You are on page 1of 25

PENYELIDIKAN TINDAKAN

KAEDAH PENGUMPULAN
DATA KUANTITATIF
Disediakan oleh :
Munirah Ismail
Nurul Husna Zulkifli
Nurul Liyana Rahmat
Wan Nur Alyaa Wan Aziz

PENDEKATAN KAJIAN

KUANTITATIF

KUALITATIF

Pilih pendekatan mengikut keperluan kajian

Objektif Kajian
Persoalan Kajian

Pengkaji hendaklah mempunyai kemahiran


penyelidikan untuk membuat kajian
Pengkaji boleh menggunakan lebih dari satu teknik
pengumpulan data dari kedua-dua pendekatan

CONTOH SOALAN KAJIAN

Sejauh manakah keberkesanan kaedah grid


dalam meningkatkan tahap pencapaian murid
dalam menyelesaikan operasi pendaraban?
Adakah penggunaan kaedah grid dalam
pengajaran dan pembelajaran dapat
meningkatkan kecenderungan murid dalam
prestasi Matematik berbanding kaedah lazim?

PENGUMPULAN DATA KUANTITATIF

Penyelidikan yang memerlukan data numerikal serta


melibatkan analisis statistik terhadap data tersebut
untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang
dikaji.

INSTRUMEN KAJIAN

UJIAN

Ujian merupakan suatu instrument atau alat yang


digunakan untuk mendapatkan maklumat responden
sebelum, samasa mahupun selepas pengajara. Ujian
sering digunakan untuk mendapatkan hasil bagi
tujuan penialaian terhadap pengajaran dan
pembelajaran di sekolah. Ujian dilakukan untuk
memastikan penialain terhadap keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan
sempurna dan berkesan.

Ujian Dignostik

Ujian ini merupakan kaedah yang digunakan oleh


pengkaji untuk mengesan tahap kelemahan dan
pencapaian murid khususnya bagi topik pendaraban.
Tujuan pemerhatian ini dilakukan adalah untuk
memilih responden yang digunakan oleh pengkaji bagi
tujuan pelaksanaan kajian ini

Prosedur pemilihan secara ringkasnya adalah


seperti berikut :
Pengkaji menjalankan ujian dignostik kepada murid
dan mendapatkan keputusan ujian Matematik 1 bagi
tahun Empat Bijak daripada Encik Arifin dan Puan
Salwa
Pengkaji menyemak dan mengesan kelemahan murid
semasa menjawab kertas ujian tersebut.
Berdasarkan gred ujian yang dinilai dan pencapaian
murid semasa ujian penilaian 1 yang lepas pengkaji
memberi penumpuan kepada mereka yang
memperoleh gred c dan ke bawah selain melihat
kesalahan yang dilakukan terutamanya melibatkan
operasi pendaraban.
Pengkaji memilih 15 orang responden yang paling
sesuai

Secara umumnya terdapat dua ujian yang akan


dijalankan iaitu ujian pra dan pasca. Ujian pra
dan pasca akan dijalankan untuk melihat
peningkatan prestasi penggunaan kaedah grid
dalam menyelesaikan operasi pendaraban.

UJIAN PRA DAN PASCA


Ujian Pra
Sebelum menjalankan intervensi murid akan
menjalani satu ujian pra, yang diberikan kepada
semua murid. Ujian pra digunakan untuk
mendapatkan data-data bagi mengesan muridmurid yang lemah agar dapat diberikan bantuan
awal.

Ujian Pos
Ujian pos pula berikan kepada peserta kajian
saya kaji bagi melihat kemajuan atau
kelemahannya selepas menjalankan intervensi.
Set soalan bagi ujian pra dan ujian pos set soalan
yang sama.

Selepas data dikumpul, satu jadual akan


disediakan bagi membandingkan ujian pra dan
ujian pasca. markah ujian pra dan ujian pasca
akan dibandingkan melalui graf perbezaan.

INSTRUMEN KAJIAN
SOAL SELIDIK
Soal selidik ialah sesuatu alat pengumpulan data
secara tidak langsung, penyelidik tidak langsung
bertanya jawab dengan responden (Nana, 2005),
sesuatu cara yang sering digunakan dalam
penyelidikan pendidikan (Sukardi, 2004)

BIBLIOGRAFI

http://
www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Uj

ian_Pos
Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Prasekolah
amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG
KBL Tahun 2012, ms.1-15
Metodologi_penyelidikan-kuantitatif.pdf, Jabatan
Penyelidikan Dan Penilaian Institut Aminuddin
Baki,Kementerian Pelajaran Malaysia Sri Layang, Genting
Highlands.

Mengumpul data secara formal dan sistematik


Pastikan setiap soal selidik yang dijalankan
memenuhi objektif dan persoalan kajian
mempunyai kesahan alat ukur
mempunyai kebolehpercayaan
Praktikal
Bentuk soalan mestilah jelas, mudah dijawab
Terdiri daripada dua (2) bentuk :
Terbuka
Tertutup

BENTUK SOALAN TERBUKA


Memberi kebebasan kepada responden untuk
menyatakan pandangan mengenai sesuatu isu
Analisis
Mengenalpasti maklumat yang penting
Mengklasifikasikan maklumat untuk dianalisis
Membuat interpretasi dan kesimpulan

BENTUK SOALAN TERTUTUP


Pilihan jawapan diberikan untuk dipilih oleh
responden berdasarkan pandangan sendiri
Jenis jenis soalan tertutup
Dichotomous
Skala Likert
Susunan Keutamaan
Demografik

SOALAN TERTUTUP
Soalan tertutup mempunyai jawapan-jawapan
tertentu yang disediakan. Responden memilih
jawapan yang paling sesuai tentang fenomena yang
berkaitan. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran
yang boleh digunakan bagi soal selidik yang berbentuk
soalan tertutup seperti:

1. Soal Tertutup Dichotomous


Skala ini mempunyai dua pilihan Ya/Tidak, Benar/
Salah, ada/ Tiada dan Setuju / Tidak Setuju.
Contoh :
Adakah anda mengetahui tentang undang-undang dan
peraturan sekolah?
Ya
Tidak
Telefon projek ring-ring sentiasa dalam keadaan baik?
Setuju
Tidak setuju

2. Skala Likert
Skala ini mempunyai pernyataan yang mempunyai
tahap persetujuan. Dalam bentuk asal skala ini
mempunyai 5 poin iaitu :
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Tidak Pasti
4. Setuju
5. Sangat Setuju

Walau bagaimanapun skala asal Likert juga boleh


dihasilkan dalam pelbagai variasi seperti skala yang
mempunyai 4 poin, 6 poin, 7 poin dan sebagainya. Selain
daripada itu, diskriptor bagi skala pun boleh diubah.
Contoh :
Saya mempunyai seorang guru matematik yang baik

1
Sangat Tidak Setuju

2
Tidak Setuju

3
Tidak Pasti

Setuju Sangat Setuju

3. Susunan Mengikut Keutamaan (Rank Order)


Skala

rank order ini adalah untuk


mendapatkan penilaian responden kepada
semua aspek yang disenaraikan dengan
memberi pemberatnya.
Susunan aspek ini adalah mutually exclusive
mengikut keutamaan iaitu nombor 1
menunjukkan peringkat tertinggi, nombor 2
kedua dan seterusnya hingga nombor terakhir
yang menunjukkan paling rendah peringkat

Contoh :
Sila beri ranking mengikut keutamaan teknik
pengajaran guru yang paling anda sukai bermula
dengan nombor 1 sebagai sangat suka, diikuti dengan
nombor 2 bagi teknik pengajaran yang kedua disukai
dan seterusnya sehingga nombor 5. Sila tulis
pemeringkatan (ranking) anda pada kotak yang diberi.

4. Maklumat Demografi
Sesuatu soal selidik pada kebiasaannya mempunyai
satu bahagian yang mengandungi maklumat demografi
responden. Adanya bahagian demografi membolehkan
analisis dibuat dengan lebih terperinci lagi seperti
berdasarkan dimensi yang lebih terperinci seperti
mengikut jantina pelajar, peringkat sosio-ekonomi
murid dan sebagainya.
Contoh :
1. Nama Sekolah
____________________
2. Lokasi sekolah
Bandar
Luar Bandar
3. Umur
12 15 tahun
16 - 18 tahun

SOAL SELIDIK TERBUKA


Soalan terbuka memberi kebebasan kepada
responden untuk mengemukakan pendapat dan
memberi huraian lanjut berhubung dengan
soalan yang dikemukakan.
Contoh :
1.Apakah yang menyebabkan anda datang lewat ke
sekolah?
2. Pukul berapakah anda bertolak dari rumah ke
sekolah?