You are on page 1of 12

I.

LCH S PHT TRIN CA


BIOSENSOR
1956 GS Leland Crark Jnr c cng b v in ca Oxy.
1962 ti Hi ngh Khoa hc Vin hn lm New York ng trnh by
cch lm in cc in ha thng minh hn.
Nm 1975, tng ca Clark tr thnh hin thc vi s cng b ca
cng ty Yellow Springs Instrument (Ohio) v my phn tch glucose
da trn vic o dng in ca hydro peroxide.
Nm 1976, La Roche (Thy S) gii thiu my phn tch Lactat
(Lactate Analyser LA640) trong s dng tc nhn trung gian
hexacyanoferrat ha tan chuyn cc electron t
lactatdehydrogenase ti mt in cc.
Nm 1987, in cc enzym screen-printed c cng b bi
Medisense (Cambridge, USA) vi dng c o c kch thc nh
mt chic bt cho php gim st lng glucose trong mu ti nh.
KHI NIM V BIOSENSOR
Biosensor
thc cht l
mt thit b
phn tch
chuyn
mt tn
hiu sinh
hc
thnh mt
tn hiu
in.
Cht xc
tc sinh
hc
B bin
nng
. B
khuch
i
B vi x
l tn
hiu
Mn
hnh
hin th
C IM YU CU CA
BIOSENSOR
Biosensor
Kh
nng
lp li
Kh
nng ti
s dng
cao
Tnh
chn
lc
Tnh
nhy
cm
Vng
tr li
tuyn
tnh

Thi
gian
p ng
tn hiu
tt
Hai lot
kt qu
thu
c
tng t
nhau
Kh nng
nhn ra
mt hp
cht n
trong hn
hp cc
cu t ca
mu
S thay
i v
lng th
s gy ra
s thay
i v tn
hiu tr
li
L mt ng
cong hiu
chnh ca tn
hiu tr li
vi nng
khc nhau
ca cht phn
tch
Cho bit
mt phng
php o cho
tn hiu tr
li nhanh
hay chm
khi thay
i nng .
Nu cc
kt qu
trc c th
t c
khi tin
hnh phn
tch lp li
ln hai.
NGUYN L HOT NG CA
BIOSENSOR
PHN LOI BIOSENSOR
in
ha
o
nhit
o
quang
in p
Min
dch
Vi sinh
vt
in ha
in cc o in th hoc dng in hot ng da trn nguyn tc xc
nh s khc nhau v in th gia in cc o v in cc so snh.
PHN LOI BIOSENSOR
o nhit
Cc phn ng gia c cht v cht
xc tc sinh hc thng gii phng
ra nhit nng v ngi ta c th o
lng nhit gii phng ra bng
mt thit b o nhit tnh c
lng c cht ban u
PHN LOI BIOSENSOR
o quang
in cc o quang c
ch to da vo cc tnh
cht vt l ca nh sng
pht hin ra s bin
i nh trong mu phn
tch.
PHN LOI BIOSENSOR
in p
Nguyn l ca loi in cc ny da
vo s dao ng ca cc tinh th,
cc cht in mi t nhin dao ng
khi chu tc ng ca t trng.
PHN LOI BIOSENSOR
Min dch
in cc min dch
hot ng da trn tnh
cht khng nguyn
khng th. Tc l cc
khng th phn ng
c hiu vi cc khng
nguyn sinh ra n.
PHN LOI BIOSENSOR
NG DNG CA BIOSENSOR
ng dng trong cng
ngh thc phm
ng dng
trong y hc
ng dng
trong y hc