You are on page 1of 18

SEKOLAH

BESTARI
MOHD AIDIL BIN SAHIPALUDIN
KHAIRUL NIZAM BIN MOHAMED ZUKI
MUHAMMAD FUAD BIN ROSLI
SHAIFULLAH BIN HASAN BASRI
Apakah Sekolah Bestari?
Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran
yang
direka semula secara sistemik sistemik dari segi amalan

pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah

untuk
membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat.

Komponen utama Sekolah Bestari adalah seperti berikut:


 Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
 Sistem Pengurusan Sekolah Bestari
 Polisi
 Sumber Manusia, Kemahiran dan Sikap
 Teknologi
 Proses
 Komponen-komponen ini akan dinilai dan diubah
untuk memastikan tahap kecekapan dan
keberkesanan yang lebih tinggi.
Mengapakah kita
memerlukan Sekolah
Bestari? 
 SekolahBestari akan membantu
negara melonjak ke Zaman
Maklumat dengan membekalkan
pendidikan yang diperlukan untuk
memenuhi keperluan masa
hadapan negara.
Siapakah yang mula-mula
mengkonsepsikan Sekolah
Bestari?
 KementerianPelajaran Malaysia
telah mula membangunkan konsep
Sekolah Bestari pada tahun 1996,
di bawah kepimpinan Tan Sri Dato'
Dr. Wan Zahid Wan Mohamed,
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
waktu itu.
Apakah objektif Sekolah
Bestari?
 Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
 Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman
Maklumat
 Menghasilkan tenaga kerja yang berfikir
dan celik teknologi.
 Membangunkan intelek, rohani, emosi dan
jasmani pelajar
 Mewujudkan peluang bagi meningkatkan
kekuatan dan kebolehan individu
 Meningkatkan penglibatan pihak
berkepentingan
 Mendemokrasikan pendidikan
Strategi pengajaran &
pembelajaran sekolah
bestari
 Pendedahan
 Pencerapan
 Membimbing
 Generatif
 Kolaboratif
 Luar konteks
 Metakonitif

Ciri-ciri kurikulum sekolah
bestari
 Memasukkan domain komunikasi,
kognitif, afektif, emosi, fizikal dan
sosial.
 Menyepadukan pelbagai kemahiran,
nilai dan bahasa merentasi
kurikulum.
 intendend learning outcomes
dinyatakan dengan jelasbagi
pelbagai kebolehan pelajar.
Ciri-ciri ko-kurikulum
sekolah bestari
 Perkhidmatan masyarakat
 Kebudayaan
 Keagamaan
 Pasukan beruniform
 Aktiviti berkaitan pelajaran
 Aktiviti sosial
 Aktiviti rekreasi, sukan dan
permainan
Ciri-ciri pedagogi
sekolah bestari
 Pengajaran berpusatkan pelajar
 Strategi untuk pelajar menguasai
kemahiran dan pengetahuan
 Menggalakkan kreativiti untuk
pelajaran yang tidak berasaskan isi
kandungan
 Menyesuaikan strategi dengan gaya
belajar pelajar
Ciri-ciri bahan pengajaran
pembelajaran sekolah
bestari
 Bahan tradisi dan berteknologi tinggi
 Memenuhi keperluan kurikulum
 Mencabar pemikiran
 Merangsang pembelajaran
 Menggalakkan penglibatan pelajar
dalam pemgajaran pembelajaran
Suasana bilik darjah di
sekolah bestari
 Hormat menghormati
 Budaya belajar yang sihat
 Kerjasama antara satu sama lain
 Disiplin yang baik
 Susunan dan ruang yang sesuai
Pengurusan sekolah
bestari
 Bahagian Pentadbiran Sekolah
 Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 Bahagian Sumber Pendidikan
 Bahagian Sumber Luar
 Bahagian Kewangan
 Bahagian Kemudahan
 Bahagian Sumber Manusia
 Bahagian Keselamatan
 Bahagian Teknologi
Apakah perbezaan antara
sekolah yang sedia ada
Sekolah Bestari?
Apabila dilaksanakan sepenuhnya, ciri-ciri berikut
akan
dilihat pada sekolah yang telah menjadi sekolah

bestari:

 Semua murid berupaya belajar mengikut
keperluan, kebolehan dan gaya pembelajaran
masing-masing.
 Guru akan mengadaptasi kurikulum
kebangsaan yang luas dengan
mengambilkira keperluan dan kebolehan
murid supaya selaras dengan pengalaman
murid.
 Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk
aktiviti pembelajaran, menggalakkan murid
mengamalkan gaya pembelajaran akses
Apakah perbezaan antara
sekolah yang sedia ada
Sekolah Bestari?
 Pentaksiran murid dijalankan secara berterusan dan
digunakan untuk menggalakkan pembelajaran.

 Pengetua atau Guru Besar sekolah akan bertindak
sebagai pemimpin pendidikan dan disokong oleh
sekumpulan tenaga pengajar yang profesional dan
berkaliber.

 Tahap penglibatan dan sokongan ibu bapa dan
komuniti adalah tinggi. Contohnya, ibu bapa akan
terlibat sama dalam menentukan program
pembelajaran anak-anak mereka. Mereka juga akan
membantu guru-guru yang memerlukan bantuan
dalam menjalankan aktiviti-aktiviti dalam dan luar
bilik darjah serta lawatan sambil belajar.
Warna Logo Sekolah
Bestari Malaysia
 Tulisan berwarna hitam
melambangkan pemikiran yang
kritis dan kreatif.

 Kuning melambangkan pembelajaran
secara optimis.

 Ungu melambangkan pengetahuan

 Putih melambangkan
pendemokrasian pendidikan

 Biru melambangkan pembangunan
pendidikan yang menyeluruh bagi
pelajar

 Merah melambangkan peranan
Simbol Sekolah Bestari
Malaysia
 Bentuk hati yang riang
membawa maksud “hati
para pelajarnya”.

 Bentuk lampu bergaya yang
sedang menyala
membawa maksud “minda
pelajarnya.”

 Bentuk empatsegi yang
kelihatan peramah
melambangkan
“perekaansemula Sistem
Lagu Sekolah Bestari
 JIWA DAN MINDA

Bermula di sini 
Hadapi cabaran dunia 
Sehati sekata
Untuk jadi insan berjaya
Suasana harmoni
Menghormati menyayangi Menggapai cita bintang kejora
Demi masa hadapan
*Amal nilai murni
Dengan cara tersendiri 
Didik jiwa minda 
Berteraskan ICT
Sekolah Bestari,
Namamu sentiasa di hati
Keranamu Malaysia
Sebangsa, bersama kita kecapi**
Malaysiaku tercinta
La?la?la?la?la..
Du..du..du..du..du..du
Menggapai cita bintang kejora
Demi masa hadapan
(Ulang)*
**Malaysia negara jaya

Ciptaan & Gubahan :
Mohamed Anuar Dahalan


Peranan guru bestari

 Bersifat boaderless
 Sebagai pemimpin pedagogi
 Debagai pengamal refleksi
 Seorang profesional
 Pengawal kualiti
 Sebagai fasilitator yang bijak