You are on page 1of 204

Πεξηβάιινληα

δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ
Αλήθνπλ ζηα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο κέζσ
Γηεξεύλεζεο, Αλαθάιπςεο θαη Οηθνδόκεζεο
(αλνηθηνύ ηύπνπ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα

Λογιζμικά ζσγγραθής
σπερμεζικών εθαρμογών
Μανώλης Πομώνης – Επιμορθωηής ΤΠΕ Β΄ Επιπέδοσ

Πιεθηξνινγώ ζηε γξακκή δηεπζύλζεσλ
“google sites” θαη επηιέγσ από ηηο
πξνηάζεηο ηε ζειίδα ηεο google

Μπνξώ θαη από ηηο «εθαξκνγέο» Πεξηζζόηεξα / Αθόκα πεξηζζόηεξα από
ηελ google λα βξσ ηνπο ηζηόηνπνπο θαη
λα ηνπο βάισ θαη ζπληόκεπζε ζην
πεδίν ησλ «Δθαξκνγώλ»

Αλ δελ ήκνπλ ζπλδεδεκέλνο ζην
ινγαξηαζκό κνπ, πιεθηξνινγώ ηα
ζηνηρεία κνπ

Δδώ βιέπσ όινπο ηνπο ηζηόηνπνπο πνπ
έρσ πξόζβαζε. Μπνξώ επίζεο λα
δεκηνπξγήζσ έλαλ θαηλνύξην.

Μπνξνύκε λα θάλνπκε πεξηήγεζε ζηα
πξόηππα γηα λα επηιέμνπκε θάπνην από
απηά

Έρεη αξθεηέο
θαηεγνξίεο, ελώ
από ηελ
θαηεγνξία
«΢ρνιείν θαη
εθπαίδεπζε» έρεη
αξθεηά θαιά
πξόηππα όπσο
ην «΢ρνιείν»

Δκείο ζα
δνπιέςνπκε ην
πξόηππν
“Classroom site”

1

2

Γίλσ όλνκα ζηνλ ηζηόηνπν.
Πξνζέρσ όηη αλ γξάθσ κε
ειιεληθνύο ραξαθηήξεο, ην URL
πνπ δεκηνπξγείηαη πην θάησ έρεη
ηνπο αληίζηνηρνπο ιαηηληθνύο. Σν
URL όκσο δελ κπνξώ λα ην
αιιάμσ, ελώ ην όλνκα ηνπ
ηζηόηνπνπ κπνξώ. Οπόηε θαιό
είλαη λα γξάθσ ην όλνκα κε
ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο ώζηε λα
είλαη …εκθαλίζηκν θαη ζσζηά
γξακκέλν ην URL θαη κεηά λα
αιιάμσ κόλν ην όλνκα – ηίηιν ηνπ
ηζηόηνπνπ. Από ηελ αλάπηπμε ηνπ
θνπκπηνύ «Eπηινγή ελόο ζέκαηνο»
κπνξώ λα αιιάμσ εκθάληζε θη
αθνύ δεκηνπξγεζεί ην site, ζα έρσ
θαη δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο
ηόηε.

2

1

Από ηελ αλάπηπμε ηνπ
θνπκπηνύ «Πεξηζζόηεξεο
επηινγέο» κπνξώ λα
ξπζκίζσ πνηνο ζα έρεη
πξόζβαζε θαη λα
πεξηγξάςσ ην site. Φπζηθά
απηά κπνξώ λα ηα ξπζκίζσ
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέισ.
Σέινο παηώ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ»

Οδεγνύκαη ζην site πνπ
δεκηνύξγεζα

Πιένλ όηαλ κπαίλσ ζηα
google sites ζα κπνξώ λα
επηιέμσ πνηνλ ηζηόηνπν ζα
επεμεξγαζηώ ή λα
δεκηνπξγήζσ έλαλ
θαηλνύξην ή λα δσ ηνπο
δηαγξακκέλνπο ηζηόηνπνπο.
Δπηιέγνπκε ηνλ ηζηόηνπν
πνπ κόιηο δεκηνπξγήζακε.

1

Βξηζθόκαζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα
ηνπ ηζηόηνπνπ θαη επεηδή είκαζηε
ζπλδεδεκέλνη ζην ινγαξηαζκό
καο βιέπνπκε ηνλ ηζηόηνπό καο
ζαλ δηαρεηξηζηέο. Δκθαλίδνληαη
ινηπόλ πάλσ δεμηά ηα θνπκπηά :
«Δπεμεξγαζία ηξέρνπζαο
ζειίδαο» (κνιπβάθη)
«Γεκηνπξγία λέαο ζειίδαο» (+)
«Πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο»
(γξαλάδη) Από ην γξαλάδη
επηιέγσ «Γηαρείξηζε ηζηόηνπνπ»

2

1

΢ηελ θαξηέια «Γεληθά»
θάλσ ηηο βαζηθέο
ξπζκίζεηο. Μπνξώ λα
αιιάμσ ην όλνκα ηνπ
ηζηόηνπνπ, αιιά όρη ην
URL ΢ην «κήλπκα
εηδνπνίεζεο»
πιεθηξνινγώ αλ ζέισ
απηό πνπ ζα εκθαλίδεηαη
ζηελ πξώηε ζειίδα ζηνπο
επηζθέπηεο. Αλ ζέισ
κπνξώ λα βάισ θη έλα
URL πνπ ζα νδεγνύληαη νη
επηζθέπηεο. ΢ηελ
πεξηγξαθή πιεθηξνινγώ
θείκελν πνπ ζα
εκθαλίδεηαη ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο

Μαδί κε ην θείκελν εηδνπνίεζεο ζα
εκθαλίδνληαη θαη νη θαξηέιεο «Δληάμεη ην
θαηάιαβα» θαη ην «Πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο» πνπ κπνξεί λα νδεγεί ζε
θάπνηα ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνπ ή ζε
νπνηνδήπνηε URL

Πην θάησ (ζηελ ίδηα θαξηέια «Γεληθά») βξίζθσ επηινγέο γηα
αιιαγή ζειίδαο πξννξηζκνύ, πιεξνθνξίεο γηα πόζν ρώξν
ρξεζηκνπνηώ (100 ΜΒ δσξεάλ) ηελ δπλαηόηεηα αληηγξαθήο
ή θα δηαγξαθήο ηνπ ηζηόηνπνπ, ηελ θαξηέια «Γηακόξθσζε
αλαδήηεζεο»

΢ηελ θαξηέια
«Γηακόξθσζε
αλαδήηεζεο» Κάλσ
ηηο ξπζκίζεηο γηα
ηνπο παξόρνπο
αλαδήηεζεο θαη ok

΢ηελ ίδηα θαξηέια,
«Γεληθά», πην θάησ
επηιέγσ ηε γιώζζα
πξνβνιήο θαη ηηθάξσ
λα πξνζαξκόδεηαη ν
ηζηόηνπνο ζε θηλεηά
ηειέθσλα. Δπηηξέπσ
ή όρη ηελ
ελζσκάησζε ηνπ
ηζηόηνπνπ θαη
ξπζκίδσ πνηνη ζα
έρνπλ πξόζβαζε
Σέινο δελ μερλώ ηελ
ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η πάλσ
αξηζηεξά.

Βξηζθόκαζηε ζηε Γηαρείξηζε
ηνπ ηζηόηνπνπ. ΢ηελ θαξηέια
«Κνηλή ρξήζε θαη
δηθαηώκαηα» κπνξώ λα
ζηείισ ην URL ηνπ
ηζηόηνπνπ ζε ζπλεξγάηεο
πνπ ζα κπνξνύλ λα ηνλ
επεμεξγαζηνύλ: ΢ην πεδίν
«Πξόζθιεζε αηόκσλ»
πιεθηξνινγώ ην email
όπνηνπ ζέισ, ξπζκίδσ ηα
δηθαηώκαηά ηνπ (θάηνρνο,
επεμεξγαζία, πξνβνιή) θαη
θιηθ ζην «θνηλή ρξήζε θαη
απνζήθεπζε» Μπνξνύκε
επίζεο λα νξίζνπκε αλ ζα
είλαη δεκόζηνο ή απόξξεηνο
ν ηζηόηνπνο

Μέρξη λα πξνζζέζνπκε ηα
βαζηθά ζηνηρεία ζηνλ
ηζηόηνπν κπνξνύκε λα
ηνλ έρνπκε απόξξεην θαη
κεηά, αθνύ γξάςνπκε όηη
βξίζθεηαη ζε «θαηαζθεπή»
λα ηνλ θάλνπκε
«δεκόζην» γηα λα
αξρίζνπλ λα ηνλ βξίζθνπλ
θαη νη κεραλέο
αλαδήηεζεο

Βξηζθόκαηε ζηελ Γηαρείξηζε ηνπ
ηζηόηνπνπ. ΢ηελ θαξηέια «΢ειίδεο»
αλνίγσ κε θιηθ όπνηα ζειίδα ζέισ θαη
από ηελ «επεμεξγαζία ζειίδαο» (όηαλ
είλαη αλνηρηή ε ζειίδα) κεηνλνκάδσ κία
κία ζηα ειιεληθά. Δίλαη πνιύ βνεζεηηθή ε
θαξηέια «΢ειίδεο», γηαηί αλ ηηθάξσ λα
πξνβιεζεί κε «Ιεξαξρεκέλε πξνβνιή»
κπνξώ κε ζύξζηκν λα αιιάμσ ηε ζέζε
ησλ ζειίδσλ θαη ππνζειίδσλ. Βιέπσ
επίζεο κε ην ζύκβνιν «+» όηη θάπνηεο
ζειίδεο έρνπλ ππνζειίδεο. Απηήλ ηελ
επηινγή δελ ηελ έρσ ζηελ πξνβνιή
«Λίζηα» ΢ηε θάζε απηή θαιό είλαη λα
δηαγξάςνπκε όιεο ηηο ζειίδεο πνπ
ππάξρνπλ ζην πξόηππν, πνπ είλαη θαη
ζηα αγγιηθά, εθηόο από ηελ αξρηθή
(index) θαη λα δεκηνπξγήζνπκε
θαηλνύξηεο ζειίδεο

