You are on page 1of 47

PENATARAN BAHASA

Penulisan Kata
KATA DASAR
 Ditulis sebagai satu
kesatuan.
Contohnya:

 Suara penyanyi itu


merdu sekali.
KATA TURUNAN/KATA
TERBITAN

 Takrif:
 Kata dasar yang
menggunakan
imbuhan (awalan,
sisipan dan akhiran)
 Kata yang
menggunakan bentuk
terikat seperti maha-
dan tata-.
KATA DASAR
BERIMBUHAN
 Berjalan
 Kesinambungan
 Jahitan
 Menganaktirikan
GABUNGAN KATA BENTUK
TERIKAT
 Antikerajaan
 Dwibahasa
 Poligami
 Poliklinik
 Swadaya
PENULISAN IMBUHAN YANG
BERUBAH DARIPADA EJAAN
LAMA

 Ejaan Lama Ejaan Baru


 di-makan dimakan
 di-lihat dilihat
 di-Kuala Lumpur di Kuala Lumpur
AWALAN SA- DIUBAH MENJADI
SE-
 Ejaan Lama Ejaan Baru
 sa-bagaimana sebagaimana
 Sa-saorang seseorang
 Awalan se- ditulis serangkai dengan kata yang
mengikutinya dan tanda sempang dihapuskan.
INGATAN:
Tanda sempang digunakan
apabila se- diikuti oleh kata
nama khas yang bermula
dengan huruf bsar.

 Contoh:
 se-Nusantara
 se-Malaysia (Persatuan Pelajar
Melayu se-Malaysia)
PENULISAN PARTIKEL –LAH,
-KAH, -TAH, DAN PUN
 Ejaan Lama Ejaan Baru
 ada-lah adalah
 tolong-lah tolonglah
 kenapa-kah kenapakah
 bila-tah bilatah
KATA GANDA
(Ditulis dengan tanda
sempang)
 Kata ganda penuh:
 jari-jari
 buku-buku
 lompat-lompat
KATA GANDA
 Kata ganda
berimbuhan:
 sekecil-kecil
 seindah-indah
 berjalan-jalan
KATA GANDA
 Kata ganda
berentak:
 lauk-pauk
 hingar-bingar
 gundah-gulana
KATA GANDA YANG MENERIMA
APITAN
 Tanda sempang
tetap digunakan:
 dikucar-kacirkan
 keramah-tamahan
PERULANGAN GABUNGAN
KATA NAMA
 Ulangan kata nama
yang diterangkan
iaitu kata yang
pertama, bukan
seluruh rangkai
kata. Contoh:
 balai-balai raya
 pasu-pasu bunga
PARTIKEL PUN

 Ada dua cara menulis partikel “pun”. “Pun” yang bererti


juga ditulis terpisah daripada kata yang ada di sampingnya.
Contoh:
 Apa pun yang dimakannya, dia tetap kurus.
PARTIKEL PUN YANG DITULIS
SERANGKAI
 Ada 13 kata:
 adapun bagaimanapun
 andaipun kalaupun
 biarpun lagipun
 kendatipun meskipun
 mahupun sungguhpun

 sekalipun
 walaupun
 ataupun
PENULISAN KATA MAJMUK
 Ditulis secara
terpisah:
 sama ada
 kereta api
 urus setia
KATA MAJMUK MANTAP
 Dieja serangkai:
 antarabangsa
 beritahu
 bumiputera
 jawatankuasa
 kakitangan
 kerjasama
 warganegara
 olahraga
Kata majmuk (sambungan)
 Pesuruhjaya
 Setiausaha
 Sukarela
 Suruhanjaya
 Tandatangan
 Tanggungjawab
 Matahari
PENULISAN PARTIKEL
-LAH, -KAH, -TAH DAN PUN
 Ditulis serangkai dengan kata dasar
yang mendahuluinya. Contoh:
 adalah
 apakah
 bilatah
KESALAHAN MENGGUGURKAN
SATU DARIPADA HURUF “G”
 Apabila dimbuhkan
dengan “meng-” atau
“peng-” huruf “g”
pada kata dasar kekal:
 mengunakan

sepatutnya
menggunakan
penganas sepatutnya
pengganas
KESALAHAN MENAMBAH SATU
HURUF “K” APABILA KATA
DASAR BERAKHIR DENGAN
HURUF Apabila
“K” diimbuhkan

dengan apitan yang


berakhiran “-an” atai “-
i”:
 kenaikkan sepatutnya
kenaikan
 mendudukki sepatutnya
menduduki
KESALAHAN MENGGUGURKAN
SATU HURUF “K”
 Apabila kata dasar berakhir dengan huruf “k” diimbuhkan
dengan apitan yang mengandungi akhiran “-kan”:
 digalakan sepatutnya digalakkan
 dimasukan sepatutnya dimasukkan
PENULISAN KATA DEPAN DI
DAN KE

 Ditulis terpisah daripada kata yang


mengikutinya. Contoh:
 di atas
 ke beberapa tempat
“DI” SEBAGAI IMBUHAN
 Ditulis serangkai:
 dikeluarkan
 dimasukkan
 dinyanyikan
 dibawakan
KATA GANTI KU, KAU, MU DAN
NYA
 Ditulis serangkai
dengan kata yang
mengikutinya atau
mendahuluinya:
 kauambil
 bukumu
 bukunya
 kuingat
 keretaku
KATA GANTI SINGKAT KU, MU
DAN NYA BAGI NAMA TUHAN
 Ditulis dengan menggunakan huruf
besar sebagai huruf pertama dan
ditulis dengan menggunakan tanda
sempang (-). Contoh:
 Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhanku.
 Mereka memohon rahmat-Nya,
hidayat-Nya, dan petunjuk-Nya.
PENULISAN KATA MAHA
 Maha + kata nama
– dieja serangkai.
 Contoh:
 mahasiswa
 maharaja
PENULISAN KATA MAHA
 Maha + kata adjektif – dieja terpisah
 Contoh:
 Maha Pengasih
 Maha Mulia
 Maha Penyayang
KATA SI DAN SANG
 Dieja sebagai dua
patah kata yakni
dijarakkan dengan
kata yang
mengikutinya:
 Si Lamri
 Si Comel
 Sang Nila utama
 Sang Kancil
PENGGUNAAN TANDA
SEMPANG
(-)
 Apabila se- diikuti oleh kata nama
khas yang bermula dengan huruf
besar.
 Contoh:
 se-Nusantara
 se-Malaysia (Persatuan Pelajar
Melayu Se-Malaysia)
BENTUK TERIKAT DIIKUTI KATA
NAMA KHAS
 Contoh:
 anti-Rusia
 pan-Afrikanisme
 pro-Amerika
 Catatan:
 pan bererti seluruh atau segenap
 boleh juga digunakan sebagai kata bebas.
Contoh: anti perkauman, pro dan kontra.
MENULIS KATA
ULANG/GANDA
 Contoh:
 gunung-ganang
 rumah-rumah
 pegawai-pegawai
 selewat-lewatnya
 tanggungjawab-
tanggungjawab
UNTUK MEYAMBUNG SUKU
KATA YANG DIPISAHKAN OLEH
PENGGANTIAN BARIS

 Contoh:
 …menangguhkan penyeleng-

garaan projek.
…menangguhkan penyelengga-
raan projek.
UNTUK MEMPERJELAS
UNGKAPAN
 Contoh:
 ber-evolusi dengan ber-revolusi
UNTUK MERANGKAIKAN KE
DAN AKHIRAN –AN DENGAN
ANGKA

 Contoh:
 ke-33
 ke-200
 tahun 90-an
 tahun 60-an
UNTUK MENYATAKAN
HUBUNGAN ANTARA KATA-
KATA
 Lazimnya pada
rangkai kata setara
tertentu atau
rangkai kata
istilah. Contoh:

 alat pandang-
dengar
PENULISAN ANGKA
Penulisan angka
 Nombor kardinal
 Bilangan ditulis dengan angka. Contoh:
 2 30 49 159
 Kata bilangan kardinal
 Bilangan ditulis dengan perkataan. Contoh:
 dua tiga puluh empat puluh tiga
Lambang bilangan di awal
ayat
 Ditulis dengan
huruf:
 Lima orang pelajar
 bukan
 5 orang pelajar.
Kecuali yang menunjukkan
urutan

 52 orang bersetuju, 15 orang berkecuali,


14 orang tidak mengundi.
Penulisan angka 1-11

 Ditulis dengan huruf. Contoh:


 satu
 dua
 tiga
Penulisan angka yang salah
 Ke 20
 Ke20
 Ke:20
 Ke – 20
 Sepatutnya:
 ke-20
Angka roman besar
I, II, III, XI, XII
 Ingatan: tidak perlu
ke- kerana sudah
merujuk bilangan
atau kali, atau abad
berkenaan. Contoh:
 Kejohanan Sepak
Takraw VI
 Abad XII (kedua
belas)
Bentuk yang salah

 Abad ke-XX
 Sidang ke-V
 Sidang ke XXX
 Abad keIV
SINGKATAN
 dll. dan lain-lain
 dlm. dalam
 dr. dari
 dsb. dan
sebagainya
 sbg. sebagai
 s.k. salinan
kepada
Sekian, terima kasih.
 Ingat, tulis betul,
anda terampil.

 “Bahasa Jiwa
Bangsa”