Kaedah dan Strategi Pengajaran

• Bercerita • Pemudahcara

Bercerita
• Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita • Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita
– Perancangan dan persediaan; – Sesi bercerita dan; – Penutup.

• • • • •

Memilih cerita yang sesuai Menghafal isi-isi penting Sediakan alat bantu mengajar Kesediaan pelajar Murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru • Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi • Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir

Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita

• • Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas • Mengemukakan soalan semasa sesi bercerita kepada murid • Ayat dan perkataan mudah difahami murid • Disampaikan dengan gerak-geri secara semulajadi • Aktiviti susulan

Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Pastikan suara jelas dan lantang Bercerita (samb...)

Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita
• Perancangan dan persediaan • Sesi bercerita • Penutup

Perancangan dan persediaan • Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai • Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni • Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid

Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita
• Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan • Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurangkurangnya sekali • Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan,

Perancangan dan persediaan

Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita
Sesi Bercerita
• Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik • Menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita • Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya • Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita

• Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid • Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru • Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi

Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita
Penutup • Menbantu muridmurid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu Aktiviti penutup:
• • Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan. Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar

• •

Kaedah dan Teknik Pemudahcara
Pengenalan • Memudahkan sesuatu tindakan • Dalam pendidikan, pemudahcara ialah proses menggerakkan sesuatu aktiviti pembelajaran agar dapat dijalankan dengan lancar Pemudahcara merupakan
• Kecekapan guru yang berjaya memotivasikan pelajar-pelajar bersedia belajar • membimbing mereka menjalani aktiviti pembelajaran dengan lancar • menggalakkan mereka melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran • melicin segala proses pembelajaran

Pemudahcara
Guru yang menguasai kemahiran pemudahcara ialah guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan, teknik menyoal serta mempunyai bakat memimpin

Pemudahcara
Di dalam strategi pengajaran dan pembelajaran, kemahiran pemudahcara merupakan kemahiran yang sangat penting dan sesuai untuk aktiviti perbincangan, sama ada secara kelas atau secara kumpulan

Pemudahcara
Pemudahcara Untuk Aktiviti Perbincangan • Kemahiran menentukan struktur perbincangan. • Teknik memulakan perbincangan. • Teknik mengawa proses perbincangan • Kemahiran mewujudkan suasana kondusif untuk perbincangan. • Kemahiran membimbing murid-murid merumus dan membuat cadangan

• Kesan penggunaan kemahiran pemudahcara;
– Teknik melibatkan murid-murid menyertai aktiviti perbincangan. – Kemahiran menggunakan teknik lisan dan bukan lisan. – Kemahiran menggunakan teknik menyoal.

Ciri-ciri Pemudahcara
Penyoalan • Semasa set induksi.
– Kemahiran penyoalan digunakan untuk mengingat kembali ilmu pengetahuan lepas yang berkaitan.

Penyoalan • Semasa peringkat perkembangan
• Kemahiran penyoalan digunakan untuk mencungkil fikiran pelajar untuk membantu mereka mengikuti pelajaran dengan lebih berkesan.

Ciri-ciri Pemudahcara
Penyoalan • Di peringkat penutup
– Kemahiran menyoal digunakan untuk menilai pencapaian objektif pelajaran

Ciri-ciri Pemudahcara
Percontohan (sampling) • Pemilihan contoh yang sesuai. • Mewakili keseluruhan aktiviti atau tugasan yang diberikan • Menggalakkan murid menggunakan usaha sendiri menyempurnakan aktiviti atau tugasan. Scaffolding • Membina suatu sistem struktur untuk memanjat dengan tujuan membuat sesuatu kerja di tempat yang tinggi. • Konteks pendidikan, ia merupakan sistem struktur (bantuan) yang menyokong pelajar untuk menjalankan aktiviti

Ciri-ciri Pemudahcara
Scaffolding • Vygostsky
– Proses scaffolding bergerak daripada komunikasi sosial luaran kepada proses metakognisi dalaman sesorang pelajar, mengembangkan penaakulannya supaya memikir dan memilih strategi yang berkesan untuk penyelesaian masalah.

Scaffolding • Berupa suatu bantuan sosial dalam zon perkembangan prokimal, dengan membahagikan aktiviti atau tugasan kepada beberapa langkah kecil mengikut peringkat kefahaman pelajar, dan dimudahcarakan secara verbal sehingga pelajar dapat mencapai

Ciri-ciri Pemudahcara
Pengarahan
• • Mengarah murid menjawab soalan guru. Mengarah murid mendengar, membaca, mengira atau menulis. Mengarah murid membentuk kumpulan masing-masing. Mengarah murid menguruskan tugas harian bilik darjah. Mengarah murid menjalankan aktiviti pembelajaran.

Pengstrukturan Kognitif • Membekalkan kerangka mental yang dapat membawa kefahaman terhadap pelajaran murid. • Apa itu Kerangka Mental?
– Perkongsian dengan pelajar sesuatu set peraturan bagaimana menjalankan suatu aktiviti atau tugasan (perbincangan atau

Ciri-ciri Pemudahcara
Pengstrukturan Kognitif • Pelajar adalah dimudahcarakan dengan menggunakan kerangka mental secara individual untuk mengstrukturkan fakta dan pengalaman. • Mengasimilasikan contoh baru dalam struktur kognitif mereka.

Pemudahcara
Kesimpulan • Pemudahcaraaan merupakan salah satu teknik mengajar yang baru • Tujuan utama menggunakan teknik mengajar ini ialah melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Guru yang memainkan peranan sebagai;

• Pemudahcara atau Fasilator:
– Memotivasikan murid – Membimbing – Wujudkan suasana kondusif

Teknik pemudahcaraan adalah amat sesuai digunakan dalam aktiviti kumpulan, seperti perbincangan, perbahasan, seminar, forum, sumbangsaran, sesi buzz dan aktiviti yang menggunakan pendekatan pemusatan murid.

Terima Kasih
Disediakan oleh; Assaras Bin Hatin