You are on page 1of 38

Odnawialne rda energii

Nowoczesne technologie
Prezentacja dla uczniw klas II-III gimnazjum i klasy I liceum
Aleksandra Rybnikow
dla Narodowej Fundacji
Ochrony rodowiska

Energie odnawialne to takie, ktrych


rda s niewyczerpane i ktrych
eksploatacja powoduje moliwie
najmniej szkd w rodowisku.

Dlaczego energie odnawialne?


Alternatywa

dla energii kopalnych


Zmniejszenie emisji gazw
Energia zgodna z ide zrwnowaonego rozwoju
Szansa na dostp do elektrycznoci dla ponad 2
miliardw ludzi na terenach gdzie nie ma innych
rde energii

Dziki nowoczesnym technologiom


mona coraz efektywniej wykorzystywa
naturalny potencja energetyczny. Rozwj
technologii to rwnie spadek kosztw
produkcji energii i niezaleno
energetyczna pastw.

Istnieje pi grup energii odnawialnych

Wodna
Biomasy
Geotermalna
Wiatru
Soneczna

Udzia procentowy w
wiatowej produkcji en.
odnawialnych:
92,5
5,5
1,5
0,5
0,05

Energia wody
Woda pokrywa a trzy
czwarte naszej planety. Od
dawna znajdowaa
zastosowanie w domach,
rolnictwie, przemyle czy
transporcie. Dzi stanowi
rwnie jeden z
najwikszych potencjaw
energetycznych.

Technologie tradycyjne

Energia spadku wody


Energia mechaniczna
wody wprawia w ruch
turbin i za pomoc
alternatora przeksztacana
jest w energi elektryczn.
Moc zaley od wysokoci
spadku wody i od
przepywu.

Technologie przyszoci

Energia pyww morskich


Woda wlewajc/wylewajc
si ze zbiornikw podczas
przypywu/odpywu porusza
turbiny produkujc energi.

zdjcie: elektrownia pywowa, rdo: www.ise.pl

Technologie przyszoci

Energia prdw morskich


Umieszczone pod woda
turbiny napdzane s energi
prdw morskich.
Produkowana energia
elektryczna transportowana
jest podwodnym kablem do
sieci na ldzie.
rdo: www.ifremer.fr, MCT Ltd

Technologie przyszoci

Energia termiczna mrz


Ciepa woda (ok. 25C) zasysana z
powierzchni morza przekazuje
ciepo cieczy o niskiej temp.
wrzenia (np.amoniak) i zamienia j
w par. Para wprowadza w ruch
turbogenerator a nastpnie
odprowadzana jest do kondensatora chodzonego wod z gbi
morza (ok. 2-5C) gdzie ulega
skropleniu. Wytworzona energia
zdjcie: prbny projekt " Sagar Shakti "
elektryczna doprowadzana jest do
we wsppracy indyjsko-japoskiej, 2000,
ldu kablami.
rdo: www.ifremer.fr

Technologie przyszoci

Energia fal morskich

rdo: www.ifremer.fr, OPD Ltd

Energia fal morskich


przeksztacana jest w energi
elektryczn. W zalenoci od
systemu dziaania mona
wyrni elektrownie
hydrauliczne, mechaniczne,
pneumatyczne i indukcyjne.
Problem stanowi wysoko
fal zalena od wiatru.

Energia wody
Z ALE TY
nie zanieczyszcza
rodowiska (brak
odpadw, emisji gazw)
atwe gromadzenie energii
dugi czas dziaania
instalacji
wzrost retencji (zbiorniki)

WAD Y
ingerencja w rodowisko
naturalne (due elektrownie)
erozja, zamulenie
zmiana/zniszczenie
naturalnych siedlisk
wysokie koszty instalacji
zaleno od opadw
nie wszdzie dostpna

Biomasa
Biomasa to materia
pochodzenia
organicznego. Jej energi
moemy wykorzystywa
spalajc j, rozkadajc
lub przeksztacajc
chemicznie.

Biomasa - spalanie

zdjcie, rdo: www.fnh.org

Spalajc materi organiczn


uzyskujemy energi ciepln, ktra
moe posuy do produkcji
energii elektrycznej. Uywa si do
tego najczciej odpadw drewna,
somy, niektrych odpadw
domowych, rolniczych i
przemysowych. Ilo
emitowanego CO2 w wyniku
spalania jest rwna jego asymilacji
przez okres wzrostu roliny.

