1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Masyarakat Politik Pembangunan Negara dan Perkembangan Dunia Perubahan Sosial Perancangan dan Pelaksanaan Kurikulum Murid, Kehendak dan Keperluan Perkembangan Ilmu dan Kepentingannya Kehendak dan Perubahan Kurikulum

Tyler menekankan bahawa pengembangan kurikulum untuk bidang pembelajaran apapun harus didasarkan kepada 4 pertanyaan seperti berikut;
i. ii.

iii.

iv.

Apa tujuan yang hendak dicapai? Pengalaman apa yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana mengatur pemberian pengalaman itu secara efektif? Bagaimana mengetahui apakah tujuan telah dicapai?

4 perkara yang menjadi prinsip asas iaitu:
a) b) c) d)

Objektif pendidikan Kandungan Kurikulum Kaedah Pengajaran Penilaian

   

Ilmu pengetahuan yang hendak diajarkan kepada pelajar Kemahiran, sikap dan nilai Isi-isi Sumber-sumber isi kandungan kurikulum Isi-isi yang dipilih hendaklah selaras dengan objektif kurikulum

 a) b)

c)

d)

Langkah-langkah pembinaan kurikulum Mendefinisikan tujuan pendidikan Membina aktiviti-aktiviti atau pengalaman yang dapat menepati tujuan tersebut Mengorganisasi aktiviti-aktiviti dan pengalaman Menilai sama ada tujuan telah dicapai atau tidak

Dimana mereka menekankan nilai mencari satu titik pertengahan antara pendekatanpendekatan tersebut:
a) b)

Teknikal-saintifik Nonteknikal-nonsaintifik

       

Guru Pelajar Pengetua/Guru Besar Bahagian pendidikan Guru Pakar kurikulum Jabatan pendidikan Kementerian pendidikan Pejabat pendidikan Daerah

    

Pusat Perkembangan Kurikulum Organisasi-organisasi Profesional Lembaga Peperiksaan Ibu bapa Struktur sistem Persekolahan dan pendidikan

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Tujuan Rasional Matlamat dan Objektif Sasaran dan Prasyarat Deskripsi Mata Pelajaran Rancangan Pengajaran Bahan Rancangan Pengukuran dan Penilaian

             

Kamaruddin Hj. Husin (1996). Sekolah dan Perkembangan Kanak-kanak. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.   Boon Pong Ying dan Ragbir Kaur. (1998). Siri Bimbingan Diploma Perguruan Psikologi 2. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.   Mok Soon Sang. (2006). Pengantar Pendidikan Teras. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.   Prof Madya Dr. Bustam Kamri. (2007). Pendekatan dan Kurikulum dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Meteor Doc. Sdn. Bhd.   Ishak Alishah Ahmad. (2003). Panduang Pengajaran Bertema Prasekolah. Kajang: Aras Mega (M) Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful