You are on page 1of 138

tahun

Bab

Soalan struktur (1, 2, 3 dan 4 ) & Soalan Esei (5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bab 1 ½ 1 5 5 1 1 1
Bab 2 ½ 1 1 5 1 X
Bab 3 1 5 1 5
Bab 4 1 6 5 2 2
Bab 5 2 2 2 6
Bab 6 5 6 2 6 5 5 X
Bab 7 5 2 X
Bab 8 6 1 2 X
Bab 9 7 6 2 6 6 X
Bab 10 6 3 2 8 4 6 7
Jumlah 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
TEMA TINGKATAN 4
TEMA 7
TEMA 8
TEMA 9
BAB 1
BAB 2
BAB 3
BAB 4
BAB 5
BAB 6
BAB 7
BAB 8
BAB 9
BAB 10
1 SOALAN
1 SOALAN
1 SOALAN
TINGKATAN 4

»BAB 2
»BAB 6
»BAB 7
»BAB 8
»BAB 9
»BAB 5 TAMBAHAN
2006 Konsep Tamadun & Tamadun
Mesopotamia
2008 Mesir Purba
2010 Mesir & Mesopotamia
2011 Tamadun Indus
2013 Tamadun Indus
TAJUK BAB 1
TAMADUN HWANG HO
F1- pembinaan sistem pengairan
F2-Terusan dibina untuk mengairi kawasan Pertanian
F3-Teknologi membajak
F4-Penciptaan cangkul
F5-Penciptaan sabit
F6-Peralatan kayu diganti dengan besi
F1-membicarakan selok belok peperangan
F2-bagaimana menangani musuh
F3-Digunakan pula sebagai taktik dalam urusan perniagaan
F1-Ditukar dengan unsur makanan
F2-Ditukar duit kertas
F3-Ditukar dengan barangan perhiasan
F1-Menguasai ilmu pertanian moden
F2- Menggunakan teknologi moden
F3- Menjalankan kajian dan penyelidikan
F4- Kebolehan memasarkan hasil pertanian
F5- Berusaha dengan gigih/ tidak berputus asa
Mana-mana munasabah
a.

Senaraikan dua dinasti yang pernah memerintah
Tamadun Hwang Ho
2 markah
F1
F2
F3
Dinasti Hsia
Dinasti Shang
Dinasti Chou
b.

Nyatakan sumbangan tamadun tersebut kepada
peradaban manusia
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Sistem pemerintahan beraja
Penggunaan tulang oracle untuk meramal
Tulisan ideogram
Sistem pengairan/ terusan
Teknologi pembajakan
Cangkul
Penggunaan batas
Penggunaan alatan kayu kepada besi
Konsep Yin dan Yang
Peranan Feng Hsui
Kalendar China mengandungi 30 hari dalam sebulan
Falsafah the art of war / sun Tzu
c.

Berdasarkan kajian anda, apakah kemajuan yang telah
dicapai oleh tamadun tersebut dalam bidang pertanian?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Pembinaan sistem pengairan / terusan
Kemajuan dalam teknologi pembajakan
Penciptaan cangkul
Penciptaan sabit
Penggunaan batas
Penggunaan alatan kayu kepada besi
Penggunaan tenggala untuk membuat batas
Penciptaan kolar kuda
Bukit di teres
Tanaman bergilir
d. Pada pendapat anda, mengapakah sektor pertanian
penting kepada kemajuan sesebuah tamadun?
markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Menyediakan bekalan makanan
Untuk tujuan perdagangan
Tidak bergantung kepada negara luar
Peluang pekerjaan
Lambang kemegahan sesebuah negara
Sumber pendapatan negara
Melahirkan masyarakat yang inovatif
Dapat membangunkan negara
Mana-mana yang munasabah
e.

Negara kita telah membangunkan sektor pertanian sejak
merdeka hingga kini.
Berdasarkan pemerhatian anda, apakah usaha-usaha yang
boleh dilakukan untuk membangunkan sektor pertanian di
negara kita?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Pembukaan tanah baru untuk pertanian
Menggalakkan R&D
Penubuhan Lembaga pemasaran
Kemudahan pinjaman pertanian
Memberi kursus / latihan kepada petani
Menyediakan skim galakkan pertanian
Tanaman kelompok
Subsidi baja/ benih yang bermutu
Mana-mana yang munasabah
2004 Tamadun Yunani, Tokoh btk
pemerintahan
2005 Sumbangan Rom & Peperiksaan China
2005 Undang-undang Rom
2008 Demokrasi Athens
TAJUK BAB 2
TAMADUN INDIA
Senaraikan tiga pusat perdagangan yang
penting di India

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Anga
Kalinga
Karusa
Tamralipti
Ghantashala
Kadura
Broach
Chaul
Kalyan
Cambay
b. Nyatakan dua persatuan perdagangan dan perusahaan
yang wujud di India pada masa itu
2 markah
F1
F2
F3
Persatuan tukang kayu.
Persatuan tukang logam
Persatuan tukang kulit
c.

Berikan dua matlamat penubuhan persatuan sresthin
2 markah
F1
F2
F3
Mengawal harga barang
Mengawal kualiti barangan
Mengawal gaji pekerja.
d.

Pada pandangan anda, bagaimanakah kita boleh mencapai
kejayaan dalam bidang yang Kita ceburi?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Usaha bersungguh-sungguh
Tekun
Amanah
Menjalankan penyelidikan
Menerima pandangan dari orang lain
Membaiki segala kelemahan
Mana-mana yang munasabah
2. a.

Nyatakan dua bidang sains dan teknologi yang
berkembang dalam tamadun tersebut
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Ilmu perubatan
Konsep kesimbangan Yin dan Yang
Penciptaan teknologi kertas
Penciptaan layar
Penciptaan perahu yang lebih besar
Ilmu pelayaran meningkat
Aktiviti perdagangan laut meningkat
Peningkatan perhubungan antara kawasan
b. Nyatakan dua hasil penciptaan teknologi tamadun tersebut?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Tembok Besar China
Tembok Batu
Kota larangan
Binaan kuil
Pagoda
Pintu Gerbang
Jambatan
tembok
c. Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat tamadun
tersebut memajukan bidang sains dan teknologi?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5


Keselesaan rakyat
Kemajuan negara
Keperluan semasa
Meningkatkan ekonomi negara
Meningkatkan ilmu pengetahuan
Mana-mana yang munasabah
d. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan perkembangan
sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Mementingkan pendidikan
Berpengetahuan tinggi
Bersikap inovatif
Kreativiti dan futuristic
Kebolehan mengeksploitasi alam sekitar
Berpegang teguh kepada falsafah
Mementingkan penyelidikan
Mahir berdagang
Menghormati pemimpin
Mana-mana yang munasabah
e. Andaikan anda sebagai seorang pemimpin negara,
bagaimanakah anda berusaha untuk meningkatkan kemajuan
sains dan teknologi di Malaysia?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Sentiasa bersikap inovatif
Sentiasa berusaha untuk meningkatkan
kehidupan
Menjaga keamanan Negara
Meningkatkan kemahiran
Menambah ilmu pengetahuan
Meneroka bidang baru
Mana-mana yang munasabah
3. Tamadun China telah memberikan banyak sumbangan
terhadap kemajuan pertanian
a. Senaraikan dua sumbangan tamadun China dalam bidang
pertanian
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Memperkenalkan tenggala
Penggunaan batas tanaman
Menggunakan kolar kuda
Tanaman bergilir
Teres untuk pertanian
Pembinaan terusan
Penciptaan cangkul
Penciptaan sabit
b. Apakah kesan kemajuan pertanian tersebut kepada tamadun
China?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Memudahkan pembinaan
Membolehkan kuda menarik tenggala kayu
Membolehkan penggunaan kereta sorong beroda
Penggunaan penyisir tanah
Menjaga kesuburan tanah
Dapat mengawal banjir
Menjamin sumber air
Meningkatkan hasil pertanian
c. Pada pandangan anda, mengapakah tamadun China
mampu mencapai kemajuan tersebut?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Tanah yang subur
Tanah yang luas
Iklim yang sesuai
Sistem pengairan
Penggunaan alatan logam
Mana-mana yang munasabah
d. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah yang boleh diperoleh
daripada kemajuan tamadun China dalam bidang pertanian?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Pentingnya ilmu pengetahuan
Menguasai pelbagai kemahiran
Kreatif
Inovatif
Gigih berusaha
Rajin
Berdisiplin
Berdedikasi
Mana_mana yang munasabah
e. Andaikan anda menjadi pemimpin sebuah negara, cadangkan
langkah-langkah untuk menjadikan negara tersebut sebagai
negara pertanian yang maju?

2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Menggunakan teknologi moden
Membina institusi latihan pertanian
Memberikan bantuan modal
Memberikan bantuan subsidi baja
Melibatkan swasta dalam kegiatan pertanian
Meningkatkan pemasaran pertanian
Menjadikan pertanian sebagai perniagaan
Mana-mana yang munasabah
a. Nyatakan dua sumbangan tamadun China dalam bidang
sains dan teknologi
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Ilmu perubatan
Konsep kesimbangan Yin dan Yang
Teknologi membuat kertas
Penciptaan layar
Penciptaan perahu yang lebih besar
Peningkatan ilmu pelayaran
Peningkatan hubungan antara kawasan
b. Berikan dua contoh seni bina yang terdapat dalam tamadun
China
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Tembok besar China
Tembok Batu
Kota Larangan
Bangunan Kuil
Pagoda
Pelbagai bentuk pintu gerbang
Pelbagai jambatan
c. Senaraikan dua kaedah pertanian yang diamalkan dalam
tamadun China
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Memperkenalkan tenggala
Membuat batas tanaman
Menggunakan kolar kuda
Memperkenalkan kereta sorong beroda
Penyisir tanah
Tanaman bergilir
Membuat teres untuk pertanian
Sistem pengairan terusan
Mengawal baniir
d.

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada peningkatan
tamadun China untuk mencapai kecemerlangan diri?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Mementingkan pendidikan
Berpengetahuan tinggi
Bersikap inovatif
Bersifat saintifik
Mementingkan penyelidikan
Sedia bmenerima perubahan
Proaktif
Berdidedikasi
Mana-mana yang munasabah
e. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sikap yang
boleh dicontohi daripada kemajuan masyarakat tamadun awal
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Bersikap inovatif
Bersifat saintifik
Berdidedikasi
Bersedia menerima perubahan
Bersikap yakin diri
Mana-mana yang munasabah
5a
.
Nyatakan dua jenis barang dagangan yang diperdagangkan di
peringkat dalaman tamadun India pada masa itu?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Melibatkan perdagangan dalaman
Perdagangan dengan Negara luar
Perusahaan sutera di Bengal
Perusahaan barangan emas
Perdagangan hasil pertanian
Perdagangan rempah/minyak wangi/gading gajah/
besi
b. Senaraikan negara luar yang menjalinkan hubungan
perdangan dengan tamadun India
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Macedonia
Sri Lanka
Asia Tenggara
Asia Tengah
Rom
c.

