMENT NMR

Magnetyzacja B0
M

Transformacja z laboratoryjnego ukł. B0


z
wsp. do rotującego ukł. wsp.

z M
z M
θ
ω0 ω0 B1 y’
y’ x’
y
x x’
θ =B1γ tp
RELAKSACJA SPIN-SPIN

impuls RF

częściowa korelacja spinów relaksacja dekoherencja


składowe Mx and My spin-spin zanik Mx, My

B0 B0 B0 B0
z z z z

M M M M

B1 y’ y’ y’ y’
x’ x’ x’ x’
RÓWNANIA BLOCHA

opisują efekt Idet


impulsu RF na Mz
zachowanie dM z M − M0
=− z
składowych dt T1
magnetyzacji
t
Idet
Mx
dM x M
= ω0 M y − x
dt T2
t
Idet
My
dM y My
= −ω0 M x −
dt T2

t
PROBLEM 1. Przedstaw wychylenie magnetyzacji pod wpływem
działania następujących impulsów:

a. 90x
b. 45-x
c. 70-y
d. π /4-x
e. π y

f. 180x
PROBLEM 2. Przedstaw wychylenie magnetyzacji pod wpływem
działania następujących sekwencji impulsów:

a. 180x - 90x
b. 180x - τ -
90x
c. 90x - 180x

d. 90x - τ - 180x
e. 90x - τ 1 - 180x -
τ 2
Jaka jest różnica energii między poziomami spinowymi dla
izolowanego jądra 13 C w stosunku do izolowanego jądra 1H (γ =
2.675·108 T-1 s-1 , 6.73·107 T-1 s-1 ).

0.251
13
C NMR – efekt NOE

naświetlanie jąder 1H z ich czestością rezonansową podczas pomiaru


widm 13 C NMR

wzrost intensywności sygnału 13 C – efekt NOE

Bo ,B1 dla 1H jeśli β Hβ C → α Hα C dominujące

βHβC +n βHβC +n
-n’
βHα C+n βHα C+n

α HβC-n α HβC-n
α Hα -n
C α Hα -n
+n’
C
nasycenie
NMR
13
C NMR SPEKTRUM

spektrum 1 H NMR 2-metylopropanolu

http://science.widener.edu/svb/nmr/isobutanol/index.html
NMR
SPEKTRUM 13 C NMR

13
C NMR 2-metylopropanolu
(bez szerokopasmowego rozprzęgania protonów)

http://science.widener.edu/svb/nmr/isobutanol/index.html
NMR
SPEKTRUM 13 C NMR

C NMR 2-metylopropanolu (szerokopasmowe rozprzęganie


13

protonów)

http://science.widener.edu/svb/nmr/isobutanol/index.html
SCHEMAT BLOKOWY SPEKTROMETRU IMPULSOWEGO NMR
Po przyłożeniu impulsu zarejestrowano FID sygnałów 13 C w jodometanie.
Widmo 13 C NMR po transformacji Fouriera (TF) przedstawione jest poniżej
po prawej.

Opisz, co stałoby się z FIDem i widmem otrzymanym po TF


gdyby:
a) przed TF zakumulowano i dodano 100 FIDów
b) naświetlano zakres częstości protonów promieniowaniem o
częstości rezonansowej protonów przed i w czasie zbierania FIDu.
Przedstawiono poniżej widmo 1H NMR eteru dipropylowego.
Widmo składa się z 3 sygnałów: 3.4 ppm (2H, tryplet), 1.6 ppm
(2H, multiplet) i 1.0 ppm (3H, tryplet). Przypisz grupy do
obserwowanych sygnałów i wyjaśnij, jak wyglądałyby widma,
gdyby zastosowano promieniowanie o częstości rezonansowej
równej:
a) 3.4 ppm
b) 1.6 ppm
c) 1.0 ppm