You are on page 1of 58

T.C.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


MÜDEK PROGRAM
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
2008-2009 ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI

17 EYLÜL 2008
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 1

1
21. Yüzyılın Çehresi
 Çevre Tehlike altında;
sürdürülebilirlik

 Toplumsal sorumluluk
Önem kazanıyor

 Şirketlerin yapılanması
Katılımcı; kişilerin karar
mekanizmasına dahil edilmesi
 Değişim Çok hızlı;
“Mühendislikte Etkin Öğrenme”, Prof. Dr. Birgül yaşam boyu
Tantekin-Ersolmaz, öğrenme
18.01.2008

gerekli
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 2
Mühendislik Eğitiminde Yeni
Ufuklar
 Disiplinlerarası alanlar
Biyoteknoloji, Genetik, Malzeme, Nanoteknoloji,
 Yaşamboyu öğrenme
Sürekli eğitim
 Mobilite
Dikey: İş sahalarının çeşitliliği
Yatay: Uluslararası iş imkanları
 Ölçme ve Değerlendirme
Sürekli Gelişme
 Akreditasyon
Ulusal, uluslararası

“Mühendislikte Etkin Öğrenme”, Prof. Dr. Birgül Tantekin-Ersolmaz, 18.01.2008, Anadolu Üniv.
Müh-Mim.Fak.sunumu

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 3


21. Yüzyılın Mühendis Profilinin
Bileşenleri

 Bilgisi Bildiği şeyler ve anladığı


kavramlar

 BecerileriBilgiyi uygulama ve yönetme


becerileri hesaplama, deney tasarlama, analiz,
sentez, değerlendirme, iletişim, liderlik, takım
çalışması
 Davranışları Becerilerin ve bilginin
yönleneceği amaçları belirleyen davranışlar
“Mühendislikte Etkin Öğrenme”, Prof. Dr. Birgül Tantekin-Ersolmaz, 18.01.2008, Anadolu Üniv.
kişisel değerleri, kaygıları, tercihleri, önyargıları
Müh-Mim.Fak.sunumu

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 4


Öyleyse...

Mühendislik eğitimi bilgi


sunulmasının yanısıra bilginin
entegrasyonu ve amaca uygun
kullanılabilmesi için gerekli
becerilerin geliştirilmesine de
odaklanmalıdır.
“Mühendislikte Etkin Öğrenme”, Prof. Dr. Birgül Tantekin-Ersolmaz, 18.01.2008, Anadolu Üniv.
Müh-Mim.Fak.sunumu
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 5
MÜDEK NEDİR?

MÜHENDİSLİK EĞİTİM
PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME
VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 6


MÜDEK’in Kısa Geçmişi
 Ocak 2002: Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon
Sistemi’nin MDK tarafından benimsenmesi

 Mayıs 2002: MÜDEK’in kuruluşu: Mühendislik Değerlendirme


Kurulu (sivil toplum platformu)

 Ocak 2007: MÜDEK’in tüzel kişilik kazanarak kurumsallaşması:


Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği

25.01.2007 - Derneğin resmen kurulması


02.02.2007 - MÜDEK Tüzüğü’nün onaylanması
28.03.2007 - Yeni MÜDEK Web sitesi: www.mudek.org.tr
23.06.2007 - İlk Genel Kurul
15.11.2007 - YÖK’ten Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi alınması

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 7


Ulusal/Uluslararası Tanınma
YÖK’ten “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” alınarak ulusal
tanınma gerçekleştirildi.

EUR-ACE Projeleri ve ENAEE üyeliği ile uluslar arası “bilinirlik”


(Avrupa düzeyinde) zaten sağlanmıştı.

2006 Kasım ayından beri European Network for Accreditation of


Engineering Education (ENAEE) üyesi

EUR-ACE Etiketi verme yetkisi almak için ENAEE’ye başvuru


yapıldı:
Sürecin 2009 içinde sonuçlanması bekleniyor.

Yeni oluşturulan European Quality Assurance Register’e (EQRA)


kaydolmak için ENAEE ile eşgüdümlü girişimler yapılması
planlanıyor.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 8


Fakültede EFQM Mükemmellik Modeli
Toplam Kalite Yönetimi Sistemi

 Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde kalite geliştirme çalışmaları


Fakülte Kurul kararıyla Mayıs 2005’te fiilen başlatılmıştır. Fakülte genelinde sürekli
iyileşmenin bir yaşam biçimi haline gelmesini sağlayacak kültür değişiminin
yaratılmasının hedeflendiği ve süreklilik felsefesiyle döngüsel bir yaklaşım esas alınarak
aşağıda sıralanan süreç basamaklarına uygun olarak yol alınması planlanmaktadır:

• Dekan ve Fakülte Kurulunun kararıyla sürekli iyileştirme çalışmalarına başlama kararının alınması

• 20 kişilik çekirdek ekibin oluşturulması ve konuyla ilgili eğitimlerin alınması

• Pilot çalışmayı başlatmak üzere takımların oluşturulması

• Veri toplama çalışmaları, iç ve dış çevre analizi

• Şikayet/öneri sisteminin kurulması ve takdir/ödül sisteminin geliştirilmesi

• SWOT analizi sonrasında ana iş hedeflerinin belirlenmesi, stratejik planın oluşturulması

• Süreçlerin tanımlanması, tanımlı süreçlerin performans göstergelerine bağlı olarak izlenmesi ve


iyileştirilmesi

• Sürekli iyileşmenin gözlenmesi, stratejik planın gözden geçirilmesi ve revize edilmesi

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 9


Fakültede tüm lisans eğitim programlarının
değerlendirilmesi, dış değerlendirilmeye
açılması ve yetkinlik alınması konusu
stratejik planın eğitim hedefleri arasında
yer almaktadır.

Bu kapsamda Mühendislik bölümlerinin


MÜDEK, Mimarlık Bölümünün ise MİAK
süreci ile ilgili çalışmaları 2007 yılında
başlamıştır.

Mimarlık Bölümü 2007 Ağustos ayında niyet


beyanında bulunmuş olup, iki yıllık
akreditasyon almış bulunmaktadır.

Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik,


İnşaat, Kimya ve Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümleri ise 2008 Ocak
ayında niyet beyanında bulunmuşlardır.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 10


2008-2009
Değerlendirme Dönemi
 DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
 1. MÜDEK'e başvuru (Dekanlıklar) [30 Ocak 2008]

 2. Başvuruların ön değerlendirilmesi, Dekanlıklara bildirilmesi


 (MÜDEK) [01 Mart 2008]

 3. Kesin başvuru teyidleri ve ön ödemeler (Dekanlıklar) [Mayıs 2008]

 4. Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve teslimi


 (Dekanlıklar + Bölümler) [01 Ağustos 2008]

 5. ÖDR ön incelemeleri ve Değerlendirme Takımlarının oluşturulması


 (MÜDEK) [Ağustos-Eylül 2008]

 6. ÖDR incelenmesi, kurumlardan ek bilgi istenmesi (Takımlar)


 [Eylül-Ekim 2008]

 7. Kurum ziyaretleri (Takımlar + Dekanlıklar + Bölümler)


 [Kasım-Aralık 2008]

 8. Değerlendirme raporları (Takımlar) [Ocak-Mart 2009]

 9. Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK) [Mart-Haziran


2009]

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 11


ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN
ÖZGÖREVİ (MİSYONU)
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
çevre bilimleri ve mühendisliği alanlarında çağdaş
ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmeyi,
ürettiği bilgileri ve teknolojiyi toplumun
kullanımına sunmayı, temel değerleri (yaratıcılık,
insan odaklılık, evrensellik, mükemmellik,
girişimcilik, yenilikçilik, yaşam boyu öğrenme ve
farkındalık) benimsemiş, mesleklerinde önder ve
topluma iyi bir örnek oluşturan mühendisler
yetiştirmeyi özgörevi olarak benimsemiştir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 12


ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN
UZGÖRÜŞÜ (VİZYONU)

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık


Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
mezunları, özgörevinde sözü edilen temel
değerlerde yurtiçi ve yurtdışında en üst
sıralarda olmalıdır.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 13


Bölüm Paydaşları
 Öğrenciler
 Öğretim elemanları
 Mezunlar
 Çevre yatırımları ve çalışmaları olan
özel sektör
 Diğer üniversiteler
 Kamu kuruluşları
 Meslek Örgütleri
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 14
Çevre Mühendisliği Bölümü, Eğitim Amaçlarının belirlenmesi için 2005-
2006 Öğretim Yılı’ndan itibaren bölüm bazında toplantılar
düzenlemiştir. Bu toplantılar sırasında ortaya çıkan görüşlerin de
dikkate alınmasıyla aşağıdaki eğitim amaçları belirlenmiştir:

(EA1) Temel ve mühendislik bilimlerinde ve Çevre Bilimleri ve


Mühendisliği alanlarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış,
(EA2) Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda mühendislik yapılarını ve
süreçlerini tasarlayabilen ve alanında bilimsel nitelikli proje
üretebilen ve uygulamayı üstlenebilen,
(EA3) Araştırıcı ve sorgulayıcı özelliklere sahip; bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri izleyebilen; ekip çalışması yapabilen ve
disiplinler arası çalışmalara katılabilen,
(EA4) Dünyanın, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin ve
Eskişehir’in sorunlarını bilen; mesleki ve kişisel etik sorumluluğuna
sahip ve topluma örnek olabilecek

mühendisler yetiştirmek.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 15


BÖLÜMDE OLUŞTURULAN
KOMİSYONLAR

Dış İlişkiler Danışma


Kurulu
Koordinasyon Kurulu
Prof. Dr. Ülker Bakır
Öğütveren Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu Doç. Dr. Erdem Ahmet Albek
Doç. Dr. Erdem Ahmet
Albek
Prof. Dr. A. Savaş Koparal

Eğitim ve Öğretim
Komisyonu Mezunlarla İlişkiler Ölçme ve Staj Komisyonu Ulusal ve
Altyapı – Güvenlik Araştırma
Komisyonu Değerlendirme Uluslararası
Komisyonu Entegrasyon
Prof. Dr. Ülker Bakır Komisyonu Doç. Dr. Yusuf Yavuz İlişkiler
Komisyonu Yrd. Doç. Dr. Ozan
Öğütveren Doç. Dr. Arzu Çiçek Yrd. Doç. Dr. Ümran Komisyonu
Doç. Dr. Erdem Ahmet Tezcan Ün Yrd. Doç. Dr. Serdar Devrim Yay
Yrd. Doç. Dr. Serdar Prof. Dr. A. Savaş Koparal
Albek Öğr. Gör. E. Esra Gerek Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü Öğr. Gör. E. Esra Gerek Yrd. Doç. Dr. Mine
Göncü Albek
Yrd. Doç. Dr. Müfide Araş. Gör. Dr. Filiz Göncü Yrd. Doç. Dr. Ozan Araş. Gör. Dr. Filiz
Araş. Gör. Dr. Aysun Yrd. Doç. Dr. Özgül
Banar Bayrakçı Karel Araş. Gör. Özlem Özden Devrim Yay Bayrakçı Karel
Özkan Gerçel
Yrd. Doç. Dr.Eftade Araş.Gör. Hicran Altuğ Arş. Gör. Zerrin Çokaygil
Araş.Gör. Hicran Altuğ
Gaga Araş.Gör. Zehra Yiğit Çev. Yük. Müh. Sevgi
Araş.Gör. Akif Arı
Gence

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 16


Dış İlişkiler Danışma Kurulu
Toplantısı
 4 Mayıs 2007 tarihinde üniversite dışı paydaşlarla bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya
katılan ve üniversite dışından gelen katılımcılara bölüm tanıtılmış, bu tanıtımda
öncelikle öğretim programı ve amaçlar üzerinde durulmuştur. Katılımcıların görüşleri,
kısa bir süre sonra bölüm ders programında yapılan değişikliklerde göz önüne
alınmıştır. Toplantıya katılamayan üyeler ile farklı zamanlarda yapılan görüşmelerin
sonuçları da program değişikliklerine yansımıştır.

Dış paydaşların bu konudaki katkıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 Dışarıdan gelen paydaşlar (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Organize


Sanayi Bölgesi Müdürlüğü temsilcileri) bölüm programı hakkında olumlu görüş
belirtmişlerdir.

 Meslek derslerinde ve projelerde sanayi ile ilişkilerin daha ön plana çıkmasının yararlı
olacağından söz edilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin farklı platformlarda kamu
kuruluşları ile ilişkilerinin iki yönlü olarak geliştirilmesinin yararı da dile getirilmiştir.

 Bu toplantı sonrasında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcisi, öğrencilerin İl


Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu denetim faaliyetlerinde yer almalarını önermiştir.
Bu kapsamda 2008-2009 Öğretim yılında THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları
dersinde öğrenciler bu denetimlere katılacaklardır. Öğrencinin İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü’ne bu açıdan önemli katkıda bulunacağı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
temsilcisi tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerin bu faaliyetten etkin bir şekilde
yararlanmaları beklenmektedir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 17


Öğrencilerle Yapılan Toplantılar (1)

Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile


17 Mayıs 2007 tarihinde genel bir toplantı
yapılmıştır. Bu toplantıda öğrenciler
tarafından dile getirilen konular bölüm
arşivinde bulunmaktadır. Bu toplantı
sırasında sözü edilen ve bölüm öğretim
üyelerinin de hemfikir olduğu bazı konular,
daha sonra şekillenen bölüm ders
programında göz önüne alınmıştır.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 18
Öğrencilerle Yapılan Toplantılar (2)
 Temel derslerin bir bölümü (matematik dersleri), Fen Fakültesi öğretim üyeleri yerine
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerince verilmektedir.

 Bölümdeki mesleki seçmeli derslerin daha da çeşitlendirilmesi amacıyla yeni mesleki


seçmeli dersler konmuştur (Ancak bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrenci
tarafından seçilerek kayıt yapılması gerekmektedir).

 Teknik gezilerin, laboratuvar ve proje çalışmalarının arttırılmasına ve bununla ilgili


altyapı eksikliklerinin giderilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla Eylül 2007 tarihinde
400.000 YTL bütçeli bir AÜBAP Altyapı projesi alınmış ve etkin bir şekilde eksiklikler
giderilmeye başlanmıştır.

 Hava kirliliği ve katı atıklar ile ilgili dersler arttırılmıştır.

 Zorunlu ve mesleki ders çakışmaları elden geldiğince dikkate alınarak, programlar, bu


problemleri önleyecek şekilde ayarlamaya gidilmiştir. Bu nedenle cuma günleri sadece
mesleki seçmeli derslerin bulunduğu günler olmuştur.

 Sınavda sorulan sorular konusunda, öğrencilerin ezbercilikten uzaklaştırılması için


birebir derste işlenenlerin olmaması ve o konular ile ilgili sorulması gerekliliği bölüm
toplantısında tartışılmış ve doğru bulunan bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır.

 Bölüm harf notlarının, öğrencilerin düşündüğü gibi çok yüksek puan aralıklarına
verilmediği, öğrencilerin zorlanmaktan kaçındıkları için bu notların düşürülmesini
istedikleri düşünülmektedir.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 19
Öğrencilerle Yapılan Toplantılar (3)

 22 Mayıs 2008 tarihinde, bir yıllık aradan


sonra, öğrencilerle bir toplantı daha
yapılmıştır. Bu toplantıda öğrencilere bir
yıl önceki toplantıdan çıkan sonuçlara göre
hangi iyileştirmelerin yapıldığı anlatılmıştır.

 Öğrencilerin dile getirdikleri konular bu


toplantıdan sonra yapılan bir bölüm
toplantısında (04.06.2008) öğretim
elemanları ile paylaşılmış ve yapılması
gerekenler tartışılmıştır.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 20
Bölüm Ders Programının Gelişimi
 Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, ilk öğrencilerini 1994 –
1995 öğretim yılında almaya başlamış ve öğrenciler 1994 – 1995 güz
döneminde 1. sınıfa başlamışlardır. Bölüm 1997 – 1998 öğretim yılından
itibaren kısmi İngilizce öğretime geçmiştir. Türkçe öğretim döneminde
geçerli olan ders programı, kısmi İngilizceye geçilince önemli ölçüde
değiştirilmiştir. Değişiklik hem yeni dersler eklenmesi, bazı derslerin
çıkarılması ve içerik değişimi, hem de bazı derslerin İngilizce olarak
programa konması şeklinde olmuştur.

 2002 – 2003 öğretim yılından itibaren bölüm ders programları bir kez daha
değiştirilmiştir. Bu değişiklik sırasında fakülte bazında kredi
standardizasyonu amacıyla 187 olan toplam kredi 160’a indirilmiş ve her
dönem 20 kredi ile sınırlandırılmıştır.

 2007 – 2008 öğretim döneminden itibaren bir program değişikliği daha


gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliğe üç nedenden dolayı gerek görülmüştür.
• 2008 yılında başvurulan MÜDEK sürecinin bazı değişiklikleri gerektirmesi ve
program ölçütlerine uyulması gerekliliği,
• Öğrenci anketleri sonucu belirlenen AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
kredileri ile uyum sağlanması gerekliliği.
• Bazı derslerin ders sayılarının arttırılması gerekliliği.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 21


 Ders programları Çevre Mühendisliği Akademik
Kurulu’nda bütün öğretim elemanlarının aktif
katılımıyla geliştirilmektedir.

 2007 – 2008 öğretim yılına kadar, bu süreçte


aşağıdaki ölçütler yol gösterici olmuştur.

 Türkiye’de öncelikle kredili sistem uygulayan


bölüm programları ile temel konularda uyum,

 Yurtdışında Çevre Mühendisliği öğrenimi yapan


bölümlerin programları ile uyum,

 Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği


Bölümü’nün konumunun gerektirdiği şartlar.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 22


 Bu programlarda diğer bölümlerle ortak olan dersler, üniversite
genelinde Rektörlük tarafından kurulan komisyonlarda da ele
alınmıştır.

 2008-2009 öğretim yılından itibaren ders programına bazı yeni


mesleki seçmeli dersler eklenmiş, bazı mesleki seçmeli dersler
kaldırılmış veya içerik değişimine uğramıştır. Aynı zamanda bu
öğretim yılına kadar ayrı olarak okutulan Lineer Cebir ve Sayısal
Yöntemler dersleri birleştirilmiş, ortaya çıkan boşluğa bilgisayar
programlama ile ilgili bir ders eklenmiştir.

 Bu öğretim yılından itibaren sosyal seçmeli ders seçenekleri ve ek


yabancı dil dersi seçenekleri de arttırılmıştır.

 Bir yıllık haftalık ders programları bir önceki dönemin sonuna


doğru hazırlanmakta ve öğrencilere taslak halinde
duyurulmaktadır. Öğrencilerin ders çakışmalarını minimize edecek
şekilde, öğrenci dilekçelerine dayalı olarak yapılan değişiklikler
sonucunda kesin ders programı öğrenciler yaz tatiline çıkmadan
önce ilan edilmektedir. Ders çakışmalarının azaltılmasına yönelik
program ayarlamaları, öğrencilerden bir kısmının yararına
olmakta, ancak zaman zaman programlarda istenmeyen
boşlukların doğmasına yol açabilmektedir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 23


İyileştirme Çalışmaları (1)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin (2007-
2010) Stratejik Planı uyarınca sürekli
iyileştirme çalışmaları sürdürülmekte ve bu
çalışmaların sonuçları rapor halinde
Dekanlığa sunulmaktadır.

Nisan 2008 tarihli Stratejik Plan (2007-


2010) doğrultusunda Çevre Mühendisliği
Bölümü tarafından gerçekleştirilen
çalışmaları içeren bilgiler aşağıda
sunulmuştur:
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 24
İyileştirme Çalışmaları (2)
 Öğrencilere deney tasarlama, deney yapma, deney
sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisinin
kazandırılması için KİM 115 General Chemistry Laboratory,
ÇEV 211 Çevre Kimyası Lab. I, ÇEV 212 Environmental
Chemistry Lab. II, ÇEV 313 Unit Operations and Processes
Laboratory I, ÇEV 314 Temel İşlemler ve Süreçler
Laboratuvarı II derslerindeki deneylerin sayısı ve içerikleri
gözden geçirilmiş, raporlama süreci geliştirilmiştir (Amaç
1, Hedef 1).

 Öğrencilere disiplinler arası takımlarda çalışabilme


becerisinin kazandırılması amacıyla ÇEV 442 Tehlikeli Atık
Yönetimi ve ÇEV 438 Çevre Yönetimi derslerindeki proje
çalışmalarında yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Proje öncesi
yapılan ankete göre takımlar, öğretim üyeleri tarafından
oluşturularak, öğrencilerin meslek hayatlarında farklı
disiplinlerden kişilerle çalışma yapmaya hazırlanmaları
amaçlanmıştır (Amaç 1, Hedef 1).
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 25
İyileştirme Çalışmaları (3)
 Enformasyon teknolojilerinin ders, proje ve seminerlerde
etkin şekilde kullanımını hayata geçirmek kapsamında, pek
çok dersin eğitim materyalleri öğretim üyeleri tarafından
kendi web sitelerine konularak, öğrencilerin yararlanması
sağlanmıştır. Ayrıca ÇEV 318 Çevre Mühendisliğinde Bilişim
Teknolojileri (AKTS: 4.5) adlı mesleki seçmeli dersimiz ilk
kez 2007-2008 Bahar yarıyılında açılmış ve bu ders
kapsamında öğrencilerin genel olarak çevre mühendisliği
disiplininde kullanılan bilişim teknolojileri hakkında bilgi
sahibi olmaları amaçlanmıştır (Amaç 2).

 Dekanlık tarafından düzenlenen, 18.01.2008 tarihindeki


“Mühendislikte Etkin Öğrenme” isimli seminere tüm bölüm
öğretim üyeleri tarafından etkin bir katılım sağlanmıştır
(Amaç 3, Hedef 1).

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 26


İyileştirme Çalışmaları (4)
 Eğitim-Öğretim kalitesini arttırmak amacıyla “Çevre
Mühendisliği Bölümü Eğitim Öğretim Altyapısının
Geliştirilmesi” başlıklı 07 02 26 no’lu Altyapı Projesi
hazırlanarak çalışmalara başlanmış ve bu kapsamda öğrenci
laboratuarlarının kalitesinin arttırılması, bazı dersler için
gerekli eğitim materyallerinin satın alınması sağlanmıştır.
Sözkonusu altyapı projesi bünyesinde, toplam 17 öğretim
elemanı, 27-29 mart 2008 tarihleri arasında, RAMS Risk
Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık, Ticaret A.Ş.
Genel Müdürü Dr. Hilal Kınlı tarafından verilen “İş Sağlığı
ve Güvenliği Risklerinin Yönetimi Eğitimi”ni almıştır.
Bu eğitimde Bölümümüzün MÜDEK çalışmalarıyla ilgili
olarak, son derece yararlı açılımlar ortaya konulmuş,
eğitimde edinilen bilgiler çerçevesinde Bölümümüzün “Risk
Değerlendirme” ve “Laboratuarlarda Atık Yönetimi”
çalışmalarının başlatılması planlanmıştır (Amaç 3, Hedef
2).

