JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

UNIT PENDIDIKAN KHAS LOGO SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN

UNIT PENDIDIKAN KHAS LOGO SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS

PENGENALAN
 Pendidikan untuk semua. Memberi pendidikan satu tanggungjawab sosial.  Kurikulum yang dibina perlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel, menarik, berfokus dan bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan murid PKBP.  Penggubalan kurikulum PKBP adalah selaras dengan Akta Pendidikan 1996, peraturanperaturan Pendidikan (Pendidikan Khas)1997 Bahagian II 392)

KONSEP

Pendekatan baru menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian dalam pengembangan kemahirankemahiran (developmental skills)

KONSEP
Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran adalah berdasarkan peringkat kebolehan individu murid / pelajar dengan keperluan khas:
• Kebolehan

kognitif • Perkembangan tingkahlaku dan kemahiran sosial • Penguasaan bahasa lisan / pertuturan • Penguasaan membaca • Penguasaan matematik • Kemahiran pertumbuhan asas manusia • Kemahiran berdikari • Kemahiran keusahawanan • Daya penglihatan dan • Tingkat kebolehan pendengaran

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
 Program Pendidikan Khas di Sekolah Khas dan kelas Rancangan Percantuman Pendidikan Khas adalah perkhidmatan menyediakan kemudahan pendidikan bagi murid dan pelajar dengan Keperluan Khas dalam kategori : * Bermasalah Penglihatan * Bermasalah Pendengaran * bermasalah Pembelajaran  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berfokus kepada kebolehan dan potensi individu murid dan pelajar.

PENDIDIKAN KHAS
BERMASALAH PENDENGARAN BERMASALAH PENGLIHATAN

KATEGORI

BERMASALAH PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN KHAS
BERMASALAH PENGLIHATAN
Mengikut “The World Council For The Welfare Of The Blind” mereka terdiri daripada yang: • Tidak dapat melihat langsung (buta) • Kebolehan melihat kurang daripada 6/60 atau 20/60 mengikut keputusan Ujian E Snellen • Medan penglihatan kurang daripada 20 darjah

Dari Sudut Pendidikan • Penglihatan terhad adalah mereka yang berkemampuan untuk membaca dan melihat huruf besar dengan cetakan besar atan dengan bantuan alatan khas – seperti cermin mata dan kanta pembesar. • Penglihatan teruk (buta) tidak dapat melihat langsung dan memerlukan cetakan “braille” untuk membaca

BERMASALAH PENDENGARAN
Terbahagi kepada DUA KATEGORI:

Kurang Pendengaran (Hard of hearing / Partial Deafness)

Masih boleh mendengar sedikit (bergantung kepada kadar kerosakan bahagian telinga) – Pendengaran tidak terjejas dan dapat memahami pertuturan dengan bantuan alat bantu mendengar

BERMASALAH PENDENGARAN
Terbahagi kepada DUA KATEGORI:
• Pekak

Teruk (Deaf)

Tidak boleh langsung mendengar dan tidak boleh memproses bunyi linguistik bahasa dan pertuturan dan terpaksa bergantung kepada pendekatan lain- seperti “bacaan gerak bibir (lipreading) atau dengan bahasa isyarat.

BERMASALAH PEMBELAJARAN
Dua(2) faktor yang menyebabkan bermasalah pembelajaran:
Faktor berkaitan dengan otak Faktor berkaitan dengan otak Keadaan sel otak tidak dapat berfungsi dengan normal:Kerencatan akal ringan – boleh dididik Kerencatan akal sederhana/teruk Sindrom Down (Down’s Syndrome) merupakan penyebab utama kerencatan akal – 90% disebabkan oleh “Trisomi-21”. Kekerapan Kekerapan
Umur ibu mengandung <35 tahun 35 tahun >45 tahun Setiap kelahiran 600 : 1 Sindrom Down 300 :1 Sindrom Down 16 : 1 Siindrom Down

BERMASALAH PEMBELAJARAN
Faktor berkaitan dengan otak dan faktor-faktor lain. Faktor berkaitan dengan otak dan faktor-faktor lain.

• Penglihatan

• Pendengaran • Pertuturan • Pengembangan lewat • “Slow learner • “Hyperactive” • “Spina Bifida” • Perlakuan Agresif

• Kebolehan Kognnitif • Sawan (hilang ingatan) • Pengembangan Sosial • Emosi • Autisme • Dyslexic

AKTA PENDIDIKAN 1996

www.themegallery.com

LOGO

www.themegallery.com

LOGO

Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997

“guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan sususan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas”

MATLAMAT
Kurikulum PKBP bermatlamat menyediakan ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel untuk memenuhi keperluan individu dengan pelbagai tahap keupayaan ke arah kehidupan bermakna.
www.themegallery.com

LOGO

OBJEKTIF
Menjadi warganegara yang berguna Berdikari Berkerjaya Menjaga kesihatan dan keselamatan diri Bersosialisasi Mengamalkan nilai-nilai Islam Mengamalkan nilai-nilai murni Memahami perkembangan jasmani dan meguasai kemahiran motor Berdaya kreatif dan estetika Berkemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi
www.themegallery.com

LOGO

TEMPOH • PENDIDIKAN Tempoh persekolahan 6 TAHUN – 19 TAHUN
Tempoh masa bagi setiap bidang pembelajaran – berdasarkan keperluan individu.
www.themegallery.com

LOGO

PEMBELAJARAN YANG MENGEMBIRAKAN DAN BERMAKNA
 Proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan berupaya mengekalkan minat.  Suasana pembelajaran yang kondusif agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran

PENDIDIKAN MENYELURUH DAN BERSEPADU

Memberi fokus kepada potensi individu meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Potensi individu dipertimbangkan melalui penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaborasi dan bersepadu.

PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Merupakan pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana perluasan ilmu secara berterusan untuk digunakan di dalam kehidupan seharian

KEPERLUAN INDIVIDU

Memberi fokus kepada potensi individu meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Potensi individu dipertimbangkan melalui penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaborasi dan bersepadu.

BIDANG PEMBELAJARAN

Bidang Pengurusan Kehidupan
* * * * Komponen Komponen Komponen Komponen Pengurusan Diri Kemahiran Manipulatif Pengurusan Tingkahlaku Kemahiran Hidup

Bidang Akademik Berfungsi * Komponen Bahasa Melayu * Komponen Matematik * Komponen Bahasa Inggeris * Komponen Multimedia

BIDANG PEMBELAJARAN
 Bidang Kerohanian dan Nilai-Nilai Murni
Komponen Pendidikan Agama Islam * Komponen Pendidikan Moral
*

 Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti
* * * * Komponen Pendidikan Jasmani Komponen pendidikan Seni Komponen Pedidikan Muzik, Gerakan dan Drama Komponen Pendidikan Sosial dan Alam Sekitar

PENDEKATAN DAN STRATEGI

Pengajaran & Pembelajaran
 Analisis Tugasan  Belajar melalui Bermain  Pengajaran Bertema  Pengajaran Pengalaman  Pembelajaran Masteri  Pendekatan Kolaborasi

PENILAIAN
 Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri berikut:
* Mampu berdikari * Berdisiplin dan bersikap positif Concept * Bermoral dan beretika * Berkemahiran dan berketrampilan * Produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga dan masyarakat serta pembangunan negara

STESEN KEMAHIRAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

LOGO

DEFINISI (Stesen Kemahiran)

Ialah bilik atau sudut / ruang lengkap denganbahan bantu mengajar khusus bagi satu mata pelajaran

KAEDAH STESEN KEMAHIRAN P& P
 Diguna pakai sebagai alternatif kepada kaedah sedia ada.  Murid-murid dapat mengikuti keseluruhan kurikulum berdasarkan keupayaan dan kebolehan sedia ada murid

LOGO

RASIONAL
Menyediakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel, menarik, berkesan dan berfokus. Kaedah stesen dan berfokus Disiplin murid senang dikawal

MATLAMAT Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan dalam suasana pembelajaran yang kondusif, aktif dan menyeronokkan

OBJEKTIF
 Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran.  Murid lebih berminat untuk belajar  Peluang guru meningkatkan keupayaan dan kepakaran  Penilaian RPI dapat dilaksanakan  Murid lebih berdikari dan berkeyakinan  Objektif pendidikan lebih mantap  Murid belajar dalam suasana kondusif, aktif dan menyeronokkan  BBM dapat disediakan dengan sempurna dan lengkap  Isi pengajaran diselaraskan

OBJEKTIF
Samb.  Menyediakan keperluan guru berkemahiran dan berpengkhususan  Memantapkan objektif pendidikan khas.

BILANGAN STESEN
 Sebanyak 14 buah stesen kemahiran mengikut komponen / mata pelajaran berasaskan 4 bidang di dalam kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran  2 unit home - based.

STESEN-STESEN KEMAHIRAN
1. BIDANG PENGURUSAN KEHIDUPAN

2. BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI

EMPAT(4) BIDANG

3. BIDANG KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI MURNI

4. BIDANG SOSIAL, RIADAH DAN KREATIF

BIDANG PENGURUSAN KEHIDUPAN

1

Komponen Pengurusan Diri • Komponen Kemahiran Manipulatif • Komponen Pengurusan Tingkah laku • Komponen Kemahiran Hidup

BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI

2

• • • •

Komponen Komponen Komponen Komponen

Bahasa Melayu Matematik Bahasa Inggeris Multimedia

BIDANG KEROHANIAN DAN NILAINILAI MURNI

3

• Komponen Pendidikan Agama Islam • Komponen Pendidikan Moral

1. BIDANG PENGURUSAN KEHIDUPAN
4

• Komponen Pendidikan Jasmani • Komponen Pendidikan Seni • Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan dan Drama. • Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar

IMPLIKASI

 Pengubahsuaian ruang fizikal

   

Keperluan Peralatan fizikal Bahan bantu mengajar P & P RPI disimpan di stesen Penataran Ilmu (pentadbir, guru, ibubapa)

PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL

 Mengikut keperluan jumlah stesen

 Menyediakan stesen yang ditetapkan  Satu setengah bay setiap stesen  Dua buah home-based  Rumusan  Keperluan keseluruhan 6 buah kelas biasa (ideal)

KEPERLUAN PERALATAN P & P

 Bahan yang lama ditukar

 Tambahan yang baru  Dikumpul di stesen

KESIMPULA N
 Wujud suasana P&P kondusif, aktif dan

menyeronokkan.  Peningkatan prestasi dan kualiti murid dan guru  Pelaksanaan penuh komitmen  Kerjasama semua pihak

KATEGORI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN

LOGO

UNIT PENDIDIKAN KHAS

www.thmemgallery.com

KATEGORI-KATEGORI

PINTAR CERDAS LEMBAM (SLOW LEARNER) AUTISME SINDROM DOWN SINDROM “CORNNELIA DE LANGE”
Company Logo

www.thmemgallery.com

KATEGORI-KATEGORI

CEREBRAL PALSY EPILEPSI HYPERAKTIF HYPOAKTIF MICROCEPHALY
Company Logo

PINTAR CERDAS
CIRI-CIRI
• Daya ingatan yang kuat, TEXT berfikir secara logik dan perbendaharaan kata yang luas. • Dapat mengaitkan pelajaran yang baru dengan yang lepas • Dapat mencipta dan mengeluarkan idea atau rekaan • Melihat barang-barang sebagai alatandan dapat menggunakan dalam bentuk dua atau tiga dimensi

• DEFINISI
TEXT

Kanak-kanak yang maju dalam pelajaran, dapat menerima pelajaran lebih awal dan cepat daripada kanak-kanak normal. Memerlukan program yang berbeza daripada sekolah biasa

LEMBAM (SLOW LEARNER)
CIRI-CIRI
• Sukar menerima arahan TEXT • Meninggalkan huruf, sukukata atau perkataan ketika membaca dan menulis • Tulisan yang terlalu buruk dan sukar dibaca. • Daya ingatan yang rendah • Tidak berminat untuk belajar

• DEFINISI
TEXT

Kanak-kanak yang tidak boleh menggunakan kemahiran yang diperlukanuntuk membaca, menulis dan mengira. Mereka memerlukan pendekatan yang khusus dan kaedah yang sesuai dengan keupayaan mereka

AUTISME
CIRI-CIRI
• Suka meniru perkataan orang TEXT lain. • Suka mengelak dari bertentang mata. • Kepayahan menyesuaikan diri dengan kanak-kanak yang sama usia • Perasaan sayang yang melampau pada sesuatu objek • Tidak faham tentang makma “BAHAYA” • Ada di antara mereka yang boleh membuat sesuatu dengan baik dan cepat

• DEFINISI
TEXT Masalah dalam komunikasi “verbal” dan “nonverbal”. Keadaan ini menghalang kanakkanak itu dari memiliki pengetahuan tentang apa yang dilihat, didengar ataupun yang melibatkan deria-deria lain. Ini mengakibatkan masalah dalam pergaulan, perhubungan dan tingkahlaku mereka.

SINDROM “CORNELIA DE LANGE”

• DEFINISI
TEXT

CIRI-CIRI
• Saiz kepala kecil (micro TEXT cephaly) • Bulu kening yang lebat dan bercantum di tengah • Bulu mata panjang • Hidung yang lebar dan mendongak ke bawah • Bulu roma yang panjang dan kasar • Telinga ke bawah daripada kanak-kanak normal • rahang yang tinggi dan berlubang

Apa dia “Cornelia De Lange” Tidak ada kriteria yang menepati diagnosis “Cornelia De Lange”. Terjadi sebelum bayi dilahirkan. Ianya mungkin tidak dapat dikenalpasti melainkan doktor pakar.

SINDROM “CORNELIA DE LANGE”

Samb.
• • • • • • Sawan Tahap perkembangan lambat TEXT Percakapan lambat Jantung tidak sempurna Kaki, tangan dan jari yang melengkok Kaki / tangan / kaki kurang sempurna atau tidak ada jari / lengan TEXT

CEREBRAL PALSY

• DEFINISI
TEXT

CIRI-CIRI
• Pertuturan- tidak boleh TEXT mengeluarkan suara • Tidak boleh berinteraksi atau mengeluarkan “babbling sound” • Tidak faham apa yang dipertuturkan • Pengllihatan – julling atau pergerakkan bola mata yang berterusan • Kemungkinan mengalami ciriciri terencat akal

Kerosakkan otak dan boleh menjejaskan pengawalan otak. Seringkali terdapat ketegangan otot, kerencatan akal, persepsi yang kurang tepat, kecatatan penglihatan dan pendengaran

EPILEPSI

• DEFINISI Epilepsi atau sawan berpunca dari otak dan boleh berlaku sama ada di sebahagian saraf otak atau keseluruhan otak. Ia juga disebabkan oleh jangkitan lain seperti barah otak, ketumbuhan, kencing manis, sakit buah pinggang kronik dan radang paru-paru
TEXT

CIRI-CIRI
• Tarik menyeluruh (Grand Mal) Pesakit tiba-tibaTEXT tegang, menjerit, berhenti bernafas, biru atau pucat dan mungkit tergigit lidah. • Sawan Absence (tidak hadir) Pesakit tiba-tiba kelihatandiam, mata terbuka luas atau terkelipkelip. Selepas beberapa saat sedar semula

EPILEPSI (SAMB)

CIRI-CIRI
TEXT • Sawan terhad (unclassified epilepsies) Pesakit akan berada di alam sendiri, mengalami perasaan seperti takut gelisah dan khayal. TEXT

HYPERAKTIF DAN HYPOAKTIF

HYPERAKTIF CIRI-CIRI TEXT • Jarang berdiam diri • Selalu suka merayau-rayau • kerap jatuh • Melakukan sesuatu yang menggangu orang lain

HYPOAKTIF CIRI - CIRI
TEXT

• Tidak mahu melakukan pergerakkan atau bergerak dengan keadaan yang perlahan • Suka mengasingkan diri • Adakalanya akan menyembunyikan diri di tempattempat yang tersorok seperti di tepi almari atau bawah meja.

MICROCEPHALY

CIRI - CIRI
• TEXT Kepala

kecil TEXT • Perkembangan motor yang baik • Rencatan akal yang sederhana ke serius

MICROCEPHALY
www.thmemgallery.com

CIRI - CIRI
• TEXT Kepala

kecil TEXT • Perkembangan motor yang baik • Rencatan akal yang sederhana ke serius

Company Logo

PENDIDIKAN INKLUSIF
LOGO

UNIT PENDIDIKAN KHAS

PENGENALAN DAN DEFINISI
www.thmemgallery.com

PENGENALAN
TEXT

DEFINISI

TEXT

Pendidikan Inklusif ialah satu konsep pendidikan dimana ia mengintegrasikan pelajar yang mempunyai keperluan khas di sekolah biasa

Merupakan satu proses memasukan pelajar secara fizikal, sosiologikal dan diberikan didikan mengikut keperluan masing-masing yang merangkumi semuaaspek yang berkaitan dengan pendidikan.

Company Logo

KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF
www.thmemgallery.com

• Suatu program pendidikan bagi murid dengan keperluan khas mengikut aktiviti pengajran dan TEXT TEXT pembelajaran di dalam kelas dan sekolah biasa bersama-sama dengan murid biasa. • Guru biasa melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan dibantu oleh Guru Pendidikan Khas di mana ada keperluan. • Aktiviti pengajaran dan pembelajran berpusat kepada keperluan individu murid.

Company Logo

2 JENIS INKLUSIF
www.thmemgallery.com

• TEXT

Inklusif Penuh

TEXT

• Inklusif Separuh

Company Logo

PENDIDIKAN INKLUSIF
www.thmemgallery.com

Di sekolah mana dilaksanakan ?
TEXT TEXT

• Di sekolah rendah dan menengah biasa (sekolah kerajaan dansekolah bantuan kerajaan)

Di kelas mana murid belajar ?
• Di kelas biasa dengan murid biasa / normal

Company Logo

Proses Pendaftaran Kanak-Kanak ke Program Pendidikan Khas
www.thmemgallery.com

TEXT

TEXT

Company Logo

LOGO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful