Tema 2.

A nutrición humana

¿qué é a nutrición?
• Un ser vivo ten que nutrirse para seguir vivo, xa que precisa meteria e Enerxía • Obtemos así principios inmediatos
– Orgánicos – Inorgánicos

• A Enerxía os seres humanos obtémola os seres humanos a partir de procesos químicos sobre a mat. Orgánica. Neste proceso interveñen

• Alimentación consiste na obtención, preparación e inxestión dos alimentos. A nutrición é o proceso mediante o cal os alimentos inxeridos se transforman e se asimilan, ou o que é o mesmo, se incorporan ó organismo dos seres vivos.

Alimentación e nutrición

Os nutrientes: precisos para a vida
• Proporcionan enerxía • Na respiración celular obtemos enerxía co:
– Osíxeno aportado polo Ap. Respiratorio (através do circulatorio) – Nutrientes aportados polo dixestivo e as reservas do organismo – Os refugallos de desfeito son eliminados polo Aparato circulatorio que as transporta ó excretor e ó respiratorio (CO2)

• Respiración celular:
– Imprescindible a presencia de O2 – Lévase a cabo nas células – Proceso bioquímico complexo para conseguir E
• Combustión dos nutrientes Nutrient • Xérase substancias de refugo (comoes o CO2)

– As reaccións máis importantes son na mitocondria
O2 O2 Vaso sanguíneo CO2 CO2

Xacobo de Toro©2008

• O aparato dixestivo:
– preparación dos alimentos. ( )
dixestion

http://www.supersaber.com/digestivo.htm Flash

• Formado por:
– Tubo dixestivo – Glándulas accesorias
ANIMACIÓN EN FLASH DA DIXESTIÓN

• O aparato dixestivo: preparación dos alimentos. ( http://www.supersaber.com/digestivo.htm Flash dixestion) • Tubo dixestivo (8m) • Variable en forma e diámetro. Dende a boca ao ano.
– – – – – – Cavidade bucal Farinxe Esófago Estómago Intestino delgado Intestino groso

Xacobo de Toro©2008

Xacobo de Toro©2008

• Glándulas accesorias: Verten secrecións ó tubo (enzimas entre outros)
• Salivares • Gástricas • Intestinais
– Fígado – Páncreas

• ¿Onde?No aparato dixestivo e polo proceso da dixestión: • A dixestión é o proceso de transformación dos alimentos que son inxeridos en sustancias máis sinxelas para ser absorbidos • No proceso actuarán enzimas dixestivas.
– Procesos:
• Predixestión:
– Mastigación –

2. A PREPARACIÓN DO PROCESO DIXESTIVO: PREDIXESTIÓN

Xacobo de Toro©2008

• Mecánico: trituración alimentos • Realizado polos dentes e axudados pola lingua (mestura os alimentos coa saliva)

A MASTIGACIÓN:

Xacobo de Toro©2008

Xacobo de Toro©2008

A INSALIVACIÓN:
• Estimulada por órganos sensoriais:
– gusto, – vista – Ou olfato.

• Producción de saliva: líquido producido nas glándulas salivares • Axuda a formación do Bolo alimenticio: saliva e alimento triturado • Funcións da saliva:
– Facilita o traslado do bolo cara farinxe e esófago – Inicia a dixestión, contén enzima dixestiva que transforma almidón en azucres sinxelos. – Bactericida

Xacobo de Toro©2008

A DEGLUTICIÓN
• É a acción de tragar o alimento axudado pola lingua. Evítase que entre nas vías aéres pola epiglote • Avance do bolo alimenticio é grazas aos movementos peristálticos: contracción das capas musculares da parede do tubo dixest. • Comprende o paso por:
– Farinxe ou gorxa – Esófago – Estómago

Xacobo de Toro©2008

as • Recuberto por glándulas na súa parede interna que segregan xugo gástrico, pero protexido do mesmo por unha capa Pílor o de mucus. • O xugo gástrico secrétase pola percepción dos alimentos e co contacto cos mesmos no estómago. Está formado por:

3.O PROCESO DIXESTIVO Cardi

– Pepsina: enzima involucrada na dixestión das proteínas – HCl (Ac. Clorhídrico):
• Activa a pepsina • Disgregación fibras dos alimentos • Efecto bactericida sobre o alimento

• Ca entrada do bolo se produce unha contracción das capas musculares do estómago que favorecen o movemento e amasado do quimo (mestura do bolo coas secrecións gástricas de consistencia fluída). • Canto máis tempo pas,a maior acidificación e licuefacción do quimo debido a secreción dos xugos gástricos. • Cando a acidez é elevada ábrese o píloro e o quimo pasa ao intestino delgado, na zoa do duodeno.

Xacobo de Toro©2008

Xacobo de Toro©2008

• Vómito: Expulsión do quimo que está no estómago.
– Causado por:
• Substancias tóxicas • Alimentos en mal estado • Enfermidades

• Intestino delgado • Ten glándulas na mucosa que libera xugo intestinal: enzimas que dixiren todo tipo de nutrientes. • Está formado por:
– Duodeno (25 cm) – Xexuno: tramo longo – Íleo – Válvula ileocecal

3.2. Dixestión no intestino delgado:

Xacobo de Toro©2008

• Fígado:
– Grande e violáceo – Localízado á dereita do abdome, diante do estómago

Xacobo de Toro©2008

• Vesícula biliar:
– Órgano localizado preto do duodeno – Función:
• Almacea o bile producido polo fígado • Libera a bile a través da Ampola de Vater.
– Cando?: só cando entra quimo no intestino

– Composición bile:
• Sales biliares: dixestión das graxas por emulsión( para a acción dos xugos dixestivos) • Auga, graxas e colesterol

Xacobo de Toro©2008

• Páncreas:
– Glándula localizada embaixo do estómago – Función:
• Endocrina: produce hormonas regulando a [glucosa] en sangue e glucóxeno no fígado. • Dixestiva: libera xugo pancreático a través da Ampola de Vater.

– Composición xugo pancreático:
• Enzimas dixestivas para:
– Glícidos, graxas e proteínas

• Bicarbonato sódico: neutraliza a acidez do quimo.

Xacobo de Toro©2008

• Proceso dixestivo:
– No intestino: lévase a maior % dos procesos dixestivos:
• Quimo entra en contacto coas secrecións verquidas por páncreas,fígado e intestino formando o quilo.

– Existen unha serie de reaccións químicas durante a dixestión mediadas por enzimas:

Amidó n Patac as

Malto sa

Glicos a

Xacobo de Toro©2008

Amilasa Maltasa

Sacaro sa
Az ucr e: A Gol os a

Glicosa &Fructosa Glicerina & Ac. graxo

Sacara sa

Graxas

Lipasa Aceite Proteín as Carne

Pepsina Péptid os Péptidos curtos e Tripsina Erepsina

• 3.3. Absorción dos nutrientes: • Absorción: é o paso dende intestino delgado ao sangue de:
– Nutrientes – Sales minerais – Vitaminas

Xacobo de Toro©2008

• Superficie de absorción total no intestino delgado: 400 m2. • Lugar: nas vilosidades intestinais moi capilarizados.
– Cada vilosidade está formada por células que a súa vez presentan pregues: as microvilosidades

3.4. No intestino groso:
– Máis curto (1m) – Maior diámetro

Xacobo de Toro©2008

• O quilo pasa a través da válvula ilocecal ao int. Groso, que é:

• Diferéncianse os tramos:
– Cego e apéndice – Colon: Desenvólvense flora intestinal que xeran vitaminas
• Ascendente • Transverso • Descendente

– Recto e ano

Xacobo de Toro©2008

• Funcións:
– Reabsorción da auga – Formación das feces por compactación e explusión delas. – Fabricación de vitaminas polas bacterias endosimbiónticas

• Fin:
– Traslado ate o ano das feces por movementos peristálticos e expulsión do organismo

Enfermidades do dixestivo (Ler definicións do libro)
• Cavidade bucal:
– Caries: – Xenxivite

• Estómago
– Gastrite – Úlcera

Ictericia

• Fígado
– Hepatite – Cirrose – Cálculos biliares

• Intestino:
– Infeccións intestinais:
• Gastroenterites • Cólera • Febres tifoideas

Gastroenterite

Cólera: consecuencias graves!, incluso morte

Salmonelose

– Intestino:
• Salmonelose • Apendicite • Estrinximento
Apendicite

• Diarrea

Xacobo de Toro©2008

O Aparato respiratorio

Xacobo de Toro©2008

• Respiración celular:
– Imprescindible a presencia de O2 – Lévase a cabo nas células – Proceso bioquímico complexo para conseguir E
• Combustión dos nutrientes Nutrient • Xérase substancias de refugo (comoes o CO2)