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 27


İyileştirme Çalışmaları (5)
Yine bu kapsamda, 17 Mayıs 2007’de öğrencilerimizle yapılan bir toplantı sonrası,
öğrencilerden alınan görüş, öneri ve dilekler doğrultusunda (Amaç 3, Hedef 3)
(Amaç 13, Hedef 1):

 Daha fazla Teknik Gezi yapılması ile ilgili istekleri dikkate alınarak, 2007-2008
Öğretim Yılı Güz yarıyılında BİY 353 Çevre Mikrobiyolojisi dersinde 1 tesise,
2007-2008 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında ise ÇEV 442 Tehlikeli Atık Yönetimi
dersi kapsamında 3 tesise, ÇEV 320 Enerji Üretiminden Kaynaklanan Çevre
Sorunları ve TER 403 Termodinamik dersleri kapsamında 2 tesise teknik gezi
düzenlenmiştir. Bu teknik geziler sonrasında dersin öğretim üyeleri tarafından
Bölüm Başkanlığı’na bir rapor verilerek durum değerlendirmesi yapılmaktadır.
Ayrıca teknik gezi sonrası öğrencilere quiz sınavı yapılmak suretiyle etkin
öğrenme sağlanmaktadır.
 Bölümdeki hava kirliliği ve katı atıklarla ilgili ders kredisinin az olduğu yönündeki
talepler dikkate alınarak, hava kirliliği dersi ikiye çıkarılmış, VI. Yarıyıla ÇEV 316
Air Pollution (AKTS: 4.5), VII. Yarıyıla ÇEV 427 Hava Kirliliğinin Kontrolü (AKTS:
4.5) dersleri konulmuştur. Aynı şekilde, daha önce mesleki seçmeli ders
statüsünde olan Tehlikeli Atık Yönetimi dersi de VIII. Yarıyıla ÇEV 442 Tehlikeli
Atık Yönetimi (AKTS: 3.5) adıyla zorunlu ders olarak ilave edilmiştir.
 Bölümümüz ders programında yer alan mesleki seçmeli ders sayısı arttırılarak,
öğrencilerin daha çeşitli konular hakkında eğitim almaları sağlanmıştır. Mesleki
seçmeli ders sayısı 28’dir.
 Stajlarla ilgili olarak gelen sorular nedeniyle Bölüm Staj Yönergesi yeniden
düzenlenmiş ve stajların 30-30 iş günü şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu
konuyla ilgili olarak her yarıyıl başında Bölüm Staj Komisyonumuz tarafından
öğrencilerimiz bilgilendirilmektedir (Amaç 3, Hedef 4).
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 28
İyileştirme Çalışmaları (6)
 Bölümümüzde BAP, DPT, Tübitak vb. projesi olan
tüm öğretim üyeleri, projelerinden aldıkları
cihazları Bitirme Tezi öğrencilerinin çalışmalarında
yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar (Amaç 3,
Hedef 5).

 Bölümümüz araştırma potansiyelini ve disiplinler


arası proje sayısını arttırmak amacıyla 2008
yılında iki adet Tübitak projesi daha almış olup,
bölümümüzde yürütülmekte olan Tübitak projesi
sayısı 4’e çıkmıştır. Halen 1 DPT, 1 AÜBAP ve 2
SAN-TEZ Projesi bölüm öğretim üyeleri tarafından
yürütülmektedir (Amaç 4, Hedef 1 ve Hedef
2).
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 29
İyileştirme Çalışmaları (7)
 Bölümümüzün SCI-Expanded tarafından taranan uluslar arası dergilerde
yayınlanan makale sayısı 2006 yılında 10, 2007 yılında 15 adettir (Amaç
5, Hedef 1).

 Üniversite-sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak kapsamında


bölümümüzde yürütülen 2 SAN-TEZ projesinin yanı sıra, Bölüm öğretim
üyelerinden birisi 2004 yılında başlayan Tetra Pak A.Ş.’nin sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiği “Sürdürülebilir Tüketim”
başlıklı çevre projesinde danışmanlık yapmakta ve projede görev alacak
eğiticilere eğitim vermektedir. (Amaç 6, Hedef 1).

 Bölümümüzün tanınırlığını arttırmak ve paydaşlarımızla işbirliğini


geliştirmek amacıyla 2007-2008 bahar yarıyılı sonunda tüm bitirme tezi
projelerimiz Dekanlık tarafından düzenlenen Proje Pazarı’nda sunulmuştur
(Amaç 7, Hedef 1).

 2007-2008 Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren, dekanlık tarafından


gönderilen öğrenci karteksleri her danışman tarafından tek tek kontrol
edilmiş olup, bu işleme süreklilik kazandırılması planlanmıştır. Böylece
öğrencilere daha sağlıklı danışmanlık yapılması mümkün olabilecektir.
Ayrıca her öğretim üyesinin danışmanlık saatleri ofis kapılarına asılmıştır
(Amaç 9, Hedef 3).
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 30
İyileştirme Çalışmaları (8)
 Bolonya Sürecini yaygınlaştırmak kapsamında 2007-2008
Öğretim Yılında 4 öğretim üyemiz ders vermek ve araştırma
yapmak üzere Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ne gitmişlerdir
(Amaç 10, Hedef 4).

 Paydaş memnuniyetini arttırmak amacıyla öğrencilerimizle


her yarıyılda söyleşi toplantıları yapılmakta olup, bunlar
sürekli yinelenmektedir (Amaç 13, Hedef 1).

 Yine bu kapsamda öğrencilerimizi mezuniyet sonrası meslek


hayatlarına hazırlamak amacıyla, son sınıf öğrencilerimizin
19-20, 26-27 Nisan 2008 tarihlerinde, KALDER tarafından
verilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi
Eğitimi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi ve EFQM Mükemmellik Modeli
Eğitimlerini almaları sağlanmıştır (Amaç 13, Hedef 1).

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 31


İyileştirme Çalışmaları (9)
2007-2008 Öğretim yılı Bahar yarıyılında iki grup halinde Kariyer Günleri
planlanmış olup, mezunlarımız davet edilerek öğrencilerimize deneyimlerini
aktarmaları sağlanmıştır. Mezunlarımızla ilgili olarak Mezunlarla İlişkiler
Komisyonumuz tarafından kurulan ve sürekli güncellenen e-mail ağı
sayesinde Bölümümüze gelen iş başvuruları anında mezunlarımıza
iletilmektedir (Amaç 13, Hedef 2).

14 Nisan 2008’de yapılan toplantıya katılan mezunlarımız:

Gözde Yılmaz (Ekodenge Ltd.Şti).


Erkan Yılmaz (Eczacıbaşı Vitra Yapı Gereçleri A.Ş.-Bilecik)

20 Mayıs 2008’de yapılan toplantıya katılan mezunlarımız:

Aslıhan KÜÇÜKBALLI (Uludağ Üniversitesi Çevre Müh.Böl./Bursa)


Barbaros Murat KÖSE (İhale Yöneticisi, Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Merkezi ve
İhale Birimi/Ankara)

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 32


İyileştirme Çalışmaları (10)
Toplum memnuniyetini arttırmak amacıyla, Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile birlikte düzenlenen çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim seminerleri
dizisinde bölüm öğretim üyelerimiz aşağıda belirtilen konularda seminer vermişlerdir (Amaç 13,
Hedef 4):

a. 06 Nisan 2007 Cuma saat: 14.00 “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği”


Doç. Dr. Erdem ALBEK

b. 12 Nisan 2007 Perşembe saat: 14.00 “AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Sorunu”
Yrd. Doç. Dr. Müfide BANAR

c. 19 Nisan 2007 Perşembe saat: 14.00 “Eskişehir’de Hava Kalitesinin Dünü Bugünü Yarını”
Doç. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU

d. 26 Nisan 2007 Perşembe saat: 14.00 “Ben ne yapabilirim”


Prof. Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN

e. 10 Mayıs 2007 Perşembe saat: 14.00 “AB Uyum Sürecinde Çevre ve Sanayi Etkileşimi”
Dr. Zeynep YÖNTEM

f. 18 Mayıs 2007 Cuma saat: 14.00 “Küresel Çevre Politikaları ve İklim Değişikliği”
Dr. Ethem TORUNOĞLU

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 33


Program Çıktıları ve Değerlendirme

Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği


Bölümü’nün program çıktıları, yani mezun
öğrencilerin kazanması beklenen özellikler,
belirlenmiş olan eğitim amaçları
doğrultusunda ve MÜDEK’in 11 temel
kriterini de içerecek şekilde
tanımlanmıştır. Program Çıktılarının
bölümümüze uyarlanması dört ana başlık
altında gerçekleştirilmiştir:

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 34


Çıktılar (1)
(A) Eğitim
(a-1) matematik, istatistik bilgilerini edinme ve uygulama becerisi (Ma)
(a-2) fizik, kimya ve mikrobiyoloji bilgilerini edinme ve uygulama becerisi
(Ma)
(a-3) bilgi teknolojileri ve teknik çizim konularında temel bilgi edinme ve
uygulama becerisi
(a-4) mühendislik bilimlerinde bilgi edinme ve uygulama becerisi (Ma)
(a-5) sosyal konularda geniş bir dilimde bilgi edinme
(a-6) çevre bilimleri ve mühendisliğinin uygulama alanlarını kapsayan
konularda bilgi edinme ve uygulama becerisi (Me)

(B) Problem Çözme, Tasarım


(b-1) deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve
yorumlama becerisi (Mb)
(b-2) arıtım sistemlerini ve süreçlerini tasarlayabilme becerisi (Mc)
(b-3) mühendislik ve çevre problemlerini saptama, evrensel ve toplumsal
boyutlarda etkilerini anlama, tanımlama ve çözme becerisi (Me,Mh)
(b-4) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern
araçları kullanma becerisi (Mk)

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 35


Çıktılar (2)
(C) Sosyal Gelişme
(c-1) disiplinlerarası çalışma becerisi (Md)
(c-2) etkin iletişim kurma becerisi (Mg)
(c-3) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme
becerisi (Mi)
(c-4) mesleki ve etik sorumluluk bilinci geliştirme (Mf)
(c-5) mesleki gelişmeleri izleyecek düzeyde genel ve mesleki İngilizce
kullanabilme becerisi

(D) Çevre Bilinci


(d-1) çağın ve Türkiye’nin genel sorunları hakkında bilgi (Mj)
(d-2) dünyanın ve Türkiye’nin çevre sorunları hakkında geniş bir bilgi
birikimi

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 36


(a-1) matematik, istatistik bilgilerini edinme ve
uygulama becerisi:
Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre matematik, istatistik
bilgilerini edinerek uygulama becerisinin kazanılma oranı % 78,
kazanmadıkları konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 13, fikir beyan
etmeyenler ise % 9 olarak tespit edilmiştir.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde ilk yıllarda Matematik dersleri fakülte


tarafından verilmekte iken daha sonra Matematik bölümüne devredilmiştir.
Halen fakülte öğretim üyeleri tarafından sanal sınıf uygulaması ile
verilmektedir. Öğrenciler sanal sınıf uygulamasından şikayet etmekte ve
bunun başarılarını olumsuz yönde etkilediğini öne sürmektedirler.
Gerçekten de MAT 193 ve MAT 194 derslerinde bir not başarısızlığı söz
konusudur. Bunun sanal sınıf uygulamasının dışında başka nedenleri de
olduğu düşünülmektedir. Bunlardan en önemlisi hazırlık sınıfı sırasında
öğrencilerin ders çalışma disiplininden uzaklaşmalarıdır. Öğrenciler 1. sınıfa
geldiklerinde matematik derslerine özel önem vermeleri konusunda
uyarılmaktadır. Lisenin 4 seneye çıkmasının başarıları biraz
yükseltebileceği düşünülmektedir. Diferansiyel Denklemler, İstatistik ve
Sayısal Yöntemler derslerinde daha yüksek başarı gözlenmektedir. Bu
başarı DD ve üstü notların yüzdesi olarak hesaplanmıştır. Bu gözlem MAT
193 ve 194’deki başarısızlığın belki de geçici bir 1. sınıf sendromu
olabileceğini çağrıştırmaktadır. Çevre Modelleme dersindeki başarı
matematik ve istatistik bilgi ve becerilerinin alındığının bir göstergesidir.
Bu ders yoğun matematik kullanımı içeren bir derstir.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 37
(a-2) fizik, kimya ve mikrobiyoloji bilgilerini
edinme ve uygulama becerisi:
Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre Fizik, Kimya ve Mikrobiyoloji bilgilerini
edinme ve uygulama becerisinin kazanıldığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 76,
kazanmadıkları konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 16, fikir beyan etmeyenler
ise % 8 olarak tespit edilmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan Fizik, Genel Kimya, Çevre Kimyası
ve Mikrobiyoloji gibi derslerin DD ve üzerindeki notların oranı Fizik, Kimya ve
Mikrobiyoloji bilgisinin yeterli düzeyde verildiğinin bir göstergesidir. Ayrıca bu
derslerle bağlantılı olan Mikrobiyoloji Lab., Fizik Lab., Çevre Kimyası Lab. ve Genel
Kimya Lab. gibi derslerdeki başarı oranları da bu temel derslerin başarılı bir şekilde
verildiğini göstermektedir.

Temel İşlemler ve Süreçler dersinde not başarısı düşük görünmektedir. Bu ders ağır
bir içerik taşımaktadır ve ödev sayısı fazladır.

Öğrenciler stajlarda özellikle kimya ve mikrobiyoloji bilgilerini kullanmaktadırlar. Staj


sırasında öğrencilerin birimlerinin yöneticilerinden aldıkları notlar bu bilgilerini
kullanma becerileri konusunda bir ölçü olmaktadır. Öğrencilerimiz stajlarında başarılı
olmaktadırlar. Son sınıf öğrencileri arasında staj yaptıkları yerlerde iş bulanlar
bulunmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler stajlarında yaptıklarını bölümde
sunmaktadırlar ve bu da (a-2) grubu bilgilerin sınanmasını sağlamaktadır.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 38


(a-3) bilgi teknolojileri ve teknik çizim
konularında temel bilgi edinme ve uygulama
becerisi:
Öğrenimin ikinci yarıyılında Teknik Resim dersi ile teknik çizimin temelleri
verilmektedir. 2005-2006 öğretim yılından beri son yıl mesleki seçmeli ders olarak
verilen Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarımı dersi büyük ilgi görmektedir ve 2007-
2008 öğretim yılına kadar tüm son sınıf öğrencileri tarafından seçilmiştir. Programın
üçüncü yarıyılında verilen Temel Bilgi Teknolojileri dersinde işletim sistemleri
öğretilmekte, ayrıca programlama dillerinin mantığı verilerek Visual Basic
programlama dili öğretilmektedir. Fakültede yeterli sayıda bilgisayar laboratuvarı
bulunmakta, ayrıca CAM-CAD (Computer Aided Manufacturing - Computer Aided
Design) laboratuvarında yüksek hızlı ve gelişmiş işlemciye sahip bilgisayarlarda
AutoCAD benzeri lisanslı ileri çizim-tasarım yazılımları bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre bilgi teknolojileri ve teknik çizim


konularında bilgi edinme ve uygulama becerisinin kazanılma oranı % 53,
kazanmadıkları konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 38, fikir beyan etmeyenler
ise % 9 olarak tespit edilmiştir. Çevre Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan
Temel Bilgi Teknolojileri, Teknik Resim ve Bilgisayar Destekli Tasarım dersi gibi
derslerin DD ve üzerindeki notların oranı Bilgi Teknolojileri ve Teknik Resim bilgisinin
yeterli düzeyde verildiğinin bir göstergesidir. Ayrıca bu derslerle bağlantılı olan
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi gibi derslerdeki başarı oranları da bu temel
derslerin başarılı bir şekilde verildiğini göstermektedir.

Öğrencilere MATLAB programında çalışma ve program yazma becerisi kazandırmak


amacıyla 2008-2009 öğretim yılından itibaren Mühendislikte Bilgisayar Programlama
dersi konmuştur. Bu şekilde %53 olarak biraz düşük bulunan memnuniyetin de ek bir
bilgisayar dersi ile giderilmesi mümkün olabilecektir.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 39
(a-4) mühendislik bilimlerinde bilgi edinme ve
uygulama becerisi:
Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre Mühendislik bilimlerinde
bilgi edinme ve uygulama becerisi kazandığına dair fikir beyan edenlerin
oranı % 84, bilgi edinilmediği konusunda fikir beyan edenlerin oranı %
14, fikir beyan etmeyenler ise % 2 olarak tespit edilmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yaptırılmakta olan bitirme tezleri ve


sunuşları, öğrencilerin mühendislik uygulama alanlarını kapsayan
konularda bilgi edindiğini ve uygulama becerisi kazandığının bir
göstergesidir. Bu nedenle Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi I-II
dersinde, DD ve üzerindeki notların oranı bu konuda edinilmiş olan
beceriyi ortaya koymaktadır.

2007-2008 öğretim yılından itibaren, Çevre Mühendisliğinde Seçme


Konular I-II ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları I-II dersleri, Çevre
Mühendisliğinde Bitirme Projesi I-II başlıkları altında birleştirilmiştir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 40


(a-5) sosyal konularda geniş bir dilimde bilgi
edinme:
Üniversitemizin sosyal etkinliklerle ilgili altyapısı çok zengindir.
Ayrıca ders programında meslek dışı seçmeli dersler ile
öğrencilerin istedikleri sosyal alanda dersler almaları
sağlanmaktadır. Sosyal ders seçenekleri her yıl artmaktadır.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre sosyal konularda


geniş bir dilimde bilgi edinme % 53, bilgi edinilmediği konusunda
fikir beyan edenlerin oranı % 42, fikir beyan etmeyenler ise % 5
olarak tespit edilmiştir. Burada %53 olarak düşük sayılabilecek
oranın kampüs farkını yansıttığı düşünülmektedir. Anadolu
Üniversitesi’nin sosyal olanakları Yunus Emre Kampusü’nde
yoğunlaşmaktadır. Ulaşım zorlukları İki Eylül Kampusü
öğrencilerinin bazı etkinlikleri izleyememesi sorununu beraberinde
getirmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan Kültürel


Etkinlikler, Bireylerarası İletişim, Kitle İletişimi, İş Hukuku,
Girişimcilik ve İş Kurma gibi derslerde, DD ve üzerindeki notların
oranı sosyal konularda geniş bir dilimde bilgi edinildiğinin bir
göstergesidir.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 41
(a-6) çevre bilimleri ve mühendisliğinin
uygulama alanlarını kapsayan konularda bilgi
edinme ve uygulama becerisi:
Eğitim amaçlarında da belirtildiği gibi, program önemli ölçüde bu amaç üzerine
kuruludur. Uygulama becerisinin gelişmesi için çok sayıda zorunlu ve seçmeli
laboratuvar dersi bulunmakta, ayrıca stajların bu amaca hizmet edebilmesi için büyük
özen gösterilmektedir. Bölüm Staj Komisyonu, stajın öğrenci açısından verimli geçmesi
için her aşamada (staj yerinin belirlenmesi, kabulü, staj yapılan yerle kurulan iletişim,
staj sonrası değerlendirmeler) etkin olarak yer almaktadır. Ayrıca en az iki farklı yerde
tamamlanması zorunlu olan yaz stajının, her seferinde çevre mühendisliğinin farklı bir
alanındaki uygulama becerisine katkı oluşturacak şekilde farklı yerlerde yapılması
sağlanmaktadır.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre Çevre bilimleri ve mühendisliğinin


uygulama alanlarını kapsayan konularda bilgi edinme ve uygulama becerisi
kazandığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 78, bilgi edinilmediği konusunda fikir
beyan edenlerin oranı % 15, fikir beyan etmeyenler ise % 7 olarak tespit edilmiştir.
Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yaptırılmakta olan bitirme tezleri ve sunuşları
öğrencilerin Çevre bilimleri ve mühendisliğinin uygulama alanlarını kapsayan konularda
bilgi edinme ve uygulama becerisi kazandığının bir göstergesidir. Ayrıca, zorunlu ve
mesleki seçmeli derslerin bazılarının kapsamında da çevre mühendisliği uygulama
alanları irdelenmektedir (Çevre Yönetimi, Çevre Politikaları, Katı Atık Yönetimi, Çevre
Mevzuatı I-II gibi). Öğrencilerin bu tür derslerde hazırlamış oldukları projeler, dersin
öğretim üyesi tarafından arşivlenmektedir.

Fakültede 2007-2008 Öğretim Yılı’ndan itibaren bitirme projeleri çalışmaları poster


haline getirilmekte ve bütün bölümlerle beraber bir proje fuarı oluşturulmaktadır. Proje
fuarında öğrenciler hem diğer bütün fakülte elemanları ile çalışmalarını paylaşmışlar,
hem Rektörün, hem de sektörün ileri gelenlerinin fuarı ziyareti ile de çalışmalarının
takdir edildiğini görmüşlerdir.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 42
(b-1) deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını
analiz etme ve yorumlama becerisi (1):
İlk yarıyıldan altıncı yarıyıl sonuna kadar zorunlu laboratuvar dersleri ile, hem temel
kimya konusunda hem de çevresel analizler ve temel işlemler / süreçlerin
simülasyonu konusunda öğrencilerin deneyim kazanması sağlanmaktadır.

Son sınıfta ayrıca mesleki seçmeli Hava Kirliliği Laboratuvarı dersi açılmıştır.
Başlangıç için seçmeli olarak açılan bu dersin, uygulama sonrası değerlendirmede
uygun görülürse zorunlu ders olarak programa alınması düşünülmektedir. Tüm
laboratuvar derslerinde öğrencilerden, yapılan deneyin hem teorik altyapısı, hem
deneyin yapılışı, hem de elde edilen sonuçların yorumlanması gibi zorunlu alt
başlıkları içeren laboratuvar raporları istenmekte ve ders notunun ve başarısının
değerlendirilmesinde bu raporlar, laboratuvar sırasındaki performansla birlikte birinci
kriter olmaktadır. Yedinci yarıyılda mesleki seçmeli dersler arasında yer alan Deney
Tasarımı dersinde, öğrencilerin deney tasarımı konusunda bütüncül bir beceri ve
deneyim elde etmeleri amaçlanmaktadır. Son sınıfta gerçekleştirilen Lisans Bitirme
Tezi çalışmalarında öğrencilerin önemli bir kısmı analitik çalışmalar gerçekleştirmekte
ve laboratuvar becerilerini geliştirerek mezun olmaktadır.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre deney tasarlama, deney yapma,


deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandığına dair fikir beyan
edenlerin oranı % 75, bilgi edinilmediği konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 18,
fikir beyan etmeyenler ise % 7 olarak tespit edilmiştir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 43


(b-1) deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını
analiz etme ve yorumlama becerisi (2):

Deney tasarlama konusunda özellikle Temel İşlemler ve


Süreçleri Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen adsorpsiyon,
koagülasyon deneyleri deney tasarımını kapsamaktadır.
Böylelikle, Temel İşlemler ve Süreçleri Laboratuvarı’nda
başarılı olan öğrenci yüzdesi aynı zamanda deney tasarımı
becerisini kazanmanın da bir göstergesidir.

Deneysel çalışmaların yürütüldüğü bitirme tezleri yine


öğrencilerin deney tasarlama, deney yapma, deney
sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandığının
bir göstergesi olacağından, bu dersteki başarı oranları
değerlendirilmiş, öğrencilerin tümünün başarılı olduğu
görülmüştür.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 44


(b-2) arıtım sistemlerini ve süreçlerini
tasarlayabilme becerisi:
Beşinci ve altıncı yarıyılda yer alan Temel İşlemler ve Süreçler I-II derslerinde, hem
geleneksel hem de bazı gelişmiş suatıksu arıtım süreçlerinin temelleri ve tasarım
kriterleri verilmektedir. Yedinci yarıyılda yer alan Su Arıtımı Projesi dersi ve sekizinci
yarıyılda yer alan Atıksu Arıtımı Projesi dersi ile, öğrencilerin program boyunca elde
ettikleri su-atıksu arıtım süreçlerine yönelik derslerin, bir proje kapsamında
uygulamaya ve tasarıma yönelik olarak kullanılması sağlanmaktadır. Bu dersler
kapsamında bir arıtım sistemi, baştan sona tüm basamaklarıyla tasarlanmaktadır.

2006-2007 yarıyılı sonunda alınan bir kararla, bugüne dek tek bir ders olarak verilen
Hava Kirliliği ve Kontrolü dersi iki ayrı derse bölünerek içeriği genişletilmiştir. Hava
Kirliliği adıyla açılan derste, hava kirliliği ile ilgili temel bilgiler verilerek, öğrencinin bu
konudaki bilimsel altyapısı oluşturulacaktır. Hava Kirliliği Kontrolü dersi ise tasarım
yönü ağır basacak şekilde büyük oranda hava kirleticilerinin emisyonlarının arıtım
sistemleri ve süreçlerine odaklanacak şekilde öğrenciye aktarılacaktır.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre arıtım sistemlerini ve süreçlerini


tasarlayabilme becerisi kazandığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 71, bilgi
edinilmediği konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 24, fikir beyan etmeyenlerin
oranı ise % 5 olarak tespit edilmiştir.

Proje dersleri ve Temel İşlemler ve Süreçleri derslerinde yoğun bir şekilde arıtma
sistemlerinin tasarımına yönelik uygulamalar bulunmaktadır. Bu nedenle Çevre
Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan Proje dersleri ve Temel İşlemler ve
Süreçleri öğrencilerin arıtım sistemlerini ve süreçlerini tasarlayabilme becerisini
kazandığının bir göstergesidir. DD ve üzerindeki notların oranı bu konuda edinilmiş
olan beceriyi ortaya koymaktadır.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 45
(b-3) mühendislik ve çevre problemlerini saptama,
evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama,
tanımlama ve çözme becerisi (1):

Çevre Mühendisliği ders programı içinde yer alan Çevre


Yönetimi dersi, öğrencinin çevreyi algılayışını, sorunları
tespit edebilme ve çözme yeteneğini geliştirmede katkı
sağlayan bir derstir. Bu amaçla öğrenciler dönem sonunda
gruplar halinde çalışarak hipotetik bir proje üzerinden bir
Çevresel Etki Değerlendirme çalışması gerçekleştirirler. Bu
kapsamda, proje konusu faaliyet için yer seçimi
alternatifleri, olası etkiler ve bunlar için çözüm alternatifleri
değerlendirilir. Halkın Katılımı Toplantısı canlandırması
şeklindeki etkinliklerle, konunun toplumsal boyutu da
sürece dahil edilir.

Öğrencilerimizin almış oldukları temel mühendislik dersleri


ve mesleki derslerde edindikleri beceriler genelde
uygulamaya yönelik olmaktadır. Öğrenciler, mühendislik ve
çevre problemleri ile karşılaştıklarında, bu konu hakkındaki
bilgilerini uygulamalı olarak ortaya koyabilmektedirler.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 46


(b-3) mühendislik ve çevre problemlerini saptama,
evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama,
tanımlama ve çözme becerisi (2):
Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre mühendislik ve
çevre problemlerini saptama, evrensel ve toplumsal boyutlarda
etkilerini anlama, tanımlama ve çözme becerisi kazandığına dair
fikir beyan edenlerin oranı % 78, bilgi edinilmediği konusunda fikir
beyan edenlerin oranı % 13, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise %
9 olarak tespit edilmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan Çevre yönetimi,


Katı Atık Yönetimi ve Çevre Politikaları dersleri öğrencilerin
mühendislik ve çevre problemlerini saptama, evrensel ve
toplumsal boyutlarda etkilerini anlama, tanımlama ve çözme
becerisini kazandığının bir göstergesidir.

Ayrıca 2007-2008 öğretim yılı’ndan itibaren son yıllarda önemi


giderek artan tehlikeli atıklarla ilgili olarak da, daha önce mesleki
seçmeli ders statüsünde olan Tehlikeli Atık Yönetimi dersi zorunlu
ders haline getirilmiştir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 47


(b-4) mühendislik uygulamaları için gerekli olan
teknikleri ve modern araçları kullanma
becerisi (1):
Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak, olanak veren tüm derslerde uygulama
örnekleri ders kapsamında yer almaktadır. Laboratuvar uygulamalarında ve lisans
tezlerinde öğrencilerin ileri aletli analizleri de kullanmaları teşvik edilmektedir.

Bilgisayar uygulamaları pek çok ders kapsamında yer almakta ve ilgili yazılımların
alımı sağlanmaktadır. Çevre Bilimlerinde Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları
isimli mesleki seçmeli dersin yanında, zorunlu dersler arasında yer alan Çevre
Yönetimi dersinde de CBS teknikleri verilmekte, bu alandaki en ileri yazılımlardan
ArcGIS öğretilmekte ve öğrencilerin gerçekleştirdikleri hipotetik Çevresel Etki
Değerlendirme Uygulamasında yer seçimini, CBS teknikleri ile gerçekleştirmesi
istenmektedir. Ayrıca Katı Atık Yönetimi dersinde proje uygulamaları kapsamında
öğrencilere karar destek sistemleri arasında yer alan çok ölçütlü karar verme
yöntemleri ve yaşam döngüsü değerlendirme yöntemi (burada lisanslı SimaPro
yazılımı kullanılmaktadır) ile ilgili proje konuları verilmekte, öğrenciler yine proje
konuları çerçevesinde lisanslı CYCOM yazılımını kullanmaktadırlar.

Üniversitemizin genel yaklaşımı çerçevesinde, uzaktan eğitim tekniklerinden, eğitim


programında yararlanılmaktadır. Fakültemiz kapsamında kurulan Akıllı Sınıf, birinci
sınıfta yer alan Genel Matematik derslerinde kullanılmaktadır. 2007-2008 akademik
yılından itibaren, bazı dersler uzaktan eğitim tekniğiyle verilmeye başlanmıştır (örn:
Mühendislik Etiği dersi Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden
Prof.Dr.Aysen Müezzinoğlu tarafından video-konferans yöntemiyle verilmiştir).

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 48


(b-4) mühendislik uygulamaları için gerekli olan
teknikleri ve modern araçları kullanma
becerisi (2):
Bunların yanısıra, öğrenciler tarafından bazı
bitirme tezlerinde atomik absorpsiyon, ICP, UV
spektrofotometre, GC gibi cihazların kullanımının
sağlanarak ileri aletli analiz tekniklerinin de
öğretilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda
deney raporlarının hazırlanmasında da çeşitli
yazılımların kullanılması sağlanmaktadır.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre


mühendislik uygulamaları için gerekli olan
teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
kazandığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 60,
bilgi edinilmediği konusunda fikir beyan edenlerin
oranı % 35, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise %
5 olarak tespit edilmiştir.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 49
(c-1) disiplinlerarası çalışma becerisi:

Öğrencilerimizin özellikle son yarıyıllarında


almış oldukları bitirme tezleri,
disiplinlerarası çalışma becerilerini
kazanmalarında katkı sağlamaktadır.
Çünkü öğrencilere verilen bitirme
tezlerinde öğrenciler farklı disiplinlerle
çalışmalar da yapmaktadırlar.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına


göre disiplinlerarası çalışma becerisi
kazandığına dair fikir beyan edenlerin
oranı % 67, bilgi edinilmediği konusunda
fikir beyan edenlerin oranı % 28, fikir
beyan etmeyenlerin oranı ise % 5 olarak
tespit edilmiştir.

Stajları sırasında öğrenciler değişik


disiplinlerden gelen kişilerle beraber
çalışmaktadırlar. Staj, öğrenciler için bu
becerinin kazanılmasına yönelik en önemli
araçtır.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 50


(c-2) etkin iletişim kurma becerisi:

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre etkin iletişim kurma


becerisi kazandığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 65, bilgi
edinilmediği konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 30, fikir beyan
etmeyenlerin oranı ise % 5 olarak tespit edilmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğrencilerin yaptıkları stajlar sonucunda,


edindikleri bilgileri arkadaşları ve öğretim üyelerine aktarmaları için sunuş
yapmaları beklenmektedir. Bu sunuşların sonuçları staj komisyonu
tarafından değerlendirilmekte ve etkin iletişim becerisi kurma yeteneği de
dikkate alınmaktadır. Ayrıca tez sunuşları ve bazı derslerdeki sunuşlar da
(Çevre Yönetimi, Proje sunuşları, Katı Atık Yönetimi sunuşları v.b.) etkin
iletişim kurma becerisi kazanmalarını sağlamaktadır.

Öğrencilerin katıldıkları kulüp aktiviteleri, öğrenci kurultayları, iletişim


becerilerini arttırmaya fırsat tanımaktadır. Pek çok öğrenci ERASMUS
kapsamında yurtdışına gitmek istemekte, bunun için yapılan sözlü
sınavlarda jüri önünde Türkçe ve İngilizce kendilerini ifade etmektedirler.
Jüri, bu sınavlarda öğrencilerin becerilerini notlandırmaktadır. Aynı
zamanda gerek öğretim gerekse staj için yurtdışına giden öğrenciler
iletişim konusunda önemli deneyimler kazanmaktadırlar.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 51


(c-3) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
ve bunu gerçekleştirebilme becerisi (1):
Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre yaşam boyu
öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
kazandığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 86, bilgi
edinilmediği konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 8, fikir
beyan etmeyenlerin oranı ise % 5 olarak tespit edilmiştir.

Belirli periyotlarla düzenlenen çeşitli eğitimlere de (OHSAS,


ISO14001, v.b.) yüksek oranda öğrenci katılımı sağlanmıştır.
Özellikle bu eğitimlerle ilgili öğrencilerden yoğun bir talep
gelmekte ve bölüm, bu eğitimlerin her yıl yapılmasına özen
göstermektedir. Öğrencilerin profesyonel meslek hayatlarına
hazırlanmalarında bu eğitimlerin çok önemli bir yer tuttuğu bizzat
mezunlarımız tarafından dile getirilmektedir.

Bazı öğrenciler Açıköğretim Fakültesi’nde ikinci bir öğretim


olanağından faydalanabilmektedirler.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 52


(c-3) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
ve bunu gerçekleştirebilme becerisi (2):
Öğrenciler mezun olduktan sonra Çevre Mühendisleri
Odası’na (ÇMO) üye olmaya teşvik edilmektedir. Bu sayede
öğrencilerin odanın düzenlediği çeşitli etkinliklerden
haberdar olmaları sağlanmakta ve odanın eğitimlerine
katılmaları mümkün kılınmaktadır. Haziran 2008 itibariyle
ÇMO’ya 91 mezunumuz üyedir.

2008-2009 Öğretim Yılı’ndan itibaren Çevre Mühendisliği


Bölümü yüksek lisans ve doktora programları üniversite
stratejisine de uygun olarak yenilenecektir. Bu kapsamda
Üniversite’nin Açıköğretim Fakültesi’nin de olanaklarından
da faydalanarak Uzaktan Öğretim seçenekleri üzerinde
durulacaktır. Mezunlara yönelik bazı programlar da bu
yenileme ve iyileştirme çalışmaları içinde gündeme
gelecektir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 53


(c-4) mesleki ve etik sorumluluk bilinci
geliştirme:
Öğrencilikleri süresinde öğrencilerde bu bilincin ne kadar geliştiğini izlemenin yollarından birisi staj
sürecidir. Staj değerlendirme araçlarından olan ve işyeri tarafından doldurulan “Staj Değerlendirme
Formu” ve öğrencilerin staj sonrası bölümde gerçekleştirdikleri sözlü sunumlar, bu değerlendirmenin
araçları olmaktadır.

Ayrıca, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’na üye mezunlarımız arasında Oda Disiplin Kurulu’na sevk
edilmiş / disiplin cezası almış çevre mühendisi bulunmamaktadır.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre mesleki ve etik sorumluluk bilinci geliştirme
kazandığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 81, bilgi edinilmediği konusunda fikir beyan edenlerin
oranı % 14, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise % 5 olarak tespit edilmiştir.

Fakültede Mühendislik Etiği dersi iki yıldan beri verilmektedir. Bu ders bu program çıktısının
sağlanması için önemli bir araç olmayı sürdürmektedir.

Bazı derslerde öğrencilerin ödevlerini kopya çekmeden hazırladıklarına dair imzalayarak teslim
etmeleri uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamanın öğrencilere bir etik bilinci kazandırdığı
düşünülmektedir.

Yıllardır çözülemeyen bir sorun öğrencilerin devam listelerine birbirlerinin yerine imza atmalarıdır.
Bu konuda öğretim üyeleri öğrencileri uyarmaktadırlar. Bu konuda şimdiye kadar herhangi bir cezai
işlem uygulanmamış, öğrencilere bunun aslında arkadaşlarına zarar vermek olduğu anlatılmaya
çalışılmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde kuruluşundan beri yaklaşık 10 kadar öğrenci sınavlarda kopyadan
yakalanmıştır.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 54


(c-5) mesleki gelişmeleri izleyecek düzeyde
genel ve mesleki İngilizce kullanabilme
becerisi:
Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre iş
hayatında yabancı dilin önemli olduğuna dair fikir
beyan edenlerin oranı % 90, önemsiz olduğu
konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 10
olarak tespit edilmiştir. Bu da öğrencilerin yabancı
dili ne kadar önemsediğinin bir göstergesidir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan


Teknik İngilizce I ve II ve İngilizce olarak
okutulan diğer meslek derslerinde göstermiş
oldukları başarı Mesleki gelişmeleri izleyecek
düzeyde genel ve mesleki İngilizce kullanabilme
becerisini kazandığını göstergesidir.
17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 55
(d-1) Çağın ve Türkiye’nin genel sorunları hakkında
bilgi:

Üniversitemizin her ay bültenlerle duyurulan etkinlikleri kapsamında çok sayıda


sanatsal-kültürel etkinlik ile konferans ve seminerler yer almaktadır. Öğrencilerin bu
etkinliklerden haberdar olabilmesi için radyo-TVafişler, duyurular, üniversite gazetesi
olan Anadolu Haber gibi çok sayıda araç kullanılmaktadır. Öğrencilerin bu tür
etkinliklere katılımını teşvik için yeni araçların kullanımı olasılığı da sürekli
değerlendirilmektedir. Örneğin 2006-2007 akademik yılında başlatılan Kültürel
Etkinlikler Dersi, bu etkinliklere katılıma teşviğin, en önemli araçlarından birisidir.
Öğrencilerin seçmeli ders olarak alabildikleri bu derste bildiğimiz anlamda sınıfta
dersler gerçekleştirilmemekte, öğrencilerin ders notu, katıldıkları kültürel-sanatsal
etkinlikler ve konferans-seminer sayısına göre belirlenmektedir.

Son iki yıldır üniversitemizde seçmeli olarak açılan Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi, öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları
amacıyla açılmıştır. Dersin hedefi, okullarda etüt saatlerinde öğrencilere yardımcı
olmak, yaşlı, engelli bakım evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kişilere yardımcı
olmak, ağaç dikimi yapmak, çevre bilinci oluşturmak, v.b. anlamda oluşturulan
projeleri gerçekleştirmektir.

Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre çağın ve Türkiye’nin genel sorunları


hakkında bilgi kazanıldığına dair fikir beyan edenlerin oranı % 80, bilgi edinilmediği
konusunda fikir beyan edenlerin oranı % 11, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise % 9
olarak tespit edilmiştir. Üniversitemizde çeşitli fakülte ve birimlerinde çeşitli
zamanlarda ve belirli aralıklarda çeşitli seminer, sempozyum ve çalıştaylar
gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin bu etkinliklere katılımları desteklenmekte ve
geniş oranda katılımın olduğu gözlemlenmektedir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 56


(d-2) dünyanın ve Türkiye’nin çevre sorunları
hakkında geniş bir bilgi birikimi:
Gerçekleştirilen mezun anketi sonuçlarına göre çağın ve
Türkiye’nin genel sorunları hakkında bilgi kazanıldığına dair fikir
beyan edenlerin oranı % 78, bilgi edinilmediği konusunda fikir
beyan edenlerin oranı % 13, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise %
9 olarak tespit edilmiştir.

Öğrencilere, Çevre Mühendisliği Bölümü’ndeki tüm eğitim süresi


boyunca çevre bilinci konusunda gerekli bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Ayrıca her yıl TMMOB ÇMO tarafından düzenlenen
Çevre Kurultayı’na öğrencilerimiz tarafından yoğun katılımın
sağlanması öğrencilerimizin, dünyanın ve Türkiye’nin çevre
sorunları hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu ve bu
bilgi birikiminin diğer meslektaşları ile paylaştığının kanıtıdır.
Öğrencilere yönelik düzenlenen bu çalıştayın yanında, bölümümüz
öğrencileri ÇMO’nun meslektaşlara yönelik etkinliklerine de yoğun
ilgi göstermektedir. Öğrencilerin, ÇMO tarafından iki yılda bir
düzenlenen Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’ne katılımı için
üniversite olanakları (ulaşım gibi) kullanılmakta ve öğrencilerimiz
kongreye yüksek sayıda katılımla ilgi göstermektedir.

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 57


HERŞEY DAHA İYİ BİR ÇEVRE
MÜHENDİSİ OLABİLMENİZ İÇİN !

17 Eylül 2008 Çevre Mühendisliği Bölümü 58