2

Έρσ αλνίμεη κηα ζειίδα πνπ ζέισ λα κεηνλνκάζσ,
παηώ ην θνπκπί «Δπεμεξγαζία ζειίδαο (κνιπβάθη)»
θαη αιιάδσ ηνλ ηίηιν από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά γηα
παξάδεηγκα. Βάδσ ηνλ ηίηιν «Αξρεία» ΢ην ηέινο παηώ
«Απνζήθεπζε»
1

1

2

Έρσ αλνίμεη κηα ζειίδα
πνπ ζέισ λα δηαγξάςσ.
Από ην θνπκπί
«Πεξηζζόηεξα
(γξαλάδη)» επηιέγσ
«Γηαγξαθή ζειίδαο»

Δπηιέγσ ην θνπκπί + (Νέα ζειίδα)
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζσ κηα λέα
ζειίδα ζηνλ ηζηόηνπό κνπ

3

1

2

Ολνκάδσ ηε ζειίδα π.ρ
Ιζηνξία, επηιέγσ θαη ην
πξόηππν ζειίδαο
(ηζηνζειίδα,
αλαθνίλσζε,
αξρεηνζήθε, ιίζηα) θαη
παηώ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ»

Πξόηππν ζειίδαο- Ιζηνζειίδα
(εδώ δελ έρσ ην θνπκπί «Νέα
αλάξηεζε» αιιά «πξνζζήθε
αξρείνπ»)

Πξόηππν ζειίδαο Αλαθνηλώζεηο (εδώ έρσ ην
Αλαθνηλώζεηο
Αλαθνηλώζεηο
(εδώ έρσ ην
θνπκπί «Νέα αλάξηεζε»)
θνπκπί «Νέα αλάξηεζε»)

Πξόηππν ζειίδαο - Αξρεηνζήθε
(πξνζζέησ αξρεία. Μπνξώ ηα
αξρεία λα ηα έρσ
Αξρεηνζήθε (πξνζζέησ αξρεία)
απνζεθεπκέλα ζε ηέηνηνπ
ηύπνπ ζειίδα. Δδώ έρσ ην
θνπκπί «Πξνζζήθε αξρείνπ»)

Πξόηππν ζειίδαο - Λίζηα (επηιέγσ από ηηο
πξόηππεο ή θηηάρλσ δηθή κνπ ιίζηα, π.ρ.
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ θαη
θάπνηα ζηνηρεία γη΄ απηνύο)

Αλνίγεη ε ζειίδα πνπ
κόιηο δεκηνπξγήζακε θαη
ν θέξζνξαο αλαβνζβήλεη
πξνθεηκέλνπ λα
γξάςνπκε θάηη ζην
πεξηερόκελν…

Όηαλ δεκηνπξγνύκε κηα ζειίδα θαη
είκαζηε θπζηθά ζηελ επεμεξγαζία
ηεο (κνιπβάθη) από ηελ θαξηέια
ηνπ κελνύ «Γηάηαμε», πάλσ
αξηζηεξά, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε
ηελ δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
ζειίδαο. Έηζη από ην ζηηι «Μηα
ζηήιε (απιή)» πνπ μεθηλνύλ νη
ζειίδεο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε
ηελ δηάηαμε ζε «Γύν ζηήιεο» π.ρ.
ώζηε λα πξνζζέηνπκε ην
πεξηερόκελν νξηδόληηα ζην πάλσ
θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο
αιιά θαη ζε δύν ζηήιεο. Σέηνηα
δηάηαμε ππάξρεη ζηελ αξρηθή
ζειίδα ηνπ πξόηππνπ (πνπ θπζηθά
εκείο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε).

1

… Δθηόο από ην λα πιεθηξνινγήζνπκε απιά
θάπνην θείκελν κπνξνύκε λα παηήζνπκε ηελ
θαξηέια πάλσ αξηζηεξά «Δηζαγσγή» θαη λα
επηιέμσ ηη ζέισ λα εηζάγσ από ηηο
νκαδνπνηεκέλεο πινύζηεο θαηεγνξίεο –
ΚΟΙΝΟ, GADGET, GOOGLE

Βξηζθόκαηε ζηελ Γηαρείξηζε ηνπ
ηζηόηνπνπ. ΢ηελ θαξηέια
«Θέκαηα, ρξώκαηα θαη
γξακκαηνζεηξέο» ξπζκίδσ από ην
«Βαζηθό ζέκα» εκθάληζεο ηνπ
ηζηόηνπνπ κέρξη πνιιέο
ιεπηνκέξεηεο - γηα ην θάζε ζεκείν
ηνπ ηζηόηνπνπ (νιόθιεξε ζειίδα,
θεθαιίδα, πεξηνρή πεξηερνκέλνπ,
gadget πεξηνρήο πεξηερνκέλνπ,
gadget πιάγηνπ κελνύ, νξηδόληηα
πινήγεζε) Κάλσ ηηο ξπζκίζεηο
ζε θάζε θαξηέια μερσξηζηά. ΢ην
θάησ κέξνο ππάξρεη
πξνεπηζθόπεζε όπνπ είλαη
δπλαηό. Γνθηκάδσ επηιέγνληαο
«ζέκα» ή «θαλέλα» ή βάδνληαο
θάηη δηθό κνπ γηα λα δσ ηηο
δηαθνξέο ζηελ εκθάληζε, κέρξη
λα βξσ θάηη ιεηηνπξγηθό. Γελ
μερλώ ηελ ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η

1

Γηα λα θάλσ γεληθέο
ξπζκίζεηο δηάηαμεο ηνπ
ηζηόηνπνπ:
Πεξηζζόηεξα (γξαλάδη) /
Δπεμεξγαζία δηάηαμεο
ηζηόηνπνπ…

2

΢ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο από ηηο
θαξηέιεο ζηελ επηινγή «Πιάηνο
ηζηόηνπνπ», αλ ζέισ αθήλσ ηελ ξύζκηζε
ηνπ ζέκαηνο πνπ είλαη πξνεπηιεγκέλε ή
πιεθηξνινγώ ζην πεδίν «Πξνζαξκνγή» ην
πνζνζηό % ηνπ ρώξνπ πνπ ζέισ λα
θαηαιάβεη ν ηζηόηνπνο θαη παηώ enter

1

2

Αξηζηεξά από ην «Πιάηνο ηζηόηνπνπ»
ππάξρνπλ νη θαξηέιεο: Κεθαιίδα,
Οξηδόληηα πινήγεζε, Sidebar θαη
Πξνζαξκνζκέλν ππνζέιηδν. Κιηθ ζ’
απηέο ηηο θαξηέιεο γηα λα
ελεξγνπνηήζνπκε ή λα
απελεξγνπνηήζνπκε απηά ηα ζηνηρεία
από ηνλ ηζηόηνπό καο, απνθαζίδνπκε
δειαδή αλ ζα έρνπκε ή όρη απηά ηα
ζηνηρεία. Δκείο ζα ηα ελεξγνπνηήζνπκε
όια γηαηί είλαη ζεηηθό ζην site λα
ππάξρνπλ απηά ηα ζηνηρεία. Όηαλ
ελεξγνπνηήζνπκε π.ρ ηελ νξηδόληηα
πινήγεζε θάλνπκε θιηθ κεηά ζην
«Κάληε θιηθ γηα επεμεξγαζία ηεο
νξηδόληηαο πινήγεζεο» - όρη ζηε
καύξε θαξηέια, αιιά εθεί πνπ αιιάδεη
ρξώκα - γηα λα πξνζζέζνπκε ζειίδεο
ζε απηή ηε γξακκή - κπάξα

΢ηελ νπζία ε νξηδόληηα
πινήγεζε είλαη ζαλ έλα
ζηνηρείν ηνπ sidebar πινήγεζε
– ελόηεηα ζειίδσλ Παηώληαο
«Πξνζζήθε ζειίδαο» κπνξνύκε
λα επηιέμνπκε πνηεο από ηηο
ζειίδεο ηνπ ηζηόηνπνπ ζα
βξίζθνληαη ζηελ νξηδόληηα
πινήγεζε. Μπνξνύκε επίζεο λα
ηηθάξνπκε θαη ηνλ «ράξηε
ηζηόηνπνπ» ώζηε λα εκθαλίδεηαη
θαη ην δηάγξακκα ηνπ ηζηόηνπνπ
ζηελ νξηδόληηα πινήγεζε.
Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα
δηεύζπλζε URL θαη όιεο απηέο νη
ζειίδεο κπνξνύκε λα
επηιέμνπκε ηη κνξθή ζα έρνπλ
(πιαίζηα, θαξηέιεο ή ζύλδεζκνη)

1

Όπσο είπακε ζα ελεξγνπνηήζνπκε θαη ην
πξνζαξκνζκέλν ππνζέιηδν. Από ηηο θαξηέιεο
πάλσ αξηζηεξά (θεθαιίδα, νξηδόληηα πινήγεζε
θιπ ) επηιέγνπκε «Πξνζαξκνζκέλν ππνζέιηδν»
Παξαηεξνύκε όηη όηαλ είλαη ηα πεδία
ελεξγνπνηεκέλα νη αληίζηνηρεο θαξηέιεο είλαη κε
γθξη ρξώκα. Με ηελ κπάξα θύιηζεο
θαηεβαίλνπκε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη
θάλνπκε θιηθ (όρη ζηε καύξε θαξηέια, αιιά ζηνλ
ρώξν πνπ αιιάδεη θσηεηλόηεηα - ρξώκα) γηα λα
επεμεξγαζηνύκε ην ππνζέιηδν…
2

2

1

…ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη κπνξνύκε λα
πιεθηξνινγήζνπκε ηα νλόκαηα ζειίδσλ ηνπ ηζηόηνπνύ
καο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην ππνζέιηδν θαη λα
δεκηνπξγήζνπκε ζε απηά ηα νλόκαηα ππεξζπλδέζκνπο
ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο: Μαξθάξσ ηε ιέμε θαη θιηθ ζηελ
Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ (αιπζηδνύια)… ή θαηεπζείαλ θιηθ
ζηελ αιπζηδνύια θαη δεκηνπξγνύκε απεπζείαο
ζπλδέζκνπο ζε όπνηεο ζειίδεο ηνπ ηζηόηνπνπ ή ζην web

…Δπηιέγσ από ηηο
ζειίδεο ηνπ
ηζηόηνπνπ απηή
πνπ ζέισ, ηηθάξσ
αλ ζέισ λα αλνίγεη
ε ζειίδα ζε λέν
παξάζπξν θαη ok
Φπζηθά αλ ζέισ
κπνξώ λα ξπζκίζσ
ηνλ ππεξζύλδεζκν
λα νδεγεί ζε κηα
άιιε δηεύζπλζε
ηζηνύ, ε λα
δεκηνπξγήζσ κηα
λέα ζειίδα πνπ ζα
νδεγεί ν ζύλδεζκνο

΢΄ απηό ην ζεκείν ξπζκίζεσλ πνπ βξίζθνκαη (Δπεμεξγαζία
δηάηαμεο ηζηόηνπνπ) όπνπ βάισ ηνλ θέξζνξα κέζα ζηνλ
θνξκό ηνπ ηζηόηνπνπ (θεθαιίδα, sidebar, νξηδόληηα
πινήγεζε…) ζα κνπ δνζεί ε δπλαηόηεηα - ζα ην θαηαιάβσ
επεηδή ζα αιιάμεη ην ρξώκα - λα επεμεξγαζηώ ηνλ
εθάζηνηε ρώξν. Θα εκθαληζηεί θαη κηα θαξηέια πνπ ζα ιέεη
«Δπεμεξγαζία…» Αλ θάλσ θιηθ ζην ρώξν απηό – όρη ζηε
καύξε θαξηέια - ζα αλνίμεη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ κε
ξπζκίζεηο γηα ηελ πεξηνρή απηή

΢ην παξάδεηγκά καο ξπζκίδνπκε ηελ
θεθαιίδα (ύςνο, ζηνίρηζε, ινγόηππν)

Βάδνπκε ηώξα ηνλ θέξζνξα ζην sidebar αθξηβώο ζην
κνιπβάθη θαη θάλνπκε θιηθ ώζηε λα επεμεξγαζηνύκε ην
πιάγην κελνύ. (αλ θάλνπκε θιηθ ζην + ζα καο δνζεί ε
δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπκε ζηνηρείν ζην sidebar) ΢ην
παξάζπξν πνπ αλνίγεη πιεθηξνινγνύκε ην πιάηνο ηνπ
sidebar ζε εηθνλνζηνηρεία θαη επηιέγνπκε ηελ επηζπκεηή
ζέζε (αξηζηεξά ή δεμηά)

΢ηε θάζε απηή θαιό είλαη λα έρνπκε
ζρεδηάζεη ζε ραξηί ην ράξηε ηνπ
ηζηόηνπνύ καο. Να έρνπκε απνθαζίζεη
πνηεο ζειίδεο ζα έρεη ν ηζηόηνπνο, πνην
πεξίπνπ ζα είλαη ην πεξηερόκελό ηνπο, ζε
πνην bloc – νκάδα ηζηνζειίδσλ ζα
πεξηέρνληαη, ηη ζα πεξηέρεη ε αξρηθή
ζειίδα θιπ Βέβαηα κπνξώ νπνηαδήπνηε
ζηηγκή λα θάλσ αιιαγέο. Π.ρ. ζην bloc
«Σν ζρνιείν καο» ππάξρνπλ νη
ηζηνζειίδεο «Αξρηθή ζειίδα», «Μαζεηηθό
δπλακηθό» κε ππνζειίδεο ηα ζρνιηθά έηε,
«Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ» κε
ππνζειίδεο, «Δξγαζίεο» κε ππνζειίδεο,
«΢ύιινγνο Γνλέσλ» Μπνξνύκε λα
δηαγξάςνπκε όια ηα ζηνηρεία από ην
sidebar ηνπ πξόηππνπ, θαη λα
δεκηνπξγήζνπκε λέα δηθά καο

Από ηελ «Δπεμεξγαζία
δηάηαμεο ηζηόηνπνπ» θαη ζην
sidebar θιηθ ζην «+» γηα λα
πξνζζέζσ θάπνην ζηνηρείν
ζην πιάγην κελνύ

Δπηιέγσ Πξνζζήθε
«Κείκελν»

΢ηελ νπζία ην θάζε ζηνηρείν
ηνπ πιάγηνπ κελνύ κε ηνλ
ηίηιν «Πιαίζην Κείκελνπ» είλαη
κηα ελόηεηα πεξηερνκέλνπ
(θσηνγξαθίεο, ζύλδεζκνη,
πίλαθεο…) ελώ ην ζηνηρείν
ηνπ πιάγηνπ κελνύ κε ηίηιν
«Πινήγεζε» πνπ κπνξώ θαη
ζε απηό λα δώζσ όλνκα, είλαη
κηα ελόηεηα ζειίδσλ,
ππνζειίδσλ (αιιά θαη URL …)
θαη επεμεξγάδνκαη ην πώο ζα
θαίλνληαη νη ζειίδεο απηέο, ην
πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο
δειαδή. Όια απηά ηα ζηνηρεία
– gadgets κπνξώ κε ζύξζηκν
από ην πιάγην κελνύ λα ηα
κεηαθηλήζσ αιιάδνληάο ηνπο
ζεηξά. Μπνξώ επίζεο λα ηα
δηαγξάςσ κε ην «ρ»

Με ηελ ξνδέια ηνπ
πνληηθηνύ θαηεβαίλσ ζην
ηέινο ηνπ sidebar γηαηί εθεί
πεγαίλνπλ όια ηα gadgets
πνπ πξνζζέησ ζην
sidebar. Κιηθ ζηελ
επεμεξγαζία ηνπ Πιαηζίνπ
θεηκέλνπ πνπ κόιηο
πξόζζεζα.

…Πιεθηξνινγώ ηνλ ηίηιν
ηνπ πιαηζίνπ απηνύ, πνπ ζα
ξπζκίζσ λα θαίλεηαη, όπσο
όινη νη ηίηινη ηνπ sidebar, κε
ηδηαίηεξν ζηηι (ρξώκα,
γξακκαηνζεηξά θιπ).
Μπνξώ ζην ρώξν ηνπ
θεηκέλνπ λα
πιεθηξνινγήζσ ό,ηη ζέισ,
λα εηζάγσ ζπλδέζκνπο θαη
εηθόλεο. ΢ην παξάδεηγκα
έρσ πιεθηξνινγήζεη ην
όλνκά κνπ ζην νπνίν έρσ
link ην email κνπ. Σέινο ok

Μπνξώ επίζεο από
ην κελνύ
«Δηζαγσγή» λα
εηζάγσ εηθόλεο από
ηνλ ππνινγηζηή κνπ
ή από URL, λα
εηζάγσ ζπλδέζκνπο
ή νξηδόληηα γξακκή

Μπνξώ λα θάλσ
ζύλδεζκν ζε κηα
ππάξρνπζα ζειίδα,
ζε κηα δηεύζπλζε
ζην Γηαδίθηπν ή λα
δεκηνπξγήζσ κηα
θαηλνύξηα ζειίδα
ζην site, λα αλνίγεη
ν ζύλδεζκνο απηόο
ζε λέν παξάζπξν…

1

2

3

4

…ηελ θαηλνύξηα ζειίδα κπνξώ
λα ηελ νλνκάζσ, λα ηηθάξσ ηη
ηύπνο ζα είλαη (ηζηνζειίδα,
αλαθνηλώζεηο, αξρεηνζήθε,
ιίζηα) λα επηιέμσ θάησ από
πνηα ζειίδα ζα κπεη ή ζην
αλώηεξν επίπεδν θαη ηέινο λα
παηήζσ «Γεκηνπξγία ζειίδαο»

Παηώ «Κιείζηκν» γηα λα θύγσ
από ηελ επεμεξγαζία
δηάηαμεο ηνπ ηζηόηνπνπ

Αθνύ θύγσ από ηελ
επεμεξγαζία δηάηαμεο από
ηελ θαξηέια «Πεξηζζόηεξα»
επηιέγσ πάιη «Γηαρείξηζε
ηζηόηνπνπ»

Από ηελ θαξηέια ζην πιάγην
κελνύ «΢ειίδεο» θιηθ λα αλνίμεη ε
ζειίδα Poll. Πξνζνρή, Θα
επεμεξγαζηνύκε κηα ζειίδα. Σε
ζειίδα Poll. Αλ έρνπκε δηαγξάςεη
όιεο ηηο ζειίδεο δεκηνπξγνύκε
κία λέα ζειίδα από ην «+» ζην
πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο δεμηά.

Αθνύ αλνίμεη ε ζειίδα, θιηθ
ζην θνπκπί κε ην κνιύβη γηα
επεμεξγαζία ηεο
(νπνηαζδήπνηε) ζειίδαο, αλ
ζέισ λα ηελ αιιάμσ. Γελ
μερλώ: θιηθ ζην «+» γηα λα
δεκηνπξγήζσ κηα λέα ζειίδα
πνπ ζα ηελ νλνκάζσ
«Δξσηεκαηνιόγην», αλ έρσ
δηαγξάςεη όιεο ηηο ζειίδεο
ηνπ πξόηππνπ

Μεηνλνκαζία ηεο ζειίδαο
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε
εηζαγσγή έλα δηθό καο
εξσηεκαηνιόγην από ηα
έγγξαθα google

4

Γελ μερλώ
ζην ηέινο

1
2

Delete ηελ
νδεγία

Κάλνπκε θιηθ ζην
άζπξν θύιιν πνπ
είλαη ν ρώξνο ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη θιηθ
ζην «Υ» γηα λα
δηαγξάςνπκε ηελ
πξνϋπάξρνπζα
θόξκα

3

1

2

3

Σώξα ζηε ζειίδα «Δξσηεκαηνιόγην» πνπ βξίζθνκαη ζηε
θάζε ηεο «Δπεμεξγαζίαο ζειίδαο», αθνύ έρσ δηαγξάςεη ην
πξνεγνύκελν πεξηερόκελν, ζα εηζάγσ κηα θόξκα
ππνινγηζηηθνύ θύιινπ από απηέο πνπ έρσ ζην Drive από ηελ
πνιύ ζεκαληηθή θαξηέια «Δηζαγσγή» / Drive /Φόξκα (αλ δελ
έρσ θηηάμεη, θηηάρλσ έλα εξσηεκαηνιόγην)

Δπηιέγσ από ηηο
θόξκεο κνπ όπνηα
ζέισ θαη ηέινο
«Δπηινγή»

Κάλσ ηηο ξπζκίζεηο πνπ
ζέισ (ξπζκίδσ ύςνο θαη
πιάηνο ηεο …εηθόλαο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαη ηέινο
«ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η»

2

Σν γξαλάδη γηα ηηο
ξπζκίζεηο ησλ gadgets
1

Κάλνληαο θιηθ ζην άζπξν θύιιν (gadget), κπνξώ λα
ξπζκίζσ ηε ζηνίρηζε ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ ή από ην
ζύκβνιν κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (γξαλάδη), θάλσ
θάπνηεο αιιαγέο πνπ ζέισ. Δίλαη ζεκαληηθό λα πνύκε όηη
κπνξνύκε κε ζύξζηκν λα αιιάμνπκε ηε ζέζε απηώλ ησλ
αληηθεηκέλσλ, gadgets κέζα ζηελ ίδηα ηε ζειίδα. Γελ μερλώ
λα θάλσ θιηθ ζηελ απνζήθεπζε ό,ηη θη αλ έρσ επεμεξγαζηεί

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλνίμεη ην
εξσηεκαηνιόγην ζε δηθό ηνπ
παξάζπξν. Σν πξάζηλν κεγάιν
εηθνλίδην κε ην  από ην sidebar
καο νδεγεί πιένλ ζηε ζειίδα κε ην
εξσηεκαηνιόγην πνπ βάιακε πξηλ
ιίγν. Αλ δεκηνπξγήζακε κηα λέα
ζειίδα κε ηίηιν «Δξσηεκαηνιόγην»
ζα δηνξζώζνπκε κεηά ην link 
ζην sidebar θη αλ έρνπκε δηαγξάςεη
όια ηα ζηνηρεία από ην sidebar ζα
δεκηνπξγήζνπκε θαηλνύξην.

Από ηελ θαξηέια «Πεξηζζόηεξα» επηιέγσ πάιη
«Δπεμεξγαζία δηάηαμεο ηζηόηνπνπ»

Πεγαίλσ ζην πιάγην κελνύ θαη ζην
«Πιαίζην θεηκέλνπ» πνπ ππάξρεη ην
εηθνλίδην γηα ην current poll εξσηεκαηνιόγην επηιέγσ «Δπεμεξγαζία
ζηνηρείνπ πιάγηνπ κελνύ» (Όηαλ ζέισ
ινηπόλ λα επεμεξγαζηώ έλα ζηνηρείν bloc ηνπ πιάγηνπ κελνύ επηιέγσ ζην
πιάγην κελνύ «Δπεμεξγαζία ζηνηρείνπ
πιάγηνπ κελνύ») Αλ ην έρσ δηαγξάςεη,
πξνζζέησ «Πιαίζην θεηκέλνπ» ζην
sidebar

1

Μεηνλνκάδνπκε ζηα
ειιεληθά:
Δξσηεκαηνιόγην,
βάδνληαο ηίηιν ζην
ζηνηρείν απηό ηνπ
πιάγηνπ κελνύ

΢ηε ζπλέρεηα θιηθ πάλσ ζηελ εηθόλα λα αλνίμεη θάησ ε
θαξηέια κε ην link. Μπνξώ λα παηήζσ αιιαγή γηα λα
αιιάμσ ην link ή θαηάξγεζε θαη λα κελ ππάξρεη ζύλδεζκνο
ζην εξσηεκαηνιόγην. Μπνξώ επίζεο λα παηήζσ «Υ» ζηελ
εηθόλα λα δηαγξαθνύλ όια θαη λα βάισ δηθό κνπ εηθνλίδην.

1

Αθνύ ηα ζβήζακε ηειηθά
όια, από ην κελνύ
Δηζαγσγή / Δηθόλα…

Μπνξώ λα θάλσ εηζαγσγή από
κεηαθνξησκέλεο εηθόλεο ζην site
κνπ ή από ην Γηαδίθηπν βάδνληαο ην
URL ηνπο ζην πιαίζην…

…Βξίζθσ από ην Ίληεξλεη κηα
εηθόλα θαη δεμί θιηθ / Αληηγξαθή
δηεύζπλζεο URL εηθόλαο…

…Δπηθόιιεζε / ok

…ξπζκίδσ ην
κέγεζνο
…ξπζκίδσ
ηεο εηθόλαο
ην
ηε κέγεζνο
δηάηαμε ηεο
θαη θιηθ
εηθόλαο
ζηε ιέμε
ηε«Αιιαγή»
δηάηαμε
θαη
γηαθιηθ
λα αιιάμσ
ζηε ιέμεην
ζύλδεζκν
«Αιιαγή» γηα
ώζηε
λαλα
κελ
αιιάμσ
κε πεγαίλεη
ην
ζύλδεζκν
ζηελ εηθόλα
πνπζην
κε
Ίληεξλεη
πάεη ζηελ
αιιά
εηθόλα
λα κε
θαη λα κε ζηε
πεγαίλεη
πεγαίλεη
ζειίδα
ζηε ηζηόηνπνύ
ηνπ
ζειίδα κε ην
κνπ
πνπ
εξσηεκαηνιόγην
έθηηαμα πξηλ κε
ην εξσηεκαηνιόγην

΢ην παξάζπξν πνπ
αλνίγεη γηα λα
εηζάγσ λέν
ζύλδεζκν επηιέγσ
ηελ θαξηέια
«Τπάξρνπζα
ζειίδα» αθνύ έρσ
θηηάμεη ήδε ηε
ζειίδα
«Δξσηεκαηνιόγην»
θαη κε απηήλ ζα
ζπλδέζσ ηελ
εηθόλα. Δπηιέγσ αλ
ζέισ λα αλνίγεη θαη
ζε λέν παξάζπξν
θαη Ok ζην ηέινο

Ο ζύλδεζκνο έγηλε
πιένλ ζηε ζειίδα
ηνπ site κνπ
«Δξσηεκαηνιόγην»
κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο όκσο θη
αο πιεθηξνινγώ
εγώ κε ειιεληθνύο

Γελ μερλώ λα παηώ
«ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η»

Όπσο είκαζηε ζηελ
«Δπεμεξγαζία δηάηαμεο
ηζηόηνπνπ» ην πιαίζην θεηκέλνπ
κε ηνλ ηίηιν «Template tips» ην
δηαγξάθνπκε γηαηί δελ έρεη ηίπνηα
ζεκαληηθό: ΢ην πιάγην κελνύ
θάλνπκε απιά θιηθ ζην «Υ» γηα
λα δηαγξαθεί

1

Από ην «+» ζην πιάγην κελνύ έρνπκε
ηελ «Πξνζζήθε ζηνηρείνπ πιάγηνπ
κελνύ» πνπ ζα ήζεια ζην πιάγην
κελνύ (θείκελν, πινήγεζε, θάηνρνη
ηζηόηνπσλ, αληίζηξνθε κέηξεζε από
θάπνην γεγνλόο…) Κάπνηα απ’ απηά
κπνξώ λα ηα επεμεξγαζηώ

1

Από ηελ «Πξνζζήθε ζηνηρείνπ
πιάγηνπ κελνύ» επηιέγσ θαη απηή
ηε θνξά «Κείκελν»

Απηό ην «Πιαίζην θεηκέλνπ» πνπ
πξνζζέζακε εκθαλίδεηαη ζην θάησ
κέξνο ηνπ πιάγηνπ κελνύ. Κιηθ γηα
λα ην επεμεξγαζηνύκε

Βάδνπκε ηίηιν «Πνύ
βξηζθόκαζηε» κε ζθνπό
λα βάινπκε κεηά ζε απηό
ην πιαίζην θεηκέλνπ έλα
link ζε κηα ζειίδα πνπ ζα
θηηάμνπκε θαη ζα έρεη έλαλ
ράξηε από ην google
maps πνπ ζα δείρλεη ην
ζρνιείν καο.

Γεκηνπξγία ζειίδαο κε ηνλ ράξηε
ηνπ ζρνιείνπ καο: Από κηα
νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα πνπ
βιέπσ κπνξώ λα παηήζσ ην
ζύκβνιν «+» γηα λα
δεκηνπξγήζσ κηα Νέα ΢ειίδα…

4

1

2

3

Ολνκάδσ ηελ θαηλνύξηα ζειίδα
(πξνζνρή λα κελ είλαη ην ίδην
όλνκα κε ην όλνκα ηνπ
ηζηόηνπνπ),
επηιέγσ πξόηππν (ηζηνζειίδα
ζην παξάδεηγκα)
ηελ ηνπνζεηώ ζην αλώηεξν
επίπεδν γηα λα είλαη μερσξηζηή,
εθηόο αλ ζέισ λα ηε βάισ
ππνζειίδα ηεο ζειίδαο πνπ
βξηζθόκνπλ.
Σέινο παηώ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ».

Αλνίγεη ε ζειίδα ηνπ
Γεκνηηθνύ πνπ έθηηαμα
πξηλ γηα λα βάισ έλαλ
ράξηε θαη παηώ
«Δπεμεξγαζία ζειίδαο»

Κιηθ ζηελ πνιύ ζεκαληηθή θαξηέια
«Δηζαγσγή / Υάξηεο»

2

1

3

Δπηιέγσ από όια ηα
αληηθείκελα ηεο Google
ηελ θαξηέια «Οη Υάξηεο
κνπ» θαη κεηά ηνλ ράξηε
ηνπ ζρνιείνπ κνπ.
Τπνηίζεηαη όηη έρσ
απνζεθεύζεη από ην
Google maps ηνλ ράξηε
ηνπ ζρνιείνπ κνπ. Αλ
δελ ηνλ έρσ θηηάμεη, ηνλ
δεκηνπξγώ. Πξνζνρή
γηαηί ζε απηό ην πεδίν
δει. «Οη ράξηεο κνπ»
βξίζθνληαη νη ράξηεο
πνπ έρσ δεκηνπξγήζεη ή
δεκηνπξγώ κε ηνπο
θιαζηθνύο ράξηεο
google

2

1

3

Απηνύο ηνπο ράξηεο
πνπ έρσ
δεκηνπξγήζεη ή
δεκηνπξγώ κε ηνπο
λένπο ράξηεο google
ηνπο βξίζθσ ζηελ πην
θάησ θαξηέια από «Οη
ράξηεο κνπ» ζηελ
«Maps Engine Lite»

΢ην παξάζπξν δηαιόγνπ αθήλσ αλ ζέισ ηνλ
ηίηιν ξπζκίδσ θαη ην κέγεζνο ηνπ
παξαζύξνπ ηνπ ράξηε θαη «ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η»

2

1

΢ην αληηθείκελν gadget πνπ
πξνζηέζεθε από
ηελ θαξηέια κε ηηο
ξπζκίζεηο πνπ
εκθαλίδεηαη ζην
ιεπθό θύιιν κπνξώ
λα ξπζκίζσ ηε
ζηνίρηζε ηνπ ράξηε
θαη αλ παηήζσ ζην
γξαλάδη κπνξώ λα
θάλσ θαη άιιεο
ξπζκίζεηο. Όηαλ
παηήζσ
«Απνζήθεπζε» ζα
εκθαληζηεί ν ράξηεο

Παιηνί ράξηεο
google

Νένη ράξηεο
google

Πεξηζζόηεξα (γξαλάδη) /
Δπεμεξγαζία δηάηαμεο
ηζηόηνπνπ

Κιηθ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πιαηζίνπ
θεηκέλνπ πνπ είρακε θηηάμεη κε ηίηιν
«Πνπ βξηζθόκαζηε»

Δηζαγσγή / ΢ύλδεζκνο

Γεκηνπξγνύκε ζύλδεζκν
ζηε ζειίδα πνπ θηηάμακε
πξηλ πνπ έρεη ηνλ ράξηε
ηεο google , άλνηγκα ζε
λέν παξάζπξν θαη ok

Αθνύ παηήζνπκε «Κιείζηκν»
ηεο επεμεξγαζίαο δηάηαμεο,
από ην sidebar κπνξνύκε λα
νδεγνύκαζηε ζηε ζειίδα κε ηνλ
ράξηε (έρνπκε βάιεη θαη ζηελ
πηλέδα ηνπ ζρνιείνπ ζην maps
κηα εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ κε link
ζην streetview ηνπ ζρνιείνπ)

Γελ μερλώ όηη κε ζύξζηκν κπνξώ λα
αιιάμσ ηε ζέζε νπνηνπδήπνηε
ζηνηρείνπ ηνπ πιάγηνπ κελνύ

Σέινο παηνύκε «Κιείζηκν» γηα λα
θύγνπκε από ην πεξηβάιινλ
επεμεξγαζίαο δηάηαμεο ηζηόηνπνπ

Link ζην street
view ηνπ
ζρνιείνπ

Από ηελ
Δπεμεξγαζία
δηάηαμεο ηζηόηνπνπ
θαη ηελ «Πξνζζήθε
ζηνηρείνπ πιάγηνπ
κελνύ» επηιέγσ
ηώξα «Πινήγεζε»
Θα θηηάμσ κηα
ελόηεηα ζειίδσλ

Καη απηή ε «πινήγεζε» – bloc
πνπ πξνζζέζακε εκθαλίδεηαη ζην
θάησ κέξνο ηνπ πιάγηνπ κελνύ.
Κιηθ γηα λα ην επεμεξγαζηνύκε

΢ηελ Πινήγεζε πνπ
δεκηνύξγεζα δίλσ
ηίηιν «Πεξηζζόηεξα γηα
καο», ηηθάξσ ηελ
εκθάληζε ηίηινπ. Αθνύ
έρσ δεκηνπξγήζεη
πξώηα ηηο ζειίδεο ζηνλ
ηζηόηνπν, κε ην
«Πξνζζήθε ζειίδαο»
ηνπνζεηώ ηηο
ηζηνζειίδεο απηέο ζηελ
πινήγεζε. Με ηα
βειάθηα αιιάδσ ζέζε,
ελώ, αλ ζέισ,
δηαγξάθσ από ηελ
πινήγεζε – όρη από
ηνλ ηζηόηνπν –
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ
θάδν. Μπνξώ αλ ζέισ
ζε θάπνηα πινήγεζε
λα βάισ θαη ηνλ ράξηε
ηζηόηνπνπ.

2

1

Home γηα επεμεξγαζία
απηήο ηεο ζειίδαο.
Κάζε ζειίδα γηα λα ηελ
επεμεξγαζηώ παηώ
«Δπεμεξγαζία
ζειίδαο» θαη ζην ηέινο
«Απνζήθεπζε»

κεηνλνκαζία

Delete
ηηο
νδεγίεο

3

2

1

Αλνίγσ θαη ηε ζειίδα
«Homework Assignments» ηε
κεηνλνκάδσ θαη απηή

Delete
ηηο
νδεγίεο

Αλνίγσ πάιη ηελ Κεληξηθή ζειίδα θαη
θιηθ ζην κνιπβάθη γηα επεμεξγαζία
ηεο. Θα κεηνλνκάζσ θαη ηα
«παξάζπξα» (Student of the month,
word of the week…) γηα λα θαίλνληαη
νη ζειίδεο κε ειιεληθά. Πξνζέρνπκε
γηαηί απηά ηα …παξάζπξα δελ είλαη
ηζηνζειίδεο, αιιά gadgets πνπ
πεξηέρνπλ αλαξηήζεηο, ιίζηεο πνπ
απηά είλαη ηζηνζειίδεο

Κιηθ πάλσ ζην
άζπξν θύιιν
(gadget) κε ηίηιν
Student of the month
γηα λα βγεη ε θαξηέια
θαη θιηθ ζην πξώην
ζύκβνιν, ην γξαλάδη
ζηηο «ηδηόηεηεο»

Απηό ην gadget ζα
παίξλεη θαηαρσξήζεηο,
αλαξηήζεηο από ηελ
ηζηνζειίδα «Student of
the month». Μεηά ζα
κεηνλνκάζνπκε ηελ
ηζηνζειίδα. Αλ ηελ
έρνπκε δηαγξάςεη, ζα
δεκηνπξγήζνπκε κηα
άιιε

Γελ μερλώ

Πιεθηξνινγώ εδώ ην όλνκα
ηνπ gadget -παξαζύξνπ ζηα
ειιεληθά «Μαζεηήο ηνπ
κήλα». Φπζηθά αλ δελ ζέισ
θάηη ηέηνην λα ππάξρεη ζηελ
ηζηνζειίδα κνπ, ζβήλσ ην
gadget ή βάδσ άιιν όλνκα
θαη θάλσ ηηο αλάινγεο
αλαξηήζεηο

Γελ μερλώ ηελ
απνζήθεπζε

Βιέπνπκε όηη ν ηίηινο ηνπ
παξαζύξνπ – gadget έγηλε
ζηα ειιεληθά «Μαζεηήο ηνπ
κήλα» Γηα λα αιιάμνπκε
όκσο ηνλ ηίηιν ηεο
ηζηνζειίδαο πξέπεη λα
κπνύκε πξώηα ζε κηα
αλάξηεζε ηνπ παξαζύξνπ
π.ρ θιηθ ζην John Doe ή θιηθ
ζην «Πξνβνιή
πεξηζζόηεξσλ»

Απηή είλαη ε ηζηνζειίδα Student of
the month από ηελ νπνία ζα
παίξλεη θαη ζα εκθαλίδεη ηηο
αλαξηήζεηο ην gadget ηεο αξρηθήο
ζειίδαο κε ηίηιν Μαζεηήο ηνπ κήλα
(ην έρνπκε ήδε κεηνλνκάζεη). Κιηθ
ζην κνιπβάθη γηα λα
επεμεξγαζηνύκε ηελ ηζηνζειίδα
απηή. Πξνζέρνπκε όηη απηή ε
ηζηνζειίδα είλαη ηύπνπ
«αλαθνηλώζεηο» Η θάζε αλάξηεζε
(ν θάζε καζεηήο ηνπ κήλα) είλαη θαη
κηα ηζηνζειίδα πνπ βξίζθεηαη
…θάησ από ηελ ηζηνζειίδα
«Μαζεηήο ηνπ κήλα»

Μεηνλνκάδσ ζηα ειιεληθά
ηελ ηζηνζειίδα θαη
«Απνζήθεπζε» Φπζηθά
δηαγξάθσ ηηο νδεγίεο πνπ
είλαη ζηα αγγιηθά. Δπίζεο
αλνίγσ θαη ηελ αλάξηεζε
John Doe πνπ είλαη
ηαπηόρξνλα κηα ηζηνζειίδα
θαη από ην «Πεξηζζόηεξα»
επηιέγσ «Γηαγξαθή ηεο
ζειίδαο»

Παξόκνηα gadgets – παξάζπξα ζαλ απηά ηεο αξρηθήο
ζειίδαο πνπ ζα εκθαλίδνληαη απηόκαηα νη αλαξηήζεηο
πνπ γίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο κπνξνύκε
πνιύ εύθνια λα εηζάγνπκε θαη λα ηα βάινπκε ζε όπνηα
δηάηαμε ζέινπκε. Πξώηα πξνζζέηνπκε – δεκηνπξγνύκε
ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζέινπκε από ην «+» θαη κεηά
αλνίγνπκε π.ρ. ηελ αξρηθή ζειίδα θαη …

Δπεμεξγαζία

…βάδνπκε ηνλ θέξζνξα ζην ζεκείν πνπ
ζέινπκε θαη από ηελ θαξηέια «Δηζαγσγή»
επηιέγνπκε «Πξόζθαηεο αλαξηήζεηο» ώζηε
λα εηζαρζεί έλα gadget πνπ ζα εκθαλίδεη ηηο
αλαξηήζεηο από όπνηα ηζηνζειίδα ηύπνπ
«Αλαθνηλώζεηο» νξίζνπκε…

