You are on page 1of 11

RADIOTERAPIJA

Doc. Dr Nermina Kantardžić

1

najčešće u kombinaciji sa drugim terapijskim modalitetima Radioterapija je način liječenja tumora visokoenergijskim jonizirajućim zračenjem. Provodi se fotonima (x i γ ).RADIOTERAPIJA Radioterapija je uz hirurgiju. 2 . osnovni lokalni modalitet liječenja onkoloških bolesnika Oko 60% svih slučajeva malignih tm. visokoenergijskim elektronima. se tretiraju RT (kurativno ili palijativno).protone i druge. a moguće je primijeniti i teške čestice (hadrone).

mulaža Ca cerviksa SankPetersburg Vještački radioizotopi. potom za površinsku th kožnih tumora Chaul monopan 3 . radioaktivnost -Becquerel 1898: Polonium.Radium -M. C. Röntgen 1897: Freund – uklanjanje dlakavog nevusa pomoću x-zraka 1896: prirod.Curie 1899: Rtg aparat instaliran u bolnici u Sarajevu 1903: Prva brahiterapija.Joliot-Curie 1936 1951: Rtg aparat za duboku RT Piker-Unit.Istorija otkrića jonizirajućeg zračenja • • • • • • • • • 1894: Zemaljska bolnica u Sarajevu 1895: X-zraci –W.

Becquerel R.K. Röntgen H. Sievert M.Naučnici čija imena se koriste kao jedinice za mjerenje radijacije W. Curie 4 . Gray H.

Co-59. Neutrona A=maseni mroj (masa).br. N=br.95% mase atoma) PROTON + NEUTRON Omotač (putanje-ljuske): ELEKTRON Elektroni kruže po putanjama. simbol elementa. svaka putanja ima energetski nivo Veze između Elektrona i Jezgra Z=atomski br =br.ATOM-osnovna jedinica materije Bohr-ov model atoma: Jezgro(nukleus: (99. Co-60 Izotopi 5 . Protona. hemijske karakteristike elementa Red. A=Z+N Stabilan atom:br protona=br elektrona br elektrona. H2. maseni br H.

67252 x 10¯24 g = 938.511 MeV Pozitron (e+) +1 0.2 MeV 0 1.00091 x 10¯24g = 0.00091 x 10¯24g = 0.511 MeV Foton (f) 0 0 0 Elementarno naelektrisanje e= 1.Mase i naelektrisanja raznih elementarnih atomskih čestica Atomske čestice Proton (p) Neutron (n) Naelektrisanje Masa u mirovanju +1 1.602 x 10¯19 C 6 . 67482 x 10¯24 g = 939.5 MeV Elektron (e¯) -1 0.

Elektromagnetna Elektromagnetna zračenja zračenja fotoni fotoni--zraci zraci(Co-60.KARAKTERISTIKE JONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA Zračenje-kretanje energije kroz prostor i materiju Korpuskularna Korpuskularna zračenja zračenja elektroni elektroni(ß (ßzraci zraci). aparata. foton je najmanja jedinica elektromagnetnog zračenja. zraci.zraci.Cs-37. ).akceleratora) Photon Ako je najmanja jedinica nekog elementa atom. • Fotoni nemaju masu. fotoni linear.Ir-192) (Co-60.Cs-37.akceleratora) fotoni linear. 7 . neutroni.protoni. protoni.Ir-192) XXzraci zraci(zračenja (zračenjartg rtgaparata. neutroni.

Vrste nejonizirajućih elektromagnetnih zračenja • Radio talasi • Mikrotalasi • Infrcrveno svjetlo • Vidljiva svjetlost • Ultravioletna svjetlost 8 .

Zajedničke odlike elektromagnetnih zračenja • • • • Prostiru se pravolinijski Putuju brzinom svjetlosti Svoju energiju predaju mediju kroz koji prolaze a količina predate energije direktno pozitivno ovisi od frekvencve a negativno od talasne dužine radijacije Energija radijacije opada prolaskom kroz materiju zbog absorpcije i rasipanja i ovaj pad direktno ovisi od kvadrata dužine ove putanje 9 .

finkcionalna oštećenja i smrt ćelije Teorija direktnog pogotka Teorija indirektnog pogotka 10 .Interakcija zračenja i materije Kolizija Kolizija sa sa omotačem omotačem atoma atoma Apsorpcija Zračenja niskih energija Fotoelektrični efekat Compton-ov efekat Stvaranje parova Kolizija Kolizija sa sa jezgrom jezgrom atoma atoma Jonizacija Visokoenergets ka zračenja predaju energiju materiji stvarajući jonizirani ē Ili jonski par Biološko djelovanje Morfološka.

Pitanja? IMA LI PITANJA? HVALA NA PAŽNJI 11 .