Teori Pemerolehan Bahasa

Hj. Md. Rahim Hj.Ab. Majid

Teori-Teori Pemerolehan Bahasa
• • • • Teori Behavioris (Skinner) Teori Mentalis (Chomsky) Teori Kognitif (Piaget) Teori Interaksionalis (Haliday)

Teori Behaviorisme
• Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya Language (1933) • Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan bukan semata-mata ilmu • Pendapat ini melahirkan aliran yang menganggap P&P bahasa adalah proses mekanikal untuk membentu tabiat dan melalui latihan pengulangan

• TB menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan. • Aspek lisan diberi perhatian • Memberi penekanan kepada penghuraian jenis pola ayat – analisis konstituen terdekat

Hubungan Teori Behavioral dalam P&P
• Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis berdasarkan KT • Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji (diperhati) • Mengkaji semua ayat/ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza • Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa

Prinsip Teori Behaviorisme
• Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan kedua penting • Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan • Pengukuhan penting dalam P&P • Latihan bahasa perlu diperkukuhkan • Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan • Wujudkan unsur ransangan dan tindakabalas dalam P&P

• Pendekatan: sintisis • Kaedah: Terus/dengar sebut • Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara tidak formal

Teori Behavioris (Skinner)
• Ahli psikologi di Harvard • Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangan dan tindak balas yang berulang • Ujikaji dengan burung merpati dan tikus: bahasa adalah hasil proses perilaku hasil operasi RT • Pengukuhan menambah kemungkinan berulangnya sesuatu laku • Sangat penting RT dalam p&p

Pembelajaran bahasa
• Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan atau kebiasaan yang diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai

2 jenis ransangan
• Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk • Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud dalam keadaan tertentu yang ada kaitan dengan biologikal, sosial dan lain-lain.

Pandangan Skinner
• Sebagai pengikut behaviur otak merupakan sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai dalam linguistik

Teori Mentalis
• Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan Lakoff • Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya • Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky) • Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dan transformasi • Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P bahasa sebagai satu proses kognitif

Mental/otak kemampuan (set rumus-rumus tatabahasa)

Kalimat

Prestasi Pendengar Penutur Kalimat-kalimat Skim – laku ucapan Teori Chomsky

Pandangan Chomsky
• Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi • Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya • Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response) • Memperkenalkan Transformational Grammar (TG). Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language Acquisition Device)

Ciri Tatabahasa
• Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur • Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami • Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis

Hubungan Teori Mentalis dalam P&P
• Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi • Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan • Tulisan dan bacaan diutamakan • Pendekatan Analisis • Kaedah: koda-kognitif • Teknik: hafalan

Teori Kognitif (Piaget)
• Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi - berkebolehan mempelajari pelbagai perkara • P&P adalah proses mental bukan mekanis • Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada persekitaran

Pemerolehan Bahasa - Piaget
• Berasaskan perkembangan kognitif pusat • Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman dalam interaksi persekitaran

Peringkat Perkembangan Bahasa
Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun • Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran yang akhirnya membentuk pola-pola tindakan yang dinamakan skema atau struktur kognitif • Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan • Hasil pembentukan skema dapat menggambarkan pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran mental, bahasa dll

Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun • Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran • Dapat menguasai pola-pola tindakan yang kompleks seperti hukum pengekalan (conservation rules), konsep hubungan (relational concepts), pemasukan kelas (class inclution) dan persirian (seriation) • Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka tentang objek-objek dalam persekitaran

Sinclair –Menyokong Piaget
• Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum mencapai ke peringkat intelek tertentu (operasi konkrit) • Kanak-kanak hanya boleh menggunakan istilah tanpa dapat memahami

Teori Interaksionalis (Haliday)
• Berkembang dalan Tahun 60an • Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll • Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa – hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa

Pandangan ahli Interaksionalis
• Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Pandangan Dalam P&P
• Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik • Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p • Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna

• Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid • Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak • Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul

Prinsip P&P Interaksionalis
• Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi • Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik • P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful