You are on page 1of 20

AKTA PENDIDIKAN

1996
GURU DAN CABARAN SEMASA

AKTA PENDIDIKAN 1996


Satu bentuk perundangan pendidikan yang
lengkap, kemas kini dan bersifat futuristik
Misi negara untuk menghasilkan sistem
pendidikan yang bertaraf dunia
Berkualiti dalam memperkembangkan potensi
individu sepenuhnya untuk mencapai aspirasi
negara

AKTA PENDIDIKAN 1996


Ilmu penentu arah tuju negara dan penyelamat
bangsa
Membolehkan masyarakat Malaysia menguasai
ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni

AKTA PENDIDIKAN 1996


Sistem Pendidikan Kebangsaan
Sekolah
Pendidikan Khas
Pengajian Agama Islam
Pengajian Agama selain Agama Islam
Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Pengantar
Utama
Kurikulum Kebangsaan untuk Semua Sekolah
Peraturan-peraturan Pendidikan
Implikasi AP 1996 ke atas SPK

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan Prasekolah
4-6 tahun

Pendidikan Rendah
Bagi tempoh 5-7 tahun

Pendidikan Menengah
Menengah Rendah kursus 3 tahun selepas tamat
pendidikan rendah
Menengah Tinggi selepas tamat pendidikan
menengah rendah

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan Lepas Menengah
Selepas tamat pendidikan menengah tinggi tetapi
tidak termasuk pendidikan tinggi

Pendidikan Tinggi
Disediakan oleh institusi pendidikan tinggi untuk
diploma dan ijazah

Sekolah
Sekolah Kerajaan
Ditubuhkan dan diselenggarakan sepenuhnya
oleh kerajaan

Sekolah Bantuan Kerajaan


Menerima sumbangan modal dan bantuan penuh
Sumbangan modal bayaran daripada wang
awam bagi membina bangunan, ubah suai dan
tambah premis, perabot dan kelengkapan lain
Sumbangan bantuan bayaran daripada wang
awam selain sumbangan modal

Sekolah
Sekolah Swasta
Sekolah persendirian yang dibiaya sepenuhnya
oleh pihak persendirian

Pendidikan Khas
Tempoh pendidikan tidak boleh kurang daripada
tempoh minimum pendidikan rendah dan
pendidikan menengah
Kurikulum Pendidikan Khas perlu selaras
dengan kehendak Kurikulum Kebangsaan
setakat yang munasabah dari segi praktiknya

Pengajaran Agama Islam


Pengajaran Agama Islam perlu diberi jika
terdapat lima atau lebih murid yang menganut
agama Islam

Pengajaran Agama selain Agama Islam

Sekolah boleh melaksanakan pengajaran agama


selain agama Islam tetapi tanpa dibiayai kerajaan
Khas untuk murid yang menganut agama
tersebut
Murid lain perlu mendapat kebenaran bertulis
daripada ibu bapa

Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa


Pengantar Utama

Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar


utama di semua institusi pendidikan dalam
Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah
jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah
seksyen 28
Atau Bahasa kebangsaan diajar sebagai mata
pelajaran wajib

Kurikulum Kebangsaan untuk Semua


Sekolah

Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan


oleh semua sekolah dalam Sistem Pendidikan
Kebangsaan
Kurikulum Kebangsaan menetapkan bahawa
murid-murid akan memperoleh pengetahuan,
kemahiran dan nilai pada akhir tenpoh
persekolahan mereka

Peraturan-Peraturan Pendidikan
Kurikulum Kebangsaan, 1997
Mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk kelas
peralihan dan Tingkatan Enam
GERKO
Ketua Pendaftar berkuasa meminda jadual waktu dan
sukatan pelajaran

Pendidikan Khas, 1997


Untuk pelajar cacat pendengaran, penglihatan dan
masalah pembelajaran
Guru boleh mengubah kaedah, teknik P & P dan jadual
bagi mencapai matlamat pendidikan khas

Peraturan-Peraturan Pendidikan
Penilaian dan Peperiksaan, 1997
Lembaga Peperiksaan memeriksa dan
membuat analisis tentang PBS
Mengendalikan semua peperiksaan

Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia, 1998


Jawatankuasa penerbitan sekolah dan pengedaran
Majalah Sekolah dan bahan mulitmedia
Kelulusan Guru Besar/Pengetua untuk penerbitan dan
pengedaran

Peraturan-Peraturan Pendidikan
Persatuan Sekolah, 1998
Kelulusan Guru Besar/Pengetua untuk
penubuhan persatuan
Kategori persatuan
Penasihat persatuan dilantik oleh Guru
Besar/Pengetua
Guru Besar/Pengetua/Pendaftar boleh
membatalkan persatuan
Peraturan-peraturan pendidikan

Peraturan-Peraturan Pendidikan
Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah
Penyimpanan Daftar dan Syarat Pengekalan
Murid Belajar di sekolah, 1998
Diguna pakai di semua sekolah kerajaan dan
bantuan kerajaan
Anak warganegara dan bukan warganegara
Penyimpanan daftar penerimaan masuk murid
Pertukaran sekolah dengan kelulusan Pengarah
Pendidikan

Implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas


Sistem Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pendidikan Kebangsaan berlandaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Sistem pendidikan dimantapkan meliputi semua
peringkat persekolahan
Pendidikan khas diberi tumpuan
Mengambil kira kepentingan pendidikan semua
kaum

Implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas


Sistem Pendidikan Kebangsaan
Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh
Kurikulum diselaraskan
Peperiksaan yang sama
Pendidikan Islam diperluas
Pendidikan prasekolah diperluas

Implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas


Sistem Pendidikan Kebangsaan
Mutu pendidikan prasekolah dipertingkatkan
Pendidikan teknik dipertingkatkan di sekolah
menengah
Pendidikan guru diperkukuh
Pendidikan swasta berkembang dan menjadi
lebih sistematik