You are on page 1of 14

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

6
chương

Bài giảng của


Th.S Huỳnh Bá Tuệ Dương
NỘI DUNG
I/- KHÁI NIỆM
II/- QUI TRÌNH CHỌN MẪU
I/-KHÁI NIỆM
1.Mẫu ( Sample)
Là một tập hợp nhỏ những phần tử lấy ra
từ một tổng thể lớn, người ta sẽ nghiên
cứu những mẫu nhỏ để tìm ra những
tính chất,, những phản ứng đối với
những lần xử lý thử nghiệm, để rồi có
thể suy diễn những kết quả tìm được ở
mẫu sẽ là điển hình cho cả tổng thể do
nó làm đại diện.
2. Lấy Mẫu ( Sampling)
Lấy mẫu hay chọn mẫu là một công việc
phải tiến hành một cách khoa học, làm
thế nào để mẫu được chọn có đủ những
tính chất điển hình của tổng thể. Việc
lấy mẫu sai sẽ dẫn đến việc ta có những
nhận định sai về tổng thể mà ta nghiên
cứu, hậu quả sẽ hết sức nguy hại.
3. Lợi ích của việc lấy mẫu
*Tiết kiệm được thời gian và chi phí nếu
so sánh với việc khảo sát hay điều tra
toàn bộ đối tượng. toàn bộ đối tượng.
* Việc kiểm tra hay khảo sát đôi khi làm
hủy hoại hay biến thái luôn mẫu nên
không thể thử nghiệm hết toàn bộ
* Tổng thể nhiều khi quá lớn hoặc ở rải
rác, khó tiếp cận, nên lấy mẫu nhỏ và dễ
tiếp cận thì thuận tiện hơn.
* Khi tiến hành phỏng vấn số lượng người
quá lớn, sẽ có nguy cơ phạm nhiều sai
sót về phỏng vấn, ghi chép, xử lý số liệu.
4- Phương pháp lấy mẫu theo xác
suất và phương pháp phi xác suất
Có 2 cách lấy mẫu , đó là :
+ Lấy mẫu theo xác suất
(Probability sampling) và
+ Lấy mẫu phi xác suất
(Nonprobability sampling)
4.1- Phương pháp lấy mẫu theo xác
suất:
Ap dụng các nguyên tắc chính
xác được dùng để chọn mẫu, theo
đó, mỗi thành phần của tổng thể
đều có cơ hội được chọn như nhau.
4. 2- Phương pháp lấy mẫu phi xác
suất
Khi thời giờ và ngân sách bị giới
hạn, các nhà nghiên cứu có thể
dùng cách lấy mẫu phi xác suất và
dùng những phán quyết của riêng
mình trong việc chọn mẫu để cho
cơ hội chọn một thành viên riêng
biệt là 0 (zero) hoặc là điều không
biết được.
II. QUI TRÌNH CHỌN MẪU
Chọn mẫu là quá trình chọn lựa một bộ phận tương
đối nhỏ từ một tổng thể (population) mang tính cách
đại diện cho tổng thể nghiên cứu gồm có 5 bước :
Bước 1 : Xác định tổng thể nghiên cứu từ đó
có thể rút ra mẫu.
Bước 2 : Xác định khung tổng thể.
Bước 3: Lựa chọn phương pháp lấy mẫu :
xác suất /phi xác suất
Bước 4: Quyết định về qui mô của mẫu
Bước 5: Viết hướng dẫn cho việc xác định và
lựa chọn các phần tử trong thực tế của
mẫu.
Bước 1 :
Xác định tổng thể nghiên cứu từ đó có
thể rút ra mẫu.
Tổng thể là toàn thể đối tượng nghiên cứu,
còn gọi là tổng thể mục tiêu.

Tổng thể nghiên cứu với nhà tiếp thị phải


được xác định cụ thể rõ ràng (người tiêu
dùng, hộ gia đình, cửa hàng bán lẻ trong một
khu vực, sinh viên đại học ....).
2. BƯỚC HAI : Xác định khung của
tổng thể
Cần phải qui định một bộ khung (frame) hữu
hạn của tổng thể muốn nghiên cứu, tức là nói
rõ ra phạm vi lựa chọn các đối tượng mục
tiêu.
Xác định khung tổng thể là việc xác định
danh sách những phần tử có thể mang những
đặc tính của nhóm người hoặc sự kiện mà ta
muốn nghiên cứu để sau đó ta sẽ lấy mẫu
nghiên cứu
Qui định rõ phần tử nào được chọn và phần
tử nào không được chọn
PPNCTT.Ch6.PP chon mau
12
3.2/- Các phương pháp chọn mẫu phi
xác suất
3.2.1. Phương pháp chọn mẫu theo thuận
tiện
3.2..2. Phương pháp chọn mẫu theo phán
đoán
3.2.3. Phương pháp chọn mẫu theo hạn
ngạch
3.2..4. Phương pháp chọn mẫu tích lũy
nhanh