Pada pandangan anda, mengapakah tamadun India
berkembang dengan pesat pada abad ketiga masihi?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Keamanan
Kebijaksanaan pemerintah
Sanggup menghadapi cabaran
Keupayaan mengeksploitasi sumber
Bersikap inovatif
Peningkatan ilmu pengetahuan
Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemajuan
Mana-mana yang munasabah
d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah langkah yang
perlu diambil untuk meningkatkan perkembangan ekonomi
negara kita?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Meningkatkan ilmu pengetahuan
reatif dan inovatif
Berfikiran terbuka
Bersifat daya saing
Bersifat gigih dan dinamik
Berani menanggung risiko
Bersedia bekerja dalam pelbagai sektor
a.
i.
ii.
Bagaimanakah rakyat merujuk undang-undang berikut?
Hukum kanun 12
Undang-undang Justinian
2 markah
F1 Diukir / ditulis di atas papan
F1 Dibukukan oleh Maharaja Justinian
b. Namakan dua prinsip undang-undang Rom
2 markah
F1
F2
F3
F4
Seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah
Hukuman berdasarkan bukti yang kukuh
Keadilan terhadap setiap individu
Berat hukuman tidak boleh dipengaruhi oleh status
atau kelas pesalah
c. Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang
kepada sesebuah tamadun?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9
F10
F11
Menjamin kedaulatan sesebuah negara
Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah
Menjaga hak asasi rakyat
Melaksanakan hukuman yang adil
Membentuk sistem pentadbiran kemas dan teratur
Memastikan rakyat berdisiplin
Memastikan rakyat hidup bersatu padu
Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang
kaum
Memupuk sikap saling hormat menghormati
Menjamin keamanan Negara
Menjamin kemakmuran Negara
d. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk
mengurangkan kes-kes jenayah di negara kita?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Peranan rukun tetangga
Rakan cop
Bekerjasama dengan pihak keselamatan
Pendidikan pencegahan jenayah
Hukuman yang tegas
Penggunaan cctv di tempat yang berisiko
Rodaaan pihak polis di kawasan berisiko
Mana-mana yang munasabah
2007 Kerajaan Maritim
2009 Kerajaan Agraria Maritim
2012 Monumen
2013 Kerajaan Maritim


TAJUK BAB 3
Pengaruh Hindu Buddha telah bertapak di Asia Tenggara
sejak abad ketiga Masihi
a. Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke
atas Asia Tenggara
2 markah
F1

F2
F3
F4
Dibawa oleh golongan Ksyatria/ tentera /
golongan penakluk.
Dibawa oleh pedagang/ Vaisya.
Dibawa oleh golongan Brahmin/ pendeta.
Pengambilan unsur budaya
b. Nyatakan dua pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam
sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara
2 markah
F1
F2
F3

F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Penggunaan gelaran raja
Raja berkuasa mutlak.
Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib
dilaksanakan.
Penderhaka akan dihukum
Wujud kepercayaan raja bayangan tuhan
Lahir konsep dewa-raja
Raja mempunyai kuasa sakti
Konsep Orde-kosmos ibu kota sebagai pusat alam
Pelbagai adat untuk mengukuhkan kedudukan raja
Upacara pertabalan
c. Mengapakah masyarakat awal di Asia Tenggara membina
candi?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
memperingati orang ternama
mengingati peristiwa penting
Candi lambang agama Hindu Buddha
Rumah ibadat.
kubur raja dan keluarga (menyimpan abu mayat)
Candi tempat meyimpan patung dewa utama.
Candi lambang keagungan seseorang pemerintah
d. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit kepada agama Hindu
dan Buddha?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
meningkatkan pencapaian intelektual masyarakat.
Batu bersurat mengandungi maklumat tentang
agama, pemerintahan, raja dan undang-undang
menunjukkan arahan dan pemberitahuan
pemerintah kepada rakyat.
merupakan bahasa keagamaan
berkembang menjadi bahasa ilmu
Bahasa komunikasi kerajaan awal di Asia Tenggara
e. Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu
memelihara bangunan bersejarah?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Khazanah budaya bangsa
Rasa bangga dengan warisan bangsa
Lambang kemajuan negara
Keagongan zaman zilam
Iktibar dan pengajaran kepada generasi muda
Mana-mana yang munasabah
TAJUK BAB 4
2006 Penyebaran Islam di Makkah
2008 zaman Jahiliyah
2010 Riwayat Hidup & Keperibadian Nabi
2012 Penyebaran Islam oleh Nabi
2013 Jahiliyah

1. Nabi Muhammad s.a.w adalah merupakan pemimpin Agong
sepanjang zaman.
a. Nyatakan pengalaman hidup baginda sebelum dilantik
menjadi rasul
2 markah
F1
F2
F3
Pernah menjadi pengembala kambing
Menjalankan perniagaan bapa saudara baginda
Menjalankan perdagangan secara berseorangan/
sendiri
b. Nyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w sebagai
seorang pemimpin yang wajar dicontohi oleh semua pihak
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Siddiq/ Berkata benar
Fatanah/ Bijaksana
Merendah diri
Penyayang
Pemaaf
Sabar/ Tabah
c. Bagaimanakah pengamalan sifat keperibadian nabi boleh
membantu kehidupan yang gemilang?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Kegigihan
Ketabahan
Tolak ansur
Pemaaf
Menyayangi sesama insan
Hormat menghormati
Mana-mana munasabah
d. Sebagai seorang pelajar, apakah iktibar yang boleh diambil
daripada sejarah perjuangan nabi Muhammad s.a.w untuk
mencapai kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Kebijaksanaan dalam kepimpinan
Mengutamakan keamanan
Permuafakatan
Kesungguhan dalam perjuangan
Menepati janji
Bijak mengatur strategi
Berakhlak mulia
Tidak mudah berputus asa
Mana-mana munasabah
TAJUK BAB 5
2004 Piagam Madinah
2005 Konsep Hijrah
2008 Perjanjian Hudaibiyah
2013 Pembukaan semula Makah
Perjanjian Aqabah
Peperangan dalam Islam

1. Perjanjian Aqabah menjadi pendorong kepada berlakunya
penghijrahan orang Islam dari Kota Makkah ke Kota Madinah
a. Siapakah yang menandatangani Perjanjian Aqabah?
1 markah
F1
F2
Nabi Muhammad s.a.w
Suku Aus/ Suku Khasraj/ orang Madinah
b. Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang pertama
. 3 markah
F1

F2
F3
F4
Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah
s.w.t dan Rasul.
Berjanji membantu perjuangan Nabi s.a.w
Tidak akan melakukan amalan Jahiliyah
Tidak mencuri, minum arak dan membunuh
bayi perempuan.
c. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah
perjanjian aqabah penting dalam sejarah perkembangan
agama Islam.
3 markah
F1
F2
F3
F4
Penghijrahan nabi Muhammad ke kota Madinah
Penyebaran Islam secara meluas
Konsep persaudaraan Islam
Strategi penyebaran Islam
d. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil
daripada peristiwa perjanjian Aqabah
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Amalkan sikap tolong menolong / bekerjasama
Pentingnya pengorbanan utk mencapai kejayaan
Menepati janji
Kesetiaan kepada pemimpin
Mementingkan sikap berdisiplin
Mewujudkan persefahaman
Keikhlasan
Semangat setia kawan
Bersifat terbuka
Tolak ansur / diplomasi
2. Peristiwa Hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan
agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w.
a. Jelaskan konsep hijrah
2 markah
F1
F2
F3

F4
F5
Perkataan Arab bermaksud perpindahan
Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Merujuk perpindahan orang Islam dari kota
Makkah ke Madinah
Memperkukuh kedudukan Islam
Semangat ingin berubah perubahan sikap, cara
berfikir dan tingkah laku
b. Jelaskan sebab berlakunya peristiwa hijrah
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Wahyu Allah
Strategi Nabi untuk menyebarkan ajaran Islam.
Nabi dijemput oleh penduduk Madinah
Penentangan berterusan Arab Quraisy
Pakatan membunuh nabi
c. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan
hijrah dalam sejarah tamadun Islam.
3 markah
F1


F2

F3
F4
F5

F6
F7
F8
Terjalinnya ikatan persaudaraan antara orang Islam
Makkah (Muhajirin) dengan orang Islam Madinah
(Ansar).
Nabi s.a.w mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang
bersengketa berasaskan semangat persaudaraan Islam.
Hijrah dapat menyatukan penduduk Madinah
Melahirkan kehidupan yang harmoni
Membuktikan kebijaksanaan Nabi mengatur strategi
perjuangan.
Memperlihatkan ketabahan Nabi Membuktikan toleransi
kaum boleh melahirkan masyarakat yang cemerlang.
Takwim Islam
d. Pada pendapat anda, apakah pembaharuan yang telah
dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah berhijrah
ke Madinah?
3 markah
F1

F2
F3
F4
F5
F6
Nama Yathrib telah ditukar kepada nama Madinah al-
Muanawwrah atau kota bercahaya.
Dakwah secara terbuka
Hijrah dapat menyatukan penduduk
Nabi s.a. telah membina masjid al-Nabawi di Madinah.
Pembentukan piagam madinah
Penubuhan sebuah Negara Islam
3. Di madinah Nabi Muhammad s.a.w telah menyusun strategi
menyebarkan Islam ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah
dan sekitar Semenanjung Tanah Arab.
a.
.
Nyatakan dua strategi penyebaran Islam di Madinah
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Menghantar perutusan
Nabi tidak memaksa/ sukarela
Menggunakan diplomasi
Melalui toleransi/ tolak ansur
Dilakukan secara bijaksana
Menerusi nasihat yang baik
Teladan yang baik
Mengamalkan akhlak mulia
Menyeru menerusi surat /warkah
b. Senaraikan tindakan orang Quraisy bagi menghapuskan
kerajaan Islam di Madinah
2 markah
F1
F2

F3
F4
Mendapatkan sokongan orang yahudi
Mendapatkan sokongan daripada penduduk arab di
sekitar tanah Arab
Menyerang kafilah perdagangan Islam
Melancarkan beberapa siri peperangan
c.

Pada pandangan anda, mengapakah peperangan
dibenarkan dalam Islam?
2 markah
F1
F2

F3
F4
Mendapatkan sokongan orang yahudi
Mendapatkan sokongan daripada penduduk arab di
sekitar tanah Arab
Menyerang kafilah perdagangan Islam
Melancarkan beberapa siri peperangan
d. Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera
Islam dalam peperangan
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Untuk mempertahankan maruah
Mempertahankan agama
Memelihara harta benda
Melindungi manusia yang tidak berdosa
Menentang kezaliman
Setelah diserang oleh musuh
Menjaga tempat ibadat
Mendapat keizinan Allah/ wahyu
e.

Andaikan anda seorang pemimpin sebuah negara, apakah
peranan yang boleh anda ambil untuk memastikan
keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Mengamalkan akhlak mulia
Saling bertolak ansur
Menunjukkan teladan yang baik
Memiliki kebijaksanaan
Mengutamakan kesabaran
Menggunakan diplomasi
Bermusyawarah
Mana-mana yang munasabah
4. Sejak tahun 622 M sehinggalah pembukaan semula kota
Makkah tahun 630M, telah berlaku beberapa siri peperangan
antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam Madinah
a.

Senaraikan peperangan yang berlaku di antara orang Islam
Madinah dengan orang Arab Quraisy
2 markah
F1
F2
F3
F4
Perang Badar
Perang Uhud
Perang Khandak
Perang Tabuk
b. Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera
Islam dalam sesuatu peperangan yang disertai
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
dilarang membunuh orang yang lemah
Dilarang membunuh orang tua
Dilarang membunuhkanak-kanak
Dilarang membunuh wanita
Dilarang membunuh orang sakit dilarang membunuh
orang yang menyerah diri
Dilarang membunuh binatang ternakan
Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
Dilarang merobohkan tempat ibadat
c.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan bukti
yang menunjukkan Islam berkembang bukan dengan cara
peperangan?
2 markah
F1

F2
F3
Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan
Perang Badar
Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri
mereka iaitu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca
dan menulis sehingga pandai
d.

Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk
mengelakkan peperangan daripada berlaku?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Mengamalkan akhlak yang mulia
Saling bertolak ansur
Kepimpinan melalui teladan
Menghormati hak asasi
Mengelakkan isu-isu sensitif
Mana-mana yang munasabah
e.

Andaikan anda dilantik sebagai pemimpin Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu, apakah yang boleh anda lakukan untuk
menamatkan sesuatu peperangan yang sedang berlaku antara
dua buah negara?
2 markah
F1
F2

F3

F4
Menyelesaikan masalah di meja rundingan
Mengajak kedua-dua negara mengamalkan sikap
tolak ansur
Menggesa negara terbabit mengamalkan sikap
menghormati hak orang lain
Menghantar pasukan pengaman
Mana-mana yang munasabah
TAJUK BAB 6
2004 Syarat Khalifah & Khalifah Umar
2005 Perkembangan Tamadun Islam
2007 Perlantikan khalifah
2009 Turki Uthmaniyah
2011 Kerajaan bani Umaiyah
2012 Pertembungan Tamadun Islam

Kerajaan Bani Abbasiyah &
Khalifah Ar-Rashidin
a.

Nyatakan sifat keperibadian yang dimiliki oleh Khalifah
Uthman bin Affan
2 markah
F1
F2
F3
F4
Hartawan yang dermawan
Bersifat lemah lembut
Bertolak ansur
Mempunyai sikap simpati yang tinggi terhadap
golongan yang memerlukan
b.

Senaraikan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada
kemajuan kerajaan Islam
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Meluaskan wilayah Islam
Mengukuhkan pertahanan
Membina angkatan laut yang pertama
Agama islam tersebar luas
Menyelaraskan bacaan al-Quran
Membina jalan raya
Membina jambatan
Membina rumah rehat untuk pengembara
Memperkukuhkan peranan baitulmal
c.

Nyatakan latar belakang Saidina Ali bin Abu Talib
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6

F7
Keturunan bani hasyim
Sepupu nabi
Memluk agama Islam ketika berusia 10 tahun
Berani/ bersifat kepahlawanan
Berwatak tegas
Berpengetahuan luas dalam perundangan
Islam
Citakan kedamaian dan keharmonian
d.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kita
boleh mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Bertoleransi
Sikap hormat menghormati
Perpaduan kaum
Menghormati kebudayaan orang lain
Menghargai keamanan
Semangat kekitaan
Mana-mana yang munasabah
e.

Pada pendapat anda, apakah kebaikan sistem syura dalam
pemilihan pemimpin?
2 markah
F1
F2
F3
F4
menghasilkan pemimpin yang berwibawa
menghasilkan pemimpin yang berwawasan
memilih pemimpin yang benar-benar layak
pemimpin yang mampu membawa kebahagian di
dunia dan akhirat
mana-mana yang munasabah
2. Seorang Khalifah yang dilantik bertanggungjawab memelihara
kedudukan agama Islam serta mentadbir Negara mengikut
hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan Sunah
a. Jelaskan syarat-syarat untuk menjadi calon khalifah pada zaman
Khulafa al-Rasyidin

2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Calon lelaki Merdeka
Beragama Islam.
Berpengetahuan tentang Islam
Mematuhi perintah Allah
Sanggup melaksanakan hukum Allah
Bersifat adil dan akhlak yang baik.
Tubuh yang sempurna/ sihat Berfikiran cerdas
Warak / pandai mentadbir.
b. Berikan dua kaedah pemilihan khalifah dalam Islam
2 markah
F1
F2
F3
F4
Musyawarah atau Syura
Cadangan daripada satu nama
Pemilihan daripada beberapa calon
Pencalonan oleh sekelompok Masyarakat
c.

Senaraikan pembaharuan yang diaksanakan oleh Khalifah
Umar bin al-Khattab r.a.
3 markah
F1
F2
F3
F4

F5

F6
F7
F8
F8
F9
F10
Perlantikan pegawai.
Menubuhkan majlis syura
Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah
Menubuhkan beberapa jabatan penting Jabatan Tentera,
Jabatan Polis, Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara.
Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain, untuk
mengelak salah laku dan dibayar gaji yang tiinggi.
Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran.
Memperkenalkan Kalendar Islam
Membina terusan dan tali air
Memperkenalkan cukai jizyah
Mengenakan cukai Kharaj
Membina Baitulmal
d. Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia,
bagaimanakah anda mengamalkan ciri-ciri kepimpinan
Islam dalam pentadbiran anda?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Amanah
Bertanggungjawab
Bertoleransi
Akhlak terpuji
Warak
Mana-mana yang munasabah
3a
.
i.
Namakan khalifah yang memerintah kerajaan
Abbasiyah pada masa itu.
1 markah
F1
F2

Khalifah Harun al-Rashid
Khalifah al-Makmun
b. Nyatakan peranan Baitulhikmah pada zaman kegemilangan
kerajaan Abbasiyah
2 markah
F1
F2
F3
F4
Pusat penterjemahan
Menterjemah karya falsafah
Menterjemah karya sains
Penterjemahan karya asing ke bahasa Arab
c. Penterjemahan pada zaman kerajaan Abbasiyah memerlukan
kemahiran berbahasa asing.
Pada pandangan anda, mengapakah kemahiran tersebut
penting?
3 markah
F1
F2
F3
F4

F5
Dapat mempelajari bahasa asing
Menambah seberapa banyak maklumat
Dapat membina kekuatan tamadun
Melahirkan masyarakat yang berilmu
pengetahuan
Melahirkan masyarakat berilmu
pengetahuan
mana-mana yang munasabah
d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah ilmu
pengetahuan penting dalam kehidupan seharian?
2 markah
F1
F2
F3
F4
Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan
Melahirkan modal insan berilmu
Memajukan negara/ membangunkan negara
Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang
kaum
Mana-mana yang munasabah
e.

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul
sebagai pusat keilmuan?
2 markah
F1
F2

F3
F4

F5

F6
F7
F8
Mencapai kualiti pendidikan setanding Negara Maju
Menganjurkan banyak seminar/ konvensyen berkaitan ilmu
bertaraf antara bangsa
Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/ antara bangsa menuntut di
IPT negara
Melahirkan ramai tokoh pemikir/ cendekiawan/ intelektual dalam
pelbagai bidang ilmu
Memajukan kegiatan penyelidikan / R&D
Menggalakkan kegiatan penulisan
Menggalakkan kegiatan penterjemahan
Mana-mana yang munasabah
4. Kerajaan Turki Uthmaniyah telah bermula pada sekitar awal
abad ke-14 dan berakhir pada awal abad ke-20.
a. Nyatakan sejarah pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah
2 markah
F1
F2

F3
F4
F5
Di asaskan oleh Uthman bin Ertughrul
Uthman Berjaya menewaskan tentera
Byzantine
Mendapat sokongan pahlawan tentera/ ghazi
Menakluki kawasan sekitar Anatolia
Dasar perluasan kuasa diteruskan oleh
pemimpin selepasnya
b. Berikan faktor kejayaan kerajaan Turki Utmaniyah
menyebarkan Islam ke benua Eropah
3 markah
F1

F2
F3
F4
F5
F6
F7
Semangat ghazi sanggup berkorban untuk menyebarkan
Islam
Sistem ketenteraan yang tersusun
Kumpulan tentera elit/ janissary
Peralatan senjata moden/ meriam
Armada tentera laut yang kuat
Keadaan politik yang stabil
Kelemahan dan kejatuhan kerajaan byzantine
c. Jelaskan ikhtibar yang boleh diperoleh daripada kejayaan
kerajaan Turki Uthmaniyah untuk kegemilangan Negara dan
bangsa Malaysia
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Semangat berani
Usaha yang bersungguh-sungguh
Tidak berputus asa
Sanggup berkorban demi Negara
System pentadbiran yang tersusun
Keadaan politik yang stabil
Keamanan dalam Negara
Mana-mana yang munasabah

d.

Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat tidak
bersyukur dengan keamanan dan kemakmuran yang telah
diusahakan oleh pemimpin kita?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Negara kacau bilau
Rakyat tidak bersatu
Berlaku pertumpahan darah
Kuasa asing mudah menakluk
Negara tidak membangun
Ekonomi terbantut
Mana-mana yang munasabah
5a
.
Senaraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan
tamadun lain di dunia
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Pertembungan melalui perdagangan dan
perniagaan
Hubungan diplomatik
Penaklukan dan ketenteraan
Pertembungan intelektual
Pertembungan kebudayaan
b.

Apakah kesan pengaruh Islam di Sepanyol?
2 markah
F1

F2
F3
Bahasa Arab menjadi bahasa utama di
Sepanyol.
Lahir golongan Mazarab
Kebudayaan Islam diamalkan oleh
penduduk tempatan
c. Nyatakan dua kesan pertembungan tamadun Islam dengan
tamadun lain
2 markah
F1

F2

F3
F4
Berlaku interaksi dan asimilasi antara
tamadun Islam dengan tamadun lain
Berlakunya pemahaman secara aman tentang
cara hidup
pemahaman tentang keagamaan
pemahaman pandangan politik, ekonomi dan
pentadbiran
d.
.
Pada pendapat anda, apakah sikap yang perlu diamalkan oleh
seseorang individu untuk maju dalam bidang pendidikan?
3 markah
F1
F2
F3
F4
Sikap bersungguh-sungguh
Berfikiran terbuka
Bersifat gigih dinamik
Mengutamakan kesabaran
mana-mana yang munasabah
TAJUK BAB 7
2007 Cara Penyebaran Islam
2010 Teori Kedatangan Islam

Pengaruh kedatangan Islam
Cara Penyebaran Islam


TAJUK BAB 8
2007 Islam Memantapkan Bahasa Melayu
kesenian & seni bina, Nilai-nilai Islam
2009 Undang-undang Kerajaan Melayu
2011 Pendidikan formal

Kesan Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi


John Crawford, Syed Muhammad Naquib al-Attas
Emanuel Gadinho Eredia, S.Q. Fatimi
Snouck Hurgronje
b. Senaraikan dua bukti tentang kedatangan Islam dari
Semenanjung Tanah Arab
2 markah
F1


F2

F3
catatan China menunjukkan orang Arab dan
Parsi mempunyai pusat perdagangan dan
petempatan di Canton
Catatan China menunjukkan telah wujud
perkampungan orang Arab di Ta Shih Sumatera
Persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan
di Asia Tenggara dengan di Semenanjung Arab
c.


Senaraikan dua bukti kedatangan Islam dari India
2 markah
F1

F2


F3
perdagangan yang telah lama wujud
antara India dengan Asia Tenggara
Penemuan batu marmar pada batu nisan
di perkuburan Malik Ibrahim di Gerisik,
Jawa
Penemuan batu nisan Malik al-Salih di
Pasai
F1
F2
F3
F4

F5
F6
Bersama-sama berganding bahu memajukan negara
Berusaha gigih demi masa depan negara
Tidak berputus asa/ menyerah kalah
Usaha yang bersungguh akan menghasilkan
kejayaan
Bersikap positif
Sedia berkorman demi Negara
Mana-mana yang munasabah
d. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kegigihan para
pedagang menyebarkan ajaran Islam di Asia Tenggara
3 markah
2. Perkembangan Islam di Asia Tenggara berlaku menerusi
pelbagai cara. Bagaimanapun para sarjana berpendapat para
pedagang banyak berperanan menyebarkan ajaran Islam.
a.
.
Nyatakan faktor yang membolehkan para pedagang
menyebarkan ajaran Islam di Asia Tenggara?
2 markah
F1

F2

F3
F4
Semangat berdakwah pedagang-pedagang
Islam
Hubungan baik pedagang dengan
pemerintah
Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang
Sifat amanah pedagang
F1
F2
F3
F4
Siak
Kampar
Rokan
Inderagiri
b. Berikan negeri yang berjaya di Islamkan oleh Melaka melalui
perkahwinan putera-puteri Sultan Mansur Shah dan Sultan
Muzaffar Shah.
3 markah
c.
.
Pada pendapat anda, bagaimanakah penyebaran Islam di Asia
Tenggara dilakukan?
3 markah
F1
F2

F3
F4
F5
F6
F7
Perkahwinan politik/ siasah
Perkahwinan pedagang/ mubaligh islam
dengan penduduk tempatan
Melalui pedagang-pedagang Islam
Pengislaman raja/ pembesar
Kelahiran kerajaan Islam
Peranan mubaligh
Peranan pusat Kebudayaan Islam
d. Pada pandangan anda, apakah nilai murni yang diamalkan oleh
pendakwah Islam yang boleh dijadikan contoh untuk meransang
jiwa anak bangsa Malaysia menjadi seorang warganegara yang
bertanggungjawab?
2 markah
F1

F2
F3
F4
Kemurnian sikap serta tingkah laku pedagang
Islam
sifat mahmudah
Kejujuran dan sifat amanah
Sifat lemah lembut
Mana-mana yang munasabah
3a
.
Senaraikan dua aktiviti penterjemahan yang dilakukan oleh
kerajaan Samudera Pasai.
2 markah
F1

F2

F3
Pusat penterjemahan, banyak kitab bahasa
Arab diterjemah ke Bahasa Melayu.
Ulama dan cerdik pandai menjadi pakar rujuk
kepada ulama luar
Sultan Mahmud Syah (Melaka) pernah merujuk
ulama Samudera-Pasai tentang masalah agama
b. Nyatakan dua buku kesusasteraan yang mempunyai
pengaruh gaya penulisan Arab pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka
2 markah
F1
F2
F3
Hikayat Muhammad Ali Hanafiah.
Hikayat Amir Hamzah
Hikayat Nabi Bercukur
c. Penerimaan Islam oleh masyarakat di Asia Tenggara telah
mengubah kehidupan mereka. Pada pandangan anda,
apakah nilai-nilai Islam yang menarik minat mereka
menerima ajaran Islam?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Konsep persamaan taraf
Keadilan
Konsep persaudaraan
Berakhlak mulia
Tolak ansur
Mana-mana yang munasabah
d. Pada pendapat anda, apakah yang boleh
memperkukuhkan perpaduan dan keamanan negara
kita Malaysia?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Bertolak ansur
Hormat menghormati
Semangat gotong royong
Mengamalkan akhlak mulia
Permuafakatan
Mana-mana yang munasabah
4a
.
Apakah pengaruh Islam dalam aspek perdagangan di
Asia Tenggara?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Sistem sukat timbang yang adil
Amalan riba tidak dibenarkan
Mengamalkan unsur halal
Penindasan penipuan dilarang
Perlaksanaan tukar barang dan jual beli yang
adil
b. Nyatakan ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata
wang di Asia Tenggara
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Tarikh Islam dicatat pada mata wang
Nama sultan yang memerintah dicatat
Menggunakan emas
Menggunakan tulisan jawi/ Arab
Ada tulisan Malik / Sultan al-adil
c.

Jelaskan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada
pedagang dan orang asing di Melaka
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Wajib membayar cukai terhadap barangan
Cukai import ditetapkan oleh pemerintah
Pedagang dari Jepun/Jepun dikenakan cukai lima
peratus
Pedagang India/ Ceylon, Tanah Arab, Siam, Pegu
dikenakan cukai enam peratus
Dari kepuklauan Melayu tiga peratus
Orang asing cukai diraja enam peratus
d.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan
terjadi sekiranya urusan perdagangan dijalankan tanpa
menggunakan mata wang?
2 markah
F1
F2
F3
F4
Siste barter digunakan dengan meluas
Ekonomi sukar berkembang
Perdagangan antarabangsa terhad
Ekonomi sukar berkembang
Mana-mana yang munasabah
e. Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang boleh
diambil bagi menjadikan negara kita menjadi kuasa
perdagangan yang penting di Asia Tenggara?
2 markah
F1
F2
F3
F4

F5
Cukai yang berpatutan
Menyediakan prasarana untuk perdagangan
Keselamatan Negara terjamin
Menjalinkan hubungan perdagangan dengan
Negara luar
Memajukan teknologi maklumat
Mana-mana yang munasabah
TAJUK BAB 9
2005 Imperialisme Barat di A.T dan Kesan
2007 Revolusi Pertanian & Perindustrian
2009 Zaman Renaissance
2010 Penjelajahan Pelaut Eropah
2012 Revolusi Pertanian

Reformation, Rev. Perindustrian &
Imperialisme Barat


1. Kejatuhan empayar Rom Barat pada tahun 476 M.
Menandakan bermulanya Zaman Pertengahan sekaligus
bermulanya zaman Gelap
a. Apakah maksud zaman Gelap
1 markah
F1
F2
F3
F4
Zaman mundur
Peringkat awal Zaman Pertengahan
Tiada pentadbiran pusat yang berkesan
Kemerosotan kehidupan/ ilmu pengetahuan
b. Senaraikan ciri-ciri zaman gelap
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Kejatuahan empayar Rom
Kemusnahan kuasa pusat yang mentadbir wilayah
Kemerosotan ilmu pengetahuan
Kemunculan golongan baron
Kemerosotan perdagangan
Gereja sangat berkuasa
Gereja mementingkan akhiat
c. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan persamaan
sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Raja memiliki tanah
Raja mempunyai pembesar yang dinaungi oleh raja
Raja sebagai penaung
Pembesar member khidmat kepada raja
Terdapat golongan hamba
Tuan tanah membayar cukai kepada raja
d. Pada pandangan anda, apakah usaha yang perlu dilakukan
untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang ekonomi
negara?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Menarik minat pelabur asing
Meningkatkan peluang pekerjaan
Menyediakan bantuan modal
Memajukan pertanian
Memaksimakan penggunaan sumber secara maksima
Mana-mana yang munasabah
e. Apakah yang boleh anda lakukan untuk mengelakkan
Malaysia mengalami masalah ekonomi?
2 markah
F1
F2
F3

Berjimat cermat/ belanja berhemah
Membeli barangan produk Malaysia
Menyokong dasar ekonomi Negara
Mana-mana yang munasabah
2a
.
Apakah maksud zaman Reformation?
2 markah
F1
F2
F3
Pembaharuan terhadap sesuatu untuk
menghasilkan sesuatu yang baik.
Pembaharuan agama kristian di Eropah Barat.
b. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah
reformation berlaku di Eropah pada abad ke-16?
2 markah
F1
F2
F3

F4
Kritikan terhadap gereja Katolik
Kepincangan, rasuah/ penyelewengan gereja Katolik.
Penguasa Gereja cenderung mengamalkan gaya
hidup pemerintah.
Berlaku penyelewengan penjualan sijil Indulgences
(surat pengampunan dosa).
c. Senaraikan dua tokoh reformation di Eropah?
2 markah
F1
F2
F3
Martin Luther
Zwingli
John Calvin
d.

Apakah kesan penting reformation terhadap Eropah?
2 markah
F1

F2

F3

F4
Agama Kristian berpecah kepada Mazhab
Katolik dan Protestan.
Masyarakat Eropah berperang mengikut
mazhab
Muncul sikap toleransi antara penganut
mazhab Kristian.
Kuasa Gereja telah dicabar secara terbuka.
e. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil
daripada zaman Reformation?
2 markah
F1
F2
F3
Pentingnya perpaduan
Tolak ansur
Mengadakan permuafakatan
TAJUK BAB 10
2005 Tanaman komersial
2006 Ekonomi Sara Diri
2007 Faktor Perkembangan perusahaan getah
2008 Perusahaan bijih Timah
2011 Faktor Kemajuan Perusahaan Getah
2011 Buruh Luar
2013 Pemilikan TanahKesan-kesan
Dasar Ekonomi
Pembandaran
Masyarakat Majmuk
Pendidikan vernakular
Sektor Perkilangan
Sistem Pengangkutan & Perhubungan
Perkhidmatan kesihatan
1a
.

Apakah perubahan yang dilakukan oleh British untuk
melicinkan urusan kewangan?

1 markah
F1
F2
Menubuhkan institusi kewangan
menubuhkan bank
b.
.
Senaraikan bank-bank Eropah yang membuka cawangan di
Tanah Melayu
2 markah
F1
F2

F3
Algemene Bank Nederland
The Chartered Bank, Hong Kong and
Shanghai Bank
Mercantile bank
c.
.
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan
pengenalan sistem kewangan moden terhadap tanah Melayu
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Kewujudan Bandar baru
Perkembangan ekonomi/ perdagangan
Kemajuan Negara
Peluang pekerjaan
Masyarakat majmuk
Perkembangan pendidikan moden
Mana-mana munasabah
d. Pada pendapat anda, bagaimanakah bank dapat membantu
memesatkan perkembangan ekonomi negara kita?
2 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Pinjaman kewangan/ modal
Kemudahan pelaburan
Menyimpan dengan selamat
Melicinkan urusan perdagangan
Memudahkan pembayaran import/ eksport
Mana-mana munasabah
e. Beri cadangan anda bagaimanakah kita boleh meningkatkan
ekonomi dalam kalangan masyarakat Melayu?
2 markah
F1
F2

F3

F4

Memberi kesedaran kepada orang Melayu
Diberi pendedahan, pengetahuan tentang
kegiatan ekonomi
Memberi galakan untuk menceburkan diri dalam
perniagaan
Meningkatkan ilmu pengetahuan
mana-mana munasabah
2. Tanaman komersil diusahakan secara meluas oleh pemodal
Eropah dan Cina semasa penjajahan di Tanah Melayu.
a. Senaraikan dua jenis tanaman komersil yang diusahakan oleh
pemodal tersebut?
2 markah
F1
F2
F3
F4
Lada hitam
Getah
Gambir
Kopi
b. Pada pandangan anda, mengapakah tanaman tersebut
diusahakan secara meluas?
2 markah
F1
F2
F3
F4
Permintaan yang tinggi
Sumber pendapatan Negara
Pembangunan Negara
Sumber pendapatan kepada pelabur
Mana-mana munasabah
c.

Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu kurang
terlibat dengan kegiatan ekonomi komersil pada zaman
penjajahan?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Kekurangan modal
Tiada galakan penjajah
Terlibat pertanian sara diri
Dasar penjajah
Kekurangan pengetahuan
Penggunaan alatan tradisional
Mana-mana munasabah
d. Sekiranya anda menjadi pemimpin pada masa itu, apakah
langkah yang anda ambil untuk menggalakkan orang Melayu
terlibat dalam kegiatan ekonomi komersil?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Bantuan modal/kewangan
Menyediakan kemudahan latihan
Memberikan pelbagai skim galakan
Memberikan bimbingan
Memasarkan hasil keluaran
Mana-mana munasabah
3a. Nyatakan perubahan yang dialami oleh masyarakat di Tanah
Melayu berikutan perkembangan ekonomi dagangan yang
diperkenalkan oleh British.
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Perkembangan sistem pengangkutan/ perhubungan
Perkembangan ekonomi moden
Masyarakat majmuk
Perkembangan sistem pendidikan moden
Muncul Bandar-bandar baru
b. Senaraikan bandar-bandar yang telah berkembang menjadi
ibu negeri dan memainkan peranan sebagai pusat
pemerintahan dan pentadbiran di negeri-negeri Melayu
2 markah
F1
F2
F3
Kuala Lumpur
Seremban
Taiping
c. Pada pendapat anda, mengapakah pembangunan ekonomi
tersebut tidak menguntungkan penduduk di Tanah Melayu?
2 markah
F1
F2
F3
F4
Masih kekal miskin
Terlibat dengan kegiatan ekonomi tradisional
Kekayaan dinikmati oleh golongan pemodal
Pembangunan tertumpu di Bandar-bandar besar
Mana-mana munasabah
d.
.
Sebagai warganegara yang patriotik, apakah peranan anda
untuk menjamin pembangunan ekonomi negara kita supaya
berterusan?
3 markah
F1
F2
F3
F4
F5
Berusaha bersungguh-sungguh
Memastikan keamanan berterusan
Kreatif dan inovatif
Memiliki pengetahuan/ ilmu yang tinggi
Wujud masyarakat bersatu padu
Mana-mana munasabah
SEMOGA BERJAYA
DALAM
PEPERIKSAAN
SPM 2014