You are on page 1of 15

DRVENI

KROV
OVI

nastalim iskustvom i na osnovu statičkih proračuna.Drvene krovne konstrukcije su ekonomične. nagiba krovnih ravnina. trajnost je ugrožena truležom. Na osnovu opterećenja. . lako i brzo se izvode.nosive konstrukcije tj. pokrivača i . insektima i vlagom. Svaki krov drvene konstrukcije sastoji se od dva dijela: . ali su u pogledu požarne sigurnosti nepouzdane. broja i rasporeda oslonaca. kao i njihovih raspona.od nošene konstrukcije tj. konstruktivnih elemenata krova. drvene krovne konstrukcije izrađuju se po sistemima. odnosno prema načinu prenošenja tereta krova na oslonce.

Konstruktivni elementi krova su : 1. a služe za poprečno ukrućenje i prenose kose sile na veznu gredu. 14/16 cm.5 m. 3. ROGOVI . Empirijske dimenzije stupaca su za manje krovove 12/14 do 14/16 cm. postavljaju se na razmaku od 0. 10/12. Vezne grede se postavljaju na razmak od 3. Dimenzije su 12/14. RAZUPORA .0 m i izrađuju se od piljenih ili tesanih greda dimenzije prema vrsti i težini pokrova sa presjecima 8/10. 14/20. VEZNA GREDA . Spajaju se po dva u jedan par sa suprotnih krovnih površina. PODROŽNICE . 6. STUPCI . 10/14 s tim.horizontalna greda od jednog komada ili od dva komada drveta koji djeluju kao kliješta.1. 5.5 4. 16/24 pri slobodnoj dužini podrožnice (razmak krovnih vezača) od 3.su grede u kosom položaju vezani na vertikalne stupce i vezne grede. 2. 20/22. .su uzdužne horizontalne grede položene ispod rogova kao ležajevi za rogove.0 m. 14/16. 2x8/16. Presjeci ovise o rasponu krova 18/20. KOSNICI .je donja horizontalna greda koja prima opterećenje od stupaca i kosnika i prenosi na glavne nosive zidove. da slobodna dužina roga nije veća od 4.su vertikalne grede koje primaju opterećenje od podrožnica sa kojima su vezani kratkim kosnicima (ruke.5 m. 14/22. 16/20. 4. vezuje stupce u poprečnom pravcu krova. 22/24 cm. Presjeci za podrožnice su : 14/18. a služe za uzdužno ukrućenje krovne konstrukcije.80 .5 do 4. pajante). Dimenzije su iste kao kod stupaca 12/14.neposredno primaju opterećenje od krovnog pokrova i vanjskih sila (snijega i vjetra). a kao kliješta 2x6/12. 16/22.

4. Preko krovnih nosača prenose se opterećenja krova na niže konstruktivne elemente. Krovni vezači se raspoređuju u tlocrtu krova na međusobni razmak od 3. sastoji se od više dijelova već prema rasponu krova i opterećenju od krovnih površina. Jednostavni krovni nosač sastoji se samo od vezne grede i para rogova vezanih međusobno u obliku trokuta. Izbor sistema po kome će se izvoditi krovna konstrukcija odnosi se na izbor i rješavanje krovnog nosača. . Krovni nosač je konstruktivni sklop međusobno povezanih greda po određenom sistemu u jednoj vertikalnoj ravnini. Složeni krovni vezač ima i vertikalne i kose stupce.4.KROVNI NOSAČ .5 .5 m.je glavni konstruktivni element u krovu. razupore ili kliješta koji su međusobno vezani u jedan konstruktivni sistem u vertikalnoj ravnini.0 .

Krovna visulja . 4. Krovište na podrožnicama . imamo slijedeće vrste krovova : 1. Prazno krovište . 2. 5. da li je raspon krova ujedno i slobodan raspon nosača. Krovna stolica .Prema konstruktivnom sastavu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Spajanje i vezivanje pojedinih dijelova drvenih konstrukcija mora se izvesti po pravilima za tesarske veze u jednu čvrstu konstruktivnu cjelinu. Primjena pojedinih konstruktivnih sistema krovnih nosača ovisi o tome. Kombinirana krovišta . 6. 3. . Krovišta s rešetkastim konstrukcijama. 7. Krovište s razuporom . ili postoji osim vanjskih još i uzdužni ili poprečni konstruktivni zid unutar raspona koji može primiti opterećenje od nosača.

ili krovovi bez podrožnica i krovišta s pajantama. . Dvostrešni krovovi vrlo dobro odgovaraju za sve vrste pokrova. kao krovovi blagog nagiba i kao ravni krovovi. pa se za istu vrstu krova izrađuje veći broj istovrsnih dijelova. Za veće raspone izrađuju se krovišta. Za različite nagibe krovnih ploha i za različite raspone odgovaraju tradicionalni krovovi s podrožnicama i s punim vezovima sa stolicama i visuljama. s rešetkastim ili okvirnim drvenim nosačima. gospodarskim i industrijskim zgradama. Za strme krovove manjih raspona dolaze u obzir tzv. Prema vrsti zgrade i prema vrsti pokrova izrađuju se različite konstrukcije dvostrešnih krovova. Zbog toga se oni izvode kao strmi krovovi. pa se time olakšava oticanje kišnice i na zgradama većeg raspona. a to pojednostavljuje izvedbu. Njihovi glavni konstruktivni dijelovi (puni vezovi) pravilno se nižu po cijeloj dužini krova. Zbog toga se dvostrešni krovovi primjenjuju na stambenim. prazna krovišta.KONSTRUKCIJE DVOSTREŠNIH KROVOVA Dvostrešni krovovi primjenjuju se više od svih drugih vrsta krovova. javnim. Oni dijele krovnu površinu na dva dijela.

KROJENJE DRVENIH KROVNIH KONSTRUKCIJA .

one su ili upisane ili se izračunaju. Njihove dužine mogu se naći u tlocrtu krova. .projekt u ortogonalnoj projekciji i to: tlocrt krova i poprečni presjek i uzdužni presjek. tesar može izraditi krovnu konstrukciju. Iz crteža tlocrta i jednog presjeka. Dužina pajanti i drugih kosnika koji su postavljeni u uzdužnom pravcu zgrade možemo vidjeti jedino iz uzdužnog presjeka krovne konstrukcije. U poprečnom presjeku sve grede.Za izradu krovne konstrukcije potreban je: . gredice i ostali dijelovi koji se protežu po cijeloj dužini krova. vide se kao presječeni.

IZRADA PODA ZA KROJENJE Ako npr. Preko gredica se postavlja daščani pod. da bi se po njima lakše crtalo. Daske za taj pod trebaju biti čiste i po mogućnosti grube. klješta i razupore.00 m pristupit će se crtanju i izradi njihovih profila na sljedeći nadin: . podrožnice i sl. a zatim odvojeno . a tlocrt za izradu dijelova koji se prostiru u uzdužnom pravcu. Poprečni presjek se crta za izradu krovnog vezača tj. raspona 10. kosnika. Po terenu se postave gredice potrebne dužine i dobro pričvrste za zemlju. Sada se pristupa ucrtavanju profila i tlocrta. koji se po potrebi pomoću klinova i podmetača dovede da bude horizontalan (vodoravan). greda u poprečnom pravcu..tlocrt krova. . moramo izraditi jednu krovnu konstrukciju sistema visulje. Podovi se postavljaju približne veličine i oblika koji odgovara veličini i obliku odgovarajućih konstrukcija.Prvo će se izraditi pod na kome ce se ucrtati poprečni presjek krova (profil). stupaca. Za izradu poda za krojenje profila i tlocrta treba izabrati ravan teren. dakle: vezne grede.

zasječeni. podrožnica i sl. odabirajući približne dužine i mjere koje odgovaraju onim na crtežu. izrađeni čepovi itd. moraju se svi dijelovi konstrukcije obilježiti tesarskim znacima za obilježavanje. Kad tesari prenesu teže dijelove krovne konstrukcije do poda za krojenje. Tek pošto su svi potrebni dijelovi isječeni. a zatim redom ostalih.KROJENJE Na slici je pod sa ucrtanim profilom za izradu krovnog vezača i pod za tlocrt. Treba voditi računa da prije nego što se izrađen i sastavljen vezač na podu rasklopi. te bi sklapanje krova bilo otežano. pristupa se izradi drugog vezača. Iz tlocrta se vidi koliko krovnih vezača treba izraditi. rogova.. . To se radi zato da se ne bi desilo da prilikom sklapanja krova na zgradi nastane pomutnja zbog toga sto su se izmiješali dijelovi raznih vezača. pristupa se izradi vezne grede. jer se on na podu sastavi.

pojedine dužine nešto veće nego sto će stvarno biti u ugrađenom stanju u konstrukciji. to se i on na isti način montira (sklopi). Ako se sve dobro složi (slučajne greške se tom prilikom isprave) onda se pre sklapanja svi ti dijelovi obilježe tesarskim brojkama. Kada je sve gotovo. preklopi i tome slične veze čije mjere nisu dane u planu. pa ako se sve dobro slaže. nego što je u projektu. isproban na podu i propisno obilježen. kao i sam vezač. tj. on se obilježi kao II vezač. pristupa se sklapanju vezača na podu. rasklopi i stavlja na stranu i tako se radi sve do kraja.prethodno sastavljen. a dimenzije dužina koje označuje. po pravilu su bez dodataka potrebnih za razne veze konstrukcije. Zato treba uzeti nešto dužu građu. Ni jedna krovna konstrukcija ne smije se slati na objekt prije nego što je svaki vezač . Te veće mjere su potrebne da bi se mogli izraditi razni čepovi. Time je završeno krojenje vezača.Napomena: Kod krojenja krovnih konstrukcija treba uzeti tesarske mjere. Ukoliko su spremljeni dijelovi za II vezač. do posljednjeg. Projektant u svom projektu daje karakteristike gotove konstrukcije. .

gdje su prikazane sve tesarske oznake pri obilježavanju. da su za obilježavanje dijelova konstrukcije uzeti rimski brojevi. Da ne bi nastala pomutnja moraju se svi dijelovi skrojeni i isprobani. Ovo urezivanje se vrši dlijetom i čekićem. Ako je stup prvi po redu (sa lijevo na desno). jer stup krojen kod II glavnog vezača. ne mora odgovarati kod I ili III vezača. prema oznakama u danoj tablici. ako je drugi po redu. . stavljamo dvije crte itd. onda stavljamo ispod ovog znaka još jednu crtu. Npr znak: v v znaci II vezač. tj. npr kod II vezača obilježavati kao dijelovi II vezača.. Iz priložene tablice vidi se.OBILJEŽVANJE IZRADENIH DELOVA KROVNE KONSTRUKCIJE Prilikom krojenja treba točno obilježiti svaki pojedini dio krovne konstrukcije.

RJEŠAVANJE DVOSTREŠNIH KROVIŠTA .

RJEŠAVANJE TLOCRTA .

RJEŠAVANJE PRESJEKA .