You are on page 1of 32

Memudahkan penyediaan

penyata kewangan

Setiap baki dalam Imbangan Duga
akan direkodkan dalam Penyata
Kewangan sama ada dalam Penyata
Pendapatan @ Kunci Kira-kira
Terdiri daripada :

a) Akaun Perdagangan
b) Akaun Untung Rugi
c) Kunci Kira-kira
Mengesan sama ada perniagaan
memperoleh untung kasar @
mengalami rugi kasar.
Akaun
Perdagangan
Akaun
Perdagangan
Item-item penting:
 Stok Awal
 Stok Akhir
 Kos Jualan
 Untung Kasar
Stok awal tahun semasa ialah barang
niaga yang tidak habis dijual pada akhir
tahun perakaunan yang lepas.
Stok akhir ialah barang niaga yang belum
habis dijual pada akhir tahun perakaunan
semasa.
Tahun
Stok Awal
(unit)
Belian
(unit)
Jualan
(unit)
Stok Akhir
(unit)
2011 - 8 000 7 000 1 000
2012 1 000 9 000 8 500 1 500
Contoh :
Stok pada akhir tahun 2011 akan
menjadi stok awal tahun 2012.
Belanja yang dikenakan untuk
memperoleh barang-barang yang telah
dijual.
Perbezaan antara hasil daripada jualan
dengan kos jualan.
JUALAN
BERSIH
-
KOS
JUALAN
=

Jualan > Kos Jualan
Untung Kasar
Jualan < Kos Jualan
Rugi Kasar

Akaun
Perdagangan
FORMAT ‘T’
FORMAT
PENYATA

Menentukan sama ada perniagaan
memperoleh untung bersih @
mengalami rugi bersih.
Akaun
Untung Rugi
Akaun
Untung Rugi Belanja Didebitkan
 Hasil Dikreditkan
Akaun
Untung Rugi Hasil (termasuk untung kasar) > Belanja
 Hasil (termasuk untung kasar) < Belanja
UNTUNG
KASAR
-
HASIL
= BELANJA
+
FORMAT ‘T’
FORMAT
PENYATA


Akaun Perdagangan
Akaun Untung Rugi
+
=
A
k
a
u
n

P
e
r
d
a
g
a
n
g
a
n

A
k
a
u
n

U
n
t
u
n
g

R
u
g
i

Hasil dan
belanja yang
terlibat
ditunjukkan
Penyata
yang
mengukur
prestasi
perniagaan
Disediakan
pada akhir
tempoh
perakaunan

Semasa barang niaga dibeli, harga belian mungkin
termasuk @ tidak termasuk jenis belanja seperti
yang berikut :a)Cukai @ duti kastam atas belian (@duti import )
b)Insurans atas belian
c) Angkutan masuk @ angkutan belian
d)Upah atas belian
Belanja tersebut perlu ditambah kepada
harga belian dan dicatatkan dalam
Akaun Perdagangan sekiranya
peniaga perlu bertanggungjawab atas
belanja itu sendiri.


Perkara-perkara lain yang mungkin muncul
dalam Akaun Perdagangan ialah pulangan,
iaitu :


 mengurangkan jumlah jualan mengurangkan jumlah belian & kos jualan.

Pulangan Masuk (P. Jualan)
Pulangan Keluar (P. Belian)
TIP
PENTING
 Tajuk bagi Akaun Perdagangan & Akaun
Untung Rugi ialah dengan rangkai kata
“… bagi tahun berakhir 31 Disember
20x2”.
 Penyata Pendapatan mesti dimulakan
dengan item jualan.
 Turutan dalam Penyata Pendapatan :
Jualan
- Kos Jualan
Untung Kasar (Rugi Kasar)
+ Hasil
- Belanja
Untung Bersih (Rugi Bersih)
LATIHAN
Lengkapkan jadual berikut dengan menandakan (√) lajur yang sesuai.
Bil Akaun Akaun Perdagangan Akaun Untung Rugi
a. Pengiklanan
b. Pulangan Belian
c. Komisen Diterima
d. Belian
e. Jualan
f. Belanja Runcit
g. Kadar Bayaran
h. Insurans atas Belian
i. Angkutan Masuk
j. Pulangan Jualan
k. Insurans
l. Upah atas belian
Butiran RM
Stok pada 1 Januari 20x2 10 000
Stok pada 31 Disember 20x2 14 000
Belian 37 500
Jualan 58 200
Pulangan Belian 200
Pulangan Jualan 300
Angkutan Belian 1200
Duti Atas Belian 3700
Insurans Atas Belian 1100
Daripada butir-butir berikut, sediakan Akaun Perdagangan
bagi tahun berakhir 31 Disember 20x2 dengan menunjukkan
kos barang-barang untuk dijual dan kos barang dijual.
Jawapan
 Kos barang-barang untuk dijual : RM 53 300
Kos jualan : RM 39 300
Untung kasar : RM 18 600
Butiran RM
Stok pada 1 Oktober 20x1 14 000
Stok pada 30 September 20x2 10 000
Belian 39 900
Jualan 52 200
Angkutan Masuk 3 900
Angkutan Keluar 2 700
Duti Atas Belian 2 800
Insurans Atas Belian 1 300
Pulangan Masuk 2 200
Pulangan Keluar 200
Berikut adalah maklumat-maklumat yang dikeluarkan
daripada buku-buku akaun Omar, seorang peruncit.
Sediakan Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 30
September 20x2.
Jawapan
Kos Jualan : RM 51 700
Rugi Kasar : RM 1700