You are on page 1of 8

Tìm hiểu ngôn

ngữ lập trình Swift
Giới thiệu về Swift
 Là ngôn ngữ lập trình mới được phát triển
bởi Apple
 Được giới thiệu tại WWDC 2014
Nghiên cứu và phát triển trong vòng 4
năm
 Sử dụng kết hợp (và sau đó là thay thế)
ngôn ngữ C

1. Ngôn ngữ hiện đại hơn
 Code dạng gợi ý tự điền
 Quản lý bộ nhớ tự động
 Loại bỏ các mô-đun tiêu đề
 Cung cấp không gian tên
 Không cần gõ dấu chấm phẩy

2. Thiết kế an toàn hơn
 Nhanh chóng loại bỏ lớp của mã không an
toàn
 Biến luôn được khởi tạo trước khi sử dụng
 Mảng luôn được kiểm tra và quản lý một
cách tự động
 Cú pháp được điều chỉnh để nó dễ dàng xác
định ý mong muốn của bạn
3. Nhanh và mạnh hơn
 Sử dụng trình biên dịch LLVM cho hiệu
suất cao
 Được điều chỉnh để tận dụng tối đa của
phần cứng máy Mac, iPhone, iPad
 Cung cấp tính năng hướng đối tượng như
lớp, giao thức, Cocoa và Cocoa Touch,…
4. Tương tác với Playgrounds
 Xem xét kết quả trong quá trình viết
code
 Tạo thử nghiệm mới, xác minh nó làm
việc trước khi xúc tiến thành bộ kiểm
tra của bạn
 Có các API mới để thử nghiệm và
nâng cao khả năng viết code
5. Read-Eval-Print-Loop (REPL)
 Là chương trình gỡ lỗi giao diện điều
khiển trong Xcode
 Sử dụng cú pháp Swift để đánh giá và
tương tác với các ứng dụng của bạn chạy,
hoặc viết mã mới để xem cách nó hoạt
động trong một môi trường kịch bản như
thế nào
Ưu điểm của Swift
 Code nhanh và dễ dàng hơn
 Kiểm tra kết quả của chương trình ngay trong lúc
code
 Tiết kiệm được sức mạnh phần cứng
 Đẩy nhanh quá trình phát triển, bảo trì, vá lỗi trong
tương lai
 Dễ học và quen thuộc khi chuyển đổi từ ngôn ngữ
C
 Swift có thể làm việc liền mạch với Objective C
 Sức ép phần cứng thấp hơn Objective-C