Biomasa przemiany chemiczne


Niektre uprawy takie jak
np. rzepak, wierzba,
trzcina cukrowa,
kukurydza, czy niektre
zboa mog by
przeksztacone w
biopaliwa.

Biomasa fermentacja

zdjcie: beztlenowa fermentacja komorowa,


rdo:www.cieplej.pl

W wyniku fermentacji
materii organicznej (np.
odchodw zwierzcych,
odpadw komunalnych)
otrzymujemy m.in.
metanol, etanol i biogaz,
wykorzystywane jako
paliwo lub do produkcji
energii.

Biomasa
Z ALE TY
duy potencja techniczny
(dostpno ziemi uprawnej) w
niektrych regionach
utylizacja niektrych odpadw i
ciekw
zagospodarowanie i
wykorzystanie terenw pod
uprawy

WAD Y
konieczno prowadzenia
uprawy
zajmowanie pod upraw
terenw cennych
przyrodniczo
spalanie wydzielanie
szkodliwych substancji
jaowienie gleb

Energia geotermalna
W niektrych skaach, na
pewnych gbokociach
kry energia w postaci
pary wodnej lub gorcej
wody. Ta cieplna energia
wntrza Ziemi moe by
wykorzystana w sposb
bezporedni lub poredni.

Energia geotermalna

Gejzery
Zebrana gorca woda
gejzerw (samoistnie
wyrzucana na
powierzchni ziemi) moe
by wykorzystana
bezporednio do
ogrzewania lub do
produkcji elektrycznoci.
zdjcie, rdo: wyprawy.onet.pl

Elektrownia geotermalna
Tam, gdzie ciepa woda
znajduje si na wikszej
gbokoci wykonuje si
odwierty i pompuje wod na
powierzchni. Wod, ktra
oddaa ju swoje ciepo
wtacza si z powrotem innym
odwiertem. Para wodna moe
jednoczenie napdza turbiny
i produkowa elektryczno.
zdjcie, rdo: www.isafold.de

Energia geotermalna
Z ALE TY

czyste rdo energii

WAD Y
nie wszdzie dostpna
droga instalacja
trudne technicznie
utrzymanie
uwalnianie radonu i
siarkowodoru

Energia wiatru
Wiatrak, wynaleziony okoo
I w.p.n.e. i uywany do
mielenia zboa lub
pompowania wody, znajduje
dzisiaj, cho w innej postaci,
zastosowanie w
elektrowniach wiatrowych.

Technologie tradycyjne

Turbina wiatrowa
Energia kinetyczna wiatru
(minimum 15 km/h)
powoduje ruch obrotowy
turbiny i produkcj
elektrycznoci. Zasada
podobna do tej w
rowerowym dynamo.

zdjcie, rdo: www-esigec.univ-savoie.fr

Energia wiatru
WAD Y

Z ALE TY
czyste rdo energii
moliwo
wykorzystania w
gospodarstwach
oddalonych od innych
rde energii

haas
ingerencja w krajobraz
zaleno od pogody
do wysoki koszt budowy
zakcanie fal radiowych i
telewizyjnych
zagroenie dla ptakw i innych
gatunkw migrujcych

Technologie tradycyjne

Kolektor soneczny termiczny

zdjcie, rdo:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire

Kolektor termiczny (inaczej


niskotemperaturowy <100C lub
paski) przeksztaca energi
soneczn w ciepo. W szczelnie
zamknitej instalacji kolektora
absorbery wychwytuj energi
soneczn i oddaj ciepo
znajdujcej si w niej cieczy.
Kolektory te znajduj zastosowanie
w instalacjach grzewczych i do
produkcji ciepej wody.

Technologie tradycyjne

Kolektor soneczny fotowoltaiczny

zdjcie, rdo:
www.energierenouvelable-direct.com

W odrnieniu od kolektora
termicznego, kolektor
fotowoltaiczny przeksztaca energi
soneczn w elektryczn.
Kolektor skada si z
pprzewodnikowych zczy
zawierajcych elektrony.
Wzbudzone przez promieniowanie
soneczne elektrony przemieszczajc
si produkuj elektryczno.

Technologie przyszoci

Piec soneczny kolektor skupiajcy


Kolektor skupiajcy, inaczej
wysokotemperaturowy>100C, to ogromne
wklse zwierciado, ktre odbiera
promieniowanie z ruchomych reflektorw.
Energia jest przetwarzana i magazynowana
za pomoc cykli chemicznych i ciepa.
Nastpnie ciepo przeksztacane jest w
energi elektryczn. Mona tak uzyska
bardzo wysok temperatur co pozwala na
wykorzystanie przemysowe - wypalanie
ceramiki lub testowanie metali do
konstrukcji np. statkw kosmicznych.
zdjcie: piec soneczny w Odeillo

Technologie przyszoci

Parabola Stirlinga
Receptor soneczny wychwytuje
energi soneczn i ogrzewa
znajdujcy si w nim gaz (wodr).
Ogrzany gaz napdza silnik
Stirlinga i produkuje elektryczno.
Parabola jest w fazie
eksperymentu, w mniejszym
wymiarze mogaby by
wykorzystana do produkcji
elektrycznoci w pojedynczych
domach.

Energia Soneczna
Z ALE TY
brak emisji zanieczyszcze
atmosferycznych i gazw
cieplarnianych
atwe utrzymanie/
konserwacja urzdze
moliwo wykorzystania w
gospodarstwach oddalonych
od innych rde energii

WAD Y
ogniwa fotowoltaiczne
budowane s z uyciem
szkodliwych substancji
ustawione ogniwa zajmuj
du powierzchni

Energia atomowa
Energi atomow trudno
jest jednoznacznie
zakwalifikowa do energii
odnawialnych.
Wykorzystywany do
rozszczepienia uran, tor i
deuter wystpuj na Ziemi
w niewielkich ilociach
lecz ich zasoby nie s
niewyczerpane.

Energia atomowa
Elektrownia jdrowa
W reaktorze jdrowym przeprowadza
si kontrolowane rozszczepienie
cikich jder atomw. Energia
jdrowa przeksztacana jest w
energi ciepln, ktra napdza
turbiny i produkuje energi
elektryczn. Przebieg reakcji
kontroluje si wychwytujc nadmiar
neutronw (by reakcja si zbyt nie
rozwijaa) lub ochadzajc neutrony
(by usprawni reakcje).

zdjcie: elektrownia atomowa w Temelinie


(Czechy), rdo: www.temelin.de

Energia atomowa
Z ALE TY
wydajne

rdo

energii
niska emisja CO2

WAD Y
niebezpieczny transport,
skadowanie i utylizacja odpadw
promieniotwrczych
ryzyko awarii, ataku
terrorystycznego
problemy ekonomiczne: wysoki
koszt utrzymania i likwidacji,
ograniczony czas funkcjonowania
elektrowni
duy opr spoeczny

Zastanw si:
Czy

wykorzystanie energii odnawialnych to dzisiaj


konieczno?
Co daoby wprowadzenie nowych technologii lub
ulepszenie ju istniejcych?
Jakie odnawialne rda energii maj najwiksz
przyszo w Polsce?
Jak oszczdza energi?

Zosta konstruktorem i pomysodawc


nowych technologii !!
Niektre technologie s jeszcze za drogie w eksploatacji co
pozostawia due pole do dziaania dla naukowcw.
Czekaj na Ciebie ciekawe specjalizacje na Politechnikach i

Linki
www.energia-odnawialna.net
www.pl.wikipedia.org

Narodowa Fundacja Ochrony rodowiskaCzonek

01-445 Warszawa, ul. Erazma Cioka 13 wiatowej Unii


Ochrony Przyrody
tel./fax: (48) (22) 877 23 59 62
e-mail: nfos@nfos.org.pl
www.nfos.org.pl
NIP: 522-000-18-89

Niniejsza prezentacja przygotowana zostaa w ramach praktyk dla studentw


i absolwentw studiw przyrodniczych, odbywajcych si w Narodowej Fundacji
Ochrony rodowiska.
Jej wykorzystywanie do celw edukacyjnych moliwe jest wycznie z podaniem
rda. Wykorzystywanie do innych celw, w tym zwaszcza komercyjnych, wymaga
kadorazowo zgody NFO.