You are on page 1of 141

TITLUL VI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

•PREVEDERI PASTRATE DUPA ADERARE
•PREVEDERI NOI

ARMONIZARE LEGISLATIVA
• Directiva I – înlocuirea sistemelor naţionale de impozitare

indirecta cu TVA şi eliminarea tuturor măsurilor compensatorii (dată
propusă 1 ianuarie 1969)

• Directiva II – fixează structura şi modalităţile de aplicare a

sistemului comun de TVA, natura operaţiunilor supuse TVA, baza
impozabilă, cotele, exonerări, deducerile şi obligaţiile contribuabililor

• Directivele III, IV, V – s-au dat pentru decalarea termenelor

pentru Statele Membre care nu s-au aliniat sistemului comun de
TVA

• Directiva VI (77/388/CEE) – regimul bunurilor şi al serviciilor
• Directiva VIII (79/1072/CEE) – rambursarea TVA pentru

persoanele impozabile nestabilite în interiorul unui Stat Membru dar
stabilite in Comunitate

ARMONIZARE LEGISLATIVA
• Directiva XIII (85/560/CEE) - rambursarea TVA pentru

persoanele impozabile nestabilite în interiorul Comunităţii
• Aspecte internaţionale (vamale) - Regulamentul CEE 2913/92 şi
2454/93

Premisele aplicării sistemului de TVA intracomunitar

• Principii:
- suprimarea formalităţilor vamale la trecerea “frontierei” în relaţiile
economice dintre persoane impozabile rezidente în State Membre
diferite ale Comunitatii Europene.
- livrarea de mărfuri din punct de vedere juridic este o operaţiune
unică, însă în scopuri de TVA ea este scindată în două operaţiuni
distincte atunci cand are loc intre doua SM diferite sau intre un SM
si un teritoriu tert:
- livrarea de bunuri ( livrare intracomunitara si export)
- achiziţia de bunuri (import si achizitia intracomunitara)
.

Operatiuni cu bunuri
Inainte de Data Aderarii
Exporturi catre Statele
Membre
Exporturi catre tari terte

Dupa data aderarii
Livrari intracomunitare,
transferuri
Export

Importuri din Statele
Membre
Importuri din teritorii
terte

Achizitii intracomunitare

Regimuri vamale suspensive
(Operatiuni de perfectionare
activa/pasiva,admitere
temporara)
Livrari care au locul in alt
stat decat cel din care incepe
transportul

Non transfer in SM de origine
Regimuri vamale suspensive in
relatia cu tari terte

Import

Non transfer

ART. 125¹ Definitii
• Cele mai importante definitii:
• Persoanele care au un sediu fix si care sunt stabilite inRomania;
Active corporale fixe;
Produse accizabile : produse energetice, alcool si bauturi
alcoolice, tutun prelucrat (care au un regim special dupa
aderare
Mijloace de transport noi (care au un regim special dupa
aderare;
Vanzare la distanta (important pentru ca are un regim
aparte);

Operatiuni impozabile

• Livrarea de bunuri (inclusiv livrarea intracomunitara de


bunuri, din momentul aderarii)- art. 128 cf
Prestarea de servicii- art.129 cf
Importul de bunuri- art. 131 cf

Din momentul Aderarii: Achizitiile
intracomunitare de bunuri! Art.1301cf

Operatiuni impozabile

Impozabile la cota standard (19%)
Impozabile la cota redusa (9% pt. anumite operatiuni)
Scutite de TVA cu drept de deducere
Scutite de TVA fara drept de deducere
Import si achizitii intracomunitare scutite
Operatiuni scutite realizate de micile intreprinderi

Persoane impozabile si activitatea economica (art.
127 CF)
• Persoana partial impozabila (institutia publica)
• Alte entitati constituite conform unor legi speciale nu mai sunt

asimilate insitutiei publice
• Persoana fizica este persoana impozabila pentru livrarile de mijloace
de transport noi
• Grupul fiscal unic – cei care depun un singur decont consolidat
• Persoana fizica nu este persoana impozabila pentru vanzarea de
bunuri personale

Livrarea de bunuri (art. 128 CF)
• Nou - dreptul de a dispune de bunuri ca si un proprietar
in loc de dreptul de proprietate

• Nou – structura de comisionar – se aplica chiar daca nu
exista un contract de comision, dar o persoana
actioneaza in nume propriu in contul altei persoane

• Operatiunile prevazute la art. 128 alin.(4) CF – sunt

denumite autolivrari (autolivrarea se aplica cu prioritate
fata de ajustare, dar nu si pentru bunurile de capital)

Livrarea de bunuri (art. 128 CF) - continuare

Nou - art. 128 alin. (7) CF : transferul total sau partial
de active catre o persoana impozabila nu constituie
livrare de bunuri, chiar daca beneficiarul nu este
inregistrat in scopuri de TVA( atentie la aportul in
natura)

• Neschimbat - Art. 128 alin. (8) CF - operatiuni care nu
constituie livrare de bunuri dar au drept de deducere

• Nou – livrarea intracomunitara
- transferul
- nontransferul

Locul livrarii de bunuri
(art. 132 CF)
• Livrarea de bunuri cu transport: locul in care sunt

situate bunurile la momentul inceperii transportului.
Livrarea de bunuri efectuata de un importator, urmare a
unui import: Statul Membru prin care se face importul
de bunuri -art.132 (1)(a). Aceste livrari pot fi: livrari
locale si LIC

Aceasta livrare include si livrarea intracomunitara de bunuri!

• Livrarea de bunuri care necesita instalare sau asamblare:

locul in care bunurile sunt instalate/asamblate, daca
aceste operatiuni sunt realizate de furnizor sau alta
persoana in contul sau- 132(1)(b)- nu sunt niciodata
livrari intracomunitare in SM de unde incepe
transportul, sunt non transferuri

Locul livrarii de bunuri (continuare)

• Livrarea de bunuri fara transport: locul in care sunt

situate bunurile in momentul in care sunt puse la
dispozitia clientului – art. 132 (1)(c) cf.Numai livrari
locale de bunrui imobile sau de bunuri mobile
netransportate (ex. Bunuri in leasing la final de contract)

• Livrarea la bordul aeronavelor, navelor si trenurilor, pe
parcursul efectuarii unui transport de pasageri in
Comunitate: locul de plecare a transportului de
pasageri-art.132(1)(d)-nu constituie LIC ci non
transfer in SM de unde pleaca transportul

Locul livrarii de bunuri (continuare)
• NOU de la data aderarii:
– Livrarea de gaze naturale, prin reteaua de distributie, si livrarea de
electricitate catre un distribuitor: locul unde este stabilit acest
distribuitor persoana impozabila-art.132(1)(e)
– Livrarea de gaze naturale, prin reteaua de distributie, si livrarea de
electricitate catre alte persoane decat un distribuitor: locul
utilizarii si consumului efectiv -art.132(1)(f);

Atentie!-Livrarea de gaze naturale/electricitate din SM – nu
constituie LIC/AIC, dar sunt non transferuri
- Livrarea de gaze naturale/electricitate din teritorii terte – import
scutit, taxare inversa sau inregistrare in SM de consum

Locul livrarii de bunuri (continuare)Vanzarile la distanta art. 132 (2) –( 8):
Transportate dintr-un Sm in alt SM de furnizor;
Beneficiarul nu comunica un cod de TVA ( nu este inregistrat)
Peste plafonul de 35.000 EURO/an/fiecare SM
Alt SM – Romania
Romania – Alt SM

Atentie!
Exceptiile pentru vanzarile la distanta de produse
accizabile si mijloace de transport noi
Vanzarea la distanta are locul in SM unde se incheie transportul , iar in SM
de unde incepe transportul este un non transfer

LIVRARI INTRACOMUNITARE DE BUNURI
OPERATIUNI ASIMILATE LIVRARII
INTRACOMUNITARE DE BUNURI ( TRANSFERUL)

Livrarea intracomunitara(art. 128 (9)

