You are on page 1of 28

Menggalurkan proses

pembentukan perlembagaan
Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera
dan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia
menjadi faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik
yang erat dan utuh dalam kalangan rakyat Malaysia.
Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang
Melayu dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan
peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum
bukan bumiputera.
Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan
merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah
negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya.
Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama
iaitu Madinah di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah
membentuk Sahifah Madinah bagi melicinkan pentadbiran
negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum.
DEFINISI PERLEMBAGAAN
Satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur
serta tanggungjawab pihak yang mengawal dengan
memandu hubungan di antara satu autoriti dengan
autoriti yang lain, dan juga antara autoriti dengan
rakyat awam
Satu dasar atau formula yang menyatakan tugasan
kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara
dibahagikan dan digunakan.
Perlembagaan
adalah sumber
undang-undang
tertinggi sesebuah
negara
Berperanan sebagai
panduan bagi
pembentukan
undang-undang sama
ada di pihak kerajaan
atau rakyat
JENIS PERLEMBAGAAN
Perlembagaan
Bertulis
Perlembagaan
Tidak Bertulis
Perlembagaan Bertulis

 Perlembagaan yang dikumpul dan disusun
dalam satu kanun atau dokumen.

 Sukar dipinda kecuali wujud peruntukan
dalam perlembagaan yang membenarkannya.

 Contoh negara yang mengamalkan :
♣ Malaysia

Perlembagaan Tidak Bertulis
 Semua prinsip perlembagaan yang tidak
terkumpul dalam satu dokumen seperti adat
resam dan tradisi, undang-undang yang
diluluskan oleh parlimen dan keputusan-
keputusan mahkamah

Contoh negara yang mengamalkan United
Kingdom , New Zealand dan Israrel
KEPERLUAN PERLEMBAGAAN
Menjamin kestabilan politik dan sistem
pemerintahan
Mewujudkan rangka sistem politik yang sistematik
Memudahkan perpaduan nasional dan
pembangunan Negara
Mengatur sistem ekonomi dan pengagihan
kekayaan negara dengan adil dan saksama
Melindungi kepentingan semua etnik di dalam
negara
Sejarah Penggubalan
Perlembagaan
Perjuangan
Kebangsaa
n
• Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang
• Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di Melaka,
Belanda, Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui semangat
kebangsaan.
Pertubuhan
• Menjelang abad ke-20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu,
Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dan lain-lain yang
menjadi medium mennetang penjajah.
Media
massa
• Media massa seperti akhbar dan majalah juga berperanan sebagai medium
penyebar semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam, Saudara
dan Warta Sarawak.

Tokoh
• Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim kalai, Ibrahim Yaakob, Pak
Sako dan lain-lain menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut
kemerdekaan.
Malayan Union
Selepas Jepun menyerah kalah
Pentadbiran Ketenteraan British
(BMA) mengambil alih
pentadbiran Tanah Melayu
Parlimen British
meluluskan Malayan
Union pada 10
Oktober 1945
Sir Harold Mac Michael
dilantik wakil British untuk
mendapatkan tandatangan
raja-raja Melayu
Malayan Union tetap diistiharkan
pada 1 April 1946 dan Sir
Edward Gent sebagai Gabenor
pertama
Malayan Union
ditentang hebat oleh
orang Melayu
Orang Melayu
memulaukan majlis
pengisytiharan itu,
akhirnya British
mengalah dan
menggantikan Malayan
Union kepada
Persekutuan Tanah
Melayu
British sedar tanpa sokongan
orang Melayu Union akan gagal
Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang melayu
Manjimat perbelanjaan pentadbiran British
Menjamin terus penguasaan British
Memastikan sumbangan golongan migran
Mengukuhkan pertahanan British
Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam
Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri
Membentuk satu bangsa Malayan Union
T
u
j
u
a
n

P
e
n
u
b
u
h
a
n

M
a
l
a
y
a

U
n
i
o
n


Ciri-ciri
Malayan
Union

Semua negeri Melayu
kecuali Singapura
disatukan di bawah
pemerintahan
Gabenor British
Kedaulatan Raja-Raja
Melayu dihapuskan
Singapura dijadikan
tanah jajahan
berasingan di bawah
seorang Gabenor
British
Gabenor dibantu oleh
Majlis Mesyuarat
Persekutuan dan
Majlis Undang
Hak kerakyatan yang
sama bagi semua
berasaskan Jus Soli
S
e
b
a
b

P
e
n
e
n
t
a
n
g
a
n

M
a
l
a
y
a
n

U
n
i
o
n

Kuasa Raja-raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran
negeri
Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal sebagai
tanah jajahan Inggeris
Hak kerakyatan liberal berdasarkan prinsip Jus Soli
Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira
bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa
keistimewaan
Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan tandatangan raja-raja
Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan
Kerjasama ke arah Kemerdekaan
Julai 1946
• Jawatankuasa Kerja
• 4 wakil raja-raja Melayu , 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British
• Bertanggungjawab merangka perlembangan baharu yang boleh diterima
oleh orang melayu

