* Bahasa-beerti pengikut, pembantu, kelompok atau golongan.

pendokong,

* Istilah- satu aliran dalam Islam yang meyakini bahawa Ali bin Abi Talib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan ummah setelah Nabi Muhammad s.a.w.

Para penulis Islam berbeza pendapat:
# lahir setelah kewafatan Nabi Muhammad s.a.w iaitu pada saat perbincangan kuasa antara golongan Muhajirin dan Ansar di Balai Pertemuan Saqifah Bani Sa’idah. #Pada masa akhir pemerintahan Uthman bin Affan atau pada masa awal kepimpinan Ali bin Abi Talib, yang ketika itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Uthman yang berakhir dengan kematiannya, dan terdapat tuntunan umat agar Ali bersedia dibai’at sebagai Khalifah. # Setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah Ali dan pihak pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan di Majlis Tahkim.

Di antara pelopornya adalah Abdullah bin Saba’ yang merupakan seorang Yahudi dari kota San’a (Yaman) yang berpura-pura memeluk agama Islam untuk menyebarkan fitnah dan tipu muslihat agar timbul kekacauan di kalangan umat Islam.  Ajaran utama dari semua golongan Syiah adalah Ali bin Abu Talib sebenarnya yang berhak menjadi Khalifah, kerana hal ini adalah atas wasiat dan pesanan Rasulullah s.a.w sama ada secara langsung dan tidak langsung.

Kaum Syiah boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan,diantaranya ialah: 1. Qurra’ Syiah- motif perjuangan mereka ialah dari segi sosioekonomi. 2. Alawiyyin- lebih bersifat kekeluargaan bagi mencapai tujuan politik. 3. Mawali – bermotifkan sosial untuk membela keturunan mereka yang dianggap kelas kedua oleh pemerintah Bani Umaiyah.

Ketiga-tiga kumpulan ini mempunyai tujuan yang sama iaitu menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah.Cara paling berkesan bagi melaksanakan tujuan tersebut ialah dengan menggunakan isu agama.Dari sinilah lahir kosmologi Syiah.

Syiah tidak terhad kepada pengikut Saidina Ali sahaja tetapi pengikut Saidina Abu Bakar dan juga Muawiyah digelar Syiah. berlaku peristiwa di Majlis Tahkim atau lebih tepatnya selepas rundingan antara Ali dan Muawiyyah gagal, maka istilah Syiah diberi makna yang khusus iaitu pengikut Saidina Ali sahaja. Selepas tamatnya perang siffin, sekumpulan tentera Ali dari Kaum Qura’ pimpinan al- Ashtar telah membuat ikrar di Kota Kufah bahawa semua sahabat Ali adalah sahabat kami dan semua musuh Ali adalah musuh kami. Maka sejak itulah tertegaknya secara rasmi sekumpulan pengikut Ali atau Syiah Ali yang setia.

 Setelah

Pada tahun 684 Masihi muncul pula alMukhtar bin Ubait al- Thaqafi yang mendakwa sebagai pemimpin Syiah di Kufah. Beliau mati dibunuh oleh tentera Ibnu al- Zubair pada tahun 688 Masihi. kematian al- Mukhtar gerakan Syiah mula lemah akibat tekanan pemerintahan Abdul Malik dan gabungannya dengan al- Hajjaj yang terkenal sebagai orang yang keras dan ganas.

 Selepas

Pada tahun 739 Masihi barulah mereka muncul di bawah kepimpinan keluarga Saidina Ali iaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin. Setelah itu diikuti oleh saudaranya Muhammad al- Baqir dan cucunya Ismail. Percubaan keluarga Saidina Ali dan keluarga yang terakhir bagi menggugat kerajaan Umayyah ialah dibawah pimpinan Abdullah bin Muawiyah iaitu cucu saudara Saidina Ali. Beliau juga tewas dan terbunuh pada tahun 746 Masihi. Pada zaman Abbasiyah,muncul pula Yahya bin Zaid,iaitu anak Zaid bin Ali Zainal Abidin di Khurasan.Beliau juga mati di bunuh. Setelah itu ajaran Syiah mula tersebar dengan meluas menerusi pelbagai mazhab dan yang paling kuat ialah aliran Ismailiyyah yang didokong oleh pelbagai puak di antaranya termasuklah puak Qaramitah.

 

Antara aliran-alirannya ialah : Aliran Syiah Al-Ja’fariyyah (Al-Imamiyyah Al-Ithna Ashariyyah) *Aliran ini mengambil sempena nama Imam Ja’far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir. *Ithna ‘Ashariyyah- golongan yang meyakini kesucian imam dua belas yang mendokong imamahnya Musa al-Kazim bin Ja’far al-Sadiq. *Isma ‘iliyyah – mempercayai dan mentaati Imam Mahdi samada imam tersebut dapat dilihat atau ghaib.

Aliran Syiah Zaidiyyah. *Aliran ini mengambil sempena nama Imam Zayd bin Ali Zayn al-Abidin.

* Aliran Syiah Rafidah. *orang-orang yang menolak keimanan Abu Bakar dan Umar serta bersepakat bahawa nabi Muhammad s.a.w menentukan Ali r.a sebagai pengganti Baginda.  Aliran Syiah

Terhadap konsep Imamah *Imam bagi mereka adalah pemimpin agama dan sebagai pemimpin masyarakat. *Penentuan Imam bukan berdasarkan kesepakatan atau pilihan ummah tetapi berdasarkan wasiat atau penunjukkan oleh imam sebelumnya atau langsung oleh Rasulullah yang lazimnya disebut nas. *Seorang imam haruslah bersifat maksum.

Terhadap konsep perkahwinan kontrak(mut’ah)

*Menganggap perkahwinan ini termasuk salah satu ibadat yang paling baik. *Perkahwinan dengan perempuan musyrik dan beragama majusi juga dibolehkan tidak kira perempuan itu janda ataupun bersuami dengan syarat mereka sanggup mengucapkan lailahaillallah walaupun hati mereka kosong daripada pengertian kalimah itu. *Membolehkan perkahwinan ini secara bergilir-gilir.

 Terhadap

konsep kenabian.

*Mengatakan bahawa Saidina Ali adalah lebih mulia dan tinggi darjat serta martabatnya berbanding dengan para nabi dan rasul yang bukan Ulul Azmi, tetapi tidaklah pula lebih tinggi daripada nabi Muhammad s.a.w. * Sebahagiannya pula beriktikad bahawa Saidina Ali adalah setaraf dengan para rasul Ulul Azmi.

 

Mereka ingkar dan menolak sama sekali sifat karamah wali Allah. Selalu mengadakan majlis2 sambutan & perayaan bagi ucapan takziah dan dukacita dengan cara melolong serta menonjolkan sikap gelisah. Melukis pelbagai bentuk gambar, menumbuk & memukul dada serta pelbagai perbuatan yg melahirkan kesedihan dalam 10 hari pertama bulan Muharam. Mereka terlalu bersikap taasub dan fanatik. Mereka selalu membuat patung yg berbentuk manusia daripada tepung gandum yg dimasukkan air manisan anggur, kurma atau madu sambil memberi nama patung itu sebagai Umar. Memandang tinggi terhadap angka 12, dan membenci angka 4.

 

 Dari

segi kepimpinan Negara, kaum Syiah hanya menganggap Ali dan keturunannya sahaja yang sah menjadi pemimpin Negara Islam kerana mereka dianggap sebagai ImamImam Islam yang mempunyai kuasa dalam bidang keagamaan. Bagi mereka, syarat utama seseorang untuk menjadi pemimpin negara Islam mestilah imam dari keluarga Saidina Ali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful