Ahlu As-Sunnah Wal Jama’ah

Suatu Penjelasan
Fahrul Irfan bin Ishak ,Pensyarah UNITAR Johor Bahru B.A Hons Syariah Islamiah Al-Azhar Master Undang-Undang Perbandingan (MCL)UIA

Objektif
Mengetahui maksud dan ciri-ciri akidah Ahlu As- * (Sunnah Wal-Jama’ah (ASWJ • Mengenali beberapa istilah Usuluddin • Mengetahui asal-usul penamaan ASWJ dan perkembangan ASWJ • Mengetahui sistem penerimaan ilmu ASWJ • Prinsip-prinsip yang disepakati ASWJ • Golongan Penentang ASWJ

‫‪Mukadimah‬‬
‫‪ ‬ستفترق هذه المة على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إل واحدة‬ ‫وهي الجماعة‬ ‫‪Dalam riwayat lain‬‬ ‫من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي‬ ‫‪Dalam riwayat lain‬‬ ‫افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إل واحد ةوافترقت‬ ‫النصارى على اثنين وسبعين فرقة كلها فى النار إل واحدة وستفترق‬ ‫هذه المة على ثلث وسبعين فرقة كلها فى النار إل واحدة / على‬ ‫ثلث وسبعين ملة‬ ‫‪Dalam riwayat lain‬‬ ‫هي الجماعة يد ال على الجماعة‬

DEFINISI AS-SUNNAH DAN ALJAMA’AH

Definisi
As-Sunnah – bahasa – bermaksud iaitu kaedah, kebiasaan, (‫)الطريقة‬ perjalanan hidup atau perilaku sama ada baik atau buruk As-Sunnah – syara’ – bermaksud segala yang diriwayatkan daripada Nabi SAW perbuatan , ((‫ القول‬yang berupa perkataan ciri, akhlak / ,(‫ )التقرير‬dan ketetapan (‫)الفعل‬ perilaku, sebelum atau selepas Nabi .diangkat menjadi Rasul

…Cont
As-Sunnah – Ulama’ Usul – sunnah ialah sesuatu yang dinukil daripada Nabi SAW secara khusus. Ia tidak ada nasnya dalam Al-Quran, tetapi dinyatakan oleh Nabi SAW dan sekaligus merupakan penjelasan awal dari isi Al-Quran.((Asy-Syatibi Al-Muwafaqat 4:47 As-Sunnah – Fuqaha’ – sunnah beerti ketetapan daripada Nabi SAW yang bukan fardhu dan bukan wajib(Asy-Syaukani – Irsyadul Fuhul
(31

menurut Ibnu Rajab al-Hanbali Rahimahullah (wafat 795 H): As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad (keyakinan), perkataan dan .perbuatan. Itulah as-Sunnah yang sempurna

Oleh karena itu generasi Salaf terdahulu tidak menamakan as-Sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri (wafat 110 H), Imam al-Auza'iy (wafat 157 H) dan .(Imam Fudhail bin 'Iyadh (wafat 187 H

Definisi Al-Jama’ah
Al-Jama’ah – bahasa – berkumpul, bersatu lawan kepada perkataan AlFirqah – berpecah-belah P1 – Al-Jama’ah – para sahabat sahaja.((Umar Abd Aziz r.a P2 – Al-Jama’ah – Ahli fiqh, Ahli Hadis, Alim, ‘Arif dan Mujtahid(Imam
(Bukhari, Imam Tarmidzi

P3 – Al-Jama’ah – Ahli Islam yang bersepakat dalam masalah syara’, akidah atau hukum.((Ibnu Hajar : Al-’Itisham 2:263, Al-Karmani

P4 – Al-Jama’ah - As-Sawad Al-A’azham  Abi Ghalib : An-Nihayah, Abu Mas’ud Al-Ash’ari dan Ibnu Mas’ud) ( ‫)السواد العظم‬
(r.a

Ini bermakna, menurut Asy-Syatibi, AlJama’ah ialah para mujtahidin, ulama’, .ahli syariah yang mengamalkannya P5 – Al-Jama’ah – Jemaah kaum muslimin yang sepakat dengan penguasa(At-Tabari
(diriwayatkan dari Fathul Bari dan Al-I’tisham

…Ini bermakna Al-Jamaah ialah
Bersepakat dalam hal memilih dan .1 mentaati pemimpin sesuai dengan panduan syariat. Wajib beriltizam kepadanya dan haram keluar .daripadanya Jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah .2 yang meninggalkan segala macam bida’ah. Ia merujuk kepada pada sahabat Nabi SAW r.a, ahli ilmu, ahli .ijma’ atau As-Sawadul ‘Aazham

…ASWJ ialah
ASWJ : Golongan yang sepakat, bersatu dan berpegang mengikuti kebenaran yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah mereka adalah orang-orang yang ittiba' (mengikuti) kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengikuti Atsar (jejak Salaful Ummah), maka mereka juga disebut Ahlul Hadits, Ahlul Atsar dan Ahlul Ittiba'. Di samping itu, mereka juga dikatakan sebagai ath-Thaifah al-Manshuurah (golongan yang mendapatkan pertolongan Allah), al-Firqatun Naajiyah (golongan yang selamat), Ghuraba' .((orang asing

ASAL-USUL PENAMAAN ASWJ

Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu 'anhu berkata ketika menafsirkan : firman Allah Subhanahu wa Ta'ala

Asal-usul penamaan ASWJ

Ertinya : Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih " berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): ‘Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." ]]Ali Imran: 106 Adapun orang yang putih wajahnya mereka adalah Ahlus“ Sunnah wal Jama’ah, adapun orang yang hitam wajahnya mereka adalah ahlu bid’ah dan sesat.“(Lihat Tafsiir Ibni Katsiir

‫يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد‬ ‫إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون‬

(I/419, cet. Daarus Salaam), Syarh Ushuul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah (I/79 ( .(no. 74

…Cont
Sufyan ats-Tsaury Rahimahullah (wafat 161 H) berkata: “Aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah dengan baik, kerana mereka adalah al-ghuraba’ (orang yang terasing). Alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jama’ah.“Syarah Ushuul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah (I/71 no. 49
.(dan 50

Fudhail bin ‘Iyadh Rahimahullah (wafat 187H) berkata: “...Berkata Ahlus Sunnah: Iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan.“Taqriibut Tahdziib (II/15 no. 5448), Tahdziibut Tahdziib
.((VII/264 no. 540

Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad ath-Thahawy Rahimahullah (239-321 H). Beliau berkata dalam muqaddimah kitab ‘aqidahnya yang masyhur (‘Aqidah Thahawiyah): “...Ini adalah penjelasan tentang ‘aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah.“
'Shariihus Sunnah oleh Imam ath-Thabary Rahimahullah

…Cont
Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah (164-241 H), beliau berkata dalam muqaddimah kitabnya, as-Sunnah: “Inilah madzhab Ahlul ‘Ilmi, Ash-habul Atsar dan Ahlus Sunnah, yang mereka dikenal sebagai pengikut Sunnah Rasul dan para Sahabatnya, dari semenjak zaman para Sahabat “...Radhiyallahu Ajmai'in hingga pada masa sekarang ini Menurut Ibnu Taimiyah, mazhab ASWJ adalah mazhab yang telah ada sejah dahulu. Ia sudah dikenal sebelum .Allah menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafie dan Ahmad Namun, ada pendapat menyatakan ASWJ adalah dinisbahkan kepada Imam Ahmad yang mahsyur dikenali Imam As-Sunnah. Hal ini kerana beliau sangat tabah dan sabar dalam ujian dan cabaran yang dihadapkan ke atas .beliau

…Cont
Cabaran ini lahir daripada akidah Jahmiyah yang menafikan sifat2 Allah dan menyeru manusia mengikuti ajaran mereka. Jahmiyah didokong tokoh2 Rafidhah yang mendapat sokongan .daripada pihak penguasa Mereka yang mempertahan akidah ASWJ diancam dan menanggung seksaan. Ada dibunuh, menerima ancaman dan dipujuk rayu. Namun Imam Ahmad tetap sabar dan tabah.Sehingga ulama’ Maghribi mengatakan: “Mazhab itu milik Imam Malik dan Syafie, sedangkan “kemahsyurannya milik Imam Ahmad

ISTILAH / GOLONGAN YANG MENDOKONG AKIDAH ASWJ

Ahli Hadis
Mereka meneladani Nabi SAW dan para sahabat. Mereka meneladani para Salaf, Imam-imam dan ulama’.Mereka berpegang teguh pada Ad-Din yang kukuh dan kebenaran yang nyata. Mereka membenci ahli bida’ah yang seringkali mengadangada dalam soal agama.((Akidah Salafi, Ahshabil Hadis 99-100 Syeikh Ashhabani menyatakan: “Kami mendapatkan sunnahnya dan kami mengetahui dgn athar-athar yang mahsyur yg diriwayatkan dgn sanad-sanad sahih dan bersambung, yg dinukil oleh para ulama’ hadis (hafiz), sebahagian “.mereka dari sebahagian yang lain

Ahli hadis dahulu dan sekarang ialah mereka yang berjalan mencari athar2 yang menunjukkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu mereka mengambilnya dari sumber-sumber aslinya, mengumpul dan memeliharanya. Mereka menyeru orang ramai untuk mengikutinya serta mencela mereka yang menentang. Sehingga mereka terkenal .sebagai ahli hadis Ibnu Taimiyah : Ahli Hadis bukannya terbatas pada orang-orang yang mendengar, menulis atau meriwayatkan hadis sahaja, tapi mencakup kepada memelihara, mengetahui, .memahami dan mengikutinya lahir batin

..Cont

Salaf – dari sudut bahasa – nenek moyang, lebih tua dan .lebih utama, pada terdahulu Salaf – Istilah – pada sahabat dan tabi’in serta pengikut mereka yang terdiri daripada Imam-Imam terkemuka yang .mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Jumhur mendefinisikan golongan Salaf : imam-imam terdahulu daripada kalangan 3 generasi pertama iaitu para sahabat, tabi’in dan pengikut tabi’in seperti sabda Rasul :SAW yg bermaksud

Salafus Soleh

sebaik-baik generasi ialah generasiku, kemudian orang-orang“ yang sesudahnya, kemudian orang-orang yg sesudahnya (lagi… (Bukhari Namun, yang pasti golongan Salaf adalah dari sudut manhajnya kerana terdapat juga mereka yang tidak .mengikut jalan salaf pada zaman 3 generasi pertama ini

‫خير القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‬

Golongan-golongan yang mendapat )pertolongan )Az-Zahirin ‘Alal Haq
Terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang golongan ini iaitu mereka yang sentiasa mendapat pertolongan Allah dalam menegakkan .kebenaran Berdasarkan hadis Mu’awiyah dan Al-Mughirah, “Mu’az berkata “mereka itu ada di Syam Ini diperkukuhkan dgn hadis Abu Hurairah yang menyatakan kawasan barat (termasuk Syam) .akan sentiasa mendapat pertolongan Allah Di samping itu terdapat hadis yang menyatakan keburukan dan fitnah akan muncul dari kawasan .Timur

.....‫ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق‬
 

…Cont
Namun tidak dinafikan bahawa kebenaran dan pertolongan Allah .tidak mengenal batas timur barat Di kawasan timur terdapatnya tokohtokoh yang diutus oleh Rasulullah seperti S.Ali, Ibnu Mas’ud, Ammar .dan Huzaifah

SISTEM PENERIMAAN ILMU MENURUT ASWJ

Semua ilmu yang selaras dengan AlQuran dan As-Sunnah mereka sepakati sebagai ketetapan yang benar, dan apa .yang bertentangan akan ditolak ASWJ berpendapat bahawa tidak seorang .pun yang maksum kecuali Nabi SAW Hujjah Ijmak Salafus-Saleh merupakan hujjah syarak yang sepatutnya diikuti oleh generasi selepas mereka

.1

.2

.3

…Cont
Tidak menetapkan suatu pernyataan dan .4 menerima hasil ijtihad kecuali setelah mengupasnya berdasarkan Q, S dan .Ijmak Mereka mengutamakan Q dan S daripada .5 .akal, perasaan atau qias ASWJ berpendapat bahawa “al-jama’ah“ .6 merupakan penentu keselamatan .seseorang di dunia dan diakhirat

…Cont
ASWJ tidak mewajibkan orang yg tidak mampu utk mengetahui ilmu sebagaimana kewajipan terhadap .orang yang memiliki kemampuan

PRINSIP-PRINSIP YANG DISEPAKATI OLEH ASWJ

Akidah ASWJ tentang sifat-sifat Allah, isbat bila takyif (membenarkan tanpa mempersoalkan bentuknya) dan .mensucikan Allah tanpa mengingkarinya ASWJ menetapkan bahawa Al-Quran adalah Kalamullah dan bukan makhluk ASWJ meyakini bahawa Allah tidak boleh dilihat oleh sesiapapun di dalam .kehidupan dunia

.1

.3

.5

ASWJ bersepakat orang mukmin .4 dapat melihat Allah di syurga dengan .kedua mata mereka ASWJ mengimani semua berita .5 keadaan setelah mati yang disampaikan oleh Rasul SAW ASWJ mengimani qadar Allah .6 dengan segala tingkatnya

ASWJ berpendapat bahawa iman .7 adalam ucapan dan perbuatan, dapat .bertambah dan berkurang ASWJ meyakini bahawa iman .8 mempunyai asal (pokok) dan furu’ (cabang). Iman seseorang terlepas kecuali dengan terbatal pokok keimanan. Justeru, mereka tidak mengkafirkan seseorang muslim kerana kemaksiatannya, kecuali .mereka terlepas keimanannya

ASWJ bersepakat bahawa .9 kemungkinan adanya seksa dan pahala pada diri seseorang. Namun, mereka tidak mewajibkan seksa dan pahala orang tertentu kecuali dengan .dalil khusus ASWJ mencintai dan mendukung .10 sahabat Rasul, Ahli Bait dan Isteriisteri baginda tanpa meyakini adanya kemaksuman terhadap mereka .kecuali Rasul SAW sendiri

ASWJ membenarkan adanya karamah .11 para wali dan kejadian-kejadian luar biasa .yang diberikan Allah kepada mereka ASWJ bersepakat memperbetulkan .12 sesiapapun yang keluar dari syariat Islam, sekalipun dia mengucapkan kalimah .syahadah ASWJ mentaati pemimpin selagi .13 .pemimpin itu mentaati Allah dan Rasul

Sebab-Sebab Perpecahan Umat Islam

Sebab-Sebab Perpecahan Umat Islam
Perselisihan tentang perlantikan Khalifah selepas wafatnya Rasul SAW
.1

Timbulnya semangat kepuakan setelah diselesaikan oleh .2 Rasul SAW pada zaman Baginda.Cth Bani Umayyah dan Bani Hashim, Puak Mudharr dan Puak Rabi’ah – yang .meninmbulkan golongan Khawarij Kemasukan golongan agama Yahudi, Nasrani dan Majusi ke .3 dalam Islam sehingga mereka terbawa sesetengah ajaran lama ke dalam Islam. Cth Abdullah bin Saba’ yang melampau meletakkan S. Ali sebagai tuhan. Begitu juga .konsep Wasiyyah dan Raj’ah

Kemasukan falsafah Yunan dan .3 Romawi ke dalam agama Islam yang memberi pengaruh besar .terutamanya dalam masalah akidah Perselisihan dalam masalah nas/ .4 ayat Al-Quran. Sampai kepada .mereka hadis atau tidak Perbezaan pemikiran dalam .5 mengistinbat hukum daripada AlQuran dan As-Sunnah .Perbezaan tempat dan masa .6

GOLONGAN-GOLONGAN DI LUAR ALIRAN ASWJ

Khawarij .1
Muncul apabila berlaku perang Shiffin, kedua belah pihak bersepakat utk mengankat 2 org jurubicara sebagai pendamai (Abu Musa Al-Ashari dan Amru Al-Asr) Lalu keluarlah golongan ini dari barisan S.Ali dan tidak mengakui S.Ali sebagai .Amirul Mukminin Mereka menuju ke Harura’ dgn jaminan drp S.Ali bahawa mereka tetap berhak mendapat Al-Fa’I (harta rampasan) dan tidak melarang mereka .memasuki masjid-masjid Namun, akhirnya mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Maka tahulah S.Ali bahawa mereka adalah kelompok yang :dinyatakan oleh Rasulullah SAW

...‫ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية‬ Maksudnya: mereka keluar dari Agama .seperti panah keluar dari busurnya Dalam riwayat lain ‫يقتلون أهل السلم ويدعون أهل الوثان‬ Maksudnya: mereka membunuh golongan Islam dan membiarkan penyembah berhala bebas Lalu S.Ali berkhutbah dan mengarahkan  .kaum muslimin memerangi mereka

: Antara kesesatan mereka Mengkafirkan pelaku dosa. Bagi mereka sesiapa yang tidak berbuat baik dan bertaqwa maka ia .kafir dan kekal di dalam neraka Mereka mengkafirkan S.Usman dan S.Ali r.a Tidak menuruti As-Sunnah kecuali dapat ditafsiri secara global dan tidak bertentangan dengan zahir Al-Quran.Mereka tidak menghukum rejam kepaa penzina, tiada hukum bunuh bagi muslim murtad, tidak perlu ada .nisab dalam hukum pencurian

 .2

.3 .4

Syiah dan Rafidhah .2
Golongan ini muncul setelah terbunuhnya S.Usman Al.Affan :Mereka mempunyai 3 golongan iaitu Golongan yang mengatakan bahawa S.Ali itu Tuhan. S.Ali telah menangkap dan membakar mereka di pintu Masjid .Al-Kindah setelah diberi 3 hari utk bertaubat Golongan kedua ialah golongan yang suka mencaci S.Abu Bakar dan S.Umar Al-Khattab. Berita pencacian Abu Sauda’ terhadap 2 khalifah pertama itu sampai kepada S.Ali lalu S.Ali mencari utk membunuh mereka, tetapi .mereka melarikan diri Golongan ketiga iaitu golongan Mufadlillah iaitu mereka yang menganggap S.Ali lebih utama drp S.Abu Bakar dan S.Umar
  .3

.4

.5

Syiah dan Khawarij mencela dan mengkafirkan penguasa kaum Muslimin. Khawarij mengkafirkan S.Usman dan S.Ali dan Syiah Rafidhah melaknat S.Abu .Bakar, S.Umar dan S.Usman Syiah menganggap imam-imam mereka adalah maksum.Mereka mengembalikan segala ajaran Al-Quran kepada kata-kata .imam mereka Syiah selalu berdusta dan memberi ruang kepada musuh-musuh Islam untuk bersembunyi di belakang tasyayyu’ (mengikut Syiah), antaranya Atheis, .Bathiniyah dan Qaramithah

Syiah Rafidhah muncul apabila mereka menolak .kepimpinan Zaid bin Ali bin Hussin r.a Hal ini berlaku apabila berlaku pertembungan antara Zaid dan pemerintah Hisam bin Abd Malik. Ketika itu kaum Syiah mengikut Zaid. Kemudian apabila Zaid ditanya pendapatnya ttg S.Abu Bakar dan S.Umar, maka Zaid mendoakan amar mereka diberi rahmat oleh Allah, tetapi terdapat kaumnya yang berpaling dan menolak kepimpinan Zaid. Mereka mengangkat Abu Jaafar Muhammad bin Ali, saudara Zaid sebagai Imam. Sejak itu, mereka dikenali .sebagai golongan Rafidhah Mereka juga menganggap bahawa kekufuran kaum Isam lebih berat daripada kufurnya Yahudi dan Nasrani kerana .mereka kufur asli Mereka membantu orang kafir dalam menghadapi jumhur .muslimin

Syi’ah Imamiyah
Syi'ah Imamiyah Duabelas adalah sebuah kelompok ummat Islam yang berpegang teguh kepada keyakinan, bahwa Ali lah yang berhak mewarisi khalifah, dan bukan Abu Bakar, Umar, .dan Usman R.A Diyakininya ada 12 Imam. Imam yang terakhir .menghilang, masuk dalam gua di Samara Syiah Imamiyah bertentangan dengan Ahlussunnah Wal Jamaah dalam pemikiran dan ide-idenya yang spesifik. Mereka sangat aktif menyebarkan madzhabnya ke segenap penjuru .dunia Islam

Ali bin Abi Thalib r.a, digelar Al Murtdha, khalifah keempat khulafa `urrasyidin, menantu Rasulullah SAW, terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljim di masjid Kufah pada tanggal 17 .Ramadhan tahun 40 H .Hasan bin Ali r.a., digelar Al Mujtaba .(Husein bin Ali r.a., digelar "al Syahid" (yang mati syahid .'Ali Zainal Abidin bin Husein (80-122 H.), digelar Assajjad Mohammad Baqir bin Ali Zainal Abidin (wafat th. 114 H.) digelar .""Baqir Ja'far Shodiq bin Mohammad Baqir (wafat th. 148 H.) digelar "As.(shodiq" (sejati Musa Kadzim bin Ja'far Shadiq (wafat th. 183 H.), digelar .("Kadzim". (yang mampu menahan diri ."Ali Ridha bin Musa Kadzim (wafat th. 203 H.) digelar "Ridha Muhammad Jawwad bin Ali Ridha (195-226 H.) digelar "Taqi". .((yang banyak taqwa Ali Hadi bin Muhammad Jawwad (212-254 H.) digelar "Naqiy" .((suci bersih .(Hasan Askari bin Ali Hadi (232-260 H.) digelari Zaki (yang suci Muhammad Mandi bin Muhammad Al Askari yang digelar "Imam .(Muntadhar" (Imam yang dinantikan

.1

.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12

Murjiah .3
Murjiah lahir akibat tindak balas daripada pengaruh Khawarij dan Muktazilah Antara prinsip asas mereka menyatakan amal perbuatan itu .tidak termasuk dalam iman

:Terdapat 3 golongan iaitu  Golongan yang mengatakan bahawa iman .2 cukup dengan hati. Ini majoriti Murjiah Golongan yang menyatakan Iman hanya .2 cukup berupa pernyataan lisan. Ini pandangan Murjiah Karomiyah Golongan yang menyatakan iman .3 merupakan pembenaran hati dan ucapan lisan. Ini pendapat yang mahsyur di kalangan ahli fiqah dan ahli ibadah .mereka

Qadariah dan Jahmiah .4
Qadariah Nufat iaitu mereka yang mengingkari taqdir dan kemudian dikenali Qadariah dan Muktazilah Qadariah Mujbirah yang mengingkari kudrat manusia dan kemudian dikenali sebagai Jabariah dan .Jahmiah

Antara ciri-ciri Qadariyah Iradat manusia adalah mutlak dan .2 bebas daripada iradat Allah SWT Pemimpin yang menonjol ialah Ma’bad bin Khalid Al-Juhni dan .Ghilan al-Dimasyqi Menafikan Allah bersifat Al-Qadr – .Ilmu dan Taqdir
.4

.6

Antara kepercayaan Jahmiyah / Jabariyah Syurga dan Neraka tidak kekal Menyatakan iman itu makrifah, kufur itu jahil,orang Yahudi yang mengetahui sifat Rasulullah maka ia mukmin Kalamullah itu bersifat Hadith (baru) dan bukan Qadim .Menafikan melihat Allah di akhirat Menyatakan manusia itu tiada iradat dan tiada perbuatan. Semua itu dicipta oleh .Allah semata-mata

.2 .3

.4

.5 .6

Khawarij Syiah Rafidhah Syiah Imamiah Murjiah Qadariah Jahmiah Jabariah Muktazilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Zaidiyah Ismailiyah

Pandangan ASWJ terhadap Ahli Bid’ah yang menyalahi Sunnah
Terdapat 3 bahagian Golongan yang tidak menyebabkan pengkafiran terhadap pelakunya. Cthnya Murjiah dan Syiah Mufadlilah Golongan yang terdapat perselisihan di kalangan para ulama, soal benar atau tidaknya pengkafiran terhadap pelakunya seperti Khawarij dan Rafidhah, Qadariah .dan Muktazilah Golongan yang dikafirkan berdasarkan .jumhur ulama, seperti Jahmiyah
 .2

.3

.4

ASWJ memisahkan hukum mutlak bagi pelaku-pelaku bid’ah yang .disertai maksiat, fasiq atau kufur Mereka tidak mengkufurkan satusatu golongan sekiranya ia benarbenar jelas hujah dan keterangan .tentang kekufurannya

Seseorang akan terbatal imannya  sekiranya melakukan salah satu daripada 4 perkara di bawah Mengingkari sifat Rububiyyah atau.1 .mencelanya Mengingkari atau mencela Asma’.2 .Allah dan sifat-sifatNya Mengingkari atau mencela sifat.3 .Uluhiyyah Mengingkari atau mencela Rasulullah.4 .s.a.w. atau kerasulannya

Turuq Akidah dan Pentarjihan Salaf dan Khalaf

Dalam konteks Malaysia
Dalam sistem pengajian dan pendidikan Islam di Malaysia, terdapat 2 pendekatan atau jalan dalam mengenali ilmu Tauhid iaitu .Mengenali Tauhid dengan Sifat 20 .2 Mengenali Tauhid dengan .3 T.Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ .Wassifat

Turuq Aqidah Menurut Ibnu Taimiyah
Golongan Ahli Falsafah Golongan Mutakallimun Golongan Maturidiyyah Golongan Asya’irah
.1 .2 .3 .4

Golongan Salaf bukan daripada .keempat-empat di atas

Turuq Aqidah Menurut As-Syahid Imam Hassan Al-Banna
Golongan yang mengambil zahir nas / ayat secara zahirnya sematamata.Golongan ini mujassimah dan musyabbihah Golongan ini memberikan makna nas dan ayat mengikut kehendak dan nafsu mereka. Contoh golongan ini ialah Jahmiyah
.1

.2

…Cont
Golongan Salaf .3 Golongan yang mengisbatkan apa-apa yang diisbatkan oleh Allah dan Rasul, mereka .menyerahkannya kepada Allah Golongan Khalaf .4 Golongan yang tidak mengambil makna secara zahir ayat/nas, tetapi mereka menyatakan nas / ayat tersebut sebagai majaz dan tiada halangan untuk ditakwilkan atas tujuan untuk .mengelakkan daripada tasybih dan tajsim

Antara Salaf dan Khalaf
Walaupun golongan Salaf dan Khalaf mempunyai perbezaan, hakikatnya mereka :bersepakat dalam 3 perkara pokok iaitu Mereka bersepakat dari sudut Tanzih (mensucikan Allah) dari sebarang bentuk Tasybih (persamaan) kepada makhluk Mereka bersepakat bahawa maksud dan kehendak nas/ayat tersebut adalah Haq Allah bukan seperti yang diberikan maksud dan hak kepada makhluk. Hal ini susulan daripada pokok .yang pertama
 .2

.4

..Cont
Kedua-dua golongan salaf dan khalaf mengetahui .3 bahawa lafaz-lafaz nas/ayat yang dihuraikan, yang melingkari jiwa mereka, atau berada di bawah pengetahuan mereka adalah berdasarkan kefahaman ilmu ahli bahasa. Adapun ilmu lughah (bahasa) walaupun amat luas, tetapi ia tetap terbatas dan tidak sampai kepada hakikat pencipta ilmu itu sendiri. Lantaran hakikat itu ialah zat Allah itu sendiri, maka ilmu lughah terbatas dan pendek dalam menghuraikan apa maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka sesiapa yang menghukumkan perlu menetapkan sesuatu maksud pada lafaz / nas itu maka boleh .membawa kesesatan

Pentarjihan Salaf dan Khalaf
Bagi kami (Imam Hasan Al-Banna dan para pendokong Gerakan Islam) diam dan menyerahkan segala makna bagi nas dan ayat ini kepada Allah adalah lebih selamat dan .utama untuk diikuti Ini kerana sekiranya kita mempunyai ketenangan iman, hati jiwa yang yakin maka tidak akan timbul .keperluan untuk takwilan tersebut

…Cont
Kami juga percaya bahawa apa yang ditakwilkan oleh pada ulama’ khalaf tidak membawa kepada hukum kafir atau fasiq dan tidak perlu untuk memanjangkan perbahasan di kalangan mereka ini dari dulu dan sekarang kerana lahirnya Islam lebih .luas daripada semua ini Sedangkan seorang tokoh yang kuat berpegang pendapat salaf ini iaitu Imam Ahmad juga mentakwilkan .beberapa hadis

…Cont
Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Razi juga berpandangan bahawa perbahasan ini perlu dicari jalan pendekatan antara khilaf yang berlaku yang tidak membawa kepada persengketaan yang beterusan kerana golongan Khalaf mentakwil dalam batasan syarak dan tidak lari .dari Usul agama

Fikirkan dan Cari kebenaran

)Golongan Firaq Akhir Zaman )Malaysia
PAS, ABIM, JIM Tabligh Anti Hadis / Jemaah Al-Quran Tariqat-tariqat SIS Ayah Pin Islam Liberal Jemaah Islamiyah, KIM dan sehaluan dgn mereka Hizbu Tahrir
       

Rujukan
Muhammad Abd Hadi Al-Misri, Ahlus Sunnah Wal Jamaah Petunjuk Jalan Yang Benar, Jakarta, Penerbitan Kintan Sdn. .Bhd., 1994 Hassan Al-Banna, Majmu’ah Rasail, Kaherah, Darul Wafa’, .1988 Al-Qaradhawi Yusuf, Kaifa Nata’amal Ma’a At-Turath, .Kaherah, Maktabah Wahbah, 2001 Abu Zuhrah Muhammad, Tarikh Mazahib Islamiah, .Kaherah, Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.t Al-Qaradhawi Yusuf, Bagaimana Berinteraksi Dengan As.Sunnah, Petaling Jaya, ABIM, 1996 Muhammad bin Soleh Al-Uthaimain, Al-Aqidah Al.Wasitiyyah, Riyadh, Dar As-Tharaya Lil-Nasyr, 1998 www.al-ahkam.net www.islam.gov.my
 

 