SELAMAT SEJAHTERA

Dr. Boon Pong Ying Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

REFLEKSI
Bagaimanakah pelajar anda membuat persediaan/ belajar untuk menghadapi peperiksaan?

Adakah pelajar anda perlu…?
• Ulangkaji • Membuat banyak latihan/ praktis yang agak sama/ latih tubi • Mencuba pelbagai soalan peperiksaan lepas • Sentiasa memerlukan maklum balas/ galakan untuk maju lagi

Teori Behaviouris
• Pavlov (pelaziman klasikal) ;Skinner dan Thorndike (pelaziman operan) • Belajar dengan berfokus kepada suatu perlakuan yang eksplisit (learn by doing) • Peluang untuk mengulang perlakuan /praktis/latih tubi • Memerlukan peneguhan positif • Perubahan tingkah laku

Teori Behaviouris
• Pengulangan perlakuan (pelaziman) • Peneguhan positif • Kaedah Mengajar : Masteri, latih tubi/ drill/ praktis

Adakah pelajar anda…?
• Membuat nota ringkas/ peta minda/ jadual/ rajah • Membuat huraian (misalnya dengan contoh) • Menggunakan nemonik (singkatan)/ rangkaian perkataan (trigger-word association)/ kata-kata kunci (key words)

Teori Kognitif
• Belajar melalui pemerosesan maklumat • Melibatkan proses-proses mental seperti pembentukan konsep, memilih strategi, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan • Pemeringkatan pembelajaran ( Piaget; Gagne); Celik akal(Gestalt); pemikiran induktif/penemuan(Bruner) ; pembelajaran sedia ada + advance organizers(penyusun awal) (Ausubel)

Adakah pelajar anda…?
• Sentiasa mencari kerelevanan mata pelajaran dengan kehidupan harian/ konteks tertentu • Belajar secara membina ke atas ingatan lama (construction) dan pengalaman • Memilih/ memproses maklumat/ berfikir sehingga “jumpa makna” (building meaning/ inferences/ conclusions) atau membuat refleksi

Teori Konstruktivis
• Belajar dengan mencari makna misalnya melalui penemuan, eksperimen, projek dan penyelidikan • Penemuan(Bruner); Penyusun awal/advance organizer(Ausubel)

Teori Konstruktivis
• Mencari makna dalam konteks (making sense of the context) • kaedah mengajar : inkuiri/ penemuan; projek

Mengongsi pengetahuan dengan orang lain

 Mengenal pasti keperluan atau

kekurangan pelajar
 Mencadangkan strategi dan aktiviti

untuk memenuhi/mengatasi keperluan /kekurangan pelajar

PANDUAN KEPADA PERANCANG DAN GURU – prosedur mengajar untuk pengajaran berkesan

MODEL PENGAJARAN
PANDUAN UNTUK MAKLUMBALAS – keberkesanan dan susulan MEMBANTU MERANCANG PERSEDIAAN LENGKAP – rujukan semasa mengajar

AKTIVITI
Senaraikan pendekatan/model pengajaran yang anda boleh gunakan berdasarkan kepada pengalaman yang anda telah pelajari.

MODEL PENGAJARAN
    

BEHAVIORIS: mastery, self-regulatory SOSIAL: demonstrasi, lakonan HUMANIS: projek, kaji selidik KOGNITIF: ekspositori, pemerosesan maklumat, Kontekstual KONSTRUKTIVIS: inkuiri, pembelajaran koperatif, pemerosesan maklumat

MODEL PENGAJARAN
MODEL MODEL PENGAJARAN PENGAJARAN KOGNITIF KOGNITIF MODEL MODEL PENGAJARAN PENGAJARAN SOSIAL SOSIAL MODEL MODEL PENGAJARAN PENGAJARAN KONSTRUKTIVIS KONSTRUKTIVIS MODEL MODEL PENGAJARAN PENGAJARAN BEHAVIORIS BEHAVIORIS

MODEL MODEL PENGAJARAN PENGAJARAN HUMANIS HUMANIS

MODEL PENGAJARAN KOGNITIF

Menerima pengetahuan Memproses maklumat Membina konsep Membuat perkaitan konsep SESUAI UNTUK PENGAJARAN BARU

Kontekstual

Menguasai Ingat Guna

MODEL PENGAJARAN KONSTRUKTIVIS

Penglibatan pelajar Interaksi sosial wujud Pembelajaran ‘hands-on’ Fokus kepada pemahaman sendiri Perkaitan dengan kehidupan seharian