Disember
1947
• Jawatankuasa Perundingan
• Dianggotai orang Eropah, Cina dan Indida
• Bertujuan mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai
perlembangan Persekutuan Tanah Melayu
Februari 1948
• Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan
• Perjanjian yang mempunyai beberapa ciri penting ke arah pemerintahan
sendiri
• Membawa kepada penubuhan CLC
Penubuhan CLC
Communities Liason
Committee
Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
 Badan multi-etnik yang ditubuhkan dengan tujuan mewujudkan
kesefahaman dan kerjasama yang lebih baik dalam kalangan
pelbagai etnik di Tanah Melayu.
 Merupakan satu organisasi pertama ditubuhkan secara tidak rasmi
bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan
kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar pendidikan .
Anggota CLC
Penasihat : Sir Malcolm MacDonald
Penegrusi : Dato’ E.E.C Thuraisingam

Dato’ Onn Jaafar
Dato’ Abdul Wahab Abdul Aziz
Tan Cheng Lock
C.C. Tan
Dr. J.S. Goonting
Kontrak Sosial 1948
Persetujuan yang dicapai di antara Melayu, Cina dan India semasa
mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah naungan Inggeris
Peruntukan dalam Kontrak Sosial 1948 menjamin ketuanan Melayu dalam
proses politi negara.
Berkait rapat dengan bantahan Melayu terhadap Perlembangan Malayan Union
1946
Ia mengambil kira kedudukan bukan Melayu iaitu Cina dan India dalam negara
yang bakal merdeka dari Inggeris
Merupakan hasil proses tawar menawar antara Melayu dan bukan Melayu
Kontrak Sosial 1948 menjadi asas kepada Perlembangan Persekutuan Tanah
Melayu 1948
Perkara dalam
Kontrak Sosial 1948
♣ Islam
Islam ialah agama Persekutuan
♣ Raja-raja Melayu
Kedudukan dan kedaulatan Raja-raja Melayu tidak
boleh dipersoalkan
♣ Keistimewaan Melayu
Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan dominasi
melayu di Persekutuan Tanah Melayu
♣ Bahasa Melayu
Bahasa Melayu ialah Bahasa Kebangsaan
Melayu
♣ Hak Kewarganegaraan
Hak kerakyatan berdasarkan prinsip Jus
Soli
Bukan Melayu
Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan
Tanah Melayu 1948

 9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka
 Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan
Negeri

 Pengenalan konsep Raja Berperlembangan
 Sultan diber semula kuasa memerintah tetapi dengan
nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) dan
Majlis Undangan Negeri
Sultan
♣ Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu :
☼ Seseorang pemohon mestilah :
☺Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun
dari 12 tahun sebelum permohonan ‘atau ’
☺Menetap dan bermastautin di Tanah Melayu tidak
kurang 15 tahun dari 20 tahun sebelum permohonan
♣ Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18
tahun dan mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang
baik
Kewarganegaraan

♣ Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum
bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam
Kerajaan Persekutuan dan Negeri
Bumiputera
Suruhanjaya Reid
Perlembangan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal
oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan 1956
Keahliannya dari pakar perlembangan negara Komanwel:

 Lord William Reid (British)
 Sir Ivor Jennings (British)
 Sir William Mckell (Australia)
 B. Malik (India)
 Hakim Abdul Hamid (Pakistan)
Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu
untuk Persekutuan Tanah Melayu berpandukan syarat
berikut:

 Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan
pusat yang kuat
 Mengekallan hak dan kedudukan raja-raja Melayu
sebagai pemerintah berpelembagaan
 Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta
hak sah kaum lain
 Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam
 Menubuh sebuah negara berasaskan prinsip demokrasi
Suruhanjaya Reid
Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan untuk
meminta cadangan dan pandangan parti-parti politik, orang ramai ,
individu-individu dan Raja-raja Melayu
Antara perkara yang dipersetujui :
 Pembentukan sebuah negara persekutuan dengan pembahagian
kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
 Kerakyatan Jus Soli kepada yang lahir di Tanah Melayu
 Mengekalkan kedudukan istimewa orang Melayu tanpa
menjejaskan hak kaum lain
 Bahasa Melayu menjadi Bahasa Kebangsaan, Bahasa Cina dan
Tamil boleh dikembangkan dan diamalkan
 Agama Islam menjadi agama Persekutuan , tetapi agama lain
bebas diamalkan
Jadi, Perlembagaan Malaysia
sekarang telah mendapat
persetujuan dan pandangan
semua rakyat. Inilah dikatakan
KONTRAK SOSIAL
Kontrak Sosial &
Perlembagaan
Kontrak sosial dalam Perlembagaan Persekutuan
Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju
ats beberapa perkara yang sangat penting kepada
kestabilan negara
Perlembagaan Malaya ini diisytiharkan pada 31 Ogos
1957
Diperbaharui apabila Singapura, Sabah dan Sarawak
bergabung membentuk Malaysia pada 16 September
1963
Orang Meayu

Diperuntukkan dalam
perlembagaan
mengenai agama
Islam, Bahasa Melayu,
kedudukan istimewa
orang Melayu serta
kedudukan Raja-raja
Melayu
Bukan Melayu

 Diberikan hak
kewarganegaraan yang
longgar berasaskan
prinsip Jus Soli
 Pengecualian tentang
perlunya mengetahui
bahasa Melayu bagi
bukan Melayu