ETAPES DE LA HISTÒRIA

HISTÒRIA, Fonts
La història és la ciència que estudia i exposa els fets ocorreguts al llarg del
temps, ja sigui en el seu conjunt o alguns d’ells en particular, i especialment
els referits a l’ésser humà i les seves societats.
-Arqueòleg és el que analitza les restes materials de la vida quotidiana i
s’encarreguen d’investigar les primeres etapes històriques.
- Historiador és el que estudia els fets i processos que hi ha a les
societats.
Mesurar el
temps històric
Per mesurar el temps utilitzem diferents unitats, que designen moments del
passat, del present o del futur. Així doncs, quan ens referim a fets que van
passar en temps llunyans, utilitzem un altres conceptes:

Any…………………………………52 setmanes o 365/6 dies
Lustre……………………………..5 anys
Dècada…………………………..10 anys
Segle…………………………….100 anys
Mil·leni.……………………..1000 anys


Per designar els segles i de vegades els mil·lenis, s’utilitzen els nombres romans.

Per a determinar la data d’un esveniment històric cal establir un any que ens
serveixi de punt de partida.
El naixement de Jesús el Crist és el fet històric més important per als cristians. Per
això, la cultura occidental l’ha adoptat com a punt de referència per a mesurar el
temps històric. Així parlem dels anys abans a Crist (a.C.) i dels anys després de Crist
(d.C.).

Per saber a quin segle correspon un any determinat, agafem la xifra de les centenes
(i la xifra dels milers en el cas que tingui) i afegim una unitat a les centenes.
814…………………8 + 1 = 9 …………………….. Segle IX
1674………………16 + 1 = 17…………………… Segle XVII

Aquesta cronologia no és compartida per les altres cultures.
Els musulmans consideren any 1, l’any 622, data en què es va produir la fugida de
Mahoma de la Meca a Medina. Així, el 1378 musulmà correspon al 2000 de la nostra
cultura.
Amb els nombres de les dates de vegades succeeixen coses molt curioses...
Preparat per a jugar?
•Pensa en una data, la que tu vulguis, per exemple el 5 d’Octubre de 2007.
•Ara s’ha d’escriure aquesta data com si fos un sol nombre; com que el mes
d’Octubre és a la posició 10 escriurem la data com:
05102007
•Ordenem les xifres d’aquest nombre de la més gran a la més petita
75210000
•Ara ordena-les a l’inrevés, de la més petita a la més gran
00001257
•Resta els dos nombres que et van quedar al ordenar les xifres (resta sempre el més
gran menys el més petit)
75210000 – 00001257 =75208743
•Suma les xifres del nombre que va quedar com a resultat de la resta
7+5+2+0+8+7+4+3 =36
•Ara suma les xifres del nombre que et va quedar com a resultat de la suma
3+6 =9 El resultat és 9
Per a qualsevol data que escullis el resultat SEMPRE serà 9!
Etapes de
la història
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3700

http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf
ACTIVITATS

1. Escriu amb números romans els següents anys:

126 a.C 1678 d.C 501 a. C 1999 d.C

2. A quin segle corresponen aquests anys?

2001 24 a.C 678 1492

3. Ordena cronològicament

123 d.C – 1 d.C – 2 a. C – 1000 a. C – 268 a C – 1735 d. C – 2981 a.C – 18 d. C

4. Explica què és la història i què són i quines són les fonts històriques
ACTIVITATS

1. Elabora i decora una línia del temps on es vegin les etapes de la història, els
segles o anys en que es desenvolupa i un fet important del moment. Dibuixa
alguna cosa representativa de la època o enganxa una fotografia.

Exemples: