You are on page 1of 43

MEĐUNARODNI FINANSIJSKI

MENADŽMENT

Međunarodni biznis i menadžment –


funkcionalni pristup

Prof. dr Branko Rakita


1. SUOČAVANJE SA NACIONALNIM
RAČUNOVODSTVENIM RAZLIKAMA
1. Uslovljenost i vidovi ispoljavanja nacionalnih računovodstvenih
razlika
2. Tipologija računovodstvenih sistema i finansijskih izveštaja
3. Nacionalne razlike u računovodstvenim tehnikama i standardima

Prof. dr Branko Rakita


Uslovljenost i vidovi ispoljavanja nacionalnih
računovodstvenih razlika

Univerzalna obaveza sa različitim odgovorima


Računovodstvo - jezik biznisa
ne postoji usaglašenost računovodstvenih standarda i
računovodstvene prakse po zemljama!!!

Sistemske razlike razlike u nacionalnim poslovnim okruženjima


razvijenosti računovodstvene profesije
Profesionalne razlike revizorskih firmi
Pravne razlike

Prof. dr Branko Rakita


Uslovljenost i vidovi ispoljavanja nacionalnih
računovodstvenih razlika

Razlike u transparentnosti i realnosti

Realnost finansijskih izveštaja


Optimistički Realni Pesimistički

Niska Transparentni Transparentni Transparentni


precenjeni realni podcenjeni
Transparentnost

Visoka Zaštićeni Zaštićeni Zaštićeni


precenjeni realni podcenjeni

Prof. dr Branko Rakita


Tipologija računovodstvenih sistema i
finansijskih izveštaja

1. nacionalno-tipizirani zakonska regulativa


2. poslovno-pragmatični uticaj privrednih subjekata i
pragmatične poslovne prakse
Konvergencija računovodstvenih sistema

Nacionalne razlike u formama finansijskog izveštavanja


Valuta Jezik Struktura i broj
Format GAAP Dopunske finansijske napomene
Prof. dr Branko Rakita
Nacionalne razlike u računovodstvenim
tehnikama i standardima
Različiti tretmani istih računovodstvenih pojava

 Vrednovanje aktive istorijski ili tekući troškovi

 Vrednovanje zaliha FIFO i LIFO

 Tretiranje rezervi

 Tretiranje poreskih izveštaja

 Tretiranje goodwill-a međusobno


priznavanje
Nacionalni računovodstveni principi – GAAP usklađivanje
prepravljanje
Prof. dr Branko Rakita
2. MEĐUNARODNA HARMONIZACIJA
RAČUNOVODSTVENE PRAKSE
1. Međ. kategorizacija namene i korisnika finansijskih izveštaja
2. Globalni procesi harmonizacije i standardizacije računovodstvene
prakse
3. Prateći problemi harmonizacije i standardizacije rač. sistema

Prof. dr Branko Rakita


Međ. kategorizacija namene i korisnika
finansijskih izveštaja

Dve namene f.i.

budžetska poslovna

Dve kategorije korisnika f.i.

primarni sekundarni

Prof. dr Branko Rakita


Globalni procesi harmonizacije i standardizacije
računovodstvene prakse

 Institucionalni doprinosi
Međunarodni komitet za računovodstvene standarde
Međunarodni Bord za računovodstvene standarde
 Pokret globalnih razmera
Faktori koji podstiču harmonizaciju
1. veći broj međ. investitora,
2. globalizacija tržišta kapitala,
3. relativiziranje značaja nacionalnog porekla kapitala,
4. privlačenje slobodnog inostranog kapitala,
5. procesi regionalnog integrisanja,
6. obezbeđivanje ekonomije obima kroz globalnu poslovnu uporedivost
Prof. dr Branko Rakita
Globalni procesi harmonizacije i standardizacije
računovodstvene prakse

 Efekti harmonizacije
uporedivost poslovnih rezultata i performansi,
ušteda vremena i novca,
lakši i kredibilniji pristup potencijalnim investitorima,
bolja i potpunija kontrola lokalnog menadžmenta,
stvaranje boljih pretpostavki za formiranje zajedničkih ulaganja, M&A,
lakši pristup međunarodnim finansijskim tržištima i berzama,
smanjivanje troškova revizije,

Evropski model harmonizacije


set jedinstvenih računovodstvenih direktiva

Prof. dr Branko Rakita


Prateći problemi harmonizacije i standardizacije
rač. sistema

 Mogućnost kreativnog tumačenja


 Nema potpune standardizacije
 Troškovi harmonizacije će biti značajni
 Nacionalni ponos pojedinih zemalja i njihovih
profesionalnih organizacija može da predstavlja
posebnu prepreku
 Konkurencija između računovođa i njihovih asocijacija i
udruženja

Prof. dr Branko Rakita


3. TRANSLACIONI PROBLEMI MEĐUNARODNIH
FINANSJSKIH IZVEŠTAJA
1. Problem valutnog obračunavanja međunarodnih poslovnih
transakcija
2. Konsolidovani finansijski izveštaj u međunarodnom biznisu
3. Problem valutne translacije pri konsolidovanju finansijskih izvještaja

Prof. dr Branko Rakita


Problem valutnog obračunavanja međunarodnih
poslovnih transakcija

 Oprezno sa izborom transakcione valute


 Problem odloženog roka plaćanja
 Poslovati sa ili bez deviznog rizika

Konsolidovani finansijski izveštaj u međunarodnom


biznisu

 Zbirni izveštaj korporativnog sistema


 Obaveza konsolidovanja za multinacionalne korporacije
 Predmet konsolidovanja
 Vrednovanje učinaka filijala odvoji od vrednovanja učinaka
njihovog menadžmenta
Prof. dr Branko Rakita
Problem valutne translacije pri konsolidovanju
finansijskih izvještaja

Translacija - proces prevođenja f.i. inostranih filijala, iz valute


zemlje domaćina u domaću valutu matične kompanije

Ključni problem translacije - izbor odgovarajućeg deviznog kursa

po kursu kada su transakcije nastale,


ili kada se konsolidovani finansijski izveštaj sastavlja,
ili po prosečnom DK

Prof. dr Branko Rakita


Problem valutne translacije pri konsolidovanju
finansijskih izvještaja

Metod tekućeg deviznog kursa - mogućnost jedinstvenog i


integralnog prevođenja svih bilansnih pozicija
Temporalni metod - po deviznom kursu koji je bio važeći u
trenutku kada je određena finansijska ili bilansna promena nastala

Kombinovanje metoda:
• vlasnički udeli - po kursu koji je važio kada su akcije kupljene,
• iskazani dobitak ili gubitak - sukcesivna metoda
• dividende - po kursu kada su one isplaćivane
• vrednost aktive i obaveza - po kursu u vreme pripreme bilansa
stanja

Prof. dr Branko Rakita


4. PORESKI PROBLEMI MEĐUNARODNOG
FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
1. Suočavanja sa različitim poreskim opterećenjima u MFM
2. Prilagođavanja poreskog knjigovodstva u MFM
3. Prevazilaženje međunarodnih poreskih konflikata

Prof. dr Branko Rakita


Suočavanja sa različitim poreskim
opterećenjima u MFM

maksimizirati dohodak posle oporezivanja u uslovima


postojanja različitih fiskalnih pretpostavki
Nivo poreskih i carinskih opterećenja opredeljuje:
izbor strategije ulaska na inostrano tržište, pravljenje
finansijskog plana, izbor lokacije za otvaranje pogona,
opredeljivanje za pravni status pogona u inostranstvu…

 Poreska atraktivnost međunarodnih lokacija


- poslovanje preko slobodnih carinskih zona,
- poslovano vezivanje za poreski atraktivne lokacije
(zemlje poreskog raja) i
- primena transfernih cena
Prof. dr Branko Rakita
Prilagođavanja poreskog knjigovodstva u
MFM

Transferne cene
u cilju
optimizacije razvojnih budžeta i za vrednovanje učinaka filijala

Kada se preporučuje zaračunavanje nižih ili viših


transfernih cena?

Poreski tretman inostranog prihoda


Poreski tretman aktivnog i pasivnog prihoda
Po pravilu se ne dozvoljava odlaganje plaćanja poreza na
pasivno ostvareni dohodak

Prof. dr Branko Rakita


Prevazilaženje međunarodnih poreskih
konflikata

Najčešće tehnike

Poreski krediti,
Poreski ugovori
Poreska odlaganja
Porez na dodatu vrednost – VAT
Eliminisanje duplog oporezivanja
Preventivno usvajanje pravila transfernih cena

Prof. dr Branko Rakita


5. DUGOROČNO FINANSIRANJE MEĐUNARODNIH
POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Međunarodne dimenzije poslovnog finansiranja
2. Međunarodna investiciona analiza
3. Međunarodno investiciono finansiranje

Prof. dr Branko Rakita


Međunarodne dimenzije poslovnog
finansiranja

Osnovna funkcija međunarodnih korporativnih finansija je


obezbeđivanje jeftinijih finansijskih sredstava, iz domaćih ili
međunarodnih izvora, i njihovo što profitabilnije ulaganje na
međunarodne poslovne aktivnosti i projekte kompanije

Komparativna analiza finansijskih pretpostavki:


devizni rizik ograničenja kretanja gotovine
repatrijacija profita cena kapitala i nivo kamatnih stopa
nivo poreskih i carinskih opterećenja
razvijenost finansijskih tržišta, finansijskih derivata i instrumenata
plaćanja,
kretanje cena i rizik od inflacije

Prof. dr Branko Rakita


Međunarodne dimenzije poslovnog
finansiranja

Investicione i finansijske odluke

 izbor međunarodnih projekata, poslovnih poduhvata i


poslovnih aktivnosti koje treba finansirati

 izbor izvora i načina (strukture) finansiranja odabranih i


pozitivno vrednovanih aktivnosti i poduhvata

Prof. dr Branko Rakita


Međunarodna investiciona analiza

Uobičajena tri aspekta investicione analize:


1. evaluacija međunarodnih investicionih projekata,
2. sagledavanje internih izvora investicionog kapitala i
3. sagledavanje eksternih izvora investicionog kapitala
1. neto sadašnja vrednost
2. interna stopa prinosa i
+ 3. vreme povraćaja investicije
1. procena međ. finansijskog rizika
+ 2. izbor funkcionalne valute
Procena finansijske isplativosti projekta -
tehnika diskontovanja novčanih tokova
Prof. dr Branko Rakita
Međunarodno investiciono finansiranje

 Finansijska struktura biznisa u inostranstvu


kreditni vs akcijski kapital pojedinih filijala

 Sagledavanje internih izvora investicionog kapitala

 Sagledavanje eksternih izvora investicionog kapitala

 Globalni ili lokalni izvori finansiranja

Prof. dr Branko Rakita


6. UPRAVLJANJE TOKOVIMA GOTOVINE U
MEĐUNARODNOM BIZNISU
1. Korporativni pristup i principi upravljanja gotovinskim tokovima u MB
2. Forme međunarodnih transfera gotovine
3. Racionalizacija tokova gotovine u međunarodnom biznisu

Prof. dr Branko Rakita


Korporativni pristup i principi upravljanja
gotovinskim tokovima u MB

Složeni korporativni sistemi sa ino filijalama - mogućnost


kreiranja internog (korporativnog) tržišta obrtnog kapitala
 Osnovni principi upravljanja obrtnim kapitalom
- bilansno minimiziranje obrtnog kapitala za sistem u celini,
- minimiziranje troškova konverzije valuta
- minimiziranje rizika variranja strane valute
Finansijskim plasmanima ne ugroziti likvidnost
Minimiziranje slobodnih gotovinskih sredstava
optimalni balans između plasiranja sredstava u kratkoročne ili
dugoročne hartije od vrednosti

Minimiziranje transakcionih troškova


troškovi transfera troškovi zamene
Prof. dr Branko Rakita
Forme međunarodnih transfera gotovine

Izvori gotovine i obrtnog kapitala


profit, dividende, premije, amortizacija, dugoročna rezervisanja
+ mogućnosti interkompanijskog pozajmljivanja
Transfer gotovine u formi dividendi i profita
Transfer gotovine u formi rojaliteta, premija i honorara
Transfer gotovine u formi internih obračuna
Transfer gotovine preko frontiranih zajmova
Depozit 1 mil. Euro Zajam od 1 mil.Euro

Filijala u zemlji Londonska Operativna filijala


poreskog raja banka u inostranstvu

Kamata od 8% Kamata od 9%
Prof. dr Branko Rakita
Racionalizacija tokova gotovine u
međunarodnom biznisu

Centralizovano upravljanje gotovinom


veća poslovna efikasnost kadrovska racionalizacija
troškovna ekonomičnost
Ograničenja???
interkompanijsko prebijanje ukupnih
Multilateralni neting dugovanja i potraživanja svake filijale
ili zavisnog preduzeća u inostranstvu
preko jedinstvenog korporativnog keš
min transferni troškovi
centra ili klirinškog računa.
min troškovi konverzije
min administrativni troškovi
jedinstveni informacioni sistem

Ograničenja??? Prof. dr Branko Rakita


7. FINANSIJSKE TRANSAKCIJE PREKO
MEĐUNARODNIH DEVIZNIH TRŽIŠTA
1. Poslovni značaj i uloga međunarodnih deviznih tržišta
2. Osnovni poslovi na međunarodnim deviznim tržištima
3. Međunarodni finansijski derivati

Prof. dr Branko Rakita


Poslovni značaj i uloga međunarodnih
deviznih tržišta

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Međunarodna Međunarodna tržišta


devizna tržišta kapitala
Promptna devizna tržišta Međ. tržišta novca
Terminska devizna Međ. tržišta obveznica
tržišta finansijskih
Tržišta Međ. tržišta akcija
derivata Međ. tržišta kredita

Prof. dr Branko Rakita


Osnovni poslovi na međunarodnim
deviznim tržištima

1. Valutna konverzija
2. Valutni hedžing
3. Valutna arbitraža
4. Valutna špekulacija

Promptni (spot) devizni poslovi


Transakcije se realizuju odmah

Terminski (forward) devizni poslovi


Transakcije se realizuju na neki ugovoreni dan u buducnosti
Terminski kurs (forward rate): sa premijom ili diskontom
Osnovni cilj - otklanjanje deviznog rizika

Prof. dr Branko Rakita


Međunarodni finansijski derivati

Fjucersi
Obaveza da se kupi ili proda berzanski predmet ugovora određenog
dana po unapred ugovorenoj ceni

Robni i finansijski; Hedzeri i spekulanti

Opcije
Nose pravo, ne obavezu; Fleksibilnost
Svopovi
Simultana kupoprodaja deviza razlicitog dospeca po razlicitim
kursevima
Realizuju se i promptni i terminski poslovi
Dvostruka zastita od rizika
Prof. dr Branko Rakita
8. MEĐUNARODNO TRŽIŠTE KAPITALA
1. Međunarodno tržište novca i kredita - Evrodevizno tržište
2. Međunarodno tržište obveznica
3. Međunarodno tržište akcija

Prof. dr Branko Rakita


Međunarodno tržište novca i kredita -
Evrodevizno tržište

 Status evrodeviznog tržišta


specifično devizno i kreditno tržište, na kome se poslovi
kreditiranja obavljaju uz upotrebu strane valute
 Povoljnije kamatne stope
nepodleganje nacionalnim monetarnim regulativama -
banke su u mogućnosti da nude veće kamate na
evrodepozite

1) tržište evronovca;
2) tržište evrokredita;
3) tržište evroobveznica
i
4) tržište evrozapisa.
Prof. dr Branko Rakita
Međunarodno tržište obveznica

Emitenti – institucije:
Kompanije Drzava Organi lokalne uprave

Svrha
Prikupljanje finansijskih sredstava u cilju:
– Modernizacije ili prosirenja kapaciteta
– Pokrivanje tekućih troškova
– Vlasničko preuzimanje

Investitori u međunarodne obveznice

Vrste međunarodnih obveznica


1. inostrane obveznice, Rejting obveznica
2. euroobveznice i Standard and Poor’s i Moody’s
3. globalne obveznice
Prof. dr Branko Rakita
Međunarodno tržište akcija

Još uvek ne postoji institucionalizovano međunarodno


tržište akcija, već se suočavamo sa nacionalnim tržištima
vlasničkih hartija od vrednosti
 Prinos:
Kapitalni dobitak
Dividenda
Promena kursa
 Međunarodno  Rizici:
vrednovanje akcija Porez
 Globalni indeks akcija Knjigovodstveni propisi
“Dow Jones” Kamatne stope
Devizni kurs
Prof. dr Branko Rakita
9. UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM
FINANSIJSKIM RIZICIMA
1. Međunarodne poslovne implikacije inflatornog rizika
2. Međunarodne poslovne implikacije deviznog rizika
3. Zaštitne strategije od fluktuacija deviznog kursa (Hedging
Strategies)

Prof. dr Branko Rakita


Međunarodne poslovne implikacije
inflatornog rizika

finansijski rizici
inflatorni devizni
Problemi u poslovanju
Kratkorocna orijentacija; Devalvacija nac. valute;
Problem predviđanja i planiranja; Kontrola kapitala i uvozne restrikcije;
Diskriminatorne metode kontrole cena; Ekon. i politicki haos;
Sindikalni pritisci; Skup kapital; Topljenje vrednosti kapitala

Odgovori kompanija
Transfer kapitala, vezani poslovi, prilagođavanje prozvoda, izbegavanje
lokalne valute...
Prof. dr Branko Rakita
Međunarodne poslovne implikacije
deviznog rizika

finansijski rizici
inflatorni devizni

 Izloženost transakcionim troškovima

 Izloženost konverzijskim troškovima

 Izloženost ekonomskim troškovima

Prof. dr Branko Rakita


Zaštitne strategije od fluktuacija deviznog
kursa (Hedging Strategies)

finansijski rizici
inflatorni devizni

ZAŠTITNE (HEDŽING) STRATEGIJE

OPERATIVNE UGOVORNE

Kreditno Transfer Lead – lag Oročavanje Terminski


zaduživanje gotovine strategije efektive ugovori

Prof. dr Branko Rakita


Pitanja za diskusiju i podsećanje:

Sistemske, profesionalne i pravne razlike međunarodne računovodstvene


prakse?
Razvrstavanje računovodstvene prakse po transparentnosti i realnosti?
Nacionalne razlike u formama finansijskog izveštavanja?
Korisnička i namenska tipologija finansijskih izveštaja?
Razlozi i efekti međunarodne harmonizacije računovodstvenih standarda?
Otpori i problemi međunarodne harmonizacije računovodstvene prakse?
Valutni problemi u uslovima odloženog plaćanja?
Neophodnost i prateći problemi konsolidacije međunarodnih finansijskih
izveštaja?
Problemi valutne translacije i njihovo prevazilaženje?
Osobenosti poreskog knjigovodstva u MFM?
Međunarodni poreski konflikti i njihovo prevazilaženje?
Evaluacija i procena finansijske isplativosti međunarodnih projekata?

Prof. dr Branko Rakita


Pitanja za diskusiju i podsećanje:

Sagledavanje internih i eksternih izvora međunarodnog investicionog


kapitala?
Minimiziranje slobodnih gotovinskih sredstava i transakcionih troškova u
MFM?
Forme međunarodnih transfera gotovine?
Centralizovano upravljanje gotovinom i transnacionalni multilateralni
neting?
Tipovi međunarodnih finansijskih tržišta?
Vrste deviznih poslova i transakcija?
Razgraničiti fjučerse od opcija i svopa?
Status, pogodnost, poslovi i segmenti evrodeviznog tržišta?
Vrste i rejting međunarodnih obveznica?
Prednosti i rizici investiranja u inostrane akcije?
Upravljanje inflatornim rizikom u MFM?
Rizici izloženosti fluktuaciji deviznog rizika?
Operativne i ugovorne hedžing strategije?

Prof. dr Branko Rakita


MEĐUNARODNI FINANSIJSKI
MENADŽMENT

Međunarodni biznis i menadžment –


funkcionalni pristup

Prof. dr Branko Rakita