You are on page 1of 17

Buitenklimaat

Les 1
Strategisch Management

Beslissingen nemen

(hoe – wat – wanneer – waar – waarom)


Omgeving van de Organisatie

Situaties
Situaties: Contextuele omgeving
Technologie Wetenschap
Partijen: Transactionele omgeving
Partijen

Leveranciers
Afnemens

Arbeids-
Politiek Organisatie markt
Banken
Overheid

Concurrenten Werknemers

Belangengroepen

Economie Cultuur
Hiërarchie van doelen en plannen

Topmanagement Missie Lange termijn

Topmanagement Strategische doelen Strategische plannen Lange termijn

Middenkader Tactische doelen Tactische plannen Middenlange termijn

Werkvloer Operationele doelen Operationele plannen Korte termijn

Bron: aangepast overgenomen uit Stoner, Management, 5e druk, Academic Service


Raming bij ongewijzigd beleid

Winst

Verwachte Strategische kloof


ontwikkeling bij
ongewijzigd beleid

0
Tijd

Verlies
Het strategisch managementproces

Strategisch managementproces

Interne analyse Omgevingsanalyse

Sterke en zwakke punten Kansen en bedreigingen

SWOT – analyse

Raming bij Ongewijzigd Beleid (ROB) Alternatieve strategieën

Sterke en zwakke punten Keuze

Implementatie
De ingevulde STEP analyse

1. Welke factoren uit de indirecte omgeving beïnvloeden de organisatie?


2. Welke van deze factoren vormen nu of in de toekomst kansen of bedreigingen
voor de organisatie?

Politiek en wetten
Economie
Anti-monopolie & anti-kartelwetgeving –
Conjunctuur – Levensfase van de
Milieubeschermende maatregelen en
bedrijfstak – Trend van het BNP –
wetten – Belastingklimaat en –wetgeving
Rentestand – Monetaire situatie –
– Regulering van buitenlandse handel –
Besteedbaar inkomen van klanten –
Arbeidsrecht – Politieke stabiliteit van
Beschikbaarheid van energie en kosten
overheid en democratie

Technologie
Socio-culturele factoren
De overheidsuitgaven voor research –
Demografie – Inkomensverdeling –
de gerichtheid van de overheid en
Sociale mobiliteit – Verandering van de
industrie op technologie – De snelheid
levensgewoonten – Houding ten
van de overdracht van technologie – De
opzichte van werk en vrije tijd –
snelheid van veroudering van
Consumentisme - Opleidingsniveau
technologie

Bron: aangepast overgenomen uit Johnson & Scholes, Exploring Corporate Strategy, 3th ed, 1993
Prentice Hall
De waardeketen van Porter

Ondersteunende
Technologieontwikkeling
activiteiten

Personeelsmanagement

Primaire
activiteiten Inkomende Uitgaande Marketing After-sales
Productie
logistiek logistiek en verkoop - service

Ondersteunende
Inkoop
activiteiten

Infrastructuur en organisatie
Uitgangspunten voor een strategie

■ De benadering van Porter


■ De benadering van Johnson en Scholes
■ De benadering van Cooper
■ De strategietypologieën van Miles &Snow
De benadering van Porter (1980)

Concurrentievoordeel

Lage kosten Differentiatie

Breed 1 2
segment Kostenleiderschap Differentiatie

Concurrentiebereik

Klein 3a 3b
segment Kostenfocus Differentiatiefocus
De strategische klok –
Johnson en Scholes (1993)

Hoog
Differentiatie
4

Hybride Differentiatie-
3 5 focus

Perceptie van
de toegevoegde Lage
2 6
waarde prijs

Lage prijs/ Strategieën


1 7
lage toegevoegde die gedoemd zijn
waarde te mislukken
8
Laag

Laag Prijs Hoog

Bron: Johnson & Scholes (1993)


Alternatieven voor strategieontwikkeling

Producten

Huidige Nieuwe

50%1 33%
Huidige
Marktpenetratie Productontwikkeling

Markt

20% 5%
Nieuwe
Marktontwikkeling Diversificatie

1 het percentage geeft een gemiddeld slagingspercentage aan

Bron: Anshoff, 1968


Methoden voor uitvoeren van
een strategie

■ Zelfstandige ontwikkeling
■ Fusie en overname
■ Samenwerkingsvormen
4 vormen van samenwerking

Zwak Samenwerking Sterk

Losse markt- Contractuele Eigendoms-


Integratie
combinaties relaties relaties

• Netwerken • Co-makership • Jointventures • Overnames


• Strategische en contract- • Fusies
allianties productie
• Outsourcing
• Licenties
• Franchises
Evaluatie en selectie van
strategische alternatieven
■ Geschiktheid
■ Marktpositie
■ Levenscyclus
■ Productportfolio
■ Waardeketen
■ Haalbaarheid
■ Analyse van producten, markten en technologie
■ Bedrijfseconomische analyse
■ Analyse van beschikbaar kapitaal/mensen
■ Aanvaardbaarheid
■ Opbrengsten
■ Risico’s
■ Belanghebbenden
■ STEP-factoren
Uitwerking

Tactische planning:

■ Inkoopplan
■ Logistiek plan
■ Productieplan
■ Personeels- en organisatieplan
■ Marketing verkoopplan
■ Financieel plan
■ Kwaliteits- informatie, communicatieplan
Opdracht

In het volgende uur:


■ Informatie opzoeken over:

■ De step
■ Diabolomodel
■ Porter
■ Casus “De Vette Bol” uitwerken

■ Daarna terugkoppeling over de casus.