You are on page 1of 73

cvet

Temeni pupoljak
Nodus ili cvor
internodija
Bocni pupoljak
Temeni pupoljak

List

Sistem
Izdanaka

Lisna drska
Lisna ploca
Stablo
Osovinski koren
Bocni
korenovi

Korenov
sistem

IZDANAK (stablo sa listovima i pupoljcima)


TEMENI PUPOLJAK

BONI PUPOLJAK
NODUS (vor)
INTERNODIJA
(lanak)

LIST

PUPOLJAK
A.

TEMENI PUPOLJAK

B.

BONI ILI PAZUNI PUPOLJAK

C.

ZIMSKI PUPOLJAK

ADVENTIVNI PUPOLJCI

Apikalni meristem stabla (Vegetaciona kupa izdanka)

Vegetaciona kupa stabla se sastoji od:


Protoderma (epidermis); Osnovnog meristema (parenhim);
Prokambijuma (provodna i mehanika tkiva)

DUGI I KRATKI IZDANCI


KRATAK
IZDANAK

DUGI IZDANAK

Larix sp.

DUGI I KRATKI IZDANCI


Cedrus spp., kedar

Pinus nigra, crni bor

GRANANJE

3.

2.

Monopodijalno grananje
Simpodijalno grananje

Quercus sp., hrast


Picea omorica, Panieva omorika

Kako biljke
rastu ?

Apikalni (primarni) meristemi


izdanka (u pupoljcima)

Lateralni
meristemi
(felogen i
kambijum)

Apikalni
(primarni)
meristemi
korena

Apikalni
meristem
Primarni meristemi
Protoderm
Osnovni meristem
Prokambijum
floem
kambijum
Primarni ksilem
epidermis
primarna kora
sr
Provodni snopi
Lisni trag

ANATOMIJA STABLA

Stablo
primarne
grae

OBLIK STABLA NA POPRENOM PRESEKU

KOLENHIM

SRNI ZRACI

PARENHIM KORE
FLOEM
KSILEM

TIP STABLA SA
PROVODNIM
SNOPIIMA

Primarna graa stabla A. Tip stabla sa provodnim snopia


I EPIDERMIS
II PRIMARNA KORA

PERICIKL
III
CENTRALNI
CILINDAR

Aristolochia sp.

Echinacea sp.

Sklerenhimske
kape

Primarna graa stabla


B. Tip stabla bez provodnih
snopia
I

Epidermis

II

Primarna kora

III

Centralni cilindar

Atropa belladona, velebilje

Tip stabla bez


provodnih snopia

Ocimum basilicum,
bosiljak

Tip stabla bez


provodnih snopia

epidermis
Likina
vlakna

Spartium junceum,
ukva

Zea mays, kukuruz

Primarna graa stabla


biljaka klase
Liliopsida
(Monocotyledones)
Zatvoreni kolateralni
provodni snopii su uvek
razbacani

Ruscus sp., kostrika

Raspored provodnih snopia u stablu:


1. biljke klase Liliopsida (Monocotyledones)
2. biljke klase Magnoliopsida (Dicotyledones)

2
1

KAKO STABLO DEBLJA


ILI
SEKUNDARNI RAST STABLA
KOD GOLOSEMENICA
I DRVENASTIH DIKOTILA
Formiranjem kambijalnog
prstena I periderma
epidermis
ksilem
sr
kora

floem
kambijum

KAKO NASTAJE SEKUNDARNO POKORINO


TKIVO PERIDERM
epidermis
parenhim

epidermis
felogen
parenhim

ostaci epidermisa
pluta
felogen
parenhim

STABLO SEKUNDARNE GRAE


I Kora

II Sekundarno drvo
III Sr

1. Sr
2. Ksilem
3. Lenticela

Lenticela

SEKUNDARNA
GRAA STABLA

I.

KORA

II. SEKUNDARNO
DRVO
III. SR

floem

kambijum

ksilem

KAKO IZGLEDA MRTVA KORA ?

DRVO

KORA
KAMBIJUM

SEKUNDARNA
GRAA STABLA
ETINARA

God

Delovi sekundarne grae stabla


eitinara:
smoni kanali u kori i u drvetu
Samo traheide

Taxus baccata, tisa


Sekundarna graa stabla
golosemenica,
Samo traheide

Primarna graa stabla


sa provodnim snopiima

Primarna graa korena

Sekundarna graa stabla


Sekundarna graa korena

METAMORFOZE NADZEMNOG IZDANKA


Listoliko stablo

Ruscus hypoglosum L.

Voluminozno stablo
predstavnici fam. Cactaceae,
kaktusi

IZDANCI PREOBRAENI U TRNOVE


Gleditschia sp., glediija

IZDANCI
PREOBRAENI U
RALJIKE

STOLONI kod jagode, Fragaria vesca

METAMORFOZE PODZEMNIH IZDANKA


RIZOM
Zingiber officinale
Rosc., umbir

KRTOLA

Solanum tuberosum L.,


krompir

Krtola krompira je poreklom od podzemnog izdanka a


krtola ledinjaka od korena i to su ANALOGNI organi
(imaju istu funkciju ali su razliitog porekla).

Ficaria verna,
ledinjak
Metamorfoza
bonih
koenova u
korenske
krtole

LUKOVICA

Allium cepa L., crni luk

Gagea sp., baloe

Urginea maritima, primorski luk sa najveom lukovicom u Evropi

REPASTO ZADEBLJALO STABLO


Brassica oleraceae var. gongyloides, keleraba

POLJE RAZNOBOJNIH ZUMBULA SA LUKOVICAMA

LIST (Folium)
TIPOVI LISTOVA NA IZDANKU
1. KOTILEDONI, klicini ili prvi listovi
2. DONJI LISTOVI
3. SREDNJI LISTOVI ( pravi listovi)
4. GORNJI LISTOVI (brakteje)

DELOVI LISTA
Lisna ploa,
liska, lamina

Lisna drka
petiola
Lisna
osnova

Lisni zalisci
stipule

Lisna osnova se moe razviti u lisni rukavac ili lisne zalistke

PROST I SLOEN LIST

LISTOVI
PO
OBLIKU
MOGU
BITI

OBOD LISTA

VRH LISTA

OSNOVA
LISTA

NERVATURA LISTA
A. Paralelna do luna
B. Mreasta:
perasta i prstasta

PERASTA

PRSTASTA NERVATURA

RASPORED LISTOVA NA STABLU


PRLJENAST (CIKLIAN)
NAIZMENIAN (SPIRALAN)

NASPRAMAN

HETEROFILIJA I ANIZOFILIJA

GRAA LISTA
Kutikula lica
Epidermis lica
Palisadni
parenhim

Sunerasti
parenhim
Ksilem
Floem

Epidermis nalija
Kutikula nalija

stoma

Pomona
elija
Kutikula

kolenhim

stoma

Epidermis
lica
Palisadno
tkivo
Mehanika
sara

Sunerasto
tkivo
Epidermis
nalija
Kutikula

stoma
ksilem
floem

stoma

Mehanika
sara

intercelulari

stoma

List bukve, Fagus silvatica

Biljka umereno
vlanih stanita mezofita
Hipostomatian list,
Stome samo na naliju
lista

POPRENI PRESEK LISTA MASLINE, Olea europaea

Biljka suvih
stanita - kserofita

List lijandera Nerium sp.

POPRENI PRESEK LISTA VRIJESA, Erica carnea

Popreni presek lista eukaliptusa Eucalyptus sp., SEM

POPRENI PRESEK LISTA (ETINE) BORA Pinus nigra

POPRENI PRESEK ETINE BORA Pinus strobus

Smoni kanal

Endodermis
Hlorenhim

Ksilem
Floem

Stoma

Poprecni presek lista (etine) kleke Juniperus spp.

LICE LISTA

BIFACIJALAN
LIST

NALIJE LISTA

METAMORFOZA LISTA U RALJIKU (VITICU)

LISTOVI U OBLIKU TRNOVA


fam. Cactaceae, kaktusi

Funkcija lista

Ksilem i
floem

O2, H2O
CO2

HLOROPLASTI

FOTOSINTEZA JE
H2O iz
korena

konverzija

CO2

svetlosne energije
stroma

u hemijsku
i izgradnja

HLOROPLAST

organskih jedinjenja
Grana
tilakoida
O2

Glukoza

6H2O + 6CO2 ----------------- C6H12O6 + 6O2

DOBRO DRVO IVOTA


Listovi uzimaju CO2

Transpiracija
preko listova

a oslobaaju O2

U listovima se
stvaraju eeri

Floem provodi
eere od listova

Koren uzima O2 a
oslobaa CO2

Ksilem provodi
vodu sa mineralima
iz korena

Koren upija H2O


i minerale