You are on page 1of 9

Ligjerata 2

RRETHINA / MJEDISI
KONKURENTËT RRETHINA POLITIKE RRETHINA EKONOMIKE

KOMPANIA JONË FURNIZUESIT - Produkti - Shërbimi - Organizimi KONSUMATORËT

FAKTORËT SOCIAL ZËVENDËSUESIT Produktet / Shërbimet

SISTEMI FINANCIAR

• Ndikimet pozitive potenciale: norma e ultë e interesit dhe ndryshimet strukturale në ekonominë e një vendi • Pjesa me e madhe e bizneseve krijohen në lokacionet afër vendbanimit të pronarëve. • Sektoret - aty ku ekonomia e vëllimit nuk ka përparësi • Shumë kompani të vogla janë të ndieshme ndaj trandjeve të rrethines – vështirë mbijetojnë dhe rriten shumë vështirë ose ngadale.

• Pasiguria dhe konkurrenca jo fer ( nga firmat e mëdha, monopolet ose tregu i shrregulluar) i detyron firmat e vogla që vazhdimisht të provojnë aftësitë e tyre për përshtatje • Duket se pasiguria për ta kontrolluar situaten • Ndikimet e politikave ekonomike: rregullave administrative, interesi i lartë në kredi, çmimet e shërbimeve bankare dhe infrastruktura e shërbimet publike kurë është fjala tek mikro – mjedisi.

• Porter: Barierat për hyrje në treg, fuqia e blerësve, fuqia e furnitorëve, potencialet e substituimit, rivaliteti ekzistues ( konkurrenca). • Barirat e forta për hyrje në sektorin e caktuar mund të vështirësojnë qasjen në fillim por më vonë të mbrojnë nga hyrjet e reja • Fuqia e blerësve • Fuqia e furnitorëve .

• Kërcnimi nga substitutet: në treg parqiten produkte dhe shërbime të cilat mund të kenaqin shumë a pak të njetat nevoja ose janë zgjidhje alternative që konkurrojnë në buxhetin e bleresve. • Rivaliteti dhe konkurrenca – fushatat e promocionit, zbritjet, lansimi i produkteve te reja, zgjerimi i kanalit • Rivaliteti dhe kostoja e falimentimit të firmave dhe rregulloret e komplikuara lidhur me këtë.

Mjedisi makroekonomik - zhvillimor
• Mjedisi makroekonomik në kuptim të kushteve politike, ekonomike, sociale, teknologjike dhe të faktorëve legal. • Stabiliteti politik (funksionimi i shtetit ligjor, lufta kundër korrupcionit, barazia në treg, qeverisja e mirë), • Stabiliteti makroekonomik (kontrollimi i inflacionit, liberalizimi tregtar, legjislacion stabil), • Tregu konkurrues (forcimi i elementeve që e favorizojnë konkurrencen – inputet publike, arsimi, tregu i punës). • Mjedis miqësor për investime (shmangëja e diskriminimit në treg).

• Identifikimi i fuqive shtytëse në mjedsin makroekonomik dhe përdorimi i tyre për konstruktimin e scnarëve alternativ në raport me ndryshimet mjedisore. • Shfrytëzimi i forcave shtytëse për definimin e atarktivitetit e sektorëve të industrisë për investime dhe identifikimi i potencialit për ndryshime. • Identifikimi i grupeve strategjike, segmenteve të tregut dhe faktoret kritik të suksesit dhe shfrytëzimi i tyre me qëllim të njohjes me gepeve strategjike dhe të mundësive në treg.

• Nga aspekti politik theksohet roli i qeverisë, nga spekti i ekonomisë theksohet roli i faktorëve makroekonomik siç janë norma e këmbimit, cikli i bizneseve dhe normat e ndryshme të rritjes ekonomike. • Ndikimet sociale influencojnë ndryshimi e kultures dhe demografinë. • Nga aspekti teknologjik theksohen inovacionet (interneti, rritja e materialeve të reja, puna hulumtuese). • Qenësore është se sa këta faktor ndryshojnë tani dhe sa mund të ndryshojnë në të ardhmen me ndikim në organizatë.