You are on page 1of 38

Marketing Plan

Kế hoạch thị trường
Are you one of the persons who’s looking for...
Bạn cũng là một người đang tìm kiếm...
More income
Thu nhập nhiều hơn .

A new house
Căn nhà mới .

A brand new car
Chiếc xe mới .

Early retirement and relaxation.
Sự nghỉ ngơi và
Cơ hội về hưu trước thời hạn.
Are you one of the persons who’s looking for..
Bạn cũng là một người đang tìm kiếm...

Better education for your kids.
Việc học hành tốt hơn cho các con

More time with family.
Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Chance to travel around the world.
Có cơ hội đi du lịch khắp nơi

Recognition.
Có danh tiếng và được xã hội công nhận
But How Time and Money balanced in your life…

T
I
M
E

M
O
N
E
Y

Less Money, More Time V.S. More Money, Less Time
Which one is your choice?
Bạn chọn cái nào?
A B

nt h
m o
0 /
, 0 0
$1
Your dream home
Nhà trong ước mơ của bạn
Which one is your choice?
Bạn chọn cái nào?
A B

nt h
m o
0 /
, 0 0
$2
Your dream car
Xe trong ước mơ của bạn
How to match your dreams and your income?
Làm thế nào để thu nhập và ước mơ của bạn được cân bằng ?

INCOME
Thu nhập
Method 1 : Reduce your dream
Phương pháp 1 : Hạ ước mơ xuống

YOUR DREAM INCOME
ước mơ của bạn
Thu nhập
Method 2 : Increase your income
Phương pháp 2 : Tăng thu nhập

INCOME
Thu nhập
Which ways do you choose?
Bạn chọn phương pháp nào?

YOUR DREAM YOUR INCOME
ước mơ của bạn Thu nhập của bạn

1 2
What can you do?
Bạn có thể làm được những gì?

Waiting for salary increase?
Đợi tiền lương tăng lên dần?
Your salary in the next twenty years.
Bảng tiền lương của bạn trong 20 năm tới
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
What can you do?
Bạn có thể làm được những gì?

Waiting for salary increase?
Đợi tiền lương tăng lên dần?
What can you do?
Bạn có thể làm được những gì?
Looking for a part-time job?
Kiếm việc làm thêm ngoài giờ ?
• How many hours do you have left a day?
Mỗi ngày bạn còn giờ rảnh mấy tiếng ?
• How much money can you earn?
Bạn sẽ được tăng thêm bao nhiêu tiền?
• How long can you do it?
Bạn sẽ làm được bao lâu ?
• And does it solve your problem in the long term?
Nó sẽ giải quyết vấn đề cho bạn được vĩnh viễn hay không ?
What can you do?
Bạn có thể làm được những gì?
Start your own business?
Bắt đầu tự làm kinh doanh riêng của mình ?

•Capital Investment ? Số tiền vốn ?
•Location? Địa điểm ?
•Product? Hàng hóa ?
•People / Connection? Người làm /Quan hệ ?
•Know-how? Kiến thức ?
•Risk? Sự rủi ro ?
•What would happen ? , If it fail
Cái gì sẽ xẩy ra nếu bạn bị thất bại ?.
Network Marketing can help you.
Mạng lưới thị trường có thể giúp bạn được

How it works?
Nó sẽ tiến hành như thế nào ?
Hệ Thống Phân Phối

Sự phân phối truyền thống

Sản xuất & Lưu trữ Vận chuyển + thương mại + Quảng cáo + Tiếp thị 100%

Giá Thành Phẩm 20% Phí phân phối và Quảng cáo – 80%

Người tiêu dùng trả phí phân phối và quảng
cáo (80% Giá sản phẩm)
Kinh Doanh Amway

Công việc kinh doanh Chúng ta có thể thu lợi từ 45% giá bán ra.
bằng việc kinh doanh phần phân phối và quảng cáo.
của Amway

4
Sản Xuất & Lưu trữ 5 Người tiêu dùng
%
Sản Phẩm Chất 100%
Phân Phối
Lượng Cao!
TỔNG CTY THÀNH LẬP VÀO NĂM 1959, TẠI BANG MICHIGAN-MỸ.
VỚI DIỆN TÍCH 156 HA
1959 年總公司座落於密西根州亞達城,現佔地 156 公
Hàng đầu thế giới - Amway
Amway là công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới
Với gần 50 năm phát triển và đang hoạt động
Trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ
Cơ Hội Với Amway
 Thu nhập tiềm năng
 Công nhận thành tích
 Cơ hội làm chủ kinh doanh
 Sản phẩm chất lượng
Comparison how a product distributed between
a conventional system and Network Marketing.
So sánh việc phân phối hàng hóa từ nhà sản xuất , người tiêu dùng theo
lối trước kia với phương pháp mạng lưới thị trường kinh doanh

50 --> 60 60 --> 70 70 --> 85 85 -->100
Distributor
Factory + Advertising Consumer
Wholesaler Retailer
Nhà máy ? i lý bán ?buôn bá?n lẻ
Đạ Người
–quảng cáo tiêu dùng

Manufacturer
50%
45%
40%
30%
20%
Nhà sản xuất Your consumer network
Mạng lưới người tiêu dùng
Network Marketing
Mạng lưới thị trường

Amway’s shops
Mạng lưới cửa hiệu

Amway’s Distributors Royalty
Nhà kinh doanh Tiền thưởng

This network belongs to you forever.
Mạng lưới này sẽ là thuộc về của bạn mãi mãi .

Customers
Khách hàng
Distributor
Marketing Plan Kế hoạch thị trường

1. Retailer discount 15%
Thu nhập qua việc khi bán hàng hóa 15 %
Buy
Mua 100 Sell
Bán 115
2. Monthly Discount Volume 6 - 21%
Phần giảm bớt hàng tháng 6 - 21 %
PV % on BV
600 6%
1,200 9%
2,400 12%
4,000 15%
7,000 18%
10,000 21%
1 Amway
1 PV = 11,000 BV , This ratio will be given and adjusted by PV = 2 on
.1 aBV(บาท)
yearly basis
Marketing Plan Kế hoạch thị trường
Selling : When you sell products to your customers
Khi bạn bán hàng hóa cho khách hàng
PV % on BV
600 6%
YOU 1,200 9%
2,400 12%
C C C C 4,000 15%
600 PV 7,000 18%
10,000 21%
1 PV = 11,000BV
600 PV = 6,600,000BV

Bonus Received :
Thu nhập tiền thưởng hàng tháng
6,600,000 x 6% = 396,000
6,600,000 x 15% = 990,000
1,386,000
Sponsoring :When you build your network Marketing Plan
Sự ủng hộ : Khi bạn đã xây dựng các nhà kinh doanh

6 % 600
A PV % on BV

12%
600
B 600 6%
YOU
600 1,200
2,400
9%
12%
600
C 4,000 15%
7,000 18%
D
600 10,000 21%
1 PV = 11,000BV Total PV = 3,000
600 PV = 6,600,000 BV Bonus Received :
3,000 PV = 33,000,000BV Thu nhập tiền thưởng hàng tháng

6,600,000 x 12% = 792,000
6,600000 x (12% - 6%) x 4 legs = 1,584,000
6,600,000 x 15% = 990,000
3,366,000
Supporting : When you work in depth Marketing Plan
Xây dựng mạng lưới kinh doanh tư nhân
PV % on BV
600
12 %
A
3000 600 6%
21% 600 1,200 9%
B
600 2,400 12%
YOU
600
3,000 4,000 15%
600
3000
C 7,000
10,000
18%
21%
600
D
3000 Total PV = 12,600
1 PV = 11,000BV
600 PV = 6,600,000 BV Bonus Received :
3,000 PV = 33,000,000BV Thu nhập tiền thưởng hàng tháng

6,600,000 x 21% = 1,386,000
33,000,000 x (21% - 12%) x 4 legs = 11,880,000
6,600,000 x 15% = 990,000
14,256,000
Marketing Plan Kế hoạch thị trường

Total group volume
Tổng số tiền của nhóm kinh
doanh
YOU
> 20,000++ PV

3. Ruby Bonus 2%
Số tiền thưởng cấp Hồng ngọc 2%
Marketing Plan Kế hoạch thị trường

Being Platinum Nhà kinh doanh cấp Bạch kim
21%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SP Silver Gold Platinum (PT )
YOU Huy hiệu Bạch kim
Huy hiệu Huy hiệu
bạc vàng
Platinum

• Manage your own network.
Quản lý mạng lưới của riêng bạn
• Eligible for travel seminars.
Dự hội thảo trong và ngoài nước được miễn phí
• Recognized in Amway’s monthly magazines.
Cty công bố giải thưởng danh dự trong tạp chí hàng tháng
Marketing Plan Kế hoạch thị trường

21% 12,600 x 4% = 504
4%
AX 11,000 (BV / PV) = 5,544

YOU 21% 11,000 x 4% = 440
21% X 11,000 (BV / PV) = 4,840

21% 13,000 x 4% = 520
X 11,000 (BV / PV) = 5,720

4. Leadership Bonus 4%
Tiền thưởng trưởng nhóm 4%
Marketing Plan Kế hoạch thị trường
Same month 1%
Cùng tháng

21% 21%
21%
4% + 1% 1

21% 21% 21%
YOU
2

3 21% 21% 21%

5. Pearl Bonus 1%
Tiền thưởng cấp Ngọc trai 1 %
Marketing Plan Kế hoạch thị trường

21%
4% + 1% + .25%
1 6 / 12
5,000
4,000

YOU 2 21% 3,000
2,000
Emerald 6 / 12
1,000
3
0
21%

6 / 12

6. Emerald Bonus 0.25%
Tiền thưởng cấp Bích ngọc 0.25 %
Marketing Plan Kế hoạch thị trường

21%
4%+1% +.25% +.25%
6 / 12 2
5,000
4,000
3,000
You 2,000

Diamond 3 1,000
0

6 4
5

7. Diamond Bonus 0.25%
Tiền thưởng cấp Kim cương 0.25%
Bang Thanh Tich
3 chan- Bich ngoc
6chan- Kim Cuong
9chan- Kim cuong lanh dao
12chan- Doi Kim Cuong
15chan- Ba Kim Cuong
18chan- Vuong mien
20chan- Mien su
What do you think? Confusing Cycle
Thế bạn suy nghĩ thế nào ? Trong vòng luẩn quẩn

Better sign up
Đăng ký

??
What if , ??
?? ?? What if ,We fail
We succeed ?? ?? Lo sợ không thành công
Muốn thành công

So, Better Not
Không đăng ký
How to think?
Thế bạn suy nghĩ thế nào ?
Success Luxury Lifestyle
Thành công Đời sỐng tốt hơn
Sign Up của bạn và gđ.
Đăng ký
Not success Nothing to
Không thành công Lose
Đời sóng nguyên cú

No Not success No Change
Không đăng ký Không thành công Đời sóng nguyên cú