Inkuiri Pembelajaran Koperatif

PelajarMembina makna & Kefahaman

MODEL PENGAJARAN BEHAVIORIS

Mengalakkan motivasi ekstrinsik (pengukuhan & hadiah) Menekankan penguasaan setiap unit sebelum ke unit lain Menekankan proses pembelajaran hieraki Pembelajaran berpusatkan pelajar

Boleh dikuasai Tugasan bermakna & berhieraki

Model Pengajaran Behavouris
Reductionism
Kenal pasti Objektif Analisis Tugasan ( Sekuen daripada mudah ke sukar) Drill/Praktis Maklum balas Pengukuhan Shaping Unit dipecah kepada unit-unit kecil

Masteri;program’d Instruction

PENGAJARAN MASTERI
Bloom,1968  Satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan pelajar dalam suatu perkara yang diajar  Berasaskan falsafah di mana semua atau hampir semua pelajar boleh menguasai pengetahuan & kemahiran sekiranya persekitaran sesuai (proses p & p yang berkualiti dan masa yg mencukupi

Prinsip Asas Pembelajaran Masteri
 Pelajar

normal boleh mempelajari apa yg diajarkan oleh guru dipecah kpd unit-unit kecil untuk memudahkan penguasaan yg mencukupi utk kuasai suatu hasil pembelajaran

 Pembelajaran

 Masa

Ciri Ciri Pembelajaran Masteri
 Hasil

Pembelajaran perlu ditentukan  Hasil pemb. disusun secara hierarki  Aktiviti P & P bermakna, berkesan & menyeronokkan  Penilaian rujukan kriteria  Pelajar menguasai 80% aras masteri setiap unit sebelum ke unit lain  Aktiviti pemulihan & pengayaan dijalankan

Penentuan Hasil Pembelajaran
Pengajaran & Pembelajaran Penilaian

Tindakan Susulan Aktiviti Pengayaan

Ya

menguasai?

Sudahkah pelajar

Tidak

Tindakan Susulan Aktiviti Pemulihan

Ya

Teruskan

Unit Pembelajaran 2

Pembelajaran Secara Kontektual
 kaedah pemb menggabungkan isi

kandungan dgn pengalaman harian individu,masyt & alam pekerjaan
Pengalaman Harian Individu

Persekolahan
Aktiviti hands-on & minds-on Kehidupan Masyarakat

Alam Pekerjaan

Ciri-Ciri Kejayaan Dalam Pembelajaran Kontekstual
Kita kekalkan: • 10% Apa yg kita baca • 20% Apa yg kita dengar
Kita Belajar

• 30% Apa yg kita lihat • 50% Apa yg kita dengar dan lihat • 70% Apa yg kita bincang dgn org lain • 80% Apa yg kita alami sendiri • 95% Apa yg kita ajar kpd org lain

Kaedah- kaedah Pembelajaran
R E A C T : Relating (Menghubung kait pengetahuan
baru dgn pengalaman hidup))

: Experiencing ( Mengalami- belajar dlm : Applying ( Mengaplikasi – bagaimana

konteks penerokaan/penemuan/rekacipta)

pengetahuan boleh digunakan dlm situasi)

: Cooperating ( Bekerjasama-beri maklum balas dan berkomunikasi) : Transfering ( Memindahkan- bina drpd apa
yg diketahui))

What is Meaningful?
 Connecting

new learning material with existing ideas in the learner’s cognitive structure  Relate and reconcile what we know with what we are learning  Learner ready to comprehend and relate what is being presented rather than memorize it

Relating (Menghubungkait)
Murid melakukan aktiviti mengutip sampah dlm kelas utk menanam sikap cintakan kebersihan
Perkaitan Menghubung kait pengetahuan Baru Dengan Pengalaman Hidup

Perkaitan aktiviti yg dilakukan oleh ibu bapa semasa membersihkan tempat tinggal mereka setiap hari

Experiencing (Mengalami)
Murid menyaksi demonstrasi dan latihan pemasangan plug 3 pin

Pengalaman digunakan di rumah jika berlaku situasi wayar plug 3 pin sterika tertanggal

Applying (Mengaplikasi)
Aplikasi pengetahuan ini jika bertemu situasi sebuah kereta yang tayarnya pancit Belajar tentang teori dan konsep tuas

Cooperating(Bekerjasama)

Penyelesaian masalah/tugasan (task) secara berkumpulan Berbincang dan bekerjasama dengan ahli kumpulan Penghasilan lebih bermutu kerana pelbagai idea, muafakat dan semangat berpasukan

Memindahkan( Transfering)
Pembelajaran konsep dan prinsip dapat dipindah kpd situasi lain/ harian  Cth: Pindah pengetahuan tentang teorem pythagoras mengenai segitiga bersisi (3m,4m,5m) akan hasilkan sudut tegak dalam aktiviti menggaris gelanggang permainan

Reading Comprehension Kontekstual
Peringkat Persediaan:  Guru hendak pelajar membaca satu bab mengenai sains  Sebelum membaca, guru mencatat senarai perbendaharaan kata (vocabulary) di papan tulis  Pelajar dalam kump. diberi beberapa perkataan utk didefinisikan mengikut pengetahuan dan pengalaman  Secara perbincangan terbuka, perkataan dan definisi dikongsi bersama di kalangan pelajar

Kumpulan pelajar harus mempertahankan definisi berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pengalaman Pelajar kemudian meramal objektif unit/bab dgn mendefinisi kepentingan perbendaharaan kata dalam bidang spesifik sains Proses membantu pelajar membuat perkaitan antara maklumat baru dengan pengalaman diri dan pengetahuan

Membantu Pemahaman(Assisting Comprehension)
(a) (b)

(c) (d)

Pelajar diminta banding beza, analisis, atau menerang sebab musabab dalam bab Tugasan pelajar boleh secara bertulis: elak drpd pelajar hanya kenalpasti dan ambil pernyataan dari teks utk menjawab soalan tahap rendah Matlamat ialah untuk pelajar membaca utk kefahaman Tugasan harus mencabar pelajar dengan mengharapkan analisis atau sintesis maklumat daripada teks

Refleksi
(a)

Guru boleh bimbing proses ini melalui perbincangan kump. dgn mengemukakan masalah yg boleh menjana sesuatu drpd bacaan

* Bantu pelajar buat perkaitan maklumat baru dgn pengetahuan dan pembelajaran sedia ada merupakan pengajaran kontektual

Contoh Pengajaran Kontekstual
Mereka cipta satu permainan dan pengajaran penulisan surat

Perbezaan antara Pemb Kontekstual dgn Tradisional
 (a)

(b) (c)

(d)

Kontekstual Mencari,membina dan aplikasi maklumat kpd dunia sebenar Pembimbing & mentor Aktif mencari dan membina maklumat melalui aktiviti sebenar di tempat kerja Disesuaikan untuk kecerdasan pelbagai

 (a)

Tradisional Memindahkan maklumat Penyampai maklumat Penerima maklumat yg pasif melalui “chalk & talk” dan pembacaan Disesuaikan utk kecerdasan Bahasa & Logik-Matematik

(b) (c)

(a)

Perbezaan…..

Kontekstual

Tradisional

(e) Kaedah Inkuiri, penemuan dan aplikasi (f) Penilaian berasaskan pencapaian/prestasi dan penyelesaian masalah (portfolio)

(e) Syarahan dan soal jawab (f) Menguji fakta (ujian kertas dan pensil)

APAKAH KONSTRUKTIVISME?
Merujuk kepada idea bahawa pelajar perlu membina pengetahuannya sendiri. Setiap pelajar membina makna tersendiri semasa ia belajar. Pembelajaran = Membina Makna
Knowledge is actively constructed by the learner, and not passively received from the environment

Implikasi Pandangan Konstruktivisme
1. Kita perlu fokus pada pelajar bila menyediakan pengajaran dan tidak pada mata pelajaran 2. Tiada pengetahuan yang wujud bebas daripada makna atau pengalaman pelajar

Prinsip Prinsip Asas Model Konstruktivisme
1. Pengetahuan dibina oleh pelajar 2. Setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan asas 3. Proses pembinaan pengetahuan melibatkan aspek sosial 4. Guru sebagai fasilitator dalam pembinaan makna (pengetahuan) 5. Pendirian pelajar mungkin berbeza dengan pendirian guru. 6. Mula pelajaran dengan masalah; biar pelajar tentukan operasi yang diperlukan (pendekatan “top-down”)

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN
Guru mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada pelajar Maklumat baru disesuaikan & diserap untuk dijadikan sebahagian dari pegangan kuat pelajar Kerangka baru tentang sesuatu ilmu pengetahuan dibina

MODEL-MODEL KONSTRUKTIVISME Model 5 Fasa Model 5E’s Model 7E’s

MODEL 5 FASA KONSTRUKTIVISME

ORIENTASI PENCETUSAN IDEA PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA PENGGUNAAN IDEA REFLEKSI

MODEL 5 E’S
ENGAGE EXPLORE EXPLAIN ELABORATE EVALUATE

MODEL 7 E’S
EXCITE EXPLORE EXPLAIN EXPAND EXTEND EXCHANGE EXAMINE

Engage
Rangsang ingin tahu pelajar  Buat hubungkait antara pengajaran/pengalaman lalu dengan yang akan dijalankan  Menyatakan masalah dan memahami masalah yang diberi oleh guru  Ajukan soalan-soalan

Explore
Membuat eksperimen atau menyelesaikan masalah yang diberikan dengan cara-cara yang boleh difikirkan oleh murid sendiri  Guna inkuiri untuk meneroka dan menyiasat  Galakkan pelajar bekerja secara kumpulan

Explain
 Lebih

kepada sesi perbincangan dan interaksi dengan guru utk peroleh definisi konsep  Galak pelajar menerangkan konsep  Daripada fasa sebelumnya mereka cuba untuk menceritakan semula idea-idea yang mereka telah perolehi  Fasilitator akan cuba menerangkan dengan lebih jelas lagi

Elaborate Mengukuhkan konsep baru yang telah dibina Hubungkait topik dgn situasi sebenar Aplikasi pemahaman konsep dan kemahiran dengan kegiatan sehari-hari

Evaluate
Penilaian secara diagnostik (Menilai pengetahuan & kemahiran)  Memastikan murid benar-benar faham konsep yang ingin diajar  Kemukakan soalan terbuka: - Mengapa anda fikir…? - Apakah bukti ….? - Apakah yang anda tahu tentang…? - Bagaimana anda jelaskan?

Pengetahuan sedia ada sebagai bahan mentah utk pembinaan pengetahuan baru
 Guru

ingin kemukakan masalah “ukuran panjang”  Guru tidak terus minta pelajar gunakan pembaris tetapi minta pelajar reflek dan bina cara ukuran sendiri  Pelajar bincang cara-cara ukuran dan tentukan satu cara untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan

Pelajar mereka cipta pemahaman utk diri
Kelas Sejarah:  Minta pelajar baca & fikir tentang versi dan perspektif yg berlainan tentang sejarah – akan wujudkan perbincangan yg menarik  Adakah sejarah dalam buku teks tepat/jitu? Adakah versi berbeza tentang sejarah yg sama? Versi siapa yang betul? Bagaimana anda tahu?  Pelajar buat keputusan dan penghakiman sendiri

Aktiviti utama dalam kelas konstruktivism ialah menyelesai masalah
 Menyiasat

cara membersihkan air  Pelajar teroka: guna kertas turas kopi, peralatan stove-top distillation, batu arang, penyelesaian matematik abstrak berdasarkan saiz molekul air.  Bergantung kpd respons pelajar, guru menggalakkan rekacipta pengetahuan baru yang abstrak, konkrit atau praktikal

Apa akan berlaku jika pelajar memperoleh maklumat/idea baru?
1.

2.

3.

Pelajar bandingkan maklumat dengan pengetahuan & kefahaman yang ada padanya Jika maklumat baru sepadan dgn pengetahuan sedia adanya, pelajar akan tambahnya kpd kefahamannya Jika maklumat tidak sepadan dgn pengetahuan sedia adanya, pelajar perlu ubah kefahaman awal/dulu untuk memadankan maklumat ini.

Contoh
1. 2. 3.

4.

5.

Guru percaya pelajarnya bersedia utk belajar graviti Guru wujudkan persekitaran penemuan dgn pelbagai objek-objek Pelajar meneroka perbezaan-perbezaan antara blok-blok yang sama saiz spt styrofoam, kayu dan plumbum Ada pelajar anggap objek yang berat akan jatuh lebih cepat daripada yang ringan Guru sediakan bahan bahan (cerita, poster dan video) ttg Galileo dan Newton

6. Guru adakan perbincangan tentang teori berkait dengan kejatuhan 7. Pelajar mengikut eksperimen Galileo dengan menjatuhkan objek-objek pelbagai keberatan dan ukur kelajuan. 8. Mereka akan perhatikan bahawa keberatan pelbagai sebenarnya jatuh pada kelajuan yang sama walau pun keluasan permukaan dan ciri-ciri aerodinamiks boleh mempengaruhi kadar kejatuhan

KESIMPULAN
 Ilmu

dibina oleh pelajar  Pengetahuan sedia ada pelajar akan memberi kesan yang samada +ve atau –ve  Bermula daripada persekitaran  Pembinaan struktur ilmu tak berlaku secara tak sengaja. Mesti ada perancangan dan penyediaan aktiviti yang sesuai dan yang berpatutan.

