ERA ANALOGIKOA DIGITALA

ERA

Lehentasunezko jarduera-lerroen barruan — zehazki 2007-2010 hirurtekorako IKT programaren barruan—, eta i2010 Europako ekimenak eta hezkuntza arloko Lisboako estrategia kontuan hartuta, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak hezkuntzako eragile guztiak bitarteko digitalez balia daitezen lortu nahi du, eta, horrez gain, bitarteko digitalen erabilera bultzatu nahi du ikastetxeetako pedagogia- eta administrazio-kudeaketan.

PROIEKTUA

Proiektu honek helburu nagusi batzuk ditu:
› Martxan jarri Ikastetxeen Heldutasun

› › ›

Teknologikoaren Eredua, IKT Dinamizatzailearen eskutik. Hezkuntzan parte hartzen duten eragileek bitarteko digitalak guztiz aprobetxatzea, ikastetxeen kudeaketa pedagogikoan eta administrazio kudeaketan erabil ditzatela sustatzea, eta, horrela, ekintza guztietan koordinazioa eta koherentzia egongo dela bermatzea. Eman aukera ikastetxeei IKT Ziurtagiria lortzeko Txikiagotu hezkuntza-komunitateko zulo digitala. Sustatu Hezkuntza-eduki digitalak eta jarri komunitatearen eskura.

IHARDUERAK

Proiektu hau aurrera eramateko ondorengo iharduerak proposatuko dira:
› Eman informazioa Hezkuntza Komunitateari. › Egin Ikastetxearen diagnosia IKT-an (azpiegitura+ › › › › ›

irakasleon gaitasunak+kurrikuluma) Diseinatu irakasleon formakuntza. Sortu IKT Batzordea. Diseinatu Kurrikuluman IKT Integratzeko Plana. Sortu komunikatzeko Plataforma Birtuala. Ezberdindu Premia eta IKT Dinamizatzaileen betebeharrak.

La Dirección de Innovación Educativa, en el marco de las Líneas Prioritarias de actuación, y concretamente dentro del Programa TIC para el trienio 2007 – 2010, incorporando las iniciativas europeas i2010 y la estrategia de Lisboa en materia de Educación, tiene como objetivo que la comunidad educativa alcance un aprovechamiento pleno de los medios digitales por parte de los agentes que participan en la educación, promoviendo su utilización en la gestión pedagógica y administrativa de los centros educativos.

Este proyecto tiene varias intenciones principales:

› Poner en marcha el proyecto de “Modelo de

› › ›

Centro Educativo TIC” a cargo de una nueva figura: Dinamizador/a de las TIC en el centro. Poner los cimientos para promover alcanzar un aprovechamiento pleno de los medios digitales por parte de los agentes que participan en la educación, promoviendo su utilización en la gestión pedagógica y administrativa de los centros educativos. Posibilitar a los centros el logro del Certificado TIC. Reducir la brecha digital en la Comunidad educativa. Potenciar el desarrollo de contenidos digitales y ponerlos a disposición de la Comunidad Educativa.

PLAN DE ACTUACIÓN
Para poder llevar a cabo este proyecto se plantean los siguientes actividades: 2. Informar a la comunidad educativa. 3. Se realizará la diagnosis del centro (infraestructura e integración de las TIC). 4. Diseño de Formación 5. Creación de la Comisión TIC 6. Integración de las TIC en el mundo educativo 7. Creación de Plataforma Virtual de Comunicación 8. Delimitación de funciones del responsable de Premia y Dinamizador TIC