• Livrarea de bunuri TRANSPORTATE de catre

sau in numele furnizoruluisau al persoanei
catre care se efectueaza livrarea din Romania
intr-un alt Stat Membru (‘SM’)

Transferul=LIC asimilata art. 128(10)
• Circulatia bunurilor din Romania catre alt SM (fara
tranzactie)

• Este efectuat de catre o persoana impozabila (orice
persoana impozabila) sau in numele acesteia
• De bunuri ce fac parte din activitatea sa economica
• In scopul desfasurarii activitatii
economice=Livrare IC cu plata
Toate regulile legate de livrarile intra-comunitare se aplica
“mutatis mutandis”, inclusiv obligatiile legale (declaratia
recapitulativa de livrarea IC de bunuri scutita de TVA)
Transferul trebuie autofacturat

Faptul generator si exigibilitatea livrarilor
IC
Faptul generator are loc la data livrarii bunurilor

Art. 10 (2) 6D


Art. 134 (1) CF

Taxa devine exigibila la :
Data la care se emite o factura (pentru intreaga valoare) pentru
respectiva livrare (chiar daca livrarea efectiva nu s-a realizat),
dar
Nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare datei la care are
loc faptul generator (a se compara cu achizitiile intracomunitare)

• Exceptie:nu intervine exigibilitate de taxa daca livrarea nu a avut
loc, dar se emite o factura de avans partial.

Art. 28d (4) D6

Art. 1342 CF

Locul livrarii intracomunitare de bunuri art
132
Livrarea de bunuri cu transport: locul in care sunt
situate bunurile la momentul inceperii transportului.
Livrarea de bunuri efectuata de un importator, urmare a
unui import: Statul Membru prin care se face
importul de bunuri -art.132 (1)(a)
Livrarea intracomunitara de bunuri are loc
INTOTDEAUNA acolo unde incepe transportul

Art. 8 (1) (b) D6

Locul livrarii (intracomunitare) de
bunuri art 132
• NU are loc o livrare intracomunitara de bunuri in cazul
operatiunilor prevazute la art. 132(1) lit. c)-f) si art. 132
(6) si (7), acestea constituind non transferuri in RO (SM
de unde incepe transportul:
Livrarile cu instalare
Livrarile de gaz si energie electrica
Livrarile la bordul navelor, aeronavelor, trenurilor
Vanzarile la distanta realizate din Ro catre alte SM

1-Scutire pentru livrarile Intracomunitare
Sunt scutite de TVA :
a) LIC efectuate catre o persoana care comunica un cod
valabil de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de
autoritatile fiscale din alt SM, cu exceptia:
• livrarilor efectuate de o intreprindere mica, acestea
fiind scutite fara drept de deducere conf. art. 152.
• (exceptie mijloace de transport noi)

Art. 28c (A) (a) si 26a (D) (b) D6

Art. 143 (2) CF

Scutiri pentru livrari intracomunitare(2)
Art.143 alin.(2)
- livrarilor supuse regimului special al marjei profitului
(carora li s-a aplicat un regim special de TVA)

b) LIC de mijloace de transport noi catre orice persoana
care nu comunica un numar valabil de TVA din alt SM

Scutiri pentru livrari intracomunitare (3)
c) LIC de bunuri accizabile catre o persoana
impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila,
care nu comunica un cod valabil de TVA din alt SM, cu
exceptia:
• livrarilor de bunuri accizabile efectuate de o
intreprindere mica ( scutite conf. art. 152).
• livrarilor de bunuri accizabile supuse regimului
special al marjei profitului

d)LIC prevazute la art. 128(10)- transferul de bunuri

Dovada scutirii de TVA pentru LIC
1. Transportul bunurilor catre alt Stat Membru se dovedeste

cu:
– Contracte, Comenzi
– Documentatie de transport (atentie in cazul transportului
efectuat de beneficiar sau in numele sau).

2. Beneficiarul comunica un cod de TVA valabil in alt SM ( cu
exceptii)(precedat de Codul ISO pentru acest SM)

Persoanele obligate la plata TVA pentru livrarile
Intracomunitare
Principiu: INTOTDEAUNA persoana care efectueaza
livrarea
Art. 21 (1) (a) D6
O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania,
care in principiu este obligata la plata taxei pe livrarile IC,
va solicita inregistrarea in scopuri de TVA (CHIAR DACA
EXISTA O SCUTIRE PENTRU LIVRARILE IC) doar
pentru ca exista formalitati obligatorii-Declaratie
recapitulativa.
Art. 153 (1) si (5) CF

Livrarile IC de bunuri scutite de TVA
Obligatii legale
• Inscrierea operatiunii in facturi/ sau autofacturi in cazul


transferului
In factura se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA
al beneficiarului din alt SM (Codul ISO)/ sau codul aceleiasi
persoane impozabile din celalat SM in cazul transferului
Inscrierea operatiunii in rubrica de LIC din decontul de TVA
Inscrierea operatiunii in declaratia recapitulativa ce se va
depune pentru fiecare trimestru calendaristic pe parcursul
caruia au loc livrari IC ( inclusiv transferuri)

EXEMPLE

Livrarile IC de bunuri efectuate de o
persoana impozabila obisnuita
O persoana impozabila romana inregistrata in scopuri de TVA vinde bunuri.
Bunurile se transporta catre un alt SM.
- Se incadreaza livrarea in sfera
de aplicare a TVA?
Da, este o LIC
- Unde este locul livrarii?
In Romania (locul
inceperii transportului)
- Exista scutiri?
Da (daca sunt indeplinite 2 conditii:
- (1) transportul catre
alt SM si
- (2) codul de TVA al beneficiarului
din celalalt SM)
- Cine este obligat la plata TVA?
Furnizorul, dar operatiunea este
scutita, deci vor completa
formalitatile
legale( declaratia
recapitulativa)

Obligatii legale: declaratie recapitulativa

Livrare efectuata de o persoana impozabila ce
desfasoara numai operatiuni fara drept de
deducere
O persoana impozabila romana, neinregistrata in scopuri de TVA desfasoara
numai operatiuni fara drept de deducere vinde bunuri. Bunurile se
transporta catre alt SM.
- Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da
- Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este LIC
- Unde este locul livrarii?
In Romania (locul
inceperii transportului)
- Exista scutiri?(atentie, nu este mica intreprindere)- Da (Art. 141 (2) (g)
CF)- fara drept de
deducere
- Cine este obligat la plata TVA?
N/A

ATENTIE : REGIMUL SPECIAL PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT
NOI IN TRANZACTIILE IC

Livrarile efectuate de o intreprindere
mica
O intreprindere mica romana vinde bunuri. Bunurile se transporta din
Romania catre alt SM.
- Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da
- Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC
- Unde este locul livrarii?
In Romania (locul
inceperii transportului)
- Exista scutiri?
Da (art. 152 CF)
- Cine este obligat la plata TVA?
N/A

ATENTIE : REGIMUL SPECIAL PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT
NOI IN TRANZACTIILE IC

Livrari de bunuri supuse regimului special
al marjei profitului
O persoana impozabila romana obisnuita vinde bunuri ce fac obiectul
regimului special al marjei profitului( ex. Second hand). Bunurile se
transporta catre alt SM.
- Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da
- Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC
- Unde este locul livrarii?
In Romania (locul
inceperii transportului)
- Exista scutiri?
Nu (se datoreaza TVA
RO pe marja
profitului)
- Cine este obligat la plata TVA?
Persoana
impozabila romana
ATENTIE : REGIMUL SPECIAL PENTRU
MIJLOACE DE TRANSPORT NOI

Livrari de mijloace noi de transport
O persoana romana obisnuita vinde mijloace noi de transport
catre o alta persoana din alt SM. Bunurile se transporta catre
alt SM.
- Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da( chiar
daca este o persoana fizica)
- Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o
LIC
- Unde este locul livrarii?
In Romania (locul
inceperii transportului)
- Exista scutiri?
DA ( indiferent cine este
cumparatorul, daca se face dovada transportului)

Livrari de produse accizabile
O persoana impozabila romana obisnuita vinde produse
accizabile catre o persoana impozabila din alt SM care nu
comunica un cod valabila de TVA. Bunurile se transporta catre
alt SM.
- Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da
- Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o
LIC
- Unde este locul livrarii?
In Romania (locul
inceperii transportului)
- Exista scutiri?
DA (chiar daca
beneficiarul nu comunica un cod valabil de TVA, daca se face
dovada transportului)

NON-TRANSFERURI

Art. 28a (5) D6

Art. 128 (12) CF

Non-transferul (1)
Non –transferul - bunurile sunt transportate dintr-un SM in alt
SM, dar nu sunt considerate livrate intracomunitar in
urmatoarele situatii:

A. Operatiuni care presupun o tranzactie, dar nu are loc o LIC in SM de
unde incepe transportul( art. 128 (12) lit. a-e, si nu se declara in registrul
de non transferuri. Aceste livrari sunt prevazute la art. 132(1) lit. c)-f) si art.
132 (6) si (7),
• O livrare insotita de instalare sau asamblare in celalalt SM
• O livrare a bunurilor, ce constituie o vanzare la distanta care are loc in
celalalt SM

• O livrare a bunurilor efectuata de catre persoana impozabila

sau in numele acesteia la bordul vaselor, aeronavelor si in
trenurilor si care are loc in celalalt SM
Expedierea bunurilor in alt SM de unde vor fi livrate IC sau
exportate
O livrare de gaz si electricitate prin intermediul unei retele

Non transfer- operatiuni cu tranzactie
• Important:
• In SM de unde incepe transportul nu are loc o LIC, ciun non transfer , deci nu se declara in declaratia
recapitulativa
In decontul de TVA se inscrie la rubrica de operatiuni
care nu au locul in Romania;
Se factureaza fara TVA in SM de origine;
Furnizorul trebuie sa se inregistreze in SM in care are
loc operatiunea numai daca beneficiarul nu este o
persoana impozabila
Exceptii in cazul vanzarilor la distanta

Non-transferul (2)
B Operatiuni care nu presupun tranzactie ( in relatia
cu SM inlocuiesc actualele regimuri vamale suspensive),
repectiv bunurile sunt transportate in alt SM pentru:
• Prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile
ce presupune prelucrarea fizica a acestor bunuri
efectuata in celalalt SM, cu conditia ca aceste bunuri sa
ii fie returnate respectivei persoane in Romania la
finalizarea prelucrarii

Non-transfer (4)

• Uzul temporar al acestor bunuri in celalalt SM in

scopul prestarii de servicii de catre persoana
impozabila (ex. Leasing, inchirierea de bunuri)
• uzul temporar al acestor bunuri in celalalt SM
pentru o perioada de cel mult 24 de luni, daca
importul acestor bunuri in SM respectiv in vederea
uzului temporar intruneste criteriile pentru o
scutire integrala a drepturilor de import (fosta
admitere temporara)

Non-transferul: uz temporar cu scutirea
integrala a drepturilor de import

• Exemple: uzul temporar al bunurilor in celalalt SM

pentru o perioada de cel mult 24 de luni, daca
importul acestor bunuri in SM respectiv, in vederea
uzului temporar intruneste criteriile pentru o scutire
integrala de drepturi de import
– Bunuri expediate in cadrul unui targ comercial,
expozitie …
– Bunuri expediate in vederea vanzarii dupa testare
sau verificare conformitatii
– Mijloace de transport utilizate in alt SM

Non transfer – operatiuni fara tranzactie
• Obligatii legale:
• Inscrierea in registrul non transferurilor
• Documente de transport

Art. 28a (5) D6 – Prevederi speciale (inregistrarea non-transferurilor)

Art. 128 (12) CF

Registrul non-transferurilor
• Acest registru trebuie sa contina urmatoarele
elemente:
Descrierea bunurilor;
Cantitatea bunurilor;
Valoarea bunurilor;
Circulatia bunurilor;
Descrierea si cantitatea bunurilor, care nu sunt
returnate;
– Data, precum si o mentiune referitoare la
documentele emise in legatura cu aceste
operatiuni, daca este cazul

Non-transferul devine transfer
Daca circulatia bunurilor indeplineste conditiile unui
non-transfer si daca ulterior aceste conditii nu mai
sunt respectate, acest non-transfer devine
transfer, cu toate consecintele de rigoare.
Art. 28a (5) D6

Art. 128 (13) CF

Sunt posibile masuri de simplificare, care sunt
prevazute prin ordin al ministrului finantelor.
Art. 128 (14) CF

Non transfer devine transferObligatii legale
Se completeza in registrul non transferurilor
Se intocmeste autofactura pentru transfer
Se inregistreaza transferul=LIC in declaratia
recapitulativa trimestriala si in decontul de TVA
• Pentru a scuti LIC asimilata (transferul) trebuie ca
persoana impozabila sa fie inregistrata in scopuri de TVA
in alt SM

ACHIZITII INTRACOMUNITARE
DE BUNURI SI OPERATIUNI

ASIMILATE ACHIZITIILOR

Definitie
Se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri
obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de
bunuri mobile corporale expediate sau transportate la
destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de
către cumpărător, sau de către altă persoană, în contul
furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru,
altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere
a bunurilor.
A se compara cu definitia livrarii IC de bunuri (in oglinda)
Art. 130 ¹(1) CF

Art. 28a (3) D6

AIC impozabile in Romania- o noua
operatiune in sfera TVA
Art. 126 (3)- sunt operatiuni impozabile in Romania:
a)o achiziţie intracomunitară de bunuri efectuată de o
persoană impozabilă sau de o persoană juridică
neimpozabilă care urmează unei livrări intracomunitare
efectuate în afara României de către o persoană impozabilă
şi care:
 nu este considerată întreprindere mică în statul său
membru
 nu i se aplică prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire
la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui
montaj sau
 ale art. 132 alin. (2) cu privire la vânzările la distanţă;

AIC impozabile in Romania

b) o achiziţie intracomunitară de mijloace de
transport noi, efectuată de orice persoană;

c) o achiziţie intracomunitară de produse accizabile,
efectuată de o persoană impozabilă, care acţionează ca
atare, sau de o persoană juridică neimpozabilă.

AIC neimpozabile in Romania - consecinta
art. 126(3)(a)
Nu sunt impozabile in Romania achiziţiile intracomunitare
de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau
produse accizabile:
• daca persoana care a realizat LIC din celalalt SM este o
mica intreprindere;
• daca in celalalt SM furnizorul a realizat o livrăre de
bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj
căreia i se aplică prevederile art. 132 alin. (1) lit. b)
• daca livrarea bunurilor constituie o vanzare la distanta
pentru care se aplica prevederile art. 132 alin. (2);

AIC neimpozabile in Romania -Art.126(8)
(1)

a) achiziţiile intracomunitare de bunuri a căror
livrare în România ar fi scutită conform art. 143 alin. (1)
lit. h) – m);

b) achiziţia intracomunitară de bunuri, efectuată în
cadrul unei operaţiuni triunghiulare de o persoană
impozabilă, denumită cumpărător revânzător, care este
înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru, dar nu
este stabilită în România, cu indeplinirea conditiilor
prevazute de lege;

AIC neimpozabile in Romania -Art.126(8)
(2)
• c) achiziţiile intracomunitare de bunuri second-hand,

opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, atunci
cand bunurile au fost taxate în statul membru de unde
sunt furnizate,
d) achiziţia intracomunitară de bunuri care urmează unei
livrări de bunuri aflate în regim vamal suspensiv sau sub
o procedură de tranzit intern, dacă pe teritoriul României
se încheie aceste regimuri sau această procedură pentru
respectivele bunuri ( pentru a se evita dubla impunere,
atat ca AIC cat si ca import)

Operatiuni asimilate achizitiilor IC (1)
Art. 28a (6) D6

Art. 130¹ (2) (a) CF

Transferul din alt SM = operatiune asimilata AIC in
Romania

Operatiuni asimilate AIC (2)
• Alte operatiuni asimilate AIC:

b) preluarea de către forţele armatei române de bunuri
pe care le-au dobândit în alt stat membru NATO;
Achiziţionarea de către o persoană juridică neimpozabilă
a unor bunuri importate de acea persoană în Comunitate
şi transportate sau expediate într-un alt stat membru
decât cel în care s-a efectuat importul. Persoana juridică
neimpozabilă va beneficia de rambursarea taxei platite în
Romania pentru importul bunurilor, dacă dovedeşte ca
achiziţia sa intracomunitară a fost supusă taxei in SM de
import.

Operatiuni asimilate AIC (3)
• Achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare, dacă ar fi fost
realizată în România, ar fi fost tratată drept o livrare de bunuri
efectuată cu plată (vezi livrari catre sine in Romania) .

Locul achizitiilor intracomunitare
• Art. 132¹(1) CF – Locul AIC se consideră a fi locul unde

se găsesc bunurile în momentul în care se încheie
expedierea sau transportul bunurilor.
Art. 132¹(2) CF- reteaua de siguranta- locul AIC este in
SM care a comunicat un numar valabil de TVA pentru
respectiva AIC (atentie nu deroga de la alin(1);
Art. 132¹(3)- daca AIC a fost supusa TVA si in SM in care se
incheie transportul si in SM care a comunicat un numar de
TVA, baza de impozitare se reduce corespunzator in SM care
a comunicat numar de TVA

Art. 28b (A) (2) D6

Locul achizitiilor IC (exemplul 1)
Franta
A

Vanzare de
bunuri

Livrare (IC)
Locul: inceperii
transportul

Romania
B

Transport
Achizitie IC
Locul: incheierii
transportului

Locul achizitiilor IC (exemplul 2)
Franta

Italia
B : Comunica lui A codul de

A

Vanzare de bunuri

TVA din RO (presupunem ca B
este roman si nu s-a inregistrat
inca in Italia

Transport
Livrare (IC)
Locul: inceperii
transportului

Achizitie IC
Locul (1): incheierii
transportului (in Italia)
Locul (2): in Romania (SM al
codului de TVA = retea
siguranta), dar va reduce baza
ulterior

Scutiri pentru achizitiile IC
Exemple (nu sunt limitative)
• Achizitiile IC de bunuri a caror livrare sau import in
Romania ar fi scutite de TVA
• Achizitiile IC de bunuri pentru care taxa ar fi rambursabila
integral
• Achizitiile IC de bunuri pentru care se intentioneaza
plasarea sau pe perioada plasarii in regim vamal suspensiv
Art. 142 CF

Obligatii legale
Art. 21 (1) (e) D6

Art. 151 CF

Plata taxei pentru o achizitie IC va fi intotdeauna
obligatia persoanei care efectueaza achizitiaObligatii legale:
Taxare inversa pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform
art. 153. Autofactura se intocmeste numai in cazuri speciale, cand factura
nu a fost emisa de furnizor pana la data la care intervine exigibilitate pentru
AIC.
Factura primita de la furnizorul extern este fara TVA, taxa se calculeaza si
se inscrie in jurnalul de cumparari
TVA se inscrie ca taxa colectata si ca taxa deductibila in acelasi decont
(4426=4427)
Declaratia recapitulativa pentru Achizitii IC

Obligatii legale
• 2. Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, care nu sunt

inregistrate conform art. 153, vor fi inregistrate pentru AIC conform art.
153¹ si vor face plata TVA efectiv pe baza decontului special. Situatiile in
care se inregistreaza sunt prezentate la operatiunile realizate de “”Grupul
celor 4”
• ATENTIE: Pentru AIC de mijloace de transport noi efectuate de persoane
care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA (grupul celor 4 si persoane
fizice), cumparatorul nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153¹ pentru
AIC, dar va depune decont special de TVA pentru plata taxei.
• Pentru AIC de produse accizabile realizate de persoane impozabile si
persoane juridice neimpozabile, neinregistrate in scopuri de TVA, acestea nu
trebuie sa se inregistreze conform art. 153¹ pentru AIC, dar vor depune
decont special de TVA pentru plata taxei.

Faptul generator si exigibilitatea TVA
pentru AIC
Faptul generator al AIC intervine la data la care ar interveni faptul
generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face
achiziţia.

Art. 28d (1) 6D

Art. 135 (1) FC

Taxa devine exigibila la data emiterii facturii (pentru intreaga valoare)
pentru bunurile livrate catre persoana ce efectueaza achizitia, dar

Nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare faptului generator de taxa (a

se compara cu livrarile intracomunitare scutite de TVA)

Art. 28d (2) si (3) D6

Art. 135 (2) CF

Faptul generator si exigibilitatea TVA
(exemplul 1)
SM ale UE
Livrare IC scutita de TVA
Data livrarii: 29/06/2007
Data facturii: 20/07/2007
Fapt generator LIC: 29/06/2007
Data exigibilitii LIC: 15/07/07
Declaratia recapitulativa LIC
scutita de TVA trimestrul 3 2007

Romania
Achizitie IC supusa TVA si taxabila
Data achizitiei IC: 29/06/2007
Fapt generatorAIC: 29/06/2007
Data exigibilitatii AIC:15/07/2007
Declaratia recapitulativa AIC
trimestrul 3 2007

Faptul generator si exigibilitatea TVA
(exemplul 2)
Alt SM ale UE
Livrare IC scutita de TVA
Data livrarii: 29/06/2007
Data facturii: 29/06/2007
Fapt generator: 29/06/2007
Data la care taxa devine
exigibila: 29/06/07
Declaratia recapitulativa de
livrarii intra- comunitare
de bunuri scutita de TVA:
trimestrul 2- 2007

Romania
Achizitie IC supusa TVA si taxabila
Data achizitiei IC: 29/06/2007

Fapt generator: 29/06/2007
Data la care taxa devine exigibila:
29/06/2007
Declaratia recapitulativa de achizitii
trimestrul 2- 2007

OPERATIUNI NEASIMILATE
ACHIZITIILOR INTRACOMUNITARE DE
BUNURI
COMPARATIE CU NON TRANSFERURILE

Operatiuni neasimilate achizitiilor IC (1)

1. Operatiunile in oglinda a non-transferurilor cu
tranzactie
Bunurile nu vor fi considerate achizitionate intracomunitar cu
plata daca sunt transportate din alt SM in Romania in scopul
uneia din urmatoarele tranzactii ( este consecinta logica a art.
130¹(2)(a) CF, respectiv orice operatiunile care nu sunt
transferuri, ci non-transferuri in SM de unde incepe
transportul):
O livrare din alt SM urmata de instalare sau asamblare in
Romania

Operatiuni neasimilate achizitiilor IC
(1)
• O livrare a bunurilor din alt SM , care constitutie o

vanzare la distanta cu locul in Romania
O livrare de gaz si electricitate din alt SM in Romania
prin intermediul unei retele

• DAR
• In SM de destinatie , desi nu are loc o AIC, are loc ori o
livrare locala ori se aplica taxare inversa

Operatiuni neasimilate achizitiilor IC(2)
1. Operatiunile in oglinda a non-transferurilor fara
tranzactie
• Prestarea de servicii catre persoana impozabila ce implica
prelucrarea fizica a acestor bunuri efectuata in Romania, cu
conditia ca aceste bunuri sa fie returnate persoanei din SM de
plecare la finalizarea prelucrarii
• Uzul temporar al acestor bunuri in Romania in vederea prestarii
de servicii de catre persoana impozabila daca respectiva
persoana este stabilita in celalalt SM
• Uzul temporar al acestor bunuri in Romania pentru o perioada
de cel mult 24 de luni daca importul acestor bunuri in Romania
pentru uz temporar ar indeplini criteriile pentru o scutire
integrala a drepturilor de import
Art. 130¹ (2) (a) CF

Operatiuni neasimilate achizitiilor IC
devin asimilate achizitiilor IC
Daca circulatia bunurilor catre Romania indeplineste
conditiile de clasificare ca non-transfer din Romania
(si astfel ca operatiune neasimilata achizitiei IC in
Romania) si ulterior aceste conditii nu mai sunt
indeplinite, acest non-transfer devine transfer (si
in consecinta operatiune asimilata achizitiei
IC), cu toate consecintele de rigoare
Art. 28a (7) D6

Art. 130¹ (2) (a) CF

Sunt posibile masuri de simplificare, care sunt
prevazute prin ordin al ministrului finantelor
Art. 130¹ (5)

Non-transfer urmat de un transfer:
exemplu
Romania
A = persoana impozabila

Alt SM din UE
B: bunuri de proba

Mutarea bunurilor efectuata de A din Romania catre B in celalalt
SM, de proba.
Dupa proba, bunurile sunt cumparate de B, si se presupune ca B
este inregistrat pentru scopuri de TVA in celalalt SM.

