PENDIDIKAN JASMANI PPISMP SEMESTER 2

PEMBENTUKAN KURIKULUM
•RASIONAL , KRITERIA DAN CIRI – CIRI PEMBENTUKAN  KURIKULUM •KEPENTINGAN PJ  DALAM KBSR •PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN J ASMANI

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM
KRITERIA PEMBENTUKAN KURIKULUM

BERPUSATKAN PELAJAR BERPUSATKAN MASALAH BERPUSATKAN MATAPELAJARA

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM

REKA BENTUK PELAJAR

Menganggap pemikiran ini akan berkembang jika diberi peluang berdasarkan kegemaran dan keperluan.

Elemen humanistik:
   

Sepadukan kognitif dan afektif Tekan pemikiran, perasaan dan amalan. Pentingkan konsep kendiri. Penekanan silibus dan pengalaman.

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM

REKA BENTUK MASALAH

Melibatkan:

Situasi Kehidupan Masyarakat vAspek ØSosial ØPolitik Øekonomi

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM
REKA BENTUK MATAPELAJARAN

Ciri – ciri:
  

Pendekatan yang sering digunakan. Berkaitan dengan silibus buku teks. Bermula dari sesuatu yang ringkas kepada yang kompleks.

Mudah diingati dan memahami (teksonomi bloom)

KEPENTINGAN PJ DALAM KURIKULUM KBSR

Mempertingkatkan & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.

Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan ikut kemampuan diri.

 

Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Aplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal.

 

Membentuk sahsiah dan disiplin. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Proses mengesan:
   

Perkembangan Kebolehan Kemajuan Pencapaian

 

Sebahagian proses P & P yang dijalankan secara berterusan. Dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah.

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Boleh dibuat secara:
  

Pemerhatian Penulisan lisan

Hasilnya digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan membaiki pengajaran guru.

DE F INISI KECERGASAN
KECERGASAN

am  ke adaan c e rgas dari se gi fizikal dan me ntal. Be rke upayaan me laksanakan tugas harian de ngan e fisye n tanpa me r

adah di samping itu masih me miliki te naga untuk me nghadapi saat­saat yang ti

KECERGASAN F I Z IKAL
KECERGASAN FIZIKAL

BERLANDASKAN KESIHATAN
1. Daya tahan kardiovaskular 2. Daya tahan otot 3. Kekuatan otot 4. Fleksibiliti 5. Komposisi badan

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR
1. Kepantasan 2. Kuasa  3. Koordinasi 4. Keseimbangan 5. Ketangkasan 6. Masa tindak balas

BERLANDASKAN KESIHATAN
DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR

te rutama o ksige n, ke  o to t­o to t yang be ke rja dan me ngangkut ke luar hasil buang

Ko mpo ne n ini me libatkan e fisie nsi jantung, salur darah dan paru­paru.

gan siste m re spirato ri untuk me me nuhi ke pe rluan o ksige n dalam tubuh badan su

BERLANDASKAN KESIHATAN

dibina de ngan me lakukan latihan atau ge rakke rja fizikal se cara be rpanjangan se a) J gg ing se jauh 5 km  o b) Be rbasikal se jauh 20 km c ) Be re nang se jauh 600  me te r  d) Se namro bik se lama 60 minit

at be be rapa ujian yang mampu me nguji dayatahan kardio vaskular antaranya ad a) Co o pe r te st (lari se lama 12 minit) b) Lari 2.4 km c ) Ujian Ble e p (Pac e  Run) d) Re nang 600  me te r.

BERLANDASKAN KESIHATAN
DAYA TAHAN OTOT

m yang be rulang­ulang me ngatasi rintangan atau me nge kalkan ko ntraksi o to t be

rangkumi aktiviti yang me libatkan suatu jangka masa yang panjang pada inte ns

hasilkan daya ke rja se c ara be rulang­ulang bagi satu masa te rte ntu atau pe ngun

BERLANDASKAN KESIHATAN

Oto t bo le h dibe ntuk me lalui latihan fizikal te rhadap o to t atau kumpulan o to t te rte a) latihan bebanan (beban kurang, ulangan banyak) b) Latihan rintangan (rintangan yang rendah, masa yang panjang) c) Ulangan perlakuan sehingga lesu.

ayatahan o to t bo le h diuji me lalui be be rapa ujian yang te lah dike nalpasti se pe rti a) T kan tubi tanpa he nti se lama 1 minit  e b) Harvard ste p up de ngan me ngikut re ntak me tro no me c) Dan lain­lain lagi.

Berlandaskan kesihatan
KEKUATAN OTOT

n se suatu o to t atau kumpulan o to t me nghasilkan daya maksimum me ngatasi rin

e rangkumi aktiviti yang me libatkan suatu jangka masa yang pe nde k pada inte n

Ke upayaan o to t untuk me ngatasi rintangan bagi me nghasilkan daya (ke rja).

BERLANDASKAN KESIHATAN
Ke kuatan o to t bo le h ditingkatkan me lalui latihan be banan dan rintangan  a) Iso to nik  b) Iso me trik  c ) Iso kine tik Be ban me stilah be rkadaran de ngan ke rja dan me ngikut o bje ktif latihan: a) Ujian Ke kuatan Oto t  b) Bangkit tubi be rvariasi  c ) Dyno me te r te st d) Se t ujian ke kuatan.

BERLANDASKAN KESIHATAN
FLEKSIBILITI

erakan sepenuhnya. Fleksibiliti perlu bagi pergerakan yang lancar dan efisien, juga dapat mencegah

e narkan pe rge rakan be rlaku me lalui satu julat atau sudut yang se luas mungkin d

 pe rge rakan dite ntukan o le h ke bo le han o to t, ligame n dan te ndo n untuk me manj

BERLANDASKAN KESIHATAN

dalah ke ke rapan untuk me lakukan se naman re gangan o to t, ligame n dan te ndo n

Ujian Ke le nturan  rdapat banyak ujian ke le nturan namun yang paling po po lar ialah duduk dan jang Flexo me te r adalah alat yang dire ka untuk me ngukur tahap ke le nturan se se o ran

BERLANDASKAN KESIHATAN
KOMPOSISI BADAN

mpo sisi badan me rujuk pe rkadaran jumlah le mak badan de ngan be rat tanpa le m

n le mak badan adalah pe ngukuran ke ge mukan yang le bih baik be rbanding be ra

e bihan le mak dalam badan amat be rkaitan de ng an pe lbagai je nis pe nyakit kro n

BERLANDASKAN KESIHATAN

r pe ratusan le mak dalam badan be rbanding de ngan be rat badan (o to t dan tulan

• Latihan Pembakaran Lemak • Pembakaran lemak melalui kegiatan fizikal. Menga w al kadar pengambilan kalori dengan kadar pembakaran kalori. • Meningkatkan kadar metabolisme. Ujian Komposisi Badan • Ukur lilit pinggul • Berat / tinggi

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR
KEPANTASAN

 se bagai ke upayaan me lakukan pe rge rakan dalam suatu jan

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR
KUASA

Kuasa be rkait rapat de ngan kadar me lakukan se suatu ke rja.

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR
KOORDINASI

rti pe ng lihatan dan pe nde ngaran be rsama de ngan anggo ta b

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR
KESEIMBANGAN

rapat dengan keupayaan mengekalkan keseimbangan ketika dalam keadaan

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR
KETANGKASAN

an ke upayaan me ngubah haluan atau pe rge rakan de ng an p

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR
MASA TINDAK BALAS

ait rapat dengan masa antara suatu stimulus dengan permulaan tindakan kep

OLAHRAGA
OLAHRAGA ACARA

BALAPAN Lari pecut Lari berganti ­ ganti

PADANG Lompat jauh Lompat tinggi Lontar peluru

OLAHRAGA
ACARA BALAPAN Lari pe cut o Posisi ‘ke garisan’ 1. Kedua – dua belah kaki menyentuh permukaan trek. 2. Lutut kaki belakang menyentuh permukaan trek. 3. Kedua – dua tangan dibuka melebihi keluasan bahu dan diletakkan di atas trek. Jari dikembangkan berbentuk gerbang. 4. Kedudukan kepala adalah separa dengan bahagian belakang badan dan mata memandang ke bawah.

OLAHRAGA

Posisi ‘bersedia’

1. Kedua – dua tumit ditekan ke belakang. 2. Lutut pada kaki hadapan dibengkokkan pada kedudukan 90 darjah. 3. Lutut pada kaki belakang berada pada kedudukan 120 ke140 darjah. 4. Kedudukan pinggul adalah lebih tinggi sedikit dari kedudukan bahu manakala bahagian belakang badan dihala ke hadapan. 5. Kedudukan bahu adalah ke hadapan melebihi kedudukan tangan.

OLAHRAGA
 

Fasa lonjakan

1. Dada menegak dan terangkat semasa kedua – dua kaki menekan dengan kuat pada blok. 2. Kedua – dua tangan diangkat dari permukaan sambil dihayunkan secara bersilang. 3. Anjakan dari kaki belakang adalah kuat dan pendek. Anjakan kaki hadapan adalah kurang kuat tetapi lebih panjang. 4. Kaki belakang dihayunkan ke hadapan sambil badan condong ke hadapan. 5. Lutut dan pinggul dilunjurkan sepenuhnya pada akhir pecutan.

OLAHRAGA
 

Fasa pemecutan

1. Kaki hadapan dengan cepat diletakkan di atas bebola kaki untuk memulakan langkah pertama. 2. Badan masih condong ke hadapan. 3. Kaki bawah adalah selari dengan permukaan trek semasa permulaan. 4. Jarak dan frekuensi langkah meningkat pada setiap langkah. 5. Dada ditegakkan selepas 20 – 30 langkah.

OLAHRAGA

Ansur maju

1. Berlari dalam kawasan terhad dan menyentuh objek yang dimaklumkan. 2. Berlari dengan langkah panjang. 3. Berlari dengan lutut tinggi. 4. Berlari skip dengan bahagian bawah kaki diluruskan. 5. Berlari dengan menyepak ke belakang. 6. Melonjak dan melangkah melepasi halangan. 7. Lari pecut pada jarak 20, 30, 40, meter. 8. Melakukan part- part-whole.

OLAHRAGA
Lari be rg anti­g anti

 

Latihan ansur maju lari berganti-ganti

1. Berlari dalam kawasan yang ditetapkan dan cuba menyentuh pinggul kawan yang berlari di hadapan. 2. Berlari berpasangan depan belakang. Pelari hadapan hulur tangan ke bawah dan ke belakang. Pelari belakang menepuk tapak tangan pelari hadapan.

OLAHRAGA

Latihan hantaran baton secara satatik

1. Dalam kumpulan 4 orang, berdiri 1 meter antara pelari. Pelari belakang mula dengan memberi isyarat ‘up’. Bila isyarat diberi pelari hadapan menghulurkan tangan (tapak tangan ke atas) untuk disentuh. Pelari ke 2 menghulurkan tangan kiri, pelari ke 3 menghulurkan tangan kanan dan pelari ke 4 tangan kiri. 2. Ulang latihan pertama menggunakan baton.

OLAHRAGA

Butiran pembelajaran bagi lari berganti – ganti Cara memegang baton  Guna tiga jari  Guna dua jari  Guna satu jari Kedudukan pelari pertama semasa permulaan larian  Posisi badan seperti lari pecut Gaya – gaya penyerahan baton  Gaya dari bawah ke atas  Gaya dari atas ke bawah Zon pertukaran baton  Panjangnya 20 meter Tanda atau ‘check mark’  5-7 meter dari garis mula pecutan

OLAHRAGA
ACARA PADANG Lompat jauh Gaya 1. Gaya 2. Gaya 3. Gaya
 

lompat jauh layar gantung tendang kayuh

Fasa 1. Fasa 2. Fasa 3. Fasa 4. Fasa

lompat jauh penujuan lonjakan penerbangan/layangan pendaratan

OLAHRAGA

Fasa penujuan

1. Terdapat beberapa cara untuk memulakan fasa ini iaitu fasa berlari dari tempat permulaan ke papan lonjak. 2. Berdiri dengan kaki segaris atau kaki depan belakang. 3. Langkah pertama dari titk permulaan mestilah dengan kaki melonjak. 4. Bilangan langkah ke papan lonjak berbeza, 11-15 langkah untuk pelompat novis, 17-19 langkah untuk pelompat wanita pakar dan 23 langkah untuk pelompat lelaki pakar.

OLAHRAGA

Fasa lonjakan

1. Setibanya di paapn lonjak, pelompat seharusnya mencapai kelajuan larian maksimum. 2. Bila kaki memijak papan lonjak, badan direndahkan sedikit untuk memberi keanjalan dari papan lonjakan itu. 3. Kemudian badan ditegakkan dengan mengangkat dada ke atas.

Fasa penerbangan

1. Menggerakkan kaki dan tangan ke belakang. 2. Untuk gaya tendang kayuh, kaki digerakkan seperti mengayuh basikal.

OLAHRAGA

Fasa pendaratan

1. Apabila badan mula jatuh, tangan dan kaki dirapatkan; tangan dan kaki digerakkan ke hadapan. 2. Bila tumit mula mencecah tanah, tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan.

OLAHRAGA

Latihan ansur maju

1. Berlari dan melonjak dengan mengangkat lutut kaki yang melonjak seberapa tinggi yang boleh. 2. Berlari 3 dan 5 langkah dan melompat. 3. Berlari dan menanduk objek yang digantung. 4. Lompat jauh berdiri ke kawasan mendarat menggunakan kaki lonjakan. 5. Lompat berdiri melepasi halangan

OLAHRAGA
Lompat ting g i
 

Gaya gunting Penujuan darjah.

1. Pelompat menuju ke palang secara bersudut kira – kira 30 2. Pelompat menggunakan 7 – 9 langkah. 3. Pelompat yang melonjak dengan kaki kanan akan berlari dari sebelah kiri, memulakan larian dengan kaki kanan. 4. Pelompat yang melonjak dengan kaki kiri akan berlari dari sebelah kanan, memulakan larian dengan kaki kiri.

OLAHRAGA

Lonjakan

1. Pelonjak melonjak dengan kaki luar. 2. Semasa melonjak, kaki melonjak di depan pinggul dan pinggul di hadapan bahu untuk mencondongkan badan semasa membuat lonjakan.

Layangan

1. Kaki bebas dihayun kuat ke atas, selari dengan palang. 2. Bahu berhampiran palang dikekal tinggi dan tidak condong ke arah palang. 3. Kaki lonjak dihayun ke atas.

OLAHRAGA

Pendaratan

1. Pelompat mendarat di atas punggung atau dengan dua belah kaki.
 

Gaya fosbury flop Penujuan

1. Larian akan dilakukan dengan cepat dan beritma. 2. Guna larian 5- 9 langkah dengan 3 langkah terakhir secara melengkung. 3. Butiran lain seperti gaya gunting.

OLAHRAGA

Lonjakan

1. Melonjak dengan cepat dan kuat menggunakan kaki luar palang. 2. Kaki di hadapan badan. 3. Badan ditegakkan atau condong sedikit ke belakang. 4. Kaki bebas diangkat tinggi dengan lutut dibengkokkan. 5. Tangan yang dibengkokkan juga dihayun ke atas. 6. Lutut digerak melintang badan untuk membantu pusingan badan.

OLAHRAGA

Layangan

1. Di udara pelompat memandang palang sambil melentikkan badan. 2. Kedua-dua belah tangan di sisi badan. 3. Kedua-dua lutut dibengkokkan. 4. Setelah badan melepasi palang, luruskan kedua belah kaki dan gerakkan ke atas sambil mengangkat kepala ke atas.

Pendaratan

1. Pelompat mendarat di atas bahagian belakang badannya.

OLAHRAGA

Latihan ansur maju

1. Berjalan dan berlari dengan lutut tinggi. 2. Berlari dalam bulatan. 3. Melonjak untuk menyentuh bola yang digantung. 4. Melompat di atas palang kayu setinggi paras lutut. 5. Melompat menggunakan tali getah sebagai palang sambil ketinggian ditinggikan sedikit demi sedikit.

OLAHRAGA
Lontar pe luru

Fasa – fasa lontar peluru


Pegangan peluru

1. Memegang dengan tiga jari tengah. 2. Peluru tidak boleh mengenai bahagian tengah tapak tangan . 3. Ibu jari dan jari kelingking menyangga peluru.

4.

Lakuan sedia lontaran.

1. Berdiri di bahagian belakang bulatan, membelakangkan kawasan 2. Peluru diletakkan hampir leher dan di bawah telinga 3. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku ke luar.

OLAHRAGA

Lungsuran ditendang ke bahagian hadapan bulatan .

1. Dalam keadaan badan condong, kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri 2. Kaki kanan bergerak ke tengah bulatan.

3.

Lontaran

1. Rendahkan kaki kanan. 2. Kilaskan pinggang 3. Menolak dengan tangan kanan ke hadapan menyilang badan. 4. Secara serentak tarik tangan kiri ke bawah dan luruskan kedua belah kaki. 5. Tangan kanan mengikut arah lontaran, siku sentiasa di luar dan jauh dari badan.

6.

OLAHRAGA

Pulihan sama kaki hadapan dibawa ke belakang

1. Kaki belakang dibawa ke hadapan bulatan dan pada masa yang Latihan kemahiran lontar peluru

1. Latihan cara memegang peluru 2. Latihan menyesuaikan diri dengan keberatan peluru 3. Melontar kehadapan secara berdiri 4. Melangkah, mencondong, mengilas dan melontar 5. Melambung melepasi palang gol dan menyambut 6. Meniarap dan mengangkat beban 7. Tekan tubi

OLAHRAGA

Ansur maju lontar peluru

1. Melontar bola lisut dengan gaya berdiri mengadap hadapan 2. Melontar bola lisut secara berpasangan 3. Melontar bola lisut untuk jarak tertentu 4. Mengadap arah lontaran dan melontar peluru latihan 5. Mengadap sisi dan melontar 6. Membelakangkan kawasan lontaran dan melontar 7. Melungsur dengan bantuan 8. Melungsur tanpa bantuan 9. Melungsur pendek dan melontar 10.Melungsur dan melontar dengan pulihan Parry O’ Brien 11.Memusing dan melontar

12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful