You are on page 1of 30

TRANSLACIJ

DNK
transkripcija

RNK transkript
RNK obrada

egzon

RNK polimeraza
pre-mRNK
intron
aminoaciltRNK-sintetaza

nukleus
AMK

citoplazma

tRNK

m RNK

ribozomske
subjedinice

polipeptid

aktivacija
AMK

translacija

antikodon

m RNK

DNK
matrini
lanac

kod
TRANSKRIPCIJA

kodon
mRNK

3
U

Trp
TRANSLACIJA
ACC

aminokiselina

tRNK

antikodon

polipeptid
Trp

Phe

Gly

Ser

- atom ugljenika
R grupa

amino grupa

karboksilna grupa

AMK

AMK

dipeptid

amino
grupa

karboksilna
grupa

peptidna veza

I nukleotid

U
C
A
G

II nukleotid

III nukleotid

Phe

Ser
Ser
Ser
Ser

Tyr
Tyr
STOP

Cys
Cys
STOP
Trp

U
C
A
G

His
His
Gln
Gln

Arg
Arg
Arg
Arg

U
C
A
G

Asn
Asn
Lys
Lys

Ser

U
C
A
G

Phe
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Ile
Ile
Ile
Met
Val
Val
Val
Val

STOP
Pro
Pro
Pro
Pro
Thr
Thr
Thr
Thr
Ala
Ala
Ala

Asp
Asp
Glu
Glu

Ser
Arg
Gly
Arg
Gly
Gly
Gly

U
C

1.

CUC

AGC

Leu
5

2.

3.

CU

GUU ACC

Ser

Val

UCA

GCG

Ser

Ala

CAG
Gln

CGU
Arg

AU

Thr

UUA
Leu

UAC
Tyr

CCA

Pro

CAU
His

AMK
tRNK
AMK

antikodon

antikodonska
petlja

antikodon
kodon

mRNK

AMK

(triptofan)

tRNKTrp
aminoaciltRNK
sintetaza
(specifina za
triptofan)

antikodon
kodon

mRNK

OPTI PREGLED TRANSLACIJE


Komponente: iRNK, tRNK, ribozomi i enzimi
Faze: aktivacija aminokiselina, inicijacija, elongacija
i terminacija
Formiranje peptidne veze ( CO-NH) : reaguju COOH
grupa na kraju rastueg lanca i NH 2 grupa aktivirane
aminokiseline
Smer sinteze od NH2 ka COOH kraju
iRNK se ita u smeru 5 3
Ribozomi sa iRNK formiraju polizome. Razmak
izmeu dva susedna ribozoma je oko 80 nukleotida
U okviru jednog ribozoma nalazi se 10 kodona (30
nuklotida)

AKTIVACIJA AMINOKISELINA

aminokiselina

tRNK
aminoacil tRNK

PROKARIOTSKA ELIJA

DNK
transkripcija
mRNK

translacija

ribozom
polipeptid

INICIJACIJA TRANSLACIJE KOD PROKARIOTA


Startni kodoni su AUG ili GUG. Kod prokariota postoje 2 vrste tRNK koje specifino
vezuju aminokiselinu Metionin. Jedna je samo za inicijaciju-inicijatorska tRNK, a
druga uestvuje samo u elongaciji, poto prepoznaje samo unutranje kodone za Met.
Inicijatorska tRNK vezuje Met. koji ubrzo biva formilovan, a donor formil grupe je
N-formil-tetrahidrofolat.
1.
Faza inicijacije- IF2 +tRNK sa f-Met
2.
Faza inicijacije- iRNK+30S subjedinica ribozoma

SHINE-DALGARNO SEKVENCA
3 kraj 16S rRNK

startni kodon

INICIJACIJA TRANSLACIJE KOD E. coli


IF1-nije jasna uloga, IF2-vezivanje inicijatorske tRNK za P mesto, IF3- vezivanje
30S i iRNK

SHINE-DALGARNO SEKVENCA
AUG

5
mRNK

f Met
inicijator tRNK

2
1

UAC

f Met

GTP

30S

faktori inicijacije

UAC
AUG

30S inicijalni kompleks

INICIJACIJA TRANSLACIJE KOD E. coli

50S

f Met

UAC
AUG

f Met
UAC
AUG

P
1

GDP + P

70S inicijalni kompleks

ELONGACIJA KOD E. coli


GTP
f Met

Ser

UAC
AUG UCC AAG

+
AGG

EF-Tu-Ts

Ts
GTP
EFT
u

Ts

GDP

Ser

GDP

EF-Tu
AGG

f Met

Ser

UAC AGG
AUG UCC AAG

ELONGACIJA KOD E. coli

peptidna vezapeptidil transferaza

f Met Ser

UAC AGG
AUG UCC AAG

f Met

Ser

UAC

f Met

Ser

UAC AGG
AUG UCC AAG

AGG
AUG UCC AAG

ELONGACIJA KOD E. coli


f Met

Ser
GTP

EF-G

AGG
AUG UCC AAG

GDP + P

A
GTP
EF-G

f Met

Ser

AGG
AUG UCC AAG

TERMINACIJA TRANSLACIJE
UAG, UGA ili UAA- stop kodoni
Kada se jedan od njih nae u slobodnom A
mestu, vezuje se faktor terminacije RF
Prokariote imaju 3 RF: RF1, RF2 i RF3
RF1-prepoznaje UAA i UAG
RF2-prepoznaje UAA i UGA
RF3-vezuje GTP i stimulie prva dva
fektora
Peptidil transferaza hidrolizuje vezu izmeu
tRNK i polipeptida

EUKARIOTSKA ELIJA

DNK
transkripcija
pre mRNK
obrada primarnog
transkripta

mRNK

translacija

mRNK

polipeptid

ribozom

I N I C I J A C I J
A
Met
Met

inicijator tRNKMet
5

UAC
AUGCUGUUU

mRNK

UAC
AUGCUGUUU

P
mala subjedinica
ribozoma

velika subjedinica
ribozoma

Mala subjedinica, 40S vezuje se za iRNK za 5 kapa region. Rastojanje


Izmu kape i startnog kodona je oko 100 nukleotida i oni ine eoni niz.
Eukariote imaju vie od 10 eIF

E L O N G A C I J A

peptidna veza

Met

Leu

UAC GAC
AUG CUG UUU

P A

Met

Leu

UAC GAC
AUG CUG UUU

P A

E L O N G A C I J A

C
UA

Met

Leu

UAC GAC
AUG CUG UUU

Met

Leu

GAC
AUG CUG UUU GAC

P A

E L O N G A C I J A

Met

Leu

Phe

GAC AAA
AUG CUG UUU GAC

Met

Leu

Phe

GAC AAA
AUG CUG UUU GAC

E L O N G A C I J A

Met

Leu

Phe

Met

Leu

Phe

C
GA

GAC AAA
AUG CUG UUU GAC

AAA
AUG CUG UUU GAC

P A

T E R M I N A C I J
A
Ala

Tyr

Asp

Cys

Val

Phe

Leu

Gly
Ala
Ala

Tyr

Asp

Phe

Gly
Ala

Cys

Leu

Met

faktor
terminacije

Val

CAA

CAA
GUU UAG

A
G
GUUUA
G
AUGCU

UUU

Met

ANTIBIOTICI KOJI DELUJU SAMO NA PROKARIOTE


Deluju na translaciju
Tetraciklin

blokira vezivanje aminoacil-tRNK za A mesto

Streptomic in

blokira prelazak sa inicijacije na elongaciju

Hloramfenikol

blokira peptidil-transferaznu aktivnost

Eritromicin

blokira translociranje du ribozoma

Deluju na transkripciju
Rifamicin

blokira inicijaciju kompetitivnim vezivanjem


za RNK polimerazu

ANTIBIOTICI KOJI DELUJU I NA PROKARIOTE I NA EUKARIOTE


Deluju na translaciju
Piromic in

dovodi do prerane terminacije translacije

Deluju na transkripciju
Aktinomicin D

blokira kretanje RNK polimeraze

ANTIBIOTICI KOJI DELUJU SAMO NA EUKARIOTE


Deluju na translaciju
Cikloheksimid

blokira translociranje du ribozoma

Anizomic in

blokira peptidil-transferaznu aktivnost

Deluju na transkripciju

- a m a n i t i n

blokira RNK polimerazu II