Exemplu (continuare) – fara simplificare
Operatiunea 1 (fara simplificare in celalalt SM)

• In Romania are loc o livrare IC (asimilata) din momentul

achizitionarii bunurilor de catre B. Se presupune ca furnizorul A
ar trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in celalalt SM,
conditie obligatorie pentru AIC

• Locul livrarii? In Romania (unde incepe transportul)
• Exista vreo scutire? Da (daca se indeplinesc 2 conditii: (1)

transportul si (2) codul de TVA al furnizorului A din celalalt SM)

Exemplu (continuare) – fara simplificare
In celalalt SM, daca nu se aplica masuri de simplificare:

• Are loc o AIC asimilata realizata de furnizorul A ( care ar trebui
sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel SM pentru
respectiva achizitie IC),Locul AIC este in celalalt SM (unde se
incheie transportul).

• Ulterior, furnizorul A ar trebui sa faca o livrare locala supusa

TVA in celalalt SM. Locul operatiunii este in celalalt SM, unde
bunurile sunt puse la dispozitia clientului.

Exemplu (continuare) - cu simplificare
Daca se aplica masuri de simplificare in celalalt SM

• In Romania se considera ca are loc o LIC.
• Locul livrarii este in Romania (locul inceperii
transportului catre B a bunurilor de proba)

• LIC este scutita daca se indeplinesc 2 conditii:
SM

- (1) transportul si
-(2) codul de TVA al cumparatorului B din celalalt

Avantajele masurilor de simplificare
Prin masurile de simplificare se evita inregistrarea
furnizorului in scopuri de TVA in celalalt SM,
urmata de o livrare locala.

OPERATIUNILE
TRIUNGHIULARE

Operatiuni triunghiulare intre trei SM

Vanzarea
1
A-B
SM 1
A

SM 2
B

Transport direct din SM1
in SM3

Vanzarea
2
B-C
SM 3
C

3 persoane impozabile in trei SM diferite:A- furnizor, B- cumparator
revanzator, C- beneficiar final
2 vanzari: A – B si B – C
1 transport efectiv direct din SM1 in SM3
Dar relatia contractuala de transport poate fi ori in relatia A-B ori in
relatia B-C

Operatiuni triunghiulare – Transport intre
B si C – Nu sunt aplicabile masuri de
simplificare
SM 2
B

SM 1
A

Transport efectiv
din SM1 in SM3

SM 3
C

•Livrare A-B (fara transport): locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la
dispozitia lui B (SM1): livrare locala + TVA ( atentie, la LIC este obligatoriu transportul,
A nu poate face dovada transportului)
•Livrare B-C (cu transport): locul unde incepe transportul (SM1) = livrare IC
efectuata de catre B in SM1, scutita de TVA (B trebuie sa se inregistreze in SM1
pentru scopuri de TVA)
•C efectueaza o achizitie IC in SM3

Operatiuni triunghiulare – (1)Relatia
contractuala de transport intre A si B, fara
aplicarea masurilor de simplificare
SM 2
B
SM 1
A

Transport efectiv
din SM1 in SM3

SM 3
C

•Livrare A–B (cu transport): locul unde incepe transportul (SM1) = livrare IC
efectuata de A in SM1, scutita de TVA;
•Livrare B–C (fara transport): locul in care bunurile sunt puse la dispozitia C
(SM3)
•B efectueaza o achizitie IC in SM3 (astfel incat este necesara inregistrarea lui
B in SM3 pentru scopuri de TVA), urmata de o livrare locala catre C in SM 3

Operatiuni triunghiulare – Relatia
contractuala de transport intre A si B Simplificare
SM 2
B
ROMANIA
A

Transport efectiv
din SM1 in SM3

SM 3
C

Livrarea IC efectuata de A in Romania este scutita de TVA daca se indeplinesc
conditiile:
- Bunurile sunt transportate din Romania in alt SM (SM3) de catre A sau B
- B comunica lui A un cod valid de TVA din celalalt SM (SM 2)
- B este mentionat, in calitate de cumparator al bunurilor, in declaratia recapitulativa
depusa de A, tinand cont de codul de TVA al lui B din SM 2

Operatiuni triunghiulare– (2)Relatia
contractuala de transport intre A si B Simplificare
ROMANIA
B
SM 1
A

Transport efectiv din
SM1 in SM3

SM 3
C

-B(cumparatorul-revanzator) comunica furnizorului A codul de TVA din Romania:
aplicarea retelei de siguranta
-In mod normal, o achizitie IC efectuata de B in Romania,dar prin aplicarea
masurilor de simplificare AIC nu este impozabila in Romania (art.126(8)(b) daca B
face dovada ca achizitia sa IC a fost supusa TVA in SM3, unde se incheie
transportul si …

Operatiuni triunghiulare –Relatia contractuala
de transport intre A si B –
Simplificare (continuare, RO SM2)
Cumparatorul revanzator indeplineste urmatoarele obligatii:
a)
sa nu inscrie achizitia efectuata din SM1 in rubrica „Achizitii
intracomunitare” a decontului de taxa si nici in declaratia recapitulativa
privind achizitiile intracomunitare;
b) sa inscrie livrarea efectuata catre beneficiarul livrarii in rubrica „Livrari
intracomunitare scutite” a decontului de taxa ;
c) sa inscrie in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare scutite
de taxa urmatoarele date:
1. codul de inregistrare in scopuri de TVA din SM3, al beneficiarului livrarii ;
2. codul T in rubrica corespunzatoare;
3. valoarea livrarii efectuate;...si

Pct. 2 (15) NM

Operatiuni triunghiulare –Relatia
contractuala de transport intre A si B –
Simplificare(continuare, RO SM2)
• ….
• d) sa emita factura prevazuta la art. 155 (5) din Codul fiscal, in

care se vor inscrie:
• 1. la rubrica prevazuta la art. 155 alin.(5) lit. c) codul sau de
inregistrare in scopuri de TVA in Romania;
• 2.la rubrica prevazuta la art. 155 alin.(5) lit. e) numele, adresa si
codul de inregistrare in scopuri de TVA in SM3 al beneficiarului
livrarii ;
• 3. mentionarea in cuprinsul facturii ca beneficiarul livrarii din SM3
este persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata pentru
livrarea de bunuri efectuata in celalalt stat membru si. o referire la
art. 28 c (E) (3) din Directiva a 6-a.

Operatiuni triunghiulare –Relatia
contractuala de transport intre A si B –
Simplificare RO este SM3
Pct. 2 (16) NM

Vanzarea
1
SM 1
A

SM 2
B
Transport intre A - B

Vanzarea
2
ROMANIA
C

Achizitia IC efectuata de B in Romania nu este supusa TVA daca se indeplinesc
conditiile:
- a) cumparatorul revanzator (B) nu este stabilit in Romania ci in SM2;
b) achizitia intracomunitara de bunuri este efectuata de
cumparatorul
revanzator in vederea efectuarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri in
Romania;..si

Operatiuni triunghiulare –Relatia
contractuala de transport intre A si B –
Simplificare RO este SM3(continuare)
• …c) beneficiarul livrarii (C ) este o persoana impozabila sau o
persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA
conform art. 153 sau 153¹ in Romania;
• d) beneficiarul livrarii este obligat, conform art. 150 alin (1)
lit. e) din Codul fiscal, la plata taxei pentru livrarea efectuata
de cumparatorul revanzator (B) care nu este inregistrat in
scopuri de TVA in Romania;
• e) beneficiarul livrarii (C) inscrie achizitia efectuata in rubrica
„Achizitii intracomunitare” din decontul de taxa , precum si in
declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare de
bunuri.

VIES
Controlul mişcării bunurilor supuse TVA în interiorul
Comunitatii se va face prin intermediul VIES

• Implementarea VIES prin:
- Integrarea VIES cu sistemul Administraţiei Fiscale prin mijloace
informatice
- realizarea interconectării cu sistemul VIES al CE.

În prezent se pot face verificări direct prin Internet

Declaratia recapitulativa LIC/ AIC
(Proiect model)

Intrastat - sistem statistic pentru comerţul
intracomunitar cu bunuri (1)

-

Baza legală:
Regulamentul CE 638/2004;
H.G nr. 669/2004 – România

Impactul asupra agenţilor economici: trebuie să-şi adapteze sistemele
informatice/contabile în aşa fel încât acestea să fie capabile să poată genera
informaţiile necesare.


-

Caracteristici:
sunt raportate toate livrările/achiziţiile care fac obiectul declarării Intrastat;
responsabilitatea declarării revine persoanelor înregistrare în scopuri de TVA;
declaraţia Intrastat se depune până în data de 15 a lunii următoare celei de raportare
(obligaţia poate fi externalizată).


-

Tranzacţiile care se raportează în Intrastat:
tranzacţii comerciale cu bunuri care îşi schimbă proprietarul şi sunt destinate
consumului final, intermediar, investiţiei sau revânzării;
mişcări de bunuri dintr-un stat membru în altul fără transfer de proprietate;
bunurile returnate;
mişcările de bunuri pentru şi după activităţi de procesare (pe bază de contract).

-

Intrastat (2)

Informaţii obligatorii pentru declaraţia Intrastat:


-

Informaţii adiţionale (stabilite de fiecare SM):
identificarea mărfurilor la un nivel mai detaliat;
ţara de origine (numai la sosire);
regiunea de origine, la expediere şi regiunea de destinaţie la sosire;
condiţia de livrare (condiţiile Incoterms);
mod de transport;
procedura statistică (alte detalieri făcute în scopuri statistice).

-

codul de înregistrare TVA;
perioada de referinţă;
fluxul (sosire, expediere);
mărfurile identificate la nivel de 8 cifre din HS (nomenclatura
vamală);
- valoarea mărfurilor (suma impozabilă sau valoarea statistică);
- cantitatea mărfurilor (masa netă, unităţi suplimentare);
- natura tranzacţiei (ex. vânzare-cumpărare).

STUDII DE CAZ LIVRARI SI
ACHIZITII
INTRACOMUNITARE

Obligaţiile administraţiei fiscale – inspectori fiscali (2)
• Obligaţiile profesionale specifice inspectorilor fiscali:
- să deţină suficiente cunoştinţe teoretice şi operaţionale incidente în materie
-

-

de TVA, precum şi a formalităţilor aplicabile;
să aplice un “tratament” echitabil indiferent de mărimea/forma de
organizare a agentului economic;
să se abţină de la a presupune prematur posibile fraude sau ilegalităţi;
să cunoască “locul” de unde poate procura informaţiile necesare în
desfăşurarea controlului;
să respecte reglementările legale cu privire la controlul fiscal;
să înţeleagă practicile comerciale, registrele şi evidenţele necesare în
ţinerea evidenţelor contabile;
să se asigure că la întrebările “tehnice”, agentul economic dă un răspuns
complet;
să predea rapoartele de control în forma cerută de reglementările legale;
să-şi gestioneze şi organizeze controalele fiscale care i-au fost repartizate.

CAZUL 1
Sigma SRL, o persoana impozabila romana inregistrata
pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF, vinde
calculatoare lui Alfa SA, o persoana impozabila stabilita
in Ungaria. Alfa SA revinde calculatoarele unui client
stabilit in Romania. Aceste calculatoare sunt
transportate direct de la sediul Sigma SRL din
Bucuresti la sediul clientului roman din
Oradea.Transportul este in relatia dintre Sigma si Alfa.
Intrebare
Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de
mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce
trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu
privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 1 - SOLUTIE
Livrare intre Sigma SRL si Alfa SA
1. Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
Da (Sigma SRL)
2. Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
Da
(livrare de bunuri)
3. Locul operatiunii?
In Romania (locul unde
incepe transportul
4. Exista scutiri?
Nu
5. Cine este obligat la plata TVA?
Sigma SRL(+
TVA 19%)

CAZUL 1 - SOLUTIE
Livrare intre Alfa SA( persoana din HU nestabilita in RO) –
clientul din Romania

1. Operatiune efectuata de o persoana impozabila? Da (Alfa SA)
2. Operatiune in sfera de aplicare a TVA? Da (livrare de bunuri)
3. Locul operatiunii?
In Romania (locul unde bunurile sunt puse la
dipsozitia clientului)
4. Exista scutiri?
Nu (bunurile nu sunt transportate in afara
Romaniei)
5.Persoana obligata la plata TVA?
1) Clientul: in cazul in care este o

persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania
si Alfa SA nu este stabilit in Romania si nu este inregistrat conform prevederilor
art. 153 CF
2) Alfa SA: in cazul in care Alfa SA este inregistrat conform
prevederilor art. 153 CF, sau clientul este o persoan neimpozabila

CAZUL 1 – SOLUTIE

Sa aveti in vedere faptul ca si in conditiile in
care Alfa SA ar fi considerata o intreprindere
mica in Ungaria, acest regim nu va fi niciodata
aplicat in alt SM decat acela unde persoana
impozabila este stabilita.

In acest caz, TVA va fi intotdeauna datorata in
celalalt SM unde livrarea are loc, daca o alta
exceptie nu este aplicabila

CAZUL 2
A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru
scopuri de TVA conform art. 153 CF, vinde doua
calculatoare unei persoane impozabile obisnuite B, din
Grecia. A expediaza un calculator din Bucuresti la
sediul lui B din Atena si un calculator la biroul lui B din
Praga. B comunica codul sau de TVA din Grecia.

Intrebare
Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor
de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile
ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu
privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 2 - SOLUTIE
Solutie: A-B, din punctul de vedere al lui A

1. Persoana impozabila: (A) furnizor roman
2. Operatiune in sfera TVA: LIC
3. Locul livrarii: Romania (locul inceperii

transportului - Art. 132 (1) (a) CF)
4. Scutire: DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1)
transportul si (2) codul de TVA al cumparatorului
B din alt SM – Art. 143 (2) (a) CF)
5. Persoana obligata la plata TVA: N/A

CASE 2 - SOLUTIE

Exista obligatii specifice?

A trebuie sa raporteze livrarea
IC
scutita in declaratia sa
recapitulativa pentru livrari IC
scutite

CAZUL 2 - SOLUTIE

Calculatoarele sunt vandute in regimul marjei
profitului pentru bunurile second-hand

CAZUL 2 - SOLUTIE
Solutie: A-B

1. Persoana impozabila: A persona din Romania
2. Operatiune in sfera TVA: LIC
3. Locul livrarii: Romania (locul inceperii

transportului - Art. 132 (1) (a) CF)
4. Scutire: NU (deoarece calculatoarele sunt
vandute in regimul marjei profitului pentru
bunurile second-hand – Art. 143 (2) (a) CF)
5. Persoana obligata la plata TVA: A (Art. 150 (1) (a)
CF)conform regimului special al bunurilor second
hand

CAZUL 3
A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru
scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza
un calculator de la o persoana impozabila B, din
Grecia, inregistrat in tara sa in scopuri de TVA. B
expediaza calculatorul din Atena la sediul lui A din
Bucuresti. A ii comunica lui B codul sau de TVA RO
(art. 153).

Intrebare
Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor
de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati
conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte
implicata, cu privire la obligatiile declarative de

CAZUL 3 - SOLUTIE
Prima ipoteza
Persoana impozabila din Grecia este o persoana
impozabila obisnuita in Grecia

CAZUL 3 - SOLUTIE
Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A

1. Persoana impozabila: A, cumparatorul din

Romania
2. Operatiune in sfera TVA: achizitie IC de bunuri
3. Locul achizitiei IC: Romania (locul incheierii
transportului - Art. 132 ¹(1) CF)
4. Scutire: NU
5. Persoana obligata la plata TVA: A (Art. 151 CF),
dar taxare inversa

CAZUL 3 - SOLUTIE

Exista obligatii specifice?

A va trebui sa raporteze
achizitia intracomunitara
in declaratia recapitulativa
pentru
achizitiile intracomunitare in
Romania

CAZUL 3 - SOLUTIE
A doua ipoteza
Persoana impozabila din Grecia este o
intreprindere mica in Grecia

CAZUL 3 - SOLUTIE
Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A

1. Persoana impozabila:A, cumparatorul roman
2. Operatiune in sfera TVA: AIC
3. Locul achizitiei IC: Romania (locul incheierii

transportului - Art. 132¹ (1) CF)
4. Scutire: NU (dar achizitia IC nu este impozabila
deoarece furnizorul este o intreprindere
mica – Art. 126 (3) (a) CF)
5. Persoana obligata la plata TVA: N/A

CAZUL 4
A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru
scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza
televizoare noi de la o alta persoana impozabila romana
B.
B expediaza televizoarele din Atena la sediul lui A din
Budapesta. A ii comunica lui B codul sau de TVA RO.

Intrebare
Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de
mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce
trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu
privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 4 - SOLUTIE
Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui B

1. Persoana impozabila:B, furnizor roman
2. Operatiune in sfera TVA: LIC
3. Locul livrarii: Grecia (locul inceperii transportului

– corespondentul art. 132 (1) (a) CF)
4. Scutire: in Romania este o operatiune care nu are
locul livrarii in RO si se declara ca atare in
decontul de TVA
5. Nu se declara in Ro in declaratia recapitulativa
pentru LIC

CAZUL 4 - SOLUTIE
Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A

1. Persoana impozabila: A, cumparator roman
2. Operatiune in sfera TVA: AIC
3. Locul achizitiei IC: Ungaria (locul incheierii

transportului - Art. 1321 (a) CF) si (reteaua de
siguranta) Romania (SM al codului de TVA)
4. Scutire: NU
5. Persoana obligata la plata TVA: A – Art. 151 CF)
6. Se va urmari legislatia din HU pentru a declara AIC
realizata in HU, unde A trebuie sa se inregistreze in
scopuri de TVA

CAZUL 4 - SOLUTIE

Exista obligatii specifice?
,
A va trebui sa raporteze
achizitia intra-comunitara
in declaratia recapitulativa
pentru
achizitiile intra-comunitare in
Romania

CAZUL 5
A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru scopuri
de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza doua
calculatoare noi de la o alta persoana impozabila romana B,
inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF. B
expediaza un calculator din Bucuresti la depozitul lui A din
Oradea si un calculator la depozitul lui A din Budapesta. A ii
comunica lui B codul sau de TVA HU( deci este inregistrat in
scopuri de TVA in HU).
Intrebare
Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai
sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc
indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile
declarative de TVA.

CAZUL 5 - SOLUTIE
Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui B
(calculatorul expediat in Ungaria)

1. Persoana impozabila: B, furnizor roman
2. Operatiune in sfera TVA: LIC
3. Locul livrarii: Romania (locul inceperii

transportului - Art. 132 (1) (a) CF)
4. Scutire: DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1)
transportul in alt SM si (2) codul de TVA al
cumparatorului A din alt SM – Art. 143 (2) (a) CF)
5. Persoana obligata la plata TVA: N/A

CAZUL 5 - SOLUTIE

Exista obligatii specifice?

B trebuie sa raporteze livrarea
IC
scutita in declaratia sa
recapitulativa pentru livrari IC
scutite

CAZUL 5 - SOLUTIE
Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A
(calculatorul expediat la Ungaria)

1. Persoana impozabila: A, cumparatorul roman
2. Operatiune in sfera TVA: achizitie IC de bunuri
3. Locul achizitiei IC: Ungaria (locul incheierii
transportului - Art. 132¹ (1) CF)
4. Scutire: N/A
5. Persoana obligata la plata TVA: N/A

CAZUL 5 - SOLUTIE
Solutie: B-A (calculatorul expediat la Oradea)
1. Livrare de bunuri efectuata de B
2. Locul livrarii: Romania (locul inceperii
transportului - Art. 132 (1) (a) CF)
3. Scutire: NU (livrare in interiorul tarii)
4. Persoana obligata la plata TVA: B, TVA
romanesc (Art. 150 (1) (a) CF)

STUDII DE CAZ NONTRANSFER

Cazul 1

SITUATIA:
Sigma SRL, o persoana impozabila romana inregistrata pentru
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, efectueaza
lucrari de constructii in Ungaria, pentru ARS SA. In acest
scop, Sigma SRL trimite materii prime in Ungaria. Totodata,
trimite o macara in Ungaria, pentru realizarea proiectului.
Dupa finalizarea lucrarilor de constructii, materiile prime
neutilizate se intorc in Romania, iar macaraua este
achizitionata de o persoana impozabila maghiara si ramane in
Ungaria.
Intrebare
Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai
sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc
indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile
declarative de TVA.

CAZUL 1 - SOLUTIE
Miscarea macaralei din Romania in Ungaria
• Deoarece in mod normal macaraua se va intoarce
in Romania dupa finalizarea lucrarilor de
constructii, aceasta miscare este considerata un
non-transfer
• Aceasta miscare trebuie raportata in registrul
non-transferurilor tinut de Sigma SRL

CAZUL 1 - SOLUTIE
Miscarea materiilor prime din Romania in Ungaria

Deoarece in mod normal materiile prime nu se vor intoarce in
Romania dupa finalizarea lucrarilor de constructii, fiind
consumate, aceasta miscare este considerata un transfer
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA (Sigma SRL)
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
DA (livrare (IC
asimilata) sau
transfer)
– Locul operatiunii?
Romania (locul inceperii
transportului)
– Exista scutiri?
DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1)
transportul si (2) codul de TVA al Sigma SRL
din alt SM – ex. Ungaria)
– Cine este obligat la plata TVA?
N/A

CAZUL 1 - SOLUTIE
Miscarea materiilor prime din Romania in
Ungaria
Obligatii legale
Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata
• in decontul de TVA al companiei Sigma SRL
• in declaratia recapitulativa pentru livrari IC scutite
tinuta de Sigma SRL in Romania, mentionand codul
sau de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria

CAZUL 1 - SOLUTIE
Miscarea materiilor prime din Romania in
Ungaria
Deoarece in mod normal materiile prime nu se vor
intoarce in Romania dupa finalizarea lucrarilor de
constructii, fiind consumate, aceasta miscare este
considerata, in principiu, o achizitie IC asimilata in
Ungaria
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA (Sigma SRL)
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
DA (achizitie IC
(asimilata))
– Locul operatiunii?
Ungaria (locul incheierii
transportului)

CAZUL 1 - SOLUTIE
Miscarea materiilor prime nefolosite din Ungaria in
Romania
Aceasta miscare va fi considerata un transfer in Ungaria,
deoarece bunurile au fost initial achizitionate IC
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA (Sigma SRL)
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
DA
(transfer=livrare (IC)
– Locul operatiunii?
Ungaria (locul inceperii
transportului)
– Exista scutiri?
DA (daca se indeplinesc 2 conditii:
(1)
transportul si (2)
codul de TVA al Sigma din
alt SM, ex. Romania)
– Cine este obligat la plata TVA?
N/A

CAZUL 1 - SOLUTIE
Miscarea materiilor prime nefolosite din Ungaria in
Romania
Aceasta miscare va fi considerata o achizitie IC asimilata in
Romania
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA
(Sigma SRL)
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (achizitie IC
(asimilata))
– Locul operatiunii?
Romania (locul
incheierii
transportului)
– Exista scutiri?
NU
– Cine este obligat la plata TVA? Sigma SRL, aplica taxare
inversa

CAZUL 1 - SOLUTIE
Miscarea materiilor prime nefolosite din
Ungaria in Romania
Obligatii legale
Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata
• in decontul de TVA al companiei Sigma SRL
• in declaratia recapitulativa pentru livrari IC scutite
tinuta de Sigma SRL in Ungaria, mentionand codul
sau de platitor din Romania
• in declaratia recapitulativa pentru achizitii IC tinuta
de Sigma SRL in Romania

CAZUL 1 - SOLUTIE
Vanzarea macaralei in Ungaria de catre Sigma SRL

Miscarea macaralei , care initial a constituit un non-transfer
din Romania la momentul la care aceasta a fost transportata
in Ungaria, devine un transfer in Romania
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA (Sigma SRL)
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
DA (livrare (IC
asimilata)
sau transfer)
– Locul operatiunii?
Romania (locul inceperii transportului)
– Exista scutiri?
DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1)
transportul si (2)
codul de TVA al Sigma SRL
din alt SM, ex. Ungaria)
– Cine este obligat la plata TVA?
N/A

CAZUL 1 - SOLUTIE
Vanzarea macaralei in Ungaria
Miscarea macaralei ce nu a fost considerata o
achizitie IC asimilata in Ungaria la momentul la care
aceasta a fost transportata in Ungaria devine, in
principiu, o achizitie IC asimilata in Ungaria
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA
(Sigma SRL)
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (achizitie IC
(asimilata))
– Locul operatiunii?
Ungaria (locul
incheierii
transportului)

CAZUL 1 - SOLUTIE
Vanzarea macaralei in Ungaria
Obligatii legale
Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata
• in decontul de TVA al companiei Sigma SRL
• in declaratia recapitulativa pentru livrari IC scutite
tinuta de Sigma SRL in Romania, mentionand codul
sau de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria
Aceasta tranzactie trebuie raportata in registrul nontransferurilor

CAZUL 1 - SOLUTIE
Vanzarea macaralei in Ungaria , operatiunea
care urmeaza dupa AIC efectuata de Sigma in
HU
Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA
(Sigma SRL)
• Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
DA
(livrare de bunuri
locala)
• Locul operatiunii? Ungaria (locul unde bunurile sunt puse la
dispozitia lui ARS SA)

CAZUL 1 - SOLUTIE
Vanzarea macaralei in Ungaria
Obligatii legale
Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata (ca o
livrare de bunuri)
• in deconturile de TVA din Ungaria( ca livrare
obisnuita cu locul in HU) si Romania ( ca operatiune
care nu are locul livrarii in Romania) ale companiei
Sigma SRL

Cazul 2

SITUATIA
Dosza SA, stabilita in Budapesta, trimite produse haine de piele unui client stabilit in Bucuresti, in
vederea testarii. Intrucat clientul este multumit de
hainele in cauza, decide sa le achizitioneze.
Intrebare
Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor
de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati
conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte
implicata, cu privire la obligatiile declarative de
TVA.

CAZUL 2 – SOLUTIE (fara simplificare)

Miscarea bunurilor din Budapesta in Romania
Deoarece in mod normal nu se stie sigur daca
bunurile se vor intoarce in Ungaria in cazul in care
clientul nu este satisfacut, aceasta miscare va fi
considerata, in principiu, un non-transfer in
Ungaria si va fi raportata in registrul nontransferurilor tinut de Dosza SA in Ungaria
Deoarece in mod normal nu se stie sigur daca
bunurile se vor intoarce in Ungaria in cazul in care
clientul nu este satisfacut, aceasta miscare nu va fi
considerata o achizitie IC asimilata in Romania

CAZUL 2 – SOLUTIE
fara simplificare
In momentul in care bunurile sunt vandute in
Romania, miscarea bunurilor ce nu a fost
considerata un transfer la momentul la care acestea
au fost transportate in Romania devine un transfer in
Ungaria=LIC
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
asimilata)
sau transfer)
– Locul operatiunii?
Ungaria (locul inceperii
– Exista scutiri?
DA (daca se indeplinesc
transportul si
Dosza SA din alt SM, ex. Romania)
– Cine este obligat la plata TVA?
N/A

DA (Dosza SA)
DA (livrare (IC

transportului)
2 conditii: (1)
(2) codul de TVA al

CAZUL 2 – SOLUTIE
Fara simplificare
Vanzarea bunurilor in Romania
Obligatii legale
Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata
• in decontul de TVA al companiei Dosza SA in
Ungaria ca LIC
• in declaratia recapitulativa pentru livrari IC scutite
tinuta de Dosza SA in Ungaria, mentionand codul
sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania

CAZUL 2 – SOLUTIE (Fara simplificare)
In momentul vanzarii bunurilor in Romania
miscarea bunurilor, ce nu a fost considerata o achizitie
IC asimilata in Romania la momentul la care acestea
au fost transportate din Ungaria in Romania, devine o
achizitie IC asimilata in Romania
– Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA (Dosza
SA)
– Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (achizitie IC
(asimilata))
– Locul operatiunii?
Romania (locul incheierii
transportului)
– Exista scutiri?
NU
– Cine este obligat la plata TVA? Dosza SA (si inregistrarea lui
Dosza SA
pentru scopuri de
TVA in Romania), aplica taxare inversa

CAZUL 2 – SOLUTIE
Fara simplificare
Obligatii legale
Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata
• in decontul de TVA al companiei Dosza SA din
Romania ca o AIC
• in declaratia recapitulativa pentru achizitii IC tinuta
de Dosza SA in Romania

CAZUL 2 – SOLUTIE (Fara simplificare)
Livrarea bunurilor in Romania, operatiunea care
urmeaza AIC realizate de persoana din HU
Operatiune efectuata de o persoana impozabila?
DA
(Dosza SA)
• Operatiune in sfera de aplicare a TVA?
DA
(livrare de bunuri)
• Locul operatiunii?
Romania (locul unde
bunurile
sunt puse la
dispozitia
comparatorului)
• Exista scutiri?
NU
• Cine este obligat la plata TVA?
Dosza SA inregistrata
conform
art. 153,
factureaza cu TVA
romanesc

CAZUL 2 – SOLUTIE
Simplificare

Simplificarea este aplicabila daca:
• celalalt SM implicat accepta aplicarea acestei simplificari;
si
• clientul este inregistrat conform art. 153 din Codul Fiscal
in Romania

CAZUL 2 – SOLUTIE
Simplificare

In Romania are loc o AIC efectuata de
cumparator, iar in Hu are loc o LIC
efectuata de Dosza

• Achizitie IC efectuata in Romania de o persoana impozabila?DA (clientul)
Achizitie IC in sfera TVA?
DA
Locul achizitiei IC?
Romania (unde a
luat sfarsit transportul
bunurilor “pentru expozitie” catre client)
Exista vreo scutire?
NU (premiza)
Persoana obligata la plata TVA? Clientul, prin taxare
inversa

CAZUL 2 – SOLUTIE
Simplificare
Obligatii legale
Aceasta operatiune (achizitie IC) trebuie sa fie
raportata
• in decontul de TVA al clientului in Romania
• in declaratia recapitulativa pentru achizitii IC tinuta
de client in Romania