You are on page 1of 37

KATA TUGAS

Suatu kata kerja yang


berfungsi untuk mengarah
dan memandu calon
memberikan respons yang
sejajar dengan tugasan
item
CONTOH KATA TUGAS

APAKAH
Memberikan maklumat
yang khusus atau
spesifik
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

APAKAH belanjawan peribadi? (1m)

Belanjawan peribadi ialah anggaran


pendapatan dan perbelanjaan individu
untuk suatu tempoh tertentu.
CONTOH KATA TUGAS

NYATAKAN
Memberi jawapan yang
spesifik tanpa memerlukan
penerangan lanjutan /
huraian / sokongan
CONTOH KATA TUGAS

SENARAIKAN
Memberi beberapa fakta / ciri /
konsep / prinsip / teori secara
spesifik / berbentuk poin tanpa
memberi hubungan / perkaitan /
penerangan lanjutan bagi setiap
satunya
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

NYATAKAN / SENARAIKAN dua ciri


barang awam. (2m)

Dua ciri barang awam ialah disediakan


oleh kerajaan (1) dan mempunyai kos
lepas (1)

Dua ciri barang awam ialah


1. disediakan oleh kerajaan (1)
2. mempunyai kos lepas (1)
CONTOH KATA TUGAS

DEFINISIKAN
Memberi keterangan yang
singkat tetapi jelas tentang
makna suatu perkataan
khusus / istilah / terminologi
CONTOH KATA TUGAS

TAKRIFKAN
Memberi keterangan yang
singkat tetapi jelas tentang
makna suatu perkataan
khusus / istilah / terminologi
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

TAKRIFKAN upah benar. (1m)


Upah benar ialah kuasa beli upah wang
(1)

DEFINISIKAN upah benar. (1m)


Upah benar ialah kuasa beli upah wang
(1)
CONTOH KATA TUGAS

BERAPAKAH
Memberi kuantiti
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

BERAPAKAH nilai X? (1m)

Nilai X ialah 1.5 (1)


CONTOH KATA TUGAS

HITUNGKAN
Memberi nilai kuantitatif
dengan melaksanakan
langkah-langkah tertentu
atau menggunakan rumus
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

HITUNGKAN nilai X (2m)

Nilai X ialah
Peratus perubahan kuantiti
Peratus perubahan harga
= 45%
15% (1)
= 1.5 (1)
CONTOH KATA TUGAS

JELASKAN
Memberi penerangan tentang
sesuatu dengan sokongan
supaya mudah difahami
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

JELASKAN fungsi wang. (4m)

Fungsi wang ialah sebagai alat perantaraan


pertukaran (1) yang dapat memudahkan
urusan jual beli (1) Wang juga berfungsi
sebagai alat pengukur nilai (1) dengan
meletakkan harga pada barang tersebut (1)
Wang membolehkan urusniaga dijalankan
secara kredit (1) dan wang juga stabil
nilainya (1)
CONTOH KATA TUGAS

TERANGKAN
Menyatakan fakta dengan
sokongan atau menjelaskan
sesuatu dengan sebab
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

TERANGKAN dua fungsi wang. (4m)

Fungsi wang ialah


Alat perantaraan pertukaran (1)
Wang memudahkan urusan jual beli (1)
Alat pengukur nilai (1)
Alat penyimpan nilai (1)
Wang membolehkan urusniaga dijalankan
secara kredit (1)
CONTOH KATA TUGAS

HURAIKAN
Memperihalkan / menceritakan
sesuatu dengan panjang
lebar / terperinci secara
teratur
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

HURAIKAN dua fungsi wang. (6m)


Fungsi wang ialah
Alat perantaraan pertukaran (1)
Wang memudahkan urusan jual beli (1)

Alat pengukur nilai (1)


Alat penyimpan nilai (1)
Wang membolehkan urusniaga dijalankan
secara kredit (1)
CONTOH KATA TUGAS

BAGAIMANAKAH
Memperihalkan / memberikan
penerangan tentang cara /
keadaan / langkah / kejadian
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

BAGAIMANAKAH firma menyelesaikan


masalah kekurangan yang dihadapinya?
(4m)

Firma menghadapi masalah kekurangan


faktor pengeluaran (1) Oleh itu firma
terpaksa membuat pilihan output (1) yang
dapat memberi keuntungan maksimum (1)
dan menghadapi kos lepas (1) iaitu
melepaskan output kedua terbaik. (1)
CONTOH KATA TUGAS

MENGAPAKAH
Memberi sebab
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

MENGAPAKAH individu menyediakan


belanjawan peribadi? (4m)

Individu menyediakan belanjawan peribadi


untuk mengelakkan pembaziran (1)
Individu dapat mengutamakan barang
penting (1) Di samping itu dapat
menabung (1) dan mengelakkan
berhutang (1)
CONTOH KATA TUGAS

BANDINGKAN
Menyatakan persamaan dan
perbezaan antara dua atau
lebih perkara
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

BANDINGKAN perdagangan dalam negeri


dan perdagangan antarabangsa. (4m)

Persamaan PDN dan PAB ialah kedua-duanya


bermotifkan keuntungan (1) dan mengguna
kan dokumen dalam urusniaga (1)

Perbezaan PDN dan PAB ialah PDN


menggunakan dokumen yang sedikit tetapi
PAB menggunakan dokumen yang banyak (2)
CONTOH KATA TUGAS

BEZAKAN
Menyatakan kelainan /
ketidaksamaan antara dua
atau lebih perkara
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

BEZAKAN perdagangan dalam negeri dan


perdagangan antarabangsa. (4m)

Perbezaan PDN dan PAB ialah PDN


menggunakan dokumen yang sedikit
tetapi PAB menggunakan dokumen yang
banyak (2)
PDN menggunakan mata wang yang sama
tetapi PAB menggunakan mata wang
yang berbeza (2)
CONTOH KATA TUGAS

LUKISKAN
Memberi persembahan berbentuk
grafik / rajah / gambar rajah /
graf bagi menggambarkan suatu
benda atau perkara dengan
menggunakan alat dan mengikut
ukuran atau skala tertentu
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

LUKISKAN keluk permintaan individu (3m)

Harga (RM) (1)


D
6

2
D (1)
0 5 10 15 Kuantiti (1)

Keluk Permintaan Individu


CONTOH KATA TUGAS

LAKARKAN
Memberi persembahan berbentuk
rajah / gambar rajah / graf
secara kasar dan tidak
memerlukan perincian
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

LAKARKAN keluk permintaan individu dan


jelaskan hukum permintaan

Harga D

D
0 7 10 Kuantiti

Keluk Permintaan Individu


CONTOH KATA TUGAS

TAFSIRKAN
Mengulas sesuatu berdasarkan
maklumat yang diberi
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

TAFSIRKAN nilai pekali keanjalan harga


penawaran 2.3 (3m)

Pekali keanjalan harga penawaran 2.3


menunjukkan barang itu adalah anjal (1)
Peratus perubahan harga yang kecil akan
menyebabkan peratus perubahan kuantiti
ditawar yang lebih besar (1) Apabila harga
barang itu berubah 1% kuantiti ditawar
akan berubah 2.3 % (1)
CONTOH KATA TUGAS

CADANGKAN
Memberi pandangan / idea /
pendapat dengan
mempertimbangkan perkara
positif atau negatif
CONTOH SOALAN dan JAWAPAN

CADANGKAN dua cara individu boleh


menambahkan pendapatannya. (4m)

Individu boleh menambahkan


pendapatannya dengan menabung
wangnya dalam bank (1) dan memperoleh
faedah (1)
Individu yang membeli aset tetap (1) boleh
mendapat sewa (1)