…΢ην
΢ην gadget
gadgetπνπ
πνπαλνίγεη
αλνίγεη
επηιέγνπκε κε ην βειάθη
επέθηαζεο από πνηα
ηζηνζειίδα ζα εκθαλίδεη
αλαξηήζεηο, νξίδνπκε ηνλ
αξηζκό ησλ αλαξηήζεσλ
πνπ ζα εκθαλίδνληαη,
δίλνπκε θαη ηίηιν ζην
gadget θαη
«Απνζήθεπζε». Από δσ
θαη πέξα όζεο αλαξηήζεηο
θάλνπκε ζηελ αλάινγε
ηζηνζειίδα, έλα ζύληνκν
απόζπαζκα ή έλα κεζαίν
ή πιήξεο θαηαρώξεζε ζα
εκθαλίδεηαη απηόκαηα θαη
ζην gadget

Ξαλά ζηελ επεμεξγαζία ηεο αξρηθήο ζειίδαο θαη …από
ηελ θαξηέια «Δηζαγσγή» κπνξνύκε ηώξα λα επηιέμνπκε
«Πξόζθαηα ελεκεξσκέλα αξρεία» ώζηε λα εηζαρζεί έλα
gadget πνπ ζα εκθαλίδεη ηηο αλαξηήζεηο από όπνηα
ηζηνζειίδα ηύπνπ «Αξρεηνζήθε» νξίζνπκε…

…΢ην gadget πνπ αλνίγεη
επηιέγνπκε κε ην βειάθη
επέθηαζεο από πνηα
ηζηνζειίδα ζα εκθαλίδεη
αλαξηήζεηο, νξίδνπκε ηνλ
αξηζκό ησλ αξρείσλ πνπ
ζα εκθαλίδνληαη, δίλνπκε
θαη ηίηιν ζην gadget θαη
«Απνζήθεπζε».

Ξαλά ζηελ επεμεξγαζία ηεο αξρηθήο ζειίδαο θαη …από
ηελ θαξηέια «Δηζαγσγή» κπνξνύκε ηώξα λα επηιέμνπκε
«Πξόζθαηα ζηνηρεία ιίζηαο» ώζηε λα εηζαρζεί έλα gadget
πνπ ζα εκθαλίδεη ηηο αλαξηήζεηο από όπνηα ηζηνζειίδα
ηύπνπ «Λίζηαο» νξίζνπκε…

…΢ην gadget πνπ αλνίγεη
επηιέγνπκε κε ην βειάθη
επέθηαζεο από πνηα
ηζηνζειίδα ζα εκθαλίδεη
αλαξηήζεηο, νξίδνπκε ηηο
ζηήιεο θαη ηνλ αξηζκό
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο
πνπ ζα εκθαλίδνληαη,
δίλνπκε θαη ηίηιν ζην
gadget θαη
«Απνζήθεπζε».

Ξαλά ζηελ επεμεξγαζία ηεο αξρηθήο ζειίδαο θαη …από
ηελ θαξηέια «Δηζαγσγή» κπνξνύκε ηώξα λα επηιέμνπκε
«Καηαρώξηζε δεπηεξεύνπζαο ζειίδαο» ώζηε λα εηζαρζεί
έλα gadget πνπ ζα εκθαλίδεη ηνπο ηίηινπο από αλαξηήζεηο
από όπνηα ηζηνζειίδα νξίζνπκε…

…΢ην gadget πνπ αλνίγεη
επηιέγνπκε από ην πεδίν
«επηινγή ζειίδαο» ηελ
ηζηνζειίδα από ηελ
νπνία ζα εκθαλίδνληαη νη
ηίηινη ησλ αλαξηήζεσλ,
ην πιάηνο θαη ηελ
εκθάληζε ηνπ gadget θαη
«Απνζήθεπζε».

Ξαλά ζηελ
επεμεξγαζία ηεο
αξρηθήο ζειίδαο
γηα λα δνύκε όηη
όια απηά ηα
gadgets –
παξάζπξα
κπνξνύκε
ζύξνληάο ηα λα ηα
κεηαθηλήζνπκε
ζηελ ηζηνζειίδα
θαη αλάινγα κε ηε
δηάηαμε ηεο
ζειίδαο λα ηα
βιέπνπκε νξηδόληηα
(πάλσ ή θάησ) ή
θάζεηα (αξηζηεξά ή
δεμηά)

Έρνπκε αλνίμεη θαη βιέπνπκε κηα
ζειίδα – Γελ θάλσ θιηθ ζηελ
επεμεξγαζία αιιά θιηθ ζηελ
θαξηέια «Πεξηζζόηεξα»: Βιέπσ
ελδηαθέξνπζεο επηινγέο γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα όπσο
«Ρπζκίζεηο ζειίδαο» αιιά θαη
γεληθά γηα ηνλ ηζηόηνπν όπσο
«Κνηλή ρξήζε θαη δηθαηώκαηα»

΢ηηο «ξπζκίζεηο
ζειίδαο»
επηιέγσ ηε
δπλαηόηεηα
ζρνιηαζκνύ,
Αιιάδσ, αλ
ζέισ, ζέζε ηεο
ζειίδαο ζην
sidebar, αιιάδσ
bloc δειαδή.
Δπίζεο κπνξώ
λα αιιάμσ ην
πξόηππν ηεο
ηζηνζειίδαο
(αλαθνηλώζεηο,
ιίζηα θιπ)

Αλ δελ έρσ δηαγξάςεη ηε ζειίδα «Class Announcements»,
ηελ αλνίγσ γηα λα ζβήζσ όιεο ηηο αλαθνηλώζεηο –
αλαξηήζεηο ζηα αγγιηθά θαη λα γξάςσ ηηο δηθέο κνπ: Κιηθ ζε
κία αλαθνίλσζε, πνπ ζηελ νπζία είλαη κία ηζηνζειίδα, έλα
post …

…θαη κεηά από ην κελνύ «Πεξηζζόηεξα /
Γηαγξαθή ζειίδαο» δηαγξάθσ ηελ
αλαθνίλσζε πνπ είπακε όηη είλαη ζηελ
νπζία ηζηνζειίδα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
δηαγξάθσ όιεο ηηο αλαθνηλώζεηο, posts κία
– κία θαη κεηά αλαξηώ ηα δηθά κνπ

Από κηα ηζηνζειίδα πνπ βιέπσ ηύπνπ
«Αλαθνηλώζεηο» κπνξώ λα παηήζσ
θαηεπζείαλ «Νέα αλάξηεζε»…

6
4

5

1
2

Δηζαγσγή
αξρείνπ εηθόλαο
3

Μπνξώ λα εηζάγσ δηάθνξα αξρεία από ηνλ ππνινγηζηή
κνπ. Πξνζέρσ όκσο γηαηί ε κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα πνπ κνπ
δίλεηαη είλαη 100ΜΒ. ΠΡΟ΢ΟΥΗ: Σα αξρεία θαιό είλαη λα ηα
ζπκπηέδνπκε, αλ θαη θαιύηεξν είλαη, γηα λα κελ πηάλνπλ
ρώξν, λα ηα έρνπκε απνζεθεπκέλα ζε θάπνηνλ server ζην
…λέθνο (drive, dropbox θιπ) θαη λα αλεβάδνπκε ζηνλ
ηζηόηνπό καο κόλν ην URL ηνπ αξρείνπ

Από ην γξαλάδη
επηιέγνπκε
«Δπεμεξγαζία
δηάηαμεο
ηζηόηνπνπ»

Βιέπνπκε όηη έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο κε γθξη ρξώκα
νη γλσζηέο θαξηέιεο: Κεθαιίδα, θιπ (δείγκα όηη έρνπκε ηε δπλαηόηεηα ζην
ζεκείν απηό λα ξπζκίζνπκε ηε δηάηαμε ηνπ ηζηόηνπνπ) Δκείο θάλνπκε θιηθ
ζην ζύκβνιν «+» ζην Sidebar, πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζνπκε έλα bloc –
νκάδα ηζηνζειίδσλ. Από ην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη κε ηηο
επηινγέο ζηνηρείσλ ηνπ πιάγηνπ κελνύ πνπ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε,
επηιέγνπκε «Πξνζζήθε Πινήγεζε»

Καη απηή ε «πινήγεζε» – bloc
πνπ πξνζζέζακε εκθαλίδεηαη ζην
θάησ κέξνο ηνπ πιάγηνπ κελνύ.
Κιηθ γηα λα ην επεμεξγαζηνύκε

Γίλνπκε ηίηιν ζηελ πινήγεζε «Δπηθνηλσλία». Δδώ ζα
πξνζζέζνπκε ζειίδεο (θόξκα επηθνηλσλίαο, chat,
βηβιίν επηζθεπηώλ) αθνύ ηηο δεκηνπξγήζνπκε θαη URL
πνπ ζα νδεγεί ζην email καο.

2

1

Δπηιέγσ ηε ζειίδα «Contact
me» …θαη θιηθ ζην κνιπβάθη
γηα επεμεξγαζία ζειίδαο. Αλ
ηελ έρσ δηαγξάςεη,
δεκηνπξγώ κηα λέα ζειίδα κε
ηίηιν «Φόξκα επηθνηλσλίαο»

1

Γηαγξάθσ ηα
αγγιηθά θαη
γξάθσ
Μεηνλνκάδσ
ηε ζειίδα
ειιεληθά
ηα
ζε «Φόξκα
ζηνηρεία
κνπ
επηθνηλσλίαο»,
δηαγξάθσ ηα αγγιηθά
θαη γξάθσ ειιεληθά ηα
ζηνηρεία κνπ…

3

…Κιηθ ζην ιεπθό θύιιν πνπ είλαη
έλα κηα θόξκα ππνινγηζηηθνύ
θύιινπ θαη ζην ζύκβνιν «Υ» γηα
θαηάξγεζε ηνπ παιηνύ θύιινπ
πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε κηα δηθή
καο θόξκα επηθνηλσλίαο ζηα
«Έγγξαθα Google» θαη
Απνζήθεπζε …

2

…Από ην gmail καο
θαη ηηο
«Δθαξκνγέο»
θάλνπκε θιηθ ζην
Drive …

θαη κεηά
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ /
Φόξκα…

Γεκηνπξγώ ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα έρεη ε θόξκα επηθνηλσλίαο
(Ολνκαηεπώλπκν, email, ΢ρόιηα – Κείκελν παξαγξάθνπ) Από ηελ θαξηέια
«Πξνζζήθε αληηθεηκέλνπ» έρσ πνιιέο επηινγέο. Από ην Αξρείν /
Δλζσκάησζε κπνξώ λα πάξσ ηνλ θώδηθα ηεο θόξκαο. Από ην κνιπβάθη
(επεμεξγαζία) κπνξώ λα αιιάμσ ην θείκελν θαη λα πσ ζηνλ ζπληάθηε ηεο
θόξκαο «επραξηζηώ» …

Αλνίγσ ζηνλ ηζηόηνπό κνπ ηε ζειίδα «Φόξκα
επηθνηλσλίαο» πνπ θηηάμακε πξηλ ή κεηνλνκάζακε
(αλάινγα). Κιηθ ζην κνιπβάθη γηα επεμεξγαζία θαη από ην
κελνύ Δηζαγσγή / Drive / Φόξκα …

…επηιέγσ ηε θόξκα
πνπ θηηάμακε θαη
«Δπηινγή»

Η θόξκα εκθαλίζηεθε
ζαλ …ιεπθό ζεληόλη
(gadget) Κιηθ πάλσ ηνπ
γηα λα εκθαληζηεί ε
κπάξα κε ην γξαλάδη –
ηδηόηεηεο ησλ gadgets –
θαη κε ηα θνπκπηά
ζηνίρηζεο … Μπνξνύκε
επίζεο από ην κελνύ
«Δηζαγσγή» λα
πξνζζέζνπκε ζηε
ζειίδα έλα πιαίζην
θεηκέλνπ θαη λα
γξάςνπκε ιίγα ζηνηρεία
γηα ην ζρνιείν καο θαη
ηέινο «Απνζήθεπζε»

Σα δύν gadgets
πιαίζην θεηκέλνπ
θαη θόξκα
επηθνηλσλίαο
όπσο θαίλνληαη
κεηά ηελ
απνζήθεπζε

Από ην γξαλάδη
επηιέγνπκε
«Δπεμεξγαζία
δηάηαμεο
ηζηόηνπνπ»

Καη θιηθ ζηελ
επεμεξγαζία
ζην sidebar
ζηελ ελόηεηα
πνπ νλνκάζακε
πξηλ
«Δπηθνηλσλία»

1

2

4

3

΢ην bloc απηό ζηνηρείν πινήγεζεο
ηηθάξσ λα εκθαλίδεηαη
ν ηίηινο, επηιέγσ
«Πξνζζήθε ζειίδαο»
θαη βάδσ ηελ
ηζηνζειίδα «Φόξκα
επηθνηλσλίαο» πνπ
είρα θηηάμεη πξηλ, θιηθ
θαη ζηελ «Πξνζζήθε
δηεύζπλζεο URL» θαη
πιεθηξνινγώ ζην
παξάζπξν πνπ ζα
αλνίμεη ην mail ηνπ
ζρνιείνπ, ώζηε ν
επηζθέπηεο λα κπνξεί
λα ζηείιεη email ζην
ζρνιείν θαη ok

Όηαλ θάλσ θιηθ
ζηελ
«Πξνζζήθε
ζειίδαο» ζε κηα
πινήγεζε,
αλνίγεη κηα
ιίζηα κε ηηο
ηζηνζειίδεο πνπ
έρεη κέρξη εθείλε
ηε ζηηγκή ν
ηζηόηνπνο.
Δπηιέγσ κε θιηθ
απηή πνπ ζέισ
θαη ok

Όηαλ θάλσ θιηθ
ζηελ «Πξνζζήθε
δηεύζπλζεο
URL» ζε κηα
πινήγεζε,
αλνίγεη έλα
παξάζπξν πνπ
κπνξώ λα
πιεθηξνινγήζσ
ηε δ/λζε URL ην
θείκελν πνπ ζα
εκθαλίδεηαη γηα
ην link απηό, λα
ηηθάξσ λα
αλνίγεη ζε λέν
παξάζπξν θαη ok

Σέινο παηνύκε «Κιείζηκν» γηα λα
θύγνπκε από ην πεξηβάιινλ
επεμεξγαζίαο δηάηαμεο ηζηόηνπνπ

1

2

Βάδνπκε ηνλ
θέξζνξα ζηελ
«Αξρηθή ζειίδα»
θαη αλνίγεη κηα
ζηήιε κε
εθαξκνγέο.
Δπηιέγνπκε
«Φσηνγξαθίεο»

Να ζπκεζνύκε
πώο θηηάρλνπκε
ιεπθώκαηα
θσηνγξαθηώλ
ζην google+. :
Από ην gmail
θιηθ ζην
+username

1
3

Από ην κελνύ «Πεξηζζόηεξα»
επηιέγσ «Λεπθώκαηα» θαη
εκθαλίδνληαη απηά πνπ έρσ
δεκηνπξγήζεη ζην Google+ είηε
ζην Picasa. Αλ ζέισ λα
πξνζζέζσ θσηνγξαθίεο ζε
ππάξρνλ ιεύθσκα, ην επηιέγσ
θαη παηώ, όηαλ αλνίμεη,
«πξνζζήθε θσηνγξαθηώλ» Αλ
ζέισ λα θηηάμσ θαηλνύξην
ιεύθσκα, παηώ «Μεηαθόξησζε
θσηνγξαθηώλ» …

2

…Από ηνλ
ππνινγηζηή κνπ
θνξηώλσ ηηο
θσηνγξαθίεο πνπ
ζέισ (ιεδάληεο αλ
ζέισ) θαη θιηθ
ζηελ θαξηέια
πάλσ αξηζηεξά
«Πξνζζήθε ζην
ιεύθσκα» γηα λα
πιεθηξνινγήζσ
λέν όλνκα γηα ην
ιεύθσκα ή γηα λα
ζπκπιεξώζσ ηηο
θσηνγξαθίεο ζε
έλα ππάξρνλ

Κιηθ ζην βειάθη
επέθηαζεο θαη έρνπκε
δπλαηόηεηεο
απελεξγνπνίεζεο
ζρνιίσλ θαη
αλαδεκνζηεύζεσλ

Κιηθ αλ ζέισ
ζηελ «Κνηλή
ρξήζε» θαη
επηιέγσ αλ ζα
είλαη δεκόζην
ή πνηνη ζα ην
βιέπνπλ.

Πξνζζέησ κηα λέα ζειίδα ζηνλ
ηζηόηνπό κνπ πνπ ζα βάδσ
θσηνγξαθίεο ή παξνπζηάζεηο
θσηνγξαθηώλ. Κιηθ ζην κνιπβάθη γηα
λα επεμεξγαζηώ ηε ζειίδα θαη από ην
κελνύ Δηζαγσγή / Δηθόλα…

…κπνξώ λα κεηαθνξηώζσ θσηνγξαθίεο από
ηνλ ππνινγηζηή κνπ θάλνληαο θιηθ ζην
«Μεηαθόξησζε εηθόλαο» ή λα βξσ εηθόλα από
ην Γηαδίθηπν θαη λα εηζάγσ ην URL ηεο
θάλνληαο θιηθ ζην «Γηεύζπλζε ηζηνύ (URL)»

Δδώ βιέπνπκε ηα
ιεπθώκαηα πνπ
έρνπκε θηηάμεη είηε
ζην Google+ είηε ζην
Picasa. Μπνξνύκε
λα θάλνπκε θιηθ θαη
ζην Picasa Albums
ή αλ ζέισ
κεκνλσκέλεο
θσηνγξαθίεο κπνξώ
λα θάλσ θιηθ ζην
Picasa Photos.
(Παξαηεξνύκε όηη
κπνξνύκε λα
εηζάγνπκε αξρεία θαη
από ην Drive…) Κιηθ
ζε απηό πνπ ζέισ
θαη «Δπηινγή»

΢ην παξάζπξν
πνπ
εκθαλίδεηαη
επηιέγνπκε ην
κέγεζνο ηνπ
πιαηζίνπ
παξνπζίαζεο,
ηηθάξνπκε ή όρη
εκθάληζε
ιεδάλησλ,
απηόκαηε
αλαπαξαγσγή,
ζπκπεξίιεςε
ηίηινπ θαη
ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η

Πξνηνύ απνζεθεύζσ,
δειαδή όηαλ βξίζθνκαη
ζηελ επεμεξγαζία κηαο
ηζηνζειίδαο, ην ιεύθσκα
εκθαλίδεηαη ζαλ ιεπθό
…ζεληόλη, όπσο όια ηα
gadgets πνπ εηζάγσ.
Κιηθ πάλσ ηνπ θαη από ην
γξαλαδάθη κπνξώ λα
θάλσ ξπζκίζεηο ελώ από
ηα άιια θνπκπηά λα
ζηνηρίζσ ηελ
παξνπζίαζε ηνπ
ιεπθώκαηνο ή θαη λα ην
δηαγξάςσ από ην «ρ».
Σέινο δελ μερλώ ηελ
Απνζήθεπζε

Οη παξνπζηάζεηο θσηνγξαθηώλ
κεηά ηελ απνζήθεπζε. Αλ θάλσ
θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ Picasa θάησ
δεμηά ζε κηα παξνπζίαζε, ζα
κπνξώ κε έλα θιηθ λα επηζθεθζώ
ηα άικπνπκ ζην Picasa.

Κιηθ ζην όλνκα ηνπ
άικπνπκ γηα λα
νδεγεζώ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ
Picasa

2

1

Οη θσηνγξαθίεο
ηνπ ιεπθώκαηνο
ζην Picasa

Κιηθ ζηελ θαξηέια «΢ύλδεζκνο ζε απηό ην ιεύθσκα» θαη αληηγξάθσ ην
URL ηνπ ιεπθώκαηνο. Μπνξώ θπζηθά λα πάξσ ηνλ θώδηθα πην θάησ ή
αθόκα πην θάησ πνπ ιέεη «Δλζσκάησζε πξνβνιήο δηαθαλεηώλ»

2

Απηόο είλαη ν θώδηθαο (HTML) ηεο
πξνβνιήο δηαθαλεηώλ πνπ κπνξνύκε λα
ηνλ ελζσκαηώζνπκε ζην blog ή ζηνλ
ηζηόηνπό καο κε αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε
ζην θαηάιιειν ζεκείν, ώζηε λα βιέπνπκε
ηελ παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ

1

Δπηιέγσ ηε ζειίδα «Reading List» θαη
θιηθ ζην κνιπβάθη γηα επεμεξγαζία. Αλ
ηελ έρσ δηαγξάςεη, δεκηνπξγώ κηα λέα
ζειίδα ηύπνπ «ιίζηα» θαη ηελ νλνκάδσ
«Πξνηάζεηο βηβιίσλ»

Αλ θηηάμσ θαηλνύξηα
επηιέγσ ηελ ηέηαξηε
ιίζηα

1

2

Γηαγξάθσ ηα
αγγιηθά θαη
γξάθσ ειιεληθά.
Ολνκάδσ θαη ηελ
ηζηνζειίδα. Μεηά
θιηθ ζην
«Πξνζαξκόζηε
απηήλ ηε ιίζηα»

Γηαγξάθσ κε ην Υ ηηο ιίζηεο κε ηα αγγιηθά, πξνζζέησ
ζηήιεο ζηα ειιεληθά κε ην «Πξνζζήθε ζηήιεο» θαη θάλσ
δεμηά ηηο επηινγέο κνπ (όλνκα ζηήιεο θαη ηύπνο
πεξηερνκέλνπ) Μπνξώ λα πξνζζέζσ θη άιιεο ιίζηεο θαη
λα ηαμηλνκήζσ όπσο ζέισ. Σέινο παηώ «Απνζήθεπζε»

Από ηελ θαλνληθή
πξνβνιή, θιηθ έλα πξνο
έλα ζηα αληηθείκελα θαη
ηα δηαγξάθσ ή ηα
επεμεξγάδνκαη ζην
παξάζπξν πνπ αλνίγεη

Μπνξώ λα
πξνζζέζσ
αληηθείκελν
(΢πγγξαθέα, ηίηιν,
ιίγα ιόγηα) από
ηελ θαξηέια
«Πξνζζήθε
ζηνηρείνπ»

2

3
1

Θπκίδνπκε όηη ηέηνηεο
ηζηνζειίδεο (κε
ιίζηεο) κπνξνύκε λα
δεκηνπξγήζνπκε θαη
θαηλνύξηεο, αξθεί ν
ηύπνο ηεο
ηζηνζειίδαο λα
επηιεγεί «Λίζηα»

Δπηιέγσ ηε ζειίδα «Useful links» θαη
θιηθ ζην κνιπβάθη γηα λα ηελ
επεμεξγαζηώ. Αλ ηελ έρσ δηαγξάςεη,
δεκηνπξγώ κηα λέα ηύπνπ «Λίζηα» κε
ηίηιν «επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο»
(ηέηαξηε ιίζηα – όπσο πξηλ)

1

Γηαγξάθσ ηα αγγιηθά θαη γξάθσ
ειιεληθά, κεηνλνκάδσ ηελ
ηζηνζειίδα θαη πξνζαξκόδσ ζην
ηέινο ηε ιίζηα από ηελ θαξηέια
«Πξνζαξκόζηε απηήλ ηε ιίζηα»
2

Γηαγξάθσ κε ην Υ ηηο
ζηήιεο κε ηα αγγιηθά,
γξάθσ ειιεληθά θαη
θάλσ δεμηά ηηο
επηινγέο κνπ.
Μπνξώ λα
πξνζζέζσ θη άιιεο
ζηήιεο θαη λα
ηαμηλνκήζσ όπσο
ζέισ κε ηα βέιε

Κάλσ θαη
ηαμηλνκήζεηο κε ηα
βειάθηα ζέζεο

Πξνζέρσ όηη ν
ηύπνο ηνπ πεδίνπ
κπνξεί λα είλαη
Γηεύζπλζε URL

θιηθ έλα πξνο έλα
ζηα αληηθείκελα, ηα
δηαγξάθσ ή ηα
επεμεξγάδνκαη

Μπνξώ λα πξνζζέζσ
αληηθείκελν από ηελ
θαξηέια «Πξνζζήθε
αληηθεηκέλνπ»
Παξαηεξώ όηη ζηε
δεύηεξε ζηήιε
«Γηεύζπλζε» επεηδή ην
πξόηππν πνπ επέιεμα
είλαη δ/λζε URL ππάξρεη
έλα πεδίν γηα ην URL θαη
έλα πεδίν γηα ην θείκελν
πξνβνιήο

Δπηιέγσ ηε ζειίδα «Class Calendar».
Αλ ηελ έρσ δηαγξάςεη, δεκηνπξγώ κηα
λέα ηύπνπ «ηζηνζειίδα» κε ηίηιν
αλάινγν ηνπ εκεξνινγίνπ

…θαη επεμεξγαζία
ζειίδαο

1

Γηαγξάθσ ηα αγγιηθά θαη γξάθσ
ηνλ ηίηιν ζηα ειιεληθά

Καηαξγώ ην εκεξνιόγην
πνπ ππάξρεη θάλνληαο
θιηθ ζην …ζεληόλη θαη «ρ»

Από ην gmail θαη ηηο
εθαξκνγέο θιηθ ζην
«Ηκεξνιόγην»

Αξηζηεξά ζην πιάγην κελνύ
ζην bloc «Σα εκεξνιόγηά
κνπ» θιηθ ζην βειάθη
επέθηαζεο θαη επηιέγσ
«Γεκηνπξγία λένπ
εκεξνινγίνπ»

Βάδσ όλνκα ζην θαηλνύξην
εκεξνιόγην, θάλσ θαη ηηο
ξπζκίζεηο πην θάησ, Δπηιέγσ
δεκόζην γηα λα κπνξνύλ λα
βιέπνπλ νη καζεηέο θαη νη
επηζθέπηεο ηα ζπκβάληα…
θαη παηώ ζην ηέινο πάλσ
αξηζηεξά «Γεκηνπξγία
εκεξνινγίνπ»

Απαληώ «λαη» ζηελ
πξνεηδνπνίεζε

Σν εκεξνιόγην έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζην
αξηζηεξό πιάγην κελνύ ζην bloc «Σα εκεξνιόγηά
κνπ» ππάξρεη ην λέν πνπ δεκηνπξγήζακε. Κιηθ
ζην βειάθη επέθηαζεο θαη έρνπκε επηινγέο όπσο
θνηλή ρξήζε, απνζηνιή ζε θίιν, ξπζκίζεηο…
Δπηιέγνπκε «ξπζκίζεηο εκεξνινγίνπ»

Δδώ, εθηόο ησλ
άιισλ, έρνπκε ηε
δπλαηόηεηα λα
δνύκε ηνλ θώδηθα
θαη λα ηνλ
αληηγξάςνπκε.
Μπνξνύκε λα
ξπζκίζνπκε
ρξώκαηα, κέγεζνο
θιπ. Δπίζεο
έρνπκε ηε
δπλαηόηεηα λα
δηαγξάςνπκε ην
εκεξνιόγην. Σέινο
παηώ
«Απνζήθεπζε»

Ρύζκηζε ρξσκάησλ κεγέζνπο
θιπ

Από ην αξηζηεξό πιάγην
κελνύ ζην βειάθη επέθηαζεο
ζηα εκεξνιόγηά κνπ, εθηόο
από ην «Γεκηνπξγία λένπ
εκεξνινγίνπ» ππάξρνπλ θαη
νη «Ρπζκίζεηο» Σν ίδην
βιέπνπκε θαη ζην γξαλάδη
πάλσ δεμηά

Κάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο καο
αλνίγνληαο ηηο θαξηέιεο
πάλσ αξηζηεξά θαη
«Απνζήθεπζε»

Δπηζηξέθνπκε ζηνλ
ηζηόηνπό καο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα κε ην
εκεξνιόγην θαη θιηθ ζην
κνιπβάθη γηα επεμεξγαζία
ηεο ζειίδαο

Δηζαγσγή /
Ηκεξνιόγην

1

Σηθάξσ θάπνην ή θάπνηα
από απηά πνπ έρσ θηηάμεη
ή ηα πξόηππα θαη
«Δπηινγή»

2

Κάλσ όπνηεο
άιιεο ξπζκίζεηο
ζέισ θαη
«ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η»

Από ην Ηκεξνιόγην όηαλ είκαη ζπλδεδεκέλνο κε ην
ινγαξηαζκό κνπ κπνξώ λα επηιέγσ κηα εκεξνκελία λα
γξάθσ θάηη θαη απηόκαηα ζα ελεκεξώλεηαη ε ηζηνζειίδα
κε ην εκεξνιόγην, ώζηε λα βιέπνπλ ην ζπκβάλ νη
επηζθέπηεο ηνπ ηζηόηνπνπ.

Από ην κελνύ «Δηζαγσγή» κπνξώ λα
βάισ πνιιά αληηθείκελα θαη πνιιά gadget
ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα: Δηζαγσγή /
Πεξηζζόηεξα gadget

Αληηγξάθσ έλαλ θώδηθα HTML από
θάπνηα ζειίδα …

…Αλνίγσ κηα ηζηνζειίδα, παηώ ην κνιπβάθη γηα
επεμεξγαζία θαη βάδσ ηνλ θέξζνξα εθεί πνπ ζέισ λα
κπεη π.ρ. έλα θηλνύκελν animation πνπ ην έρσ
αληηγξάςεη ηνλ θώδηθα HTML. Κάλσ θιηθ ζηελ θαξηέια
HTML

Δπηθνιιώ ηνλ θώδηθα εθεί πνπ αλαβνζβήλεη ν
θέξζνξαο θαη παηώ «ελεκέξσζε»

Σν θηλνύκελν animation κπήθε εθεί πνπ
ήζεια, παηώ «Απνζήθεπζε» γηα λα
νινθιεξσζεί ε ηζηνζειίδα