– As reaccións máis imporatantes son na mitocondria
O2 O2 Vaso sanguíneo CO2 CO2

Xacobo de Toro©2008

¿Quén será o responsable do intercambio de gases??
• O aparato respiratorio:
– Capta O2 do aire pata transferilo ao sangue Gas – Recolle CO2 do Proporción para expulsalo sangue no aire(%) N2 (nitróxeno) 78% ao exterior
O2 (osíxeno) 21% CO2 (Dióxido de carbono) Outros 0’04% 0’96%

• Formado por:
– Vías respiratorias

• Punto de entrada: Fosas nasais e boca.
– Conectadas pola farinxe, quentan o aire de entrada • Fosas nasais:
• Moi capilarizadas e sinuosas: misión:quencer o aire

Xacobo de Toro©2008

• Farinxe:
– Atopamos nela as amígadalas, implicadas no sistema inmune

• Larinxe:
• Regulada na entrada pola epiglote. • Formada por cartilaxes para mantela aberta • Atópanse despois da epiglote as corda vocais:
– Repregramentos anulares que emiten sons ao vibrar co aire

Xacobo de Toro©2008

Cordas vocais

• Tráquea:
– Conducto de lonxitude = 12 cms – Formado por aneis de cartilaxe

Xacobo de Toro©2008

• Árbore bronquial:
– Bronquios:
• División da tráquea en dous • Formada por aneis de cartilaxe • Penetran no pulmón

– Bronquiolos
• Divisións dos bronquiolos • Sen aneis de cartilaxe

• Alvéolos pulmonares
– Formacións moi pequenas en forma de saco ás que se conduce o aire que chega

Xacobo de Toro©2008

• Pulmóns:
– Organo elástico e esponxoso – Rede formada por :
• • • • Bronquios Bronquiolo Alvéolos Capilares sanguineos
Pulmón

• Están rodeados pola pleura:
– Formada por 2 membranas – No medio hai líquido pleural

• A ventilación pulmonar: • Intervén o diafragma e músculos da caixa torácica • En repouso= 16 veces/min e 8 L

Xacobo de Toro©2008

Enfermidades do aparato respiratorio víricas
• Resfriado: infección vírica. Non se curan con antibióticos

Enfermidades do aparato respiratorio víricas
• Gripe: infección vírica. Síntomas semellantes ó catarro. NON se curan con antibióticos.

• Bronquite

Enfermidades do aparato respiratorio causadas comunmente por bacterias

• Farinxite

Enfermidades do aparato respiratorio causadas comunmente por bacterias

• Neumonía

Enfermidades do aparato respiratorio causadas comunmente por bacterias

Asma:

Enfermidades do aparato respiratorio causadas por alerxias

Alerxia:

O APARATO CIRCULATORIO

O sangue
• Líquido viscoso • Ser humano= 5’5 L • Ten moitas funcións:
– Transporta
• O2 e nutrientes • Hormonas

Formado por:

– Recolle productos de refugallo:
• CO2, urea, ac. Úrico

– Intervén na defensa do organismo (Sistema inmunitario) – Regulación da Tª corporal
03/04/08 Xacobo de Toro. Marzo do 2008

Eritrocitos=Glob.vermellos=Hemacias

• • • •

Carecen de núcleo Discoides Conteñen hemoglobina (contén Fe) Transportan O2 e CO2

Transporta O2
03/04/08 Xacobo de Toro. Marzo do 2008

Leucocitos=Glob. Blancos
•Cit. Granulad o •Núcleo polilobula do •Fagocita n Interveñen na defensa do organismo

•Proden anticorpos

•Fagocitan

03/04/08

Xacobo de Toro. Marzo do 2008

Agranulocitos: Sen granulacións

03/04/08

Xacobo de Toro. Marzo do 2008

Trombocitos ou plaquetas
• Entre 200 000 -300 000 /mm3 • Permiten a coagulación do sangue.

03/04/08

Xacobo de Toro. Marzo do 2008

Vasos sanguíneos
• Arterias e arteriolas: conducen o sangue procedente do corazón • Veas e vénulas: conducen o sangue cara o corazón. • Capilares
03/04/08 Xacobo de Toro. Marzo do 2008

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.