Inkuiri dan Penemuan

Satu pendekatan dlm pembelajaran yang melibatkan proses meneroka dunia,yang menuju kpd penyoalan dan penemuan untuk kefahaman baru The way people learn when they’re left alone (Suchman)

Proses Inkuiri
Menanya

Mereflek

Mengkaji

Membincang

Mencipta

Menanya
   

Keinginan untuk mengetahui Soalan-soalan ditanya Satu isu/masalah timbul Pelajar cuba menerangkan isu

Mengkaji

Keinginan untuk mengetahui diterjemahkan kepada tindakan Pengumpulan data/maklumat: eksperimen, pemerhatian, temu bual dan lain-lain Isu/soalan dinyatakan semula, diubah

Mencipta
Pelajar mula membuat hubungan, mensintesis makna Mencipta kefahaman, idea baru

Membincang

Pelajar mula kongsi dapatan, idea Pelajar menanya orang lain dapatan idea, membanding nota, kesimpulan

Mereflek

Ambil sejenak untuk mengimbas kembali isu, langkah, dapatan membuat pemerhatian, mungkin keputusan baru adakah isu diselesaikan atau adakah persoalan baru

PENGAJARAN INKUIRI
Dewey
Mengenalpasti masalah Merangka hipotesis Mengumpul data Membuat kesimpulan Menganalisis proses/ refleksi
PENYELESAIAN MASALAH

Model Inkuiri Suchman
Guru: Mengenalpasti dan menerangkan masalah  Guru: Menerangkan proses/Merancang strategi  Pelajar: Membuat hipotesis  Pelajar: Mengumpul data  Pelajar: Mencari penyelesaian dan membuat rumusan  Guru dan Pelajar: Membincang rumusan, menganalisis proses dan membuat refleksi

PENGAJARAN INKUIRI
Mengenalpasti masalah Merangka hipotesis Mengumpul data Membuat kesimpulan Menganalisis proses/ refleksi

Dewey

Induktif Penglibatan pelajar Pemahaman yang jelas Pemikiran kritis/analitik Kemahiran penyelesaian masalah Mengekalkan ingatan Kepuasan/kejayaan diri Mencabar

Pembelajaran Koperatif
(Aronson, 1978) Pengajaran dalam kumpulan kecil di mana setiap ahli diberi sebahagian kecil daripada tajuk untuk dikuasai

Ciri Pembelajaran Koperatif
    

Terdapat penyertaan penuh ) berpusatkan Tidak mebebankan pelajar ) pelajar Interaksi sosial akan wujud Terdapat pelbagai bentuk penyampaian isi Pembelajaran berlaku berdasarkan pemahaman sendiri Fasilitator hanya pastikan tugas diedarkan, arahan yang jelas diberi dan dinamika kumpulan adalah sihat

Peraturan Bilik Darjah (Pemb Koperatif)
K : Keep with the group (sentiasa dlm pasukan) I : Include everyone (elak passenger) S : Share ideas and feelings (sedia berkongsi) S : Stay on task (sentiasa melakukan tugasan) E : Encourage others(Galakkan rakan sebaya) S : Six inch Voices( berdua/berempat berbincang dlm jarak >< 6 inci)

Konsep Utama Pembelajaran Koperatif
Pasukan Pengurusan

Keazaman

Kemahiran Sosial

PIES

Struktur Struktur (Kagan)

Prinsip PIES
P : Pergantungan Positif( Positive interdependence) I : Akauntabiliti Individu ( Individual Accountability) E : Penglibatan Seimbang ( Equal Participation) S : Interaksi serentak (Simultaneous Interaction)

Empat ahli sekumpulan
(1) Baca dan memahami salah satu daripada pendekatan pengajaran yang diedarkan (mengikut Rancangan Pengajaran) (2) Pakar setiap pendekatan akan berbincang utk memastikan pemahaman tentang pendekatan (3) Terangkan pendekatan tersebut kepada rakanrakan anda dalam kumpulan.

MODEL PENGAJARAN
   

BEHAVIORIS: mastery, self-regulatory SOSIAL: demonstrasi, lakonan HUMANIS: projek, kaji selidik KOGNITIF: ekspositori, pemerosesan maklumat, Kontekstual KONSTRUKTIVIS: inkuiri, pembelajaran koperatif, pemerosesan maklumat

JUMPA LAGI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful