นางสาวกมลมาลย์ แสนมหาเกษม

นางสาวเกศรินทร์
นางสาวฐปณั ฏศ์
นางสาวบุญมา

นางสาวภารวิณี
นางสาวสาวิตรี

รหัสนักศึกษา 527190119

สิงห์โต รหัสนักศึกษา 527190123
พงษ์จันทร์
รหัสนักศึกษา 527190133
คล้ายปลื้มรัก
รหัสนักศึกษา 527190144
พันธ์แก่น
รหัสนักศึกษา 527190149
ยอดยิง

รหัสนักศึกษา 527190164

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 12 หมู่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหม่บ
ู ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

"เทคโนโลยี"หมายถึง การนำาแนวคิด หลัก
การ เทคนิ ค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจน
ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนัน
้ ๆ
ให้ดีข้น
ึ และมีประสิทธิภาพยิง
่ ขึ้น

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

การนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์และเอื้ออำานวยใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพ
2. ด้านประสิทธิผล

(Efficiency)

(Effectiveness)

ประหยัด (Economy)
4. ปลอดภัย (Safety)
3.

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

"เทคโนโลยีการศึกษา" หมายถึง ศาสตร์ทีว
่ ่า
ด้วยวิธีการทางการศึกษา การพัฒนา และการ
ประยุกต์วส
ั ดุ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อนำามาใช้ใน
สถานการณ์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ทัง
้ นี้ เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนให้ดย
ี ิง

ขึ้น

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็ นการขยายแนวคิดเกีย
่ วกับโสต

ทัศนศึกษา ให้กว้างขวางยิง
่ ขึ้น ทัง
้ นี้ เนื่ องจากโสตทัศนศึกษา
หมายถึง การศึกษาเกีย
่ วกับการใช้ตาดูหูฟัง ดังนัน
้ อุปกรณ์ในสมัย
ก่อนมักเน้นการใช้ประสาทสัมผัส ด้านการฟั งและการดูเป็นหลัก
จึงใช้คำาว่าโสตทัศนอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความ
หมายทีก
่ ว้างกว่า ซึง
่ อาจจะพิจารณาจาก ความคิดรวบยอดของ
เทคโนโลยีได้เป็ น 2 ประการ คือ

1. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. ความคิดรวบยอดทางพฤติกรรมศาสตร์

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษาแบ่งออก
เป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.
2.
3.

ระดับอุกรณ์การสอน
ระดับวิธีสอน
ระดับการจัดระบบการศึกษา

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

1. การขยายพิสย
ั ของทรัพยากรของการเรียนรู้
2. การเน้นการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล
3. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา
4. พัฒนาเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

คำาว่า “นวัตกรรม” เป็นคำาทีค
่ ่อนข้างจะใหม่ในวงการศึกษาของไทย คำานี้ เป็นศัพท์
บัญญัตข
ิ องคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคำากริยาว่า innovate แปลว่า ทำาใหม่
เปลีย
่ นแปลงให้เกิดสิง
่ ใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คำาว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าคำานี้ มี
ความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลีย
่ นมาใช้คำาว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำา)
หมายถึงการนำาสิง
่ ใหม่ๆ เข้ามาเปลีย
่ นแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการทีท
่ ำาอยู่เดิม เพื่อให้
ใช้ได้ผลดียิง
่ ขึ้น ดังนัน
้ ไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนำาเอาความ
เปลีย
่ นแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีข้น
ึ กว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็น
นวัตกรรม ของวงการนัน
้ ๆ เช่นในวงการศึกษานำาเอามาใช้ ก็เรียกว่า “นวัตกรรม
การศึกษา” (Educational Innovation) สำาหรับผ้ท
ู ก
ี่ ระทำา หรือนำาความเปลีย
่ นแปลงใหม่
ๆ มาใช้น้ี เรียกว่าเป็น “นวัตกร” (Innovator)    

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

นวัตกรรม เป็นคำาที่ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเสมอ
ทัง
้ เนื่ องจากบทบาท และมีความหมายคล้ายคลึง
กัน มีเป้ าหมายในการนำาไปใช้อย่างเดียวกันดัง
แผนภูมิต่อไปนี้

 
นวัตกรรม (Innovation)
เป้ าหมาย
 
 
 
 
เทคโนโลยี (Technolgy)

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

จะต้องเป็
้ หมดหรือบางส่วน
งเป็นสิ่งใหม่ทัง

 มีการนำาวิธีการจัดระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทัง
ส่วนข้อมูลทีใ
่ ส่เข้าไป กระบวนการ และผลลัพธ์ ให้เหมาะ
สมก่อนทีจ
่ ะทำาการเปลี่ยนแปลง
 มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว้า จะช่วย
ให้การดำาเนิ นงานบางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 ยังไม่เป็ นส่วนหนึ่ งของระบบงานในปั จจุบัน หากกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบงานทีด
่ ำาเนิ นอยู่ในขณะนี้ ไม่ถือว่าเป็ น
นวัตกรรม

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

นวัตกรรม แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น

(Innovation)

ระยะที่ 2 พัฒนาการ

(Development)

ระยะที่ 3 การนำาเอาไปปฏิบัติใน
สถานการณ์ทัว
่ ไป

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

โดยสรุปแล้ว
นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระทำาใหม่
ๆ ทีไ
่ ม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมให้ดข
ี ้น
ึ และเมื่อนำามาใช้งานก็ทำาให้งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อนำานวัตกรรมมาใช้ใน
การศึกษาเราก็เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษา

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

          “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation)

หมายถึง การนำาเอาสิง
่ ใหม่ซึง
่ อาจจะอย่ใู นรูปของความคิดหรือ
การกระทำา รวมทัง
้ สิง
่ ประดิษฐ์กต
็ ามเข้ามาใช้ในระบบการ
ศึกษา เพื่อมุ่งหวังทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงสิง
่ ทีม
่ อ
ี ย่เู ดิมให้ระบบการ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิง
่ ขึ้น ทำาให้ผเู้ รียนสามารถเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วย
ให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การใช้วีดท
ิ ศ
ั น์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อ
หลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

ปั จจัยสำาคัญทีม
่ ีอิทธิพลอย่างมาก ต่อวิธี
การศึกษา ได้แก่แนวความคิดพื้นฐาน
ทางการศึกษาทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป อันมีผล
ทำาให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาทีส
่ ำาคัญๆ
พอจะสรุปได้
4 ประการ คือ
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual Different)

2.
3.
4.

ความพร้อม (Readiness)
การใช้เวลาเพื่อการศึกษา
ประสิทธิภาพในการเรียน

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

E-learning

ห้องเรียนเสมือนจริง
สื่อหลายมิติ

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีความสำาคัญและ
บทบาทต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้เรียนได้กว้างขวางมากขึ้น
2. สามารถสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ให้การศึกษาดีข้ึน
4. มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอน
5. ทำาให้การเรียนร้ไ
ู ม่เน้นเฉพาะด้านความร้เู พียงอย่างเดียว
6. ช่วยเพิม
่ โอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนให้มากขึ้น

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

นวัตกรรม คือ ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีน
่ ำามาใช้ในการปรับปรุง
เปลีย
่ นแปลงการดำาเนิ นงานให้มป
ี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
เทคโนโลยี คือ การนำาเอาขบวนการวิธีการและแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้หรือ
ประยุกต์ใช้อย่าง มีระบบเพื่อให้การดำาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ การให้การดำาเนิ นงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความคิดหรือการกระทำาใหม่ ๆ จะถูกนำามาใช้ก่อน
จนกว่าจะถูกให้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ งานในปั จจุบน
ั ดังนัน
้ ความคิดหรือการก
ระทำาใหม่ ๆ ทีเ่ รียกว่านวัตกรรมจะกลายเป็ นเทคโนโลยีทันที

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

กระบวนการทำาให้การศึกษาในปั จจุบันได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย
่ นแปลงต่าง ๆ พอสรุปได้ 3 ประการคือ
่ จำานวนประชากร
การเพิม
่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
การเปลีย
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

การนำ าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนัน
้ เมื่อ
สถานการณ์ของการใช้เปลีย
่ นแปลงไป เช่น ชัน
้ เรียนทีผ
่ เู้ รียนเปลีย
่ นไป หรือ
เวลาทีต
่ ่างกัน สิง
่ เหล่านี้ มีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีการทีผ
่ ู้สอนนำาไปใช้ในการ
เรียนการสอนทัง
้ สิ้น ในกรณี ทีใ
่ ช้วธ
ิ ีการนัน
้ ต่อไป ซึง
่ นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี
แต่ในกรณี ทีป
่ ระสิทธิภาพลดลง ก็มีความจำาเป็ นทีจ
่ ะต้องปรับปรุงวิธีการนัน
้ ๆ
หรืออาจต้องหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ สิง
่ ใหม่ทีน
่ ำามาใช้หรือวิธีการทีไ
่ ด้รับนำา
เอาการปรับปรุงเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพนี้ เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)
ในการดำาเนิ นกิจกรรมด้านต่าง ๆ มักจะเผชิญปั ญหาต่าง ๆ
มากมาย มนุษย์จง
ึ พยายามสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา เพื่อเปลีย
่ นจาก
สภาพทีเ่ คยเป็นอยู่ไปส่ส
ู ภาพทีอ
่ ยากเป็ น นวัตกรรมจึงเข้าไปเกีย
่ วข้องกับวงการ
ต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมทางการแพทย์ นวัตกรรมทางการเกษตร นวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรม นวัตกรรมทางการบริหาร นวัตกรรมทางการประมง นวัตกรรม
ทางการสื่อสาร นวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ร่น
ุ ที่

12

หมู่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง