1

SIHIR
0811955004

Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

‫وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ول‬ ‫يفلح الساحر حيث أتى‬
“Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). By sihir itu, dari mana Dan tidak akan menang tukang H. Ade Chalifah saja ia a a datang” (Thaha: 69)

2
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

MAKNA SIHIR
• Secara bahasa adalah sesuatu yang halus, lembut, tersembunyi dan memalingkan • Pekerjaan yang dilakukan secara halus, lembut dan tidak terlihat • Memalingkan sesuatu dari hakikatnya dengan cara yang tersembunyi, halus dan lembut yang tidak dapat diketahui oleh panca indera

• •

3
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

HAKIKAT SIHIR
• Dalam terminologi syariat, sihir adalah azimat, jampi dan buhul tali yang berpengaruh pada jiwa dan raga dan dapat membuat sakit, membunuh, memisahkan pasangan suami istri. • Sihir adalah kesepakatan antara penyihir dan syetan bahwa penyihir akan melakukan perbuatan yang diharamkan seperti kemusyrikan dan kemaksiatan sebagai imbalan atas ketaatan syetan terhadapnya pada hal-hal yang diinginkannya. Dengan demikian sihir adalah produk kemungkaran yang dihasilkan oleh kerjasama dua sejoli, yakni penyihir dan syetan.

4
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

SIHIR

Hasil kerjasama manusia dan jin yang melahirkan produk kemusyrikan, kemungkaran dan fitnah

5
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

SIH IR

Nyata Bukan Khayalan

6
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

SIHIR NYATA BUKAN KHAYALAN
• Al Qur’an dan Al Hadits menjelaskan kepada kita bahwa sihir adalah hakikat bukan khayalan. Sihir dapat menimbulkan kematian, sakit, menghalangi suami untuk menggauli isterinya, perceraian, kebencian atau rasa cinta, dan sebagainya. Allah berfirman: “ Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah.” (al Baqarah: 102)

7
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• ‘Aisyah ra berkata: “Telah disihir Rasulullah saw oleh seorang lelaki dari Banu Zuraiq yang bernama Labid bin Al A’sham, hingga terbayangkan oleh Rasulullah saw melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, hingga pada suatu hari ( atau pada suatu malam) beliau berada di sisiku, tetapi beliau terus berdo’a dan berdo’a. Kemudian beliau berkata: ”Wahai Aisyah, apakah kamu merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa tentang apa yang aku mintakan fatwa kepada-Nya. Telah datang kepadaku dua orang lelaki kemudian salah seorang duduk di sisi kepalaku dan satu lagi duduk di sisi kakiku, lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya: “Sakit apa orang ini?”.Temannya berkata: “Disihir. ” Ia bertanya: ”Siapa yang menyihirnya?” Temannya menjawab: “Labid bin Al A’sham.” Ia bertanya: “Pada apa ia berada?” Temannya berkata: “Pada sisir, rambut dan kulit serbuk sari kormajantan”. Ia bertanya: “Dimana ia berada?” Temannya menjawab; “Di sumur Dzarwan”. Kemudian Rasulullah bersama sejumlah sahabat mendatanginya. Kemudian Rasulullah datang kepada ‘Aisyah dan berkata: “Wahai ‘Aisyah airnya berwarna merah dan kepala kormanya seperti kepala syetan.” Aku berkata: “Ya Rasulullah saw tidakkah engkau mengeluarkannya”. Jawab Rasulullah saw: “Sungguh Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak suka membicakannya kepada manusia sebab ia buruk, maka ia dikubur.” (Bukhari dan Muslim)

8
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

PERBEDAAN SIHIR, KARAMAH DAN MUKZIJAT
• Perbedaan antara sihir, mu’jizat dan karamah ialah bahwa sihir terjadi dengan bantuan sejumlah bacaan, mantera dan perbuatan sehingga terwujudlah apa yang diinginkan oleh penyihir dengan bantuan jin syetan. Karamah tidak memerlukan hal yang demikian itu, bahkan biasanya semata-mata taufik dan himayah dari Allah dengan tidak diprogram oleh orang yang mendapatkannya. Sedangkan mu’jizat terjadi pada nabi dan rasul karena ada tantangan dan menjadi bukti kebenaran ajaran mereka.

9
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

Mu’jizat

Karamah

Sihir

Para nabi dan rasul Orang-orang beriman Orang-orang musyrik Dari Allah Pembuktian kebenaran Terjadi sekali saja Dari Allah Pertolongan dan penguatan Terjadi sekali saja Dari jin/syetan Tipu daya dan penyesatan Berulang-ulang

10
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

Pembawa a a k e b iHn ra m a a n s
Pelakunya dibunuh

11
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

HUKUM SIHIR
• Sihir dalam pandangan syariat Islam adalah kemusyrikan, kekufuran dan kemudharatan. Rasulullah menempatkannya sebagai salah satu dari tujuh hal yang membinasakan. Hukum orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Hal ini sudah disepakati oleh Jumhur shahabat dan ulama seperti Umar, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab bin Abdullah, Jundab bin Kaab, Qais bin Saad, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara Imam Syafi’I berpendapat ia tidak dibunuh kecuali jika dia membunuh dengan sihirnya, maka ia dibunuh sebagai qishash.

12
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

DALIL-DALIL HARAMNYA SIHIR

AL BAQARAH AYAT 102  THAHA: 69  AL FALAQ AYAT 1-3  HADITS AS SAB’UL MAUBIQAAT

13
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• Al Baqarah: 102 “Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa • barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” • Thaha: 69 "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang". • Al Falaq:1-3 “Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.” •

DALIL-DALIL HARAMNYA SIHIR

14
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, ia bersabda: “Jauhilah tujuh hal yang menhancurkan”. Mereka bertanya:”Apa itu wahai Rasulullah?”. Nabi bersabda:” Kemusyikan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkanAllah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, menuduh berzina wanita mu’minah”. (Bukhari) • Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: ”Barang siapa yang belajar dari sebagian ilmu nujum (perbintangan) maka ia telah belajar sebagian dari sihir; bertambah dari apa yang bertambah dari bintang-bintang.” (Abu Dawud dan Ibnu Majah)

15
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• Dari Umran bin Hushain ra ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak termasuk dari kami orang yang melakukan tathayyur (meramal kesialan) atau meminta dilakukan tathayyur, atau orang yang melakukan tenung (santet) atau minta ditenungkan, atau orang yang mensihir atau minta disihirkan. Barangsiapa yang mendatangi seorang tukang tenung lalu membenarkan apa yang dikatakannya maka sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad saw.” (al Bazzar) • Dari Abu Musa al ‘Asy’ary, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak akan masuk surga pecandu khamar, orang yang percaya pada sihir, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan.” (Ibnu Hibban) • Ibnu Mas’ud ra berkata: “Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal atau tukang sihir atau tukang tenung kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka sesungguhnya ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw.”

16

CARA PENYIHIR MENDATANGKAN SYETANNYA
• Tukang sihir atau Kahin adalah pengikut dan penyembah syetan. Diantara keduanya ada kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam melakukan kemungkaran dan kemudharatan. Al Qur’an menjelaskan: “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitansyaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia.” (al An’aam: 112). Ayat lainnya: “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.” (az Zukhruf: 36)

Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

17
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

CARA PENYIHIR MENDATANGKAN SYETAN
Y Bersumpah atas nama syetan Y Memotong tumbal Y Menulis ayat-ayat Al Qur’an dengan sungsang (rajah) Y Menyembah kuburan Y Semedi/bertapa Y Melalui tapak tangan, bola kristal, bakar kemenyan, rajah, dsbnya Y Wirid-wirid bid’ah atau mantera Y Membakar menyan, saji bunga

18
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

SIHIR

YTukang Teluh/Santet YParanormal YGuru Spiritual YTukang Ramal YCenayang YDukun YIlusionis YTukang Sulap

PARA PENYIHIR

19
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

MACAM-MACAM SIHIR
YSihir Kadzibi YSihir ‘Aini YSihir Qulubi YSihir Hasadi YSihir Mahabbati

20
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• 1. Sihir al-Kazhibi, yakni jenis sihir yang sering dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran orang lain dengan bahasa-bahasa yang halus dan lembut yang penuh dengan kebohongan. Tipuan ini sering digunakan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, penyanyi, penyair, peramal, sastrawan, dan orang yang sedang dimabuk cinta. Al Qur’an memberitahukan bahwa para penyair yang mengikuti bisikan syetan dan banyak berdusta: “Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,* dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?” (asy Syu’ara: 221-226) *Yang dimaksud dengan ayat ini ialah bahwa sebagian penyairpenyair itu suka mempermainkan kata-kata dan tidak mempunyai tujuan yang baik yang tertentu dan tidak punya pendirian.

21
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• 2. Sihir al-Qulubi, adalah jenis sihir yang terjadi karena adanya keanehan pada diri seseorang yang senang melakukan amalan-amalan hati, seperti mantramantra tertentu, bertapa di tempat-tempat keramat atau di gua-gua, melakukan puasa mutih, dan hal-hal lainnya yang tidak ada di dalam syariat Islam. Umat Islam yang sering mendapatkan keanehan dari jenis sihir ini adalah para ahli bid’ah, khurafat dan kemusyrikan. Keahlian yang mereka miliki biasanya berkaiatn dengan praktek pengobatan yang sering berada di tengah-tengah masyarakat. Setelah seseorang itu mengamalkan dzikir-dzikir tertentu kemudian mampu mengobati orang-orang yang terkena penyakit kronis, berarti ia memiliki jenis sihir ini. Banyak ustadz dan kiyai yang membuka praktek pengobatan alternativ dengan memnafaatkan sihir ini. Mereka seperti orang-orang yang di luar Islam, yang juga mempunyai keahlian mengobati penyakit-penyakit kronis, seperti ajaran Budha dan Hindu, dan ajaran agama-agama yang lainnya. Sihir jenis ini juga dapat membuat seseorang merasa dapat shalat Jum’at ke Mekah, padahal keadaan yang sebenarnya ia tidak datang ke Mekah, tetapi hanya berada di dalam kamarnya dan tertidur pulas. Jenis syetan yang menipu mereka adalah dari marga Ifrit. Umat Islam yang menyenangi dan mengamalkan sihir jenis ini dinacam oleh Allah dengan firman-Nya: “Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (al Baqarah: 102) Jenis sihir ini telah banyak membuat beberapa kiyai dari pondok-pondok pesantren tersesat karena dijebak syetan oleh sihir ini tetapi mereka tidak merasakannya.

22
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• 3. Sihir al-Hasadi, adalah jenis sihir yang dilakukan oleh para pendengki terhadap orang yang dibencinya. Dikenal dengan sebutan santet, teluh atau tenung. Pengaruh sihir jenis ini dianggap yang paling berbahaya dari jenis-jenis sihir yang lainnya. Orang terkena sihir ini dapat menderita penyakit secara tiba-tiba, hatinya gelisah, kondisi fisiknya melemah, dan mudah putus asa. Para pendengki yang memanfaatkan sihir jenis ini biasanya membawa kepada tukang santet berupa baju, foto, hari dan tanggal lahir dari korban yang akan disantetnya. Tukang santet mengerjakan perintah pendengki sesuai dengan permintaannya, misalnya apabila si pendengki menginginkan korbannya terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan , ia akan mengirimkan syetan untuk memasuki tubuhnya melalui aliran darah dan menyumbat peredaran darah dalam tubuhnya.

23
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• 3. Sihir al-Hasadi, apabila diinginkan korbannya itu rusak rumah tangganya,. Syetan akan dikirim oleh tukang santet untuk memecah belah seluruh anggota keluarganya hingga keadaan rumah tangganya hancur berantakan. Bahaya jenis sihir telah diberitahukan Allah dalam firman-Nya: “Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.” (al Baqarah: 102)

24
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• 3. Sihir al-Hasadi. Syetan yang bekerjasama dengan tukang santet adalah jenis jin kafir dari marga Thaluh. Karena itu sebagian masyarakat menyebut sihir ini dengan teluh. Mereka bersekutu dengan tukang santet membujuk para pendengki untuk memanfaatkan jasa dan keahlian mereka. Al Qur’an menjelaskannnya: “. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul* (al Falaq: 1-5) • *Biasanya tukang-tukan sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut.

25
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• 4. Sihir al-‘Aini, yakni jenis sihir yang dapat mempengaruhi pandangan mata dan daya khayal seseorang. Termasuk jenis sihir ini adalah para tukang sulap dan tukang pembuat ilusi. Dari kalangan kafirin ada tokohnya semisal David Copperfield dan pesulap-pesulap yang lainnya. Dari kalangan orang Islam, biasanya jenis sihir ini datang kepada para ahli bid’ah, khurafat dan orang-orang yang musyrik. Nabi Musa as pernah menghadapi para tukang sihir dari jenis ini. Firman Allah: “Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (mena'jubkan). Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.” (al A’raf: 116-117) • Dalam sabda Nabi saw; “Pandangan mata (al ‘aini itu benar adanya dan dan dapat didatangi syetan.” (Bukhari) • Oleh karena itu apabila melihat sesuatu yang menakjubkan hendaklah ingat sabdanya saw: “Barangsiapa melihat sesuatu yang mengesankan , hendaklha ia mengucapkan, “Masya Allah, Laa haula walaa quwwata illa billahi”, maka ia tidak akan terkena bahaya (sihir ‘aini).
 

26
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

• Sihir al-Mahabbati, adalah jenis sihir untuk
menundukkan hati seseorang agar menyukai orang lain atau yang menyihirnya yang sebenarnya tidak disukainya. Jenis sihir ini biasanya dilakukan oleh orang yang hendak menguasai orang lain. Sering terjadi dalam hubungan pribadi antara lawan jenis, ingin merebut isteri atau suami orang lain, atau menundukkan atasannya agar supaya menyenanginya hingga dapat promosi jabatan,proyek atau lain sebagainya. Dikenal dengan istilah pelet atau gendam. Orang yang terkena sihir ini akan terikat hatinya dan lemah dihadapan orang yang menyihirnya, atau senantiasa teringat, terbayang dan rindu dendam yang mendalam kepadanya. Jimat yng dipakai untuk menimbulkan daya tarik sehingga orang yang melihatnya akan menyukainya adalah susuk. Jenis syetan yang bekerja pada jenis sihir ini adalah dari bangsa jin kafir marga suk-suk.

27

BENTENG TERHADAP SIHIR
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

ZTaqwa ZBeribadah ZBanyak berdzikir ZMenjaga wudlu ZMembaca Al Qur’an ZTidak maksiyat ZTidak berpanjang angan ZBerkawan orang shaleh ZMenjauhi makanan haram/syubuhat ZMenjaga kebugaran pisik

28
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09 dan As Sunnah

DOA BERLINDUNG DARI KEMUSYRIKAN
‫اللهم إنا نعوذ بك‬ ‫من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بمال‬ ‫نعلمه‬ “Ya Allah kami berlindung kepadamu dari
memusyrikkan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari apa-apa yang tidak kami ketahui”

‫92‬
‫90/71/21 ‪Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an‬‬ ‫‪dan As Sunnah‬‬

‫الختام‬ ‫سبحانك اللهم وبحمدك أشهد‬ ‫أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful