You are on page 1of 26

ه

ه
ل هإ
إإ
ل ه ي
ي
ذ
إ
ل
ل
ه
ا ه
هه
للاو
ه
ه
ه
ن
ي
م
ه
اي
ه
كه ل ه أ
ه
س
ي
ن
ه
هو
ههههههه
ه ل
ل
ه
إ
إإ
ن
ن
مح
ح
ر
ر
ر
لا
هرومف اهم غي
م
ن
يح
ح
ر
ر
ر
لا
اهم غي
يهيساغم
يخوس اهم غي
س
ن
ود
ر
ن
ق
ن
ل حا ر
كن
ح
م
ر
ل حا ر
اهم غي
/ !"اساوغم
#اراهم
$و%ار&
'
ن
(
ر
)
ر
ر
لا ر
*م(س اهم غي
ار+ه,س
ن
ن
م
ح
-
ح
م
ن
ل حا ر
ن.ه/ميم اهم غي
ن0ام12
ن
ن
م
ح
ي
ح
ه
ر
م
ن
لا
3واغم اهم غي
سواغم 4رس
5
ن
ي
ح
5
ح
6
ر
لا
ساو2ر7 اهم غي
ر
ن
ا8
ر
ر
,
ر
لا
غي 4او9 اهم غي
:;ا<س ن.9ود0و=م
ر
ن
8
ر
ح
.
ر
+
ر
م
ن
لا
ي/.غم غي
>0ر)82 ;ا<?
@
ن
ل
ح
اA
ر
لا
ا+/يA=ف اهم غي
اهم غي
ن.يBا,=م
C
ن
ر
ح
ا8
ر
لا
ر
ن
و
ر
ح
D
ر
م
ن
لا
اهم غي
Eو+=8مف
ر
ن
ا/
ر
ر
غ
ر
لا
Fو/مغف اهم غي
ر
ن
اه
ر
ر
ق
ر
لا
سا2رف اهم غي !ر8مم اهم غي
G
ن
اH
ر
ر
و
ر
لا
E
ن
اI
ر
ر
ر
ر
لا
!ر8مف اهم غي
ي9Iر
J
ن
ا+
ر
ر
/
ر
لا
Kو8مف اهم غي
م
ن
ي
ح
6
ر
لا
!"وHا+غم اهم غي غ<مف اهم غي
L
ن
7
ح
اق
ر
لا
M
ن
)
ح
8
ر
لا
اهم غي
ن.غف(م
L
ن
ف
ح
اA
ر
لا
اهم غي
NOرB ن.0ورو=م
P
ن
ف
ح
ار
ر
ر
لا
*.Qاغم اهم غي
NOرB
اهم غي
ن2ايلومم
5
ر
ن 6
حح
م
ن
ل حا
3
ر
ن
R
ح
م
ن
ل حا
اهم غي
ن2ا=يهغم
P
ن
يم
ح
)
ر
ر
لا
رQد=م اهم غي
ر
ن
يD
ح
8
ر
لا
*هيم اهم غي
ن./+=م اهم غي
'و.ح
م
نن
.
ر
Sل حا
3ن د
ح
6
ر
لا
TيBاU اهم غي
Vن يW
ح

ر
ر
لا
Xمل اهم غي
4و8مل
ر
ن
ي8
ح
A
ر
لا
!"وHا+غم اهم غي
( ) اBا/سو
Fو+=Yف اهم غي
م
ن
ي
ح
S
ر
ل حا
م
ن
يZ
ح
6
ر
ل حا
$و%ا اهم غي
ر
ن
و/
ن
غ
ر
ل حا
Fو/مغف اهم غي
ر
ن
و.
ن
[
ر
ر
لا
امير&ر7 اهم غي
Xيسا2
اهم غي
ي<غي&
ي
ر
ن

ح
6
ر
لا
ر
ن
ي8
ح
.
ر
لا
ر)7 اهم غي
\
ن
ي/
ح
S
ر
لا
اراهيمم اهم غي
*
ن
يق
ح
م
ن
ل حا
ن2ام !ر8مم غي اهم غي
$و+يهغم
]
ن
ي)
ح
S
ر
ل حا
T
ن
ي
ح
,
ر
لا
اهم غي
!"ايو/مم
4ر)82
م
ن
ير
ح
.
ر
لا
هرومف اهم غي
]
ن
ي9
ح
ر
ر
ر
لا
اBا/سو اهم غي
اهم غي
3و7ا.غف
]
ن
ي,ح م
ن
لا
P
ن
س
ح
او
ر
لا
ساول اهم غي
م
ن
ي2
ح
اS
ر
لا
B
ن
وB
ن
و
ر
لا د
ن
ي,ح م
ر
ل حا ر
ايلوم اهم غي
اهم غي
Fا)ق,ي7
غيايف اهم غي
>ن U
ح
ا8
ر
ل حا
اهم غي
ن.+ي.غ8مم
د
ن
يه
ح
[
ر
ر
لا
@
ر
ن
S
ر
ل حا
T
ن
ي
ح
2
ح
و
ر
ل حا ر
اهم غي
ن.ي)قYم
ر=7 اهم غي اراهيمم اهم غي
ن
4اوف اهم غي
ن
ن
ي
ح
+
ح
م
ر
ل حا
ي
ن
ل
ح
ا رولا د
ن
ي
ح
م
ح
S
ر
ل حا ر
هو<& اهم غي
اهم غي
يOوفر&
اهم غي
يQود=يم
!
ر
ن
و
ح
ق
ر
لا
يD
ح
S
ح
م
ن
ل حا
اهم غي
$و+يهغم
C
ن
د
ح
8
ح
م
ن
ل حا
د
ن
ي
ح
6
ح
م
ن
ل حا
ي
ح
S
ح
م
ن
ل حا ر
اهم غي
!";ومم
اهم غي
ن.فوديهغم
اهم غي
يغلوغم
*
ن
ي
ح
م
ح
م
ن
ل حا
اهم غي
ن.ي&امم
ي
ر
ن
S
ر
ل حا
'
ن
و
ح
ي
ر
ن
ق
ر
ل حا
د
ن
Oح او
ر
ل حا ر
^وديH اهم غي
اهم غي
ن.+فاد=م
!ريBر7 اهم غي
!ريد=س
د
ن
Oح ام
ر
ل حا
ساول اهم غي
F"اي7وم2
د
ن
ح
ح
او
ر
ل حا
د
ن
م
ر
D
ر
ر
لا
ر
ن
B
ح
اق
ر
ل حا ر
اسا اهم غي
ساو2 اهم غي اهم غي
ن2ولرفB
ر
ن
د
ح
+
ر
ق
ح
م
ن
ل حا
اهم غي
ن2و+==م
'
ن
د
ر
ح
ق
ر
م
ن
ل حا
3ن و
ر
ر
_
ر
ا
ر
ن
خ
ح
_
ر
ا ر
اهم غي
ن2ولوHد=م
3وا اهم غي اهم غي
ن)ي7اهغف
ر
ن
H
ح
ا` ر
ر
رلا
ريHا` اهم غي
ن
ن
a
ح
ا7
ر
رلا
يل
ح
او
ر
لا يل
ح
ا6
ر
+
ر
م
ن
ل حا
نيaا7 اهم غي
يخوس اهم غي
ي<غي& و&ا
اهم غي
!"اساوغم
ر
ر
ن
8
ر
لا
@ي"ا7 اهم غي
G
ن
او
ر
ر
&
ر
ر
رلا
م
ن
ق
ح
+
ر
=
ح
م
ن
ل حا
و
ر
ن
/
ن
6
ر
ل حا
امير=ف اهم غي
N7و&
ا)قيYم اهم غي
غي !ر8مم اهم
^ا6م
^ن و
ح
"
ن
ر
ر
ر
لا
b7 !"اcو/مم غي
نهيسا2
كن ل
ح
ام
ر
ك
ح
ح م
ن
ل حا
'
ح
ار
ر
2
ح
d
ح
او
ر
3
ح
( ر ,
ر
ل حاوeن
M
ن
)
ح
ق
ح
م
ن
ل حا
يقييمم غي
@Wم F"اساو.2
ييBاغم غي
!"اcو/مم غي
FاB Fر)82
!"ايلوم2
P
ن
م
ح
ا,
ر
ل حا
اهم غي
ن.0و/ميهغم
:;ا<س
ي
ر
ن
=
ح
غ
ر
لا
!ا2 اهم غي
ي
ر
ن
=
ح
غ
ر
م
ن
لا
!ر8مم اهم غي
F"ايا.2
يQود=يم غي
EوAم !رB
FاA=7
P
ن
0
ح
ام
ر
ل حا
ر
ح
ن
ر
ح
ا<
ر
ر
لا
غي !ر8مم
ن&ر<م2
P
ن
ف
ح
ا=
ر
ر لا
!ر8مم غي
ن+6/=م2
ر
ن
و
ح
=
ر
ن
لا
!اهخ !ر8مم غي !ر8مم غي
NيادH
fB
ح
اه
ر
لا
P
ن
ي
ح
د
ح
8
ر
لا
ا+/يA=ف اهم غي
ي9
ح
ا8
ر
لا
T.2 غي
:
ن
ر
ح
او
ر
لا
غي يYيراوم
!ر8مم غي
نسBرA2
د
ن
ي
ح
?
ح
ر
ر
ر
لا
و8
ن
D
ر
ر
لا
ر
ن
اهم غي
ر8g
b
ر
ي
ح
ل ر !
ح
R
ح
ل
ر
ر
ا X
ح

ح
Y ح م
ح
2
ر
P
ن
ي
ح
م
حح
)
ر
ر
لا و
ر
H
ن
و
ر
"
h
ي
ح
?
ر
ر
ن
ي
ح
D
ح
8
ر
ل حا