You are on page 1of 12

Biologische Landbouw

Alex Rotteveel & Remco
Mooij
Inhoud

• Inleiding
• Geschiedenis
• Biologische land bouw nu
• Biologische landbouw in de
toekomst
• Wat is het verschil tussen
biologisch en niet biologisch
• Interview met biologische
boer
Inleiding
• Wat is biologische
landbouw?

• Energie zuinig
• Welzijn van dieren
• Geen kunstmest en
Bestrijdingsmiddelen
• Niet te veel mest.
Geschiedenis
• Voor de tweede
wereldoorlog
• Biologisch
• Na de tweede
wereldoorlog
• Bestrijdingsmiddelen
• 1990
Biologische geschiedenis
Rond 1900 werd kunst mest steeds
vaker gebruikt,vooral na de tweede
wereld oorlog is er veel verandert in
de landbouw.dat kwam
onveranderde doordat de
hongersnood de bestuurders bang
had gemaakt. Mede door het gebruik
van kunstmest en chemische
bestrijdingsmiddelen lukte het om
steeds hogere opbrengsten te halen.
Het succes had echter een keerzijde,
hoge productie stond centraal,
waardoor men milieu en dierwelzijn
uit het oog verloor. Als reactie
hierop ontstond de biologische
landbouw.
Wat is biologische landbouw
• Biologische landbouw is een
verzamelnaam voor biologisch-
dynamische landbouw en
ecologische landbouw.
• Biologisch-dynamische
landbouw (BD-landbouw)
• BD-landbouw is landbouw
volgens de principes van de
filosoof Rudolf Steiner. Volgens
hem staat de aarde en alles wat
erop leeft onder invloed van
krachten uit de kosmos. De
kosmos zijn de planeten, sterren,
zon en maan. Wanneer de boer
rekening houdt met deze
krachten kan hij de
vruchtbaarheid van de aarde
vergroten.
De toekomst
• Bin­nen tien jaar zijn chemische mid­
delen voor onkruidbestrijding niet
meer nodig, voorspelt hij. 'Binnen
twintig jaar hebben we geen
chemische middelen meer nodig voor
bestrijding van ziek­ten en plagen. En
binnen dertig jaar is kunstmest
overbodig.' biolo­gische teelt was het
landbouwsys­teem van vroeger en is
hét sys­teem van de toekomst.
• het is juist de techniek die het ge­
bruik van chemische bestrijdingsmid­
delen en kunstmest op den duur over­
bodig maakt, is de stellige overtuiging
van Van. Veelal is die tech­niek al
voorhanden. Wat ontbreekt, is het
geld, want de grote multinatio­nals
hebben nu nog vooral oog voor
chemische middelen en genetische
manipulatie.
Stichting wakker dier

http://www.youtube.com/watch?v=Fvv0EEvI5R4
Interview met biologische melkveehouderij

• 1. Is biologische landbouw veel werk?
• In de veehouderij niet meer dan gangbaar. In de
akkerbouw en tuinbouw wel. Bv schoffelen .
• 2. Wat mag bij biologische landbouw ?
• Je mag gewoon gebruik maken van moderne techniek.
• 3.Wat mag niet bij biologische landbouw ?
• Je mag geen kunstmest gebruiken, geen chemische
bestrijding middelen, geen preventieve geneesmiddelen,
geen hormonen, geen gangbaar ruwvoer of krachtvoer,
geen genetisch gemanipuleerd voer.
• 4. Hoe lang doe je het al?
• Van af 1998
• 5. Waarom biologische landbouw?
• Het is beter voor het milieu. Je boert meer met de
natuur.
• Bv. Het gras wordt niet opgejaagd met kunstmest. Maar
groeit in een rustig natuurlijk tempo. Dat geeft bv. Een
betere eiwit samenstelling wat weer gezonder is voor het
vee.
• Bv. De koeien worden niet opgejaagd met krachtvoer ze
produceren dus minder en hebben het minder zwaar.
• Alles gaat meer in een natuurlijk tempo.
• 6. Welke dieren heb je?
• Alleen melkkoeien en jongvee
• 7. Hoeveel dieren heb je?
• 55 melkkoeien
• 8. Doe je het alleen?
• Ja
• 9. Hoeveel melk je er?
• 55 koeien
• 10. Heb je een tweede tak?
• Werk op het loonbedrijf.
• 11. Vind je het leuk om te doen?
• Ja het gaat relaxt
• 12. Waar heb je je bedrijf?
• In zuid schermer.
• 13. heb je een speciale opleiding nodig?
• Nee niet echt maar er is wel en biologische
landbouwschool
• 14. Wat doe je met de mest?
• Dat gebruiken we op het land. We hebben veel land per
koe max. 1,5 ha.
• 15. Mogen de koeien naar buiten?
• De koeien moeten minimaal 180 dagen per jaar naar
buiten.
Einde