You are on page 1of 32

Bab 1: Pengenalan

1
Perspektif Sepanjang Hayat

Perkembangan:
- Corak perubahan yang bermula drpd conception
dan berterusan sepanjang hayat
- Kita berkembang sebahagiannya seperti setiap
individu lain, sebahagiannya seperti sebahagian
individu lain dan sebahagiannya langsung bukan
seperti individu lain.

2
Ciri-Ciri Perspektif Sepanjang Hayat

 Pertumbuhan (growth) dan
kehilangan/penurunan (decline)
 Pendekatan tradisional
 Pendekatan sepanjang hayat

3
Kepanjangan Hayat (Life Span)
Berbanding
Jangka Hayat (Life Expectancy)
 Life span – panjang hayat maksimum
 Life expectancy - purata tahun jangkaan hidup
bagi seseorang yang lahir pada tahun tertentu

4
5
Ciri-Ciri Lain
Perspektif Sepanjang Hayat
 Sepanjang hayat (lifelong)
 Pelbagai dimensi
 Pelbagai arah
 Plastik
 Pelbagai bidang
 Berkonteks

6
Konteks: Tiga Jenis Faktor

 Pengaruh usia normatif
 Pengaruh sejarah normatif
 Pengaruh peristiwa hidup yang individualistik
dan tidak normatif

7
Isu-Isu Kontemporari

 Kesihatan dan kesejahteraan
 Keibubapaan dan pendidikan
 Konteks sosio-budaya dan kepelbagaian
- kumpulan etnik
- SES
- gender

8
Ciri-Ciri Perkembangan

 Proses biologi
 Proses kognitif
 Proses sosio-emosi

9
Proses-Proses Biologi, Kognitif
dan Sosio-Emosi
 Saling berkait-rapat
 Dwi-arah
 Mempengaruhi masa (period) perkembangan
- variasi dlm kebolehan individu sama usia
- perubahan berkaitan dgn usia

10
Masa Perkembangan
 Masa perkembangan (developmental period) – tempoh
masa dlm hidup yang mempunyai ciri-ciri tertentu
- pranatal
- bayi (infancy)
- awal kanak-kanak
- pertengahan dan akhir kanak-kanak
- remaja
- awal dewasa
- pertengahan dewasa
- akhir dewasa

11
Fokus Pada Perkembangan Dewasa

 Menghuraikan perkembangan sepanjang hayat
dari segi 4 usia (ages):
- usia pertama: kanak-kanak & remaja
- usia kedua: prima (prime) dewasa (20-59 thn)
- usia ketiga: 60-79 thn
- usia keempat: 80 thn ke atas

12
Konsep Usia

 Usia kronologi
 Usia biologi
 Usia psikologi
 Usia sosial

13
Isu Nature-Nurture

 Nature – pewarisan biologi/genetik
 Nurture – pengalaman dlm persekitaran

 Yang mana satukah yang mempunyai impak
yang paling besar?
 Bagaimanakah pewarisan dan pengalaman
berinteraksi?

14
Isu Kestabilan dan Perubahan
(Stability-Change)
 Kestabilan – kerana genetik dan mungkin juga
pengalaman awal hidup
 Plasticisity – sepanjang hayat

 Sejauh manakah sifat-sifat awal berterusan
sepanjang hayat? Berapa banyakkah ia
berubah?

15
Isu Penerusan dan Tiada Penerusan
(Continuity-Discontinuity)

 Continuity – perubahan beransur-ansur dan
kumulatif; kuantitatif
 Discontinuity – perubahan pada tahap yg ketara;
kualitatif

 Adakah perubahan dlm perkembangan
beransur-ansur atau ketara?

16
Teori Perkembangan

 Teori psikoanalitik
 Teori kognitif
 Teori tingkah laku dan kognitif sosial
 Teori etiologikal
 Teori ekologikal
 Orientasi teori eklektik

17
Teori Psikoanalitik

 Luar kesedaran (the unconscious)
 Emosi
 Makna simbolik tingkah laku
 Minda dalaman (deep inner workings of the
mind)

18
Teori Psikoanalitik (samb.)
 Teori Psikoseksual Sigmund Freud
- Tingkah laku dan masalah disebabkan pengalaman
awal hidup (terutamanya 5 thn pertama).
- Personaliti dewasa – dipengaruhi oleh resolusi konflik
antara sumber kepuasan (sources of pleasure) pada
setiap tahap perkembangan dan tuntutan realiti.

19
Teori Psikoanalitik (samb.)

 Teori Psikososial Erik Erikson
- Motivasi utama bersifat sosial dan mereflek
keinginan utk berhubung dengan individu
lain.
- Perubahan dalam perkembangan berlaku
sepanjang hayat.

20
21
Teori Kognitif

 Pemikiran yg disedari (conscious thoughts)
 Tiga teori penting:
- Teori Perkembangan Kognitif Piaget
- Teori Kognitif Sosio-Budaya Vygotsky
- Teori Pemprosesan Maklumat (Information
Processing)

22
Teori Perkembangan Kognitif Piaget
 Kanak-kanak melalui 4 peringkat perkembangan kognitif
 Proses organisasi dan adaptasi mempengaruhi
pemahaman kognitif tentang dunia
 Setiap peringkat berkait dgn umur dan mempunyai cara
berfikir yg berbeza secara kualitatif.

23
Teori Kognitif Sosio-Budaya Vygotsky

 Interaksi budaya dan sosial mempengaruhi
perkembangan.
 Perkembangan kognitif melibatkan
pembelajaran menggunakan ciptaan/sistem
masyarakat spt bahasa, sistem matematik dan
strategi memori.

24
Teori Pemprosesan Maklumat
(Information Processing)
 Menekankan cara individu memanipulasi,
memantau dan berstrategi ttg maklumat
 Kita memperkembang kapasiti utk memproses
maklumat secara beransur-ansur. Hal ini
membolehkan kita mendapatkan pengetahuan
dan kemahiran yg semakin kompleks.

25
Teori Tingkah Laku
dan Kognitif Sosial
 Behaviorism – Hanya hal-hal yg boleh
diperhatikan secara terus dan diukur yang dapat
dipelajari secara saintifik.
 2 versi behaviorism:
- B. F. Skinner’s Operant Conditioning
- Teori Kognitif Sosial Albert Bandura

26
Teori-Teori Tingkah Laku
dan Kognitif Sosial
 Skinner’s Operant Conditioning
- akibat tingkah laku  kebarangkalian
berulangnya tingkah laku
- ganjaran (rewards) dan denda (punishments)
 Teori Kognitif Sosial Bandura
- Tingkah laku, persekitaran dan kognisi
ialah faktor-faktor dlm perkembangan
- pembelajaran melalui pemerhatian (imitasi
dan pemodelan)

27
Teori Kognitif Sosial Bandura

28
Teori Etiologikal

 Ethology menekankan pengaruh biologi, evolusi
dan tempoh masa kritikal atau sensitif ke atas
tingkah laku.
 Konrad Lorenz
 John Bowlby

29
Teori Ekologikal

 Menekankan faktor persekitaran
 Teori Ekologikal Bronfenbrenner
- 5 sistem persekitaran: sistem mikro, sistem
meso, sistem ekso, sistem makro dan sistem
krono.

30
31
Orientasi Teori Eklektik

 Tiada teori yg dapat menghuraikan dgn
secukupnya tentang perkembangan manusia yg
begitu kompleks. Walau bagaimanapun, setiap
teori menyumbang terhadap pemahaman kita
tentang perkembangan manusia.

32