PENGENALAN KEPADA RANCANGAN PERNIAGAAN

Rancangan Perniagaan
Rancangan Perniagaan merupakan suatu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh mengenai sesebuah perniagaan atau projek yang akan dilaksanakan

Tujuan Rancangan Perniagaan
 Menilai

perniagaan secara objektif, kritikal dan praktikal  Mengkaji sama ada perniagaan berdaya maju atau sebaliknya  Memohon pembiayaan  Garis panduan pengurusan  Mengagih sumber perniagaan dengan lebih baik

Format Rancangan Perniagaan
 Surat

Iringan  Tajuk Halaman Hadapan  Halaman Isi Kandungan  Ringkasan Rancangan Perniagaan  Badan Utama Rancangan Perniagaan  Pelaksanaan Projek  Lampiran

Badan Utama Rancangan Perniagaan
 Pengenalan  Tujuan

Rancangan Perniagaan disediakan  Latar Belakang Perniagaan  Latar Belakang Pemilik Perniagaan  Rancangan Pentadbiran} INPUT  Rancangan Pemasaran } FUNGSIAN  Rancangan Operasi } PERNIAGAAN  Rancangan Kewangan }  Rumusan

Badan Utama Rancangan Perniagaan: Pengenalan
 Huraikan

dengan ringkas bidang perniagaan yang dirancang  Maklumat yang dinyatakan termasuk: Jenis perniagaan yang diceburi Nama perniagaan Lokasi perniagaan Tarikh akan beroperasi Tren pasaran yang menjustifikasikan perojek yang dirancangkan

Badan Utama Rancangan Perniagaan: Tujuan
 Nyatakan

mengapa Rancangan Perniagaan disediakan tujuan RP adalah: Untuk memohon pembiayaan Menilai daya maju projek Menjadi garispanduan untuk melaksanakan projek

 Antara

Badan Utama Rancangan Perniagaan
 Latarbelakang

Perniagaan/Syarikat

Nama Syarikat Alamat Syarikat, No. Tel./Fax/Email Bentuk Syarikat Kegiatan Utama Tarikh Didaftarkan/Dimulakan No. Pendaftaran Modal Permulaan Nama/Alamat Pemegang Saham Nama Bank

Badan Utama Rancangan Perniagaan
 Latarbelakang

Pemilik/Rakan Kongsi

Nama Penuh No. Kad Pengenalan/Tarikh Lahir/Umur Alamat/No. Tel. Kelulusan Akademik Kursus Yang Pernah Dihadiri Kemahiran Pengalaman Pekerjaan Sekarang Perniagaan Lain Yang Sedang/Pernah Diceburi

Badan Utama Rancangan Perniagaan
 Rancangan

Pentadbiran/Organisasi

Pengenalan: misi, objektif Carta organisasi Senarai Jawatan & Bilangan Tenaga Pekerja Jadual Huraian Tugas Gaji, KWSP, Perkeso Keperluan Pejabat Perbelanjaan Pentadbiran

Badan Utama Rancangan Perniagaan
 Rancangan

Pemasaran

Penerangan mengenai produk/perkhidmatan Pasaran Sasaran Saiz Pasaran Persaingan Syer Pasaran Ramalan Jualan Strategi Pemasaran Perbelanjaan Pemasaran

Badan Utama Rancangan Perniagaan
 Rancangan

Operasi

Carta Aliran Proses Unit Pengeluaran/Jam Operasi Keperluan Bahan Tenaga Pekerja Mesin & Peralatan Susun Atur Ruang Operasi Lokasi Perbelanjaan Operasi

Badan Utama Rancangan Perniagaan
 Rancangan

Kewangan

Kos Pelaksanaan Projek Sumber Pembiayaan Projek Penyata Proforma Aliran Wang Tunai Penyata Proforma Untung Rugi Kunci Kira